Звездни Цивилизации

четвъртък, 3 март 2016 г.

Духовете

Трябва да знаете, че никой не живее сам със себе си, никой не е самостоятелен. Вие сте център, дето се посрещат не само хиляда, не и 10,000, на милиони духове. Вие сте поле, дето те работят. И някой път, като надойдат много от тия духове, вие замязате на една нива, за която мнозина спорят. Един от тях иска да оре, и друг иска да оре. Започват да орат, но по едно време спират работата, започват да се карат - става побой, кавга, разправия. Вие се чудите на това, което става и казвате: „В мен става нещо страшно, главата ми ще се пръсне!” Казвам: духовете се карат в теб за твоята глава. Ако успеят лошите духове да те завладеят, нещата се обръщат с дъното нагоре. Ако пък духовете разрешат въпросите добре, работата върви напред, ти туряш ред и порядък във всичко и в теб настава мир и съгласие. (СЪБОРНИ БЕСЕДИ - 1926 г. - 113).
Човек е свързан с много същества в системи, и от хармонията или дисхармонията между тях, зависи и неговото състояние. (ЖИВА РЕЧ - 19).
У мнозина от вас има известни положения, известни прояви, които се дължат на това, че се намират под влиянието на тия духове... Вие трябва да познавате тия духове, да знаете техните прояви и да се научите да им въздействате. (СЪБОРНИ БЕСЕДИ - 1326 г. - 114).
Ракията и виното упояват. Те действат като наркотични средства, и човек се напива. Щом се напие, той става медиум и привлича нисши духове около себе си. Като изтрезнее, човек е недоволен, понеже е станал проводник на нисшите духове, които ядът и пият в него и оставят нечистотиите си, той да се справя с тях. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 21).
До известна степен всички сте медиуми... Няма някой, който да не е медиум. (ЗАПАЛЕНА СВЕЩ - 11).
Има един свят, който не можете да различавате. Мнозина от вас нямате оная наука да разпознавате присъствието на един дух, който има задни мисли. Дойде нещо и те подбужда да извършиш нещо и не знаеш дали е добър дух или лош дух. И Писанието казва: „Изпитвайте духовете от Бога ли са или не!”... Та казвам: има медиуми, които разпознават духовете, а пък има медиуми, които не ги разпознават... Едните, напредналите души, се различават със светлина, а пък у другите има тъмнина. (ЗАПАЛЕНА СВЕЩ - 11).
Нисшите духове са създали голям дисонанс в човека и той сам трябва да се бори против него. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 155).
Ако обичате да полъгвате, всички духове на лъжата са около вас, те са на гости у вас, вие ги привличате... Ако обичате да злорадствате, всички духове, които злорадстват, са тъй също около вас. И ако бихте били ясновидци, бихте видели, че във вашите къщи има цели орди от тях, които само ядът и пият. Ако мразите, всичките духове на омразата ядът и пият на ваши разноски. Ето защо умират хората. Като дойдат и поседят ден-два у вас, вие почнете разбира се, да се оплаквате: „Тук ме боли главата, болят ме очите, болят ме ръцете, краката, стомахът, сърцето, дробовете”. Как не ще ви болят? Тия зли духове черпят сокове от вас и почнат да замрежват очите ви - почнете да ослепявате, да оглушавате, краката и ръцете ви почнат също да боледуват, и един ден ви грабват и ви занасят в гроба. (СИЛА И ЖИВОТ – 1 серия - 172).
Отде дойдоха нечистите духове, които се загнездиха в човешкото тяло? (ПОУЧАВАШЕ ГИ - 69).
Коя е причината за страданията, за мъченията, които преживяваме? - Те се дължат на съществата от астралния свят, изостанали в своята еволюция. Като влезе едно от тия същества във вас, хване управлението в ръцете си, и цял ден ви измъчва. Като не знаете как да се справите с това същество, вие охкате, пъшкате, казвате: Не зная защо днес ми е толкова мъчно. - Едно от тия същества е влязло във вас през устата ви. Затова и в Писанието е казано: „Господи, постави страж на устата ми!” Значи, тия стари господари влизат през устата на човека. (ЧАСЪТ НА ЛЮБОВТА - 68).
Когато скърби, човек се свързва със същества, които седят по-низко от него. Техните вибрации, техните състояния са дисхармонични и не отговарят на неговите. Тази е причината, задето в скръбта си човек чувства понижение на състоянието си. (ЖИВА РЕЧ - 19).
Много пъти вие се намирате в едно ужасно вътрешно състояние. Не можете да се поберете в кожата си. Хората ви стават противни, криви, измъчвате се. Виждате само злото в хората... Цели легиони са влезли в тебе и са обърнали всичко с главата надолу... Всички тия духове трябва да излязат, трябва да ги изпъдиш навън. (младият, ВЪЗРАСТНИЯТ, СТАРИЯТ - 43).
Трябва да знаете, че хората в даден момент могат да попаднат в отрицателните сили на Природата. Вие трябва да знаете, че имате много врагове, хиляди същества, които всеки ден ви дебнат, всеки ден ви устройват капанчета, навсякъде в обществото, навсякъде в Природата. Гдето и да минете, те все гледат да ви устроят нещо, камъни почват да падат върху ви, или какво и да е друго. Но има други същества, които ви предпазват. Това са вашите приятели, които ще им противодействат... Много от нашите нещастия се дължат на тия невидими врагове в живота. Те са много опасни. Това са факти. (ООК ІІ г. – 32 лекция – 21).
Не знаете ли колко милиони същества измират, за да живеете вие? Как ще оправдаете това? То се оправдава с това, че тия същества ще живеят във вас. Вие ще им дадете живот. Ако злото се умъртви във физическия живот, то ще се прояви във вас. Това е вярно. Направете следующия опит. Имате един неприятел, който постоянно ви напада, пише във вестниците за вас, прави ви зло, казвате: „Да ме освободи Господ от него, да се освободя от този вагабонт, ще ми светне.” Един ден той умира, вие казвате: „Слава Богу, аз се освободих”. И действително, всички хора наоколо ви са добри, но веднага вие ставате недоволен в себе си, почвате да ставате кисел, гневлив, хукате жена си, децата си - неприятелят е влязъл вътре във вас. И когато нашите врагове измират на физическото поле, те влизат в нас. Ще ги търпите или отвънка или отвътре. Това е факт. Някой казва: „Аз се разгневих”. Враговете са умрели отвън, но са дошли отвътре „Много нервен съм”. Защо? Ще разбереш този закон. (ООК – ІІ г. - 1 лекция – 12).
Някой убил един човек, после убил втори, трети, четвърти, седем, сто души убил! Ти си взел живота на тия сто души хора. Защо страдаш сега? Тия сто души, които си убил, те са влезли вътре в тебе, искат да работят вътре в тебе. Те разпъват, И ти ще кажеш: "Защо убих този човек?" Те разпъват. Той е влязъл вътре в тебе и ти не можеш да му дадеш място. Като навлязат тия 100 души в тебе, те ти влияят. Нека кажем, че са 10 души. Най-първо ти беше сам, никого не беше убил! Имаше стремеж само за една жена. Една обичаше и като влязоха сега тия 10 души, които си убил, и те имат стремеж за жени. Един от тях обича една жена и ти казва: „Я дръж нея!” Ти я хванеш, но той се ползва от нея. Тъкмо се освободиш от единия, дойде другия и ти казва: „Тая дръж.” Ти я държиш, но той се ползва. И 10 души квартиранти живеят в тебе. Аз казвам: вземете грижа за вашите квартиранти, които са влезли. Гледам, че имате във вас по 10, 15, 20 квартиранти. Квартирантите се ритат. Вие казвате: „Еди-кои си се карат.” Турете закон. Всички лоши духове се познават по това, че обичат да подкупват, да ласкаят човека. (АБСОЛЮТНА СПРАВЕДЛИВОСТ - 31 лекция - 129).
Ако успеят лошите духове да те завладеят, нещата се обръщат с дъното нагоре. (СЪБОРНИ БЕСЕДИ 1926 г. - 114).
Няма да бъдете играчка на ония тъмни сили, на ония изостанали души и духове, които влизат навсякъде. Те като влязат някъде, разправят се за разни дреболии, внасят съмнения, подозрения между хората. (IV МЛАДЕЖКИ СЪБОР - 1926 г. - 29).
„Недейте се радва, че духовете се покоряват вам.” Те се покоряват, но само временно, защото и те са интелигентни. Те се покоряват, докато намерят във вас някоя най-малка слабост. Намерят ли такава, те веднага ви завладяват и се проявяват тъй, както си искат (СЪБОРНИ БЕСЕДИ 1926 г. - 114)
Днешните учени хора казват, че всеки има такива духове, само че някои се проявяват чрез микробите, но все пак са духове. Има чумави микроби, маларийни микроби, сифилистични микроби. Има микроби на проказата. Като дойдат, ядат те, човъркат те всеки ден. И след туй се образува лошото състояние. Какъв е церът на това? Чистата кръв. Тия духове ще държиш гладни. В кръвта не трябва да има никаква нечистота, с която да се хранят. Никакви нечисти желания, защото всяка нечистота е храна за тях. Никакви нечисти мисли, понеже нечистите мисли са храна за тях. никакви лоши постъпки, понеже лошите постъпки са храна за тях. Хигиена трябва, абсолютна чистота, нищо повече. Всички тия духове трябва да излязат, трябва да ги изпъдиш навън. (МЛАДИЯТ, ВЪЗРАСТНИЯТ, СТАРИЯТ - 43).
На упоритите духове говорете тихо, мекичко. Ако си служите с груб език към тях, те ще ви създават големи неприятности. (КРАСОТАТА НА ДУШАТА - 161).
Вие трябва да познавате тия духове, да знаете техните прояви и да се научите да им въздействате. (СЪБОРНИ БЕСЕДИ – 1926 г. - 115).
Всеки човек си има свои духове, които му помагат. Те са служебни духове и имат връзка с миналото. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - IIІ том – 287).
Някои по-нисши същества знаят законите на природата, могат да сгъстяват и разредяват материята на своето тяло и да се пренасят където си искат.
Вие сте заобиколени с много същества, които не виждате. Най-малко сто същества ви наблюдават. Всички сте под зорките очи на разумните същества, те знаят вие какво правите и как живеете.
Случва се понякога да си лягат хората здрави и читави и да стават сутрин болни, слаби. Това са приятелите им от миналото, с които са яли и пили. Днес идват с полици, искат да им се плати. Докато не им се плати, те няма да те напуснат.
Христос лесно се справяше с тези същества - пъдеше ги навън. От духовно гледище всички болести и мъчнотии в човешкия живот се дължат на нисши ненапреднали същества, които влизат в човека и го връзват по различни начини. Учените казват, че болестите се дължат на микроскопически нисши същества - микроби, които влизат в организма и го разрушават.
Един заминал човек в другия свят може да се вселява в някого за една година, а друг - за две години, понякога може за няколко часа само да се прояви чрез някого.
Съвременните хора са ятаци на паднали духове. Днес ги търсят всички тия ятаци. Не искат да наказват хората, но ятаци търсят. Духовете са слезли от друг свят. Избягали са се, скрили се на земята. Сега трябва да си вървят.
У човека има нещо, което не се подчинява на Божия закон. Във всеки човек седи въплътен един лош дух, толкова лош, колкото светът не е виждал.
Животното понякога е като малка колибка, в която временно влиза да живее някоя човешка душа, която си е заминала. Каквото е планинската хижа за туриста, такова нещо е животното за някоя заминала душа.
Като умре някой, който е обичал да си угажда в яденето, с изчезването на физическото тяло изчезва и възможност да яде и пие, обаче желанието му остава, затова обикаля около онези, които ядат и пият, поощрява ги, но той пак остава гладен, защото няма физически органи.
Щом те посети някой от тъмните духове, умът ти потъмнява, сърцето ти потъмнява, тялото отслабва. Всякога, когато те докосне един дух на тъмнината, губиш силата си.
Когато минава лош дух, не му се изпречвайте на пътя, сторете му място, не приказвайте с него, не спорете. Дайте път на злото да си върви.
Има много духове, на които това им е работата - да измъчват хората.
Духовете ги е страх от глада. Духовете не обичат да гладуват. Затова, за да се избавите от тях, ако са ви нападнали, ще гладувате.
Има духове, които са обсебили някого и не излизат лесно. При такива случаи да се чете „Отче наш". С пост и молитва ще ги гоните.
Някои души влизат временно в умовете, затова те заслужават целувка, а не лошо отношение, каквото хората имат сега кьм тях.
Езикът на духовете е толкова съдържателен, сбит, че едва ли човек може да схване нещо от говора им. Една дума на едно гениално същество в духовния свят е цяла реч от 10 хиляди думи. И когато ти каже една дума само, ти никога не можеш да я забравиш. Веднага умът проработва.
Някои мислят, че са господари на земното богатство, но се лъжат. Знаете ли какво нещастие донесоха въглищата на човечеството? И добрият, и лошият живот на предпотопните животни, превърнали се вече във въглища, се внесе в човешкия живот.
Лошите духове, които бяха във въглищата, чрез изгарянето им се освободиха и днес хората са се видели в чудо - не знаят как да се справят с тях. Спасението е в растенията, те трябва да се умножат, за да погълнат излишната въглена киселина от въздуха, за да се нормализира животът. В бъдеще хората трябва да заместят въглищата с електрическа енергия.
Светът е пълен с ненапреднали души от онзи свят, които имат нужда от просветление, затова посещават духовни събрания и сега около вас има такива изостанали души, които искат да им помагате, а има и такива, които не знаят, че са заминали.
Често същества от невидимия свят, по развитие равни на малките деца, си играят с вас, като нарушават хармонията на цялата система, в която се движите. Като се наиграят, те казват: свърши се вече представлението. За тях това е забава, представление, но за вас - голямо страдание. Ако това става един път на десет години, лесно ще го преживеете, но какво трябва да правите, ако става по няколко пъти в седмицата? За да не изпадате често в такива състояния, вие трябва да се изучавате, да знаете кои мисли, чувства и действия в дадения момент са ваши индивидуални и кои са чужди. Щом можете да различавате вашите мисли и състояния от чуждите, ще можете да се противопоставяте на последните и по този начин ще се освобождавате от тях. Това значи да бъде човек господар на себе си.

Няма коментари:

Публикуване на коментар