Звездни Цивилизации

четвъртък, 21 февруари 2019 г.

10 доказателства че Демократите са обсебени от демони

Ако си общувате с високопоставени от върхушката на демократите, никога не допускайте грешката да си помислите, че общувате с човешки същества. Истината е, че високопоставените демоНОкрати са съвсем буквално демонизирани създания, които само се преструват, че са човешки същества.
Това не е метафора. Буквално е. То е, което позволи на демократите наскоро да легализират инфантицида /infanticide/ – медицинското масово убийство на деца в щати като Ню Йорк, Вирджиния, Мериленд и др. /имат предвид легализацията миналия месец в щат Ню Йорк на абортите във всеки един от месеците на бременността, дори и непосредствено преди раждането/.
Това е дневният ред на античовешки демони, а не на създадени от Бога човешки същества. Кое човешко същество може да допусне легализацията убийството на вече родени деца??
Това, което всички нормални човешки същества трябва да осъзнаят в момента, е, че Земята е територия на Дявола. Това се приема в Писанието. Земята отдавна е доминирана от Злото и е известна на Бога като мястото, където доминира Луцифер – „Падналият ангел”. Небето е безусловен домейн на Бога, но на Земята се води истинска битка в продължение на хилядолетия и докато предсказанията в Откровенията не се сбъднат, Дяволът ще продължи да „печели” влиянието, контрола и властта на нашата планета. Сега го виждате повече от всякога.
Дяволът е известен като „Принцът на лъжите”, а слугите му са господари на измамата. Когато слушате думите на Адам Шиф, Нанси Пелоси, нюйоркския губернатор Марио Куомо, Хилари Клинтън, Барак Обама, Гевин Нюсъм, Окасио-Кортез и другите радикални леви демони, вие чувате постоянен поток от преднамерените лъжи на обитателите на това царство, чиято цел е унищожаването на човечеството, унищожаването на човешката цивилизация и в крайна сметка – унищожаване на Земята. (напр. т.нар. „Зелен Нов курс“, провъзгласен от Окасио-Кортез и други демократи, ще доведе до масов глад и разпадането на Съединените щати).
Всеки дневен ред, който те прокарват, е дневен ред на сатанизма. Помислете за цялата им извратена “наука”, която те неистово прокарват, която причинява замърсяване, болка, страдание и смърт: ГМО, ваксини, флуорид в обществените питейни води, психотропни лекарства, химиотерапия, химикали с пестициди и т.н..
Какво общо имат всички тези неща?
Натрапват ни ги демони с цел да унищожават човешки животи и да причиняват огромно човешко страдание. Марк Цукерберг от Facebook дори наскоро заяви пред Конгреса, че планира да цензурира абсолютно всичко, което разкрива истината за съставките на ваксините, причиняващи уврежданията или страничните им ефекти. Това е така, защото Цукерберг е буквално слуга на Сатаната и следователно той трябва да прокарва всяко наукообразно нещо, което причинява човешки страдания, неврологични увреждания и смърт.
Тези хора се управляват от демонични влияния. Някои от тях са частично повлияни от демони, други обаче са изцяло обсебени от демони и по никакъв начин не функционират като човешки същества.
Ако някога сте се чудили защо Хилъри Клинтън има толкова много припадъци, погрешни движения вкл. падания и неврологични проблеми, това е така, защото обзелият я демон все още среща някакви трудности с човешкото й тяло. Направо можеш да го съжалиш нейния демон, защото си представяш усещането за пълна мръсотия и ужасът, от които би било обхванато всяко същество, което се е намирало в тялото на Хилари Клинтън, принудено да изживее остатъка от живота си, сеейки единствено зло и смърт нашата планета. (Хилари Клинтън е заявявала, че тя е единствената преграда, стояща между човечеството и Апокалипсиса. И ако беше избрана за президент, това щеше да доведе до властването над нашия свят на един действителен демон на Ада)…

петък, 8 февруари 2019 г.

Смяна на полюса - улики.


Трябва само да погледнем към всяка древна цивилизация, всеки написан текст, всяка древна дърворезба, всяка древна картина, библия, библия, шумерски таблетки, откровение и т.н., за да знаем, че всички цивилизации преминаха през същите събития в напълно различни епохи и всички говорят катастрофалното изместване на полюсите и геоложките промени, които настъпват. Двете слънца, плазмените реакции, които изглеждат като зелени мъже в небето, спирали, тромпети и др.
Това е фактът, че научните уебсайтове на CIA / nsa / nasa / illuminati elite run винаги се отказват и не свързват всички данни заедно.
Полюсите винаги постепенно се изместват, но винаги се появява внезапна промяна.
Нямаше дори да има нужда от кафяво джудже, за да се случи това, ако го преценяваме единствено по полюса.
Да кажем, че нямаше кафяво джудже (което има), но заради това обяснение нямаше такава - нашата миграция на Северния полюс се движи толкова бързо, че в рамките на 4 години ще достигне най-слабата си магнитна позиция. Това означава, че предстои смяна на полюса, независимо от приближаващото се кафяво джудже.
Сега, хвърли в кафяво джудже, ос наклони колебание данни, изчерпване на магнитосферата, огнено кълбо увеличаване на данните, океански температурата на морето аномалии, морския  лед екстремно намаляване, увеличаване на космическата радиация, приливите аномалии, температурата на повърхността на морето топлина увеличение, увеличаването на океанското топлосъдържание, увеличаването на атмосферния метан, рибите умират, китовете / делфините се самозалепват, птиците спорадично падащи от небето, земетресението се увеличава, вулканичното увеличение, екстремните метеорологични аномалии се увеличават, субтропичният / полярен струйни потоци, които смесват и т.н.Мисля, че е безопасно да се каже, че последните пет години ускориха дотолкова, доколкото всички можем категорично да се съгласим, че изместването на полюсите се случва сега. Това вече не е постепенно.
Вторият слънчев вятър от равнината на еклиптиката лесно се документира чрез данните за магнитопаузата. Толкова много фактори, които хората не свързват ... много хора просто имат "най-добро предположение", но това не е това, което правим тук, ние буквално свързваме всички източници на данни и изучаваме древната история, която също корелира ...
Важно е да се разбере, че всяка форма на атмосферна компресия причинява магнитни смущения. Нашето ядро ​​дава на Земята магнитно поле, така че компресиите причиняват плазмени реакции в сърцевината и промените в ядрото. Това води до цялото геоложко изместване, което виждаме, когато увеличаването на магмата се осъществява под тарелките и през камерите на магма, т.е. земетресения / дупки / увеличаване на вулканите / по-топли температури на морето / коралите умират / риби умират и  т.н.
Всички геоложки промени се влияят от слънчевата система, струята от слънчев вятър от заредени частици, космическата радиация и външното магнитно влияние.
Опасно е да казваме на хората, че може да бъде постепенно и безвредно, никога не трябва да се покрива с захар, защото това би дало фалшива надежда .. трябва да сме истински за това и да помогнем на колкото се може повече хора да разберат, че сме буквално в средата на полюс промяна в момента, в който говорим, и следващите 5 години са от решаващо значение.
Ако следваме тенденцията на морски лед, артикът ще бъде свободен от лед след 5 години. Те ще прокарват дневния ред на „ледниковия период”, за да насочат масите далеч от истината. Земята се отоплява, отвътре и отвън.
Колкото по-близо до кафявото джудже стигне вътрешната ни слънчева система, толкова повече реагира нашето ядро, колкото повече колебае колебанието на нашата ос, колкото повече изчерпва нашата магнитосфера, толкова повече комични вълни / излъчване виждаме, толкова повече магнитни смущения виждаме ..
Всичко се увеличава.

Бъдете бдителни.

анг - Pole shift- the clues.
We only have to look to every ancient civilisation, every written text, every ancient carving, every ancient painting, bible, kolbrin bible, Sumerian tablets, revelation etc to know that all civilisations went through the same events in completely different eras and all talk of the catastrophic pole shift and the geological changes that occurs. The two suns, the plasma reactions that look like green men in the sky, the spirals, the trumpet sounds etc..
That’s the bit that the CIA/nsa/nasa/illuminati elite run science websites always leave out and don’t correlate all data together.
The poles always gradually shift, but a sudden shift always occurs.
There wouldn’t even need to be a brown dwarf for this to occur if we judge it on the Pole migration alone.
Let’s say there wasn’t a brown dwarf (which there is) but for the sake of this explanation there wasn’t one- our North Pole migration is moving so rapidly that within 4 years it will reach its weakest magnetic position. This means a pole shift is imminent, regardless of an approaching brown dwarf.
Now, throw in the brown dwarf, the axis tilt wobble data, the depleting magnetosphere, the fireball increase data, oceanic sea temperature anomalies, the sea ice extreme reduction, the cosmic radiation increase, the tidal anomalies, the sea surface heat temperature increase, the oceanic heat content increase, the atmospheric methane increase, the fish die offs, the whales/dolphins beaching themselves, the birds sporadically falling out of the sky, the Earthquake increase, the volcanic increase, the extreme weather anomaly increase, the subtropical/polar jet streams intermixing etc etc
I think it’s safe to say the last 5 years has sped up to the point we can all categorically agree that the pole shift is happening now. It’s no longer gradual.
Second solar wind from under the ecliptic plane is easily documented through the magnetopause data. So many factors that people don’t correlate ..lots of people just have a ‘best guess’ but that’s not what we do here, we literally correlate all data sources and study the ancient history that also correlate...
It’s important to understand that any form of atmospheric compression causes magnetic disruption. Our core gives Earth its magnetic field so compressions cause plasma reactions within the core and core flow alterations. This leads to all the geological shifting we see as magma increase occurs under the plates and through the magma chambers ie earthquakes/sink holes/volcanic increase/warmer sea temperatures/coral die offs/fish die offs etc
All geological changes are influenced by the solar system, charged particle solar wind stream, cosmic radiation and outside magnetic influence.
It’s dangerous to tell people it could be gradual and harmless, it should never be sugarcoated because that would give false hope ..we need to be real about it and help as many people as possible understand that we are literally in the middle of a pole shift as we speak and the next 5 years are crucial.
If we follow the sea ice extent trend, the artic will be ice free in 5 years. They will push this ‘ice age’ agenda to misdirect the masses away from truth. Earth is heating, inside and out.
The closer the brown dwarf gets to our inner solar system, the more our core reacts, the more our axis tilt wobble fluctuates, the more our magnetosphere depletes, the more comic waves/radiation we see, the more magnetic disturbance we see..
All is increasing.
Stay vigilant.


четвъртък, 7 февруари 2019 г.

ЗЕМЯТА СЕ ЗАТОПЛЯ ВСЕ ПОВЕЧЕ А ТОВА ТОПИ  ЛЕДНИЦИТЕ НА ПОЛЮСИТЕ.Степента на морския лед в арктическите и антарктическите райони продължава да губи лед.
Има много кампании за дезинформация / неправилно насочване, които ще заявят, че нашите полярни шапки печелят лед.
Нека да изясня объркването
Да, нашите полярни региони печелят лед всяка година периодично, но това е колко лед нашите полярни региони губят като цяло за период от една година. Или за период от 30 години.
Нашите полярни региони ще печелят лед всяка година през зимните месеци, което е естествено събитие, тъй като температурите се понижават, което от своя страна създава повече морски лед.
Въпреки това, поради нашата разрушаваща се магнитосфера, увеличаването на космическата радиация, разширяването на нашата сърцевина, увеличаването на вулканите и консумацията на човека (само малък процент), нашите полярни региони губят леда като цяло в сравнение с тенденциите за ежегодно отчитане на данните.
Можем също да видим това със сателитни изображения. 1982-2017
Следвайте годишната тенденция, а не ежедневната.
С наближаването на 2018 г. арктическият леден лъч проследяваше третото си най-ниско ниво в сателитния запис.

Докато морският лед в Антарктика остава на исторически ниски нива. Малко по-бърз растеж през първите дни на новата година, най-вече в тихоокеанските ледени райони, има дневен морска лед на пето най-ниско в рекорда.Сега, ще има много хора, които ще продължат да заявяват, че сме на път да отидем в мини ледникова епоха .. въпреки че Европа / Америка имаха някои разкъсани арктически взривове, мога да ви уверя, че тя е причинена от стратосферно отопление. Полярният вихър се разделя, когато по-топлия въздух се придвижва нагоре, което кара спонтанно надолу студен въздух. Това се случва.
Отново, ледена епоха, това е друг план, приготвен от НАСА / CIA shills и всъщност е част от схемата за печалба от въглеродни данъци, където те могат да обвиняват хората единствено за „изменението на климата“.
Земята е ОТОПЛЕНИЕ, отвътре и отвън и лесно се доказва с корелация на данните. Най-лошото нещо, което някой може да направи, е да гледа видеоклип в YouTube и да възприеме видеоклипа, че хората са евангелие. Пълно проучване е единственият начин да се изключи всякакво съмнение. Това ще докажа в тази публикация.
Много е очевидно вулканичното нарастване, особено тези, които следват ежедневно данните. Елитът винаги променя годишните данни, които могат да се търсят в Уикипедия / топ търсене в интернет, така че обществеността да е по-малко паника. Същото важи и за данните за земетресението.
Увеличението на космическата радиация в стратосферата е установено с непрекъснато покачване. Тъй като нашата магнитосфера се бомбардира с заредени частици от космическите вълни на енергията и коронарните дупки от слънцето, магнитосферата ни изчерпва. Земната магнитосфера и лъкът са защита на Земята от вредните лъчи, ако тя продължава да изтощава, това означава, че повече заредени частици / космически лъчи ще пробият защитата, а стратосферната радиация ще се увеличи още повече.
Загубата на земя и потъването на земята по крайбрежието на Атлантическия океан през последните 30 години показват постоянно увеличение. Както винаги - следвайте тенденцията на годишните данни. Повишаването на морското равнище е само един от факторите на една затопляща се планета, тъй като ледените шапки се стопяват през годините поради радиацията и увеличаването на магма за разширяване на ядрото - HEAT.
Но това е само върхът на несъществуващия айсберг (извинете думите).
Средната температура на морската повърхност в световен мащаб се е повишила драстично през последните 30 години. Това не е изненада, ако вземем предвид горепосоченото. Ако вредните лъчи пробият разрушаваща магнитосфера, води до нарастване на температурата на морската повърхност на океана. Топлина.

Не само това, ако погледнем данните за „топлосъдържанието на океана“, можем отново да видим, че през последните 30 години се наблюдава драматично покачване. Това е измерване, взето в „джаули“ (единица енергия). Увеличението се дължи не само на покачването на повърхностните температури, но основните виновници са увеличаването на отделянето на метан в океанските повърхности чрез сеизмична / вулканична дейност и разширяване на ядрото. Колкото повече се разрушава основният ни поток, толкова повече магма се произвежда от плазмените реакции. Отново - HEAT. Може би си мислите "как получава тези данни" ... това е действително изчислено, използвайки различни методи от правителствените агенции в три страни: Националната агенция за океани и атмосфера (NOAA), Австралийската организация за научни и индустриални изследвания (CSIRO) и Метеорологичния изследователски институт на Японската метеорологична агенция (MRI / JMA).
Друг фактор е увеличаването на крайбрежните наводнения. През годините наблюдаваме значително увеличение на крайбрежните наводнения в световен мащаб. Отново, тъй като нашите ледени шапки намаляват съдържанието на лед, нивото на морето ни се покачва. Можем да обвиняваме бурите, които се развиват над океаните за някои от наводненията, но всичко това е свързано. По-топлите температури на морето и по-топлата атмосфера правят идеалното уравнение за екстремни увеличения на времето. Ураганите / ниските депресивни климатични системи се появяват поради топлинните океански температури и нагрятата атмосфера, така че увеличението на космическата радиация, смесено с по-топлите води, създава по-екстремни метеорологични аномалии. Топлина.
Друго значение за космическото радиационно / океанско отопление е киселинността във водите. С навлизането на вредните лъчи в атмосферата и увеличаването на метана / въглеродния диоксид в океаните, киселинността става по-голяма, докато РН намалява. Това е основен проблем за екосистемата на океаните, тъй като засяга наситеността на арагонита. Арагонит е форма на калциев карбонат, която много морски животни използват за изграждане на скелети и черупки. Колкото по-ниско е нивото на насищане, толкова по-трудно е за организмите да строят и поддържат своите скелети и черупки. Ето защо виждаме как кораловите рифове умират.
Тъй като продължаваме да получаваме бараж от космическа радиация, която хвърля натиск върху нашия лък (защита на земята), ще продължим да виждаме увеличаващо се излъчване на нашата атмосфера.
Носовият шок е бил зелен / жълт / оранжев цвят, който също е класифициран като "тежка компресия". Сега лъкът е непрекъснат червен цвят, което означава, че е под екстремна бомбардировка на космическа радиация.
И сега-
Всички те са свързани с предстоящото изместване на полюсите.
Като цяло, докато кафявото джудже се приближава, всички геоложки промени нарастват до смяна.
Бъдете бдителни.

анг - The sea ice extent in the artic and Antarctic regions continue to LOSE ice.
There is many disinformation/misdirection campaigns out there that will state that our polar caps are gaining ice.
Let me clear up the confusion-
Yes, our polar regions gain ice every year periodically but it’s how much ice our polar regions LOSE as a WHOLE over the period of a year. Or over the period of 30 years.
Our polar regions will gain ice in winter months every year, that’s a natural occurrence as the temperatures drop which in turn creates more sea ice extent.
However, due to our depleting magnetosphere, increasing cosmic radiation, our core expansion, volcanic increase and human consumption (only a small percentage), our polar regions are losing ice as a whole over the trending yearly data readings.
We can also see this with satellite imagery. 1982-2017
Follow the yearly trend, not the daily.
As 2018 came to a close, Arctic sea ice extent was tracking at its third lowest level in the satellite record.
While sea ice in the Antarctic remained at historic lows. Slightly faster growth in the first few days of the new year, mostly in the Pacific sea ice areas, has the daily sea ice extent at fifth lowest in record.
Now, there will be a lot of people that will continue to state that we are about to go into a mini ice age.. although Europe/America had some sever arctic blasts, I can assure you that it is caused through stratospheric HEATING. The polar vortex splits as the warmer air pushes upwards which drives cold air sporadically downward. That’s what’s occurring.
Again, the mini ice age, this is another agenda cooked up by the NASA/CIA shills and is actually part of the carbon tax profit scheme, where they can blame humans solely for ‘climate change’.
Earth is HEATING, from the inside and out and it’s easily proven with the correlation of data. The worst thing anyone can do is watch a YouTube video and take that persons video as gospel. Thorough research is the only way to rule out any doubt. That’s what I’ll prove in this post.
Volcanic increase is very apparent, especially those that follow the daily data thoroughly. The elite always change the yearly data that can be searched on Wikipedia/top internet searches so that the public are less panicked. Same goes for earthquake data.
The cosmic radiation increase within the stratosphere has been detected with a continuous rise. As our magnetosphere is being bombarded with charged particles from the cosmic waves of energy and coronal holes from the sun, our magnetosphere depletes. Earths magnetosphere and bow shock is Earths protection from the harmful rays, if it continues to deplete it means more charged particles/cosmic rays will break through the protection and stratospheric radiation will increase even more.
Land loss and land submergence along the Atlantic coast over past 30 years shows a steady increase. As always- follow the trend of the yearly data. Sea level rise is just one of the factors of a warming planet, as the ice caps melt over the years due to the radiation and core expansion magma increase- HEAT.
But that’s just the tip of the nonexistent iceberg (excuse the pun)..
The average global sea surface temperature has risen dramatically over the past 30 years. This doesn’t come as a surprise if we take the above into account. If harmful rays are breaking through a depleting magnetosphere leads to our ocean sea surface temperature to rise. HEAT.
Not just that, if we look at the data for ‘ocean heat content’, we can see, once again that there has been a dramatic rise in the past 30 years. This is a measurement taken in ‘joules’ (a unit of energy). The rise is not only due to surface temperatures rising, but the main culprits are the increasing methane release on ocean floors through seismic/volcanic activity and the core expansion. The more our core flow is disrupted, the more magma is produced from plasma reactions. Again- HEAT. You may be thinking 🤔 ‘how is he getting this data’ ..well this was actually calculated using different methods by government agencies in three countries: the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Australia’s Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), and Japan Meteorological Agency’s Meteorological Research Institute (MRI/JMA).
Another factor is the coastal flooding increase. Over the years we have seen a substantial increase in coastal flooding worldwide. Again, as our ice caps decrease it’s ice content, our sea levels rise. We can blame storm surges that develop over oceans for some of the flooding, however, it’s all connected. Warmer sea temperatures and a warmer atmosphere makes the perfect equation for extreme weather increase. Hurricanes/low depression weather systems occur due to warm oceanic temperatures and a heated atmosphere so cosmic radiation increase mixed with warmer waters creates more extreme weather anomalies. HEAT.
Another implication to the cosmic radiation/oceanic heating is the acidity in the waters. With harmful rays penetrating the atmosphere and increased methane/carbon dioxide dissolving into the oceans, the acidity becomes greater whilst the PH declines. This is a major problem for the ecosystem of the oceans for it affects the saturation of ‘aragonite’. Aragonite is a form of calcium carbonate that many marine animals use to build their skeletons and shells. The lower the saturation level, the more difficult it is for organisms to build and maintain their skeletons and shells. This is why we are seeing coral reef die offs.
As we continue to get a barrage of cosmic radiation pressurising our bow shock (earths protection) we will continue to see increasing radiation breaking through our atmosphere.
The bow shock used to be a green/yellow/orange colour which was also classed as a ‘severe compression’. Now the bow shock is a continuous red colour which means it’s under extreme bombardment of cosmic radiation.
And now-
All connected to the coming pole shift.
All in all, as the brown dwarf draws closer, all geological changes increase until the shift.
Stay vigilant.


В този пост ще отговоря на някои важни въпроси, на които знам, че много от вас биха искали да отговорят  за предстоящите промени и преобръщането на полюсите на Земята.реактивен поток на юг от екватора
климатичен хаос смесват се топли и студени въздушни течения.

Как всичко се свързва със смяна на полюса
Първо, важно е да се разбере защо са построени лагери на FEMA, микрочипове (RFID), токсични ваксини, 5G, chemtrails, HAARP, CERN / D.E.Ws и др.
Лагерите на FEMA са построени готови за настаняване на възможно най-много цивилни граждани, които оцеляват в геоложките събития. Макар че те ще дойдат в прикриване на „ръка за помощ”, когато масите се сблъскат с катастрофални природни бедствия, но в действителност те ще изпълняват заповеди на елита, те ще тъпчат цивилни в затворени клетки, докато действат така, както го правят. за „вашата безопасност“.
Това е част от по-големия план .. те ще използват геоложките бедствия като форма на контролиране на хората, които оцеляват, хората, които следват инструкциите на контролирания от елита FEMA / UN / BLACK OP MILITARY. Това е, когато задължителната RFID чип ще бъде администрирана, така че те да могат да ви следят и да ви държат под контрол. Те вече правят „модерен“ имплантирането на микрочипа (RFID), както може да сте видели в социалните медии. Това е, за да подготви умовете на масите за това, когато това се случи.
Какво се случва с хората, които се настаняват в лагерите на FEMA?
За съжаление, всеки, който следва инструкциите на FEMA / ООН и т.н., ще се постави в сериозна опасност. Лагерите на FEMA са разположени в много различни географски райони, малцина са в „безопасни зони“, повечето са в опасните зони от геоложките промени, които настъпват през изместването на полюсите. Това не е съвпадение, елитът е много интелигентен. Смяна на полюсите причинява приливни вълни от 400-1500 фута, които разрушават бреговете / морски входове / реки и т.н., а движението на тектонските плочи предизвиква огромна сеизмична активност заедно с промени в потока на ядрото, които предизвикват плазмени реакции в разтопеното ядро, което води до вулканично увеличаване. трябва да накара всеки да се замисли два пъти, че е заключен в затвора в клетка, прикрит като сигурно убежище. Елитът иска да обезлюди до 500 милиона, така че да бъдем по-лесни за контрол и те знаят, че сме на полюс. 90% от населението на света живее близо до крайбрежните райони, смяна на полюсите изтрива крайбрежните зони. Преместването на полюсите е идеалното решение за постоянно нарастващото, будно, по-трудно за контролиране на населението.
Тези, които преживеят геоложките промени и следват елита в лагерите на FEMA, ще бъдат под пълен контрол, ден след ден. Забелязвате ли някога колко филми ви показват подсъзнателно предстоящото изместване на полюса и начина, по който животът ще бъде след катастрофални промени на Земята?
Филми като - Ден след утре / San Andreas / 2012 и много други ви показват смяна на полюсите и как се случват геоложките промени, което също не е преувеличено. Смяната на полюсите е най-катастрофалното събитие, което Земята издържа. Тектонични корекции на плочи / приливни вълни / вулканични изригвания .. Всяка възможна геологична промяна може да си представите.
Елитът трябва да ви покаже какво идва в някаква форма, неговия универсален закон, на който дори те трябва да се придържат, за да покажат на масите чрез филми, за да подготвят съзнателно съзнанието за предстоящите промени.
Тогава имаме филми като - Големи игри / Различни / Общо припомняне / Деца на мъжете / Пътят и много други, които ви показват бъдещето, след смяна. Ще има изоставени градове с групи от оцелели, които се борят за оцеляване, хората, които не са спазили инструкциите на FEMA, хората, които знаят, че са направили правилния избор, като се изправят пред елементите и живеят свободен живот, отглеждайки ви семейства / общности по правилния начин, с добрите намерения за Земята, които човекът е забравил, ще процъфтяват във времето.
Проблемът, пред който сме изправени, хората, които не следват FEMA, ще бъде, че елитът ще продължи да контролира няколко малки града, които са единствената цел да контролират оцелелите цивилни да ги използват за работа / контрол. Това означава, че елитът ще класифицира "нас" (тези, които не следват елита) като "изгонени" или "мършачи" и ще се опита да индоктринира хората да вярват, че ние сме лошите, а в действителност ние Добрите хора се опитват да върнат земята за хората, кротките, така че борбата ще продължи, но ние никога не трябва да се отказваме.
Какво общо имат химичните движения с това?
Първо, химичните следи се използват по две различни причини.
1. Облекчете електромагнитните свойства на заредените частици от потока на слънчевия вятър / космическите лъчи и отразете топлинните сигнатури.
2. Отравете масите / насажденията / направете почвата запалима.
Добре ... това е по-скоро 5 причини ... но със сигурност има два аспекта.
Барийът е ключов елемент при отразяването на гама-лъчението и топлинните сигнатури, докато алуминият е ключов елемент, който облекчава електромагнетизма.
Това е основна причина, поради която те пръскат частиците в атмосферата, така че елитът може да се опита да забави ефектите на нашата непрекъснато намаляваща магнитосфера, да забави ефектите от вредните лъчи да достигнат нивото на земята.
Това не е в наша полза, елитът само прави това за себе си, за да им даде повече време да изпълнят своите програми. Въпреки това, както вероятно може да се каже с геоложките промени, които се увеличават бързо, усилията им сега имат малък ефект.
Нано-алуминиевите частици също се пръскат за много по-тъмни програми, които са категорично свързани със смяна. Когато алуминият е вграден в почвата на Земята и когато се намира под изключителна топлина, той става изключително запалим. Това е мястото, където "DEWs" (директни енергийни оръжия) влиза в игра. DEWs са концентрирано / увеличено лазерно оръжие, когато са насочени към определени цели, екстремната топлина унищожава контактуващия материал.
Това се случва и с горимата почва. Елитът е използвал DEWs, за да предизвика катастрофални пожари, но под прикритието на „дивите пожари“. Всичко това е част от шоуто, за да измести колкото е възможно повече преди смяната, за да формира повече контрол. Тъй като, ако това не е достатъчно, за да обърнете стомаха, те също се пръскат с много токсични химикали / гъби / метали / кръв. Те спреят рак, причиняващ съставки, те кърмят метални частици, които причиняват психични разстройства .. всички могат да заглушат масите, така че да се съгласуваме по-лесно.
Те се използват и за създаване на небе, което действа като батерия, обяснено в публикацията ми в CERN тук - https://www.facebook.com/mark.elkin2/posts/10155312313741818
Постът на CERN обяснява повечето от аспектите, свързани с HAARP / GWEN и т.н., така че, моля, не забравяйте да минете през този пост в дълбочина, за да разберете повече за честотните манипулатори и как всичко се свързва с „отварянето на ямата“ в Revelations.
Ваксините са друга част от този дневен ред, те се опитват да наложат задължителни инжекции и да плашат масите с заплахи, че ще бъдат глобени или дори хвърлени в затвора от сатанинския елит. Това е просто тактика за уплаха, нейното човешко право да откажеш нещо от влизането в тялото ти, така че нищо, по закон, не е задължително, когато става въпрос за ваксини. Те могат да хвърлят „законност“ на хората, които отказват ваксините, но чрез „закон“ можете да откажете. „Законът“ винаги ще надвишава „легалния“, така че помнете, че когато се опитват да накарат отровата в кръвта ви.
Те планират изкуствен глобален Фалит поне за няколко месеца в тези месеци населението да се  самоизбие от глад да стане тотален  хаос и разруха, една обща световна гражданска воина в целия свят палежи и бунтове ще има на всякъде хората да убиват за храна да са като  жестоки зверове разкъсващи плячката си за малко храна. И  след този хаос планират чакания от тях Нов Световен Ред и едно Световно правителство както и  масово чипиране на населението, робите  да се подчиняват на елита, те също планират да ни представят злите извънземни за добри. Според  Алекс Колиер Новия Ред ще бъде 3 месеца. Те бързат за новия ред че знаят че скоро стихиите ще се надигнат по цялата земя и нямат време искат пълен контрол  на обикновените граждани и още повече да ги ограбят. В предстоящата гражданска воина и народите ще  сбият ще се намесят и по силни страни  да спрат бунтовете. Има пророчества че Русия ще остане сама лидерите и сегашни ще бъдат избити и Новата Русия ще тръгне да спасява Европа от хаоса  размириците ще стигне чак южна Германия и тогава вулканите ще се събудят други прогнози говорят че  Русия ще  обедини славянските народи и ще обяви воина на Новия Световен Ред и на Антихриста и че страданията мъката ще бъде  наи вече Сащ и западна Европа, каквото е предсказано бъдеще ще видим дали така ще стане.
Аврора са вашият ключ към това къде се намират доминиращите магнитни полюси север / юг.

Когато заредените частици от потока на слънчевия вятър / комичните вълни ударят магнитосферата на Земята / удара с лък, частиците се изтеглят при магнитните полюси, което ни дава нашите сияния.

Това ще ви даде добра индикация къде се намират нашите доминиращи магнитни полюси север / юг.

Също така е важно да се помни, че когато Земята е под силна атмосферна компресия, нашият северен магнитен полюс ще се движи / варира и ние също ще документираме това.

Просто за да изясним объркването относно диполарния магнитен север / южен полюс и квадрупарен (4 полюса) и как те могат да се движат бързо в сравнение с нашите по-силни северно-южни доминиращи полюси.

И това може да се търси чрез НАСА / НОАА и т.н., ако искате да разширите вашите изследвания.

Всяка физическа система, в която определено количество (температура, плътност, сила, скорост) е разпределена в пространството, може да бъде математически представена чрез комбинация от хармонични функции. За системи като сферични планети или звезди, математическите функции, които използвате, се наричат ​​"Сферични легендарни полиноми". Терминът с най-нисък порядък е просто постоянен интензитет или величина на някаква физическа величина, разпределена по повърхността на перфектна сфера със същия радиус като вашата планета или звезда. Термините „по-висок ред“ представляват диполярни (2-полюсни), квадруполярни (4-полюсни) и дори по-високи „многополюсни“ разпределения.

Магнитното поле на земята, както ще ви кажат всички ученици от основното училище, има магнитен север и южен полюс. От гледна точка на предишния параграф, това означава, че многополюсното разлагане на полето има доминиращ „диполен“ термин.
Това се очаква от основната физика, защото магнитните полета са вътрешно диполни. Но ако причината за тези магнитни полета е в по-сложни течения на частици дълбоко в земята, тогава диполярният термин няма да бъде достатъчен, за да опише пълното поле.

Това означава, че в това математическо упражнение термините с по-висок ред няма да бъдат нула. В диполярно поле имате две противоположни полюси (северни и южни магнитни полюси), разположени на диаметрално противоположни географски полукълба. За Земята това не е точно така, защото северните и южните магнитни полюси не са в географски противоположни страни на Земята. Всъщност, линия, очертана между действителните полюси, минава на около 500-700 мили от геометричния център на земята. „Офсетните диполни магнитни полета“ са правило, а не изключение в другите планети в нашата слънчева система. Защо това се случва, не е известно.

Както и да е, земята има два доминиращи магнитни полюса и няколко много слаби "квадрупарни" полюса, от които поне математически има около 8 броя. Тези полюси са далеч по-слаби от диполното поле и измерват само слаби отклонения на местната географска сила на полето от основното двуполюсно поле Север-Юг.