Звездни Цивилизации

неделя, 29 септември 2019 г.

ЗАКОНА  НА МИСЪЛТАЕдин път Учителят ми говори: "Каквото ти желае душата, каквото искаш да постигнеш, тури го в подсъзнанието си и недей бърка вече" - "Как да разбираме, Учителю, това нещо? Да го туря в подсъзнанието и да не го бъркам?" - "Ще ти кажа. Помисли си, че се качваш от пристанището Ливърпул, от Англия за Америка. Параходът пътува две седмици денонощно. Като се качиш на парахода, защо ще се тревожиш: Дали ще стигна или няма да стигна? Морето може да се вълнува или не, но след 14 денонощия току ти извикат: "Ню Йорк, пристанището!" Тъй, че има си персонал, началници, служители, които денонощно бдят на палубата и за правилното движение на парахода. Ти защо ще се тревожиш? Подсъзнанието - това са висши светове, това са висши съзнания. Те реализират онова, което ти си пожелал. Затова пожелай нещо и го тури в подсъзнанието - то ще се реализира."


ЗАПИСКИ ОТ БЕСЕДИТЕ НА УЧИТЕЛЯ

В света човек трябва да научи главно три неща: той трябва да проучава и усвоява правата, светлата мисъл; възвишеното, благородното чувство и добрата постъпка.
Човек е силен, докато той мисли. Та ако искате да бъдете силни, вие трябва да мислите. Когато мислите, вие сте във връзка с оня свят, дето могат да ви помогнат. Човек, който мисли, всякога му помагат. Човек, който не мисли, никога не му помагат. Един параход, когато иска помощ, дава сигнал по радиото, иска помощ. Онзи, който няма апарат, каквато и авария да се случи, няма да дойдат на помощ.
Сполети ви нещастие, туй показва, че не мислите. Туй, което казвате, че е съдба в света, показва, че вие не мислите. Човек, който мисли, нещастие не идва при него. Понеже хората не искат да обяснят нещата, те казват: "Нещастие има, съдба." Нещастие и съдба идат всякога за онзи, който не мисли.
Видите ли, че някой човек се гневи, сърди, обезсърчава, ще знаете, че той в дадения момент не мисли. Където мисълта присъства, там всички въпроси се разрешават.
Дойдете ли до някаква мъчнотия, изменете мисълта и чувството си, които в този момент ви притесняват и помощта веднага ще дойде. Докато живее в старите си разбирания и възгледи за живота, човек мъчно ще се освободи от страданията си.
Човек трябва да мисли, а не да се тревожи и безпокои.
При най-големите противоречия човек трябва да мисли.
Светът може да се поправи, но как? - Трябва мисъл, нищо повече!
Чрез мисълта си човек черпи енергии от Природата.
Само ако може да мислите правилно, всичко ще имате. Ако закъснява благото, показва, че не сте се научили да мислите.
Онзи, който иска да се развива правилно, непременно трябва да има правилни мисли. Задачата на петата раса е да изправи мислите и желанията.
Силата на човека седи в неговата мисъл. Мисълта храни човека така, както и хлябът. Ако мислите на човека не са здравословни, колкото да се храни физически, той пак ще линее.
Днес малко хора могат да повярват, че мисълта храни човека. Те мислят, че хлябът само дава сила на човека. Словото Божие е живият хляб, за който Христос е говорил. Той представя сгъстена Божествена енергия.
Като станете сутрин, кажете на себе си: "Трябва да мисля тъй, както Бог мисли. Трябва да обичам тъй, както Бог обича."
Понеже ние не мислим, както Бог мисли, затова идват и всичките ни нещастия.
Мисли за Бога, за ближния си и ще намериш своето благо. Мислиш ли първо за своето лично благо, ти ще станеш нещастен. Бог е предвидил твоето благо, няма защо да мислиш за себе си.
Дръжте в ума си мисълта: Аз искам да бъда точно такъв, какъвто Бог желае да бъда.
И тъй, искате ли да дадете живот на доброто в себе си, мислете за него: занимавайте се с добрите мисли, чувства и постъпки, за да оживеят те във вас. Това подразбира стиха: "Които чуят гласа Му, те ще оживеят".
Мислите за добър човек, в ума ви ще се яви светлина и в сърцето - топлина. Ако мислите за лош човек, в ума ви ще се яви тъмнина и в сърцето - охлаждане. Този закон важи и за нашите отношения към Бога. Влизаш ли във връзка с Бога, в съзнанието ви ще се яви светлина, а в душата ви дълбок мир. Влезете ли във връзка с ангелите, там ще се изпълните със светли мисли и възвишени чувства. Ако мислите за растенията и животните, имате известни влияния от тях. Като мислиш за ангелите, ти си в ангелския свят. Като мислиш за Бога, ти си в Божествения свят. За който свят мислиш, ти си в този свят.
Всеки човек, който постоянно мисли за ниви, къщи, за материални блага, а иска да бъде духовен, няма да успее в това, защото той с мисълта си е в ритмуса на Земята. По този начин той не може да постигне това, което желае. Той не трябва да се отказва от земния си живот, но трябва да мисли за Слънцето и да го проучава. Истинската наука, обаче, седи в това: да доведе човека до положение да постави своята мисъл, своите идеи в съгласие с пулса на Слънцето.
Законът гласи: За когото мислиш, с него и се свързваш, за каквото мислиш, с това се свързваш.
Иска ли да бъде здрав, човек трябва да мисли за здравите хора. Иска ли да бъде учен, той трябва да се свърже с учените. Иска ли да бъде богат, той трябва да мисли за богатите. Изобщо, за каквото човек мисли, такъв става.
Трябва да мислиш така: аз съм здрав, млад, спокоен. Каквото мислиш, това ще получиш.
Всеки ден мислете по две интензивни минути върху известна идея.
Дойде ли ви една добра мисъл, не я пренебрегвайте, изпълнете я веднага, тя ще ви подигне.
Дойде ви една велика мисъл - имайте си едно тефтерче, запишете си. Хубавите работи трябва винаги да се записват.
Най-доброто време за размишление върху дадена тема е вечер в 10 часа, когато повечето хора спят. Този час е най-добър за размишление върху това, което Бог е сътворил.
Всяка вечер или сутрин човек трябва да употребява 10-15 минути за размишление, да си отговори на въпросите, защо е дошъл на Земята, какъв е смисълът на живота и т.н. Така той си пробива път и през най-непроходимите места и се свързва с великото, с мощното в Природата.
Никога не предавай на другите твоя начин на мислене, то е само за тебе.
Мислите ли да правите нещо, не говорете нищо; само кажете: "Господи, ела ми на помощ".
Човек трябва да влезе в съзнателна връзка със силите, които строят организма му. Само по този начин той ще уреди живота в себе си, ще се добере до законите на творчеството и на съзнателната работа и тогава ще може да помогне и на другите, и на обществото.
Който пее и говори правилно, той може да мисли право.
Търпелив човек е, който мисли; а нетърпелив човек е, който не мисли.
Яденето е един метод, един процес на мисълта. Който правилно дъвчи, той правилно и мисли. Който бързо ходи, той бързо мисли. Някой върви бавно, заплеснал се някъде. И всякога противоречията в живота произтичат от факта, че между чувствата и мислите няма хармония.
Видите ли, че даден човек много яде и пие, ще му кажете, че го чакат големи страдания. Яденето и пиенето се отнасят до света на чувствата. В умствения свят законът за яденето е точно обратен: Който яде много в умствения свят, той малко страда; който яде малко, много страда.

Каквото е храната за тялото, това са мислите за душата и причината за всички ваши неприятности в живота ви и в домовете ви са вашите мисли, тъй като всяка една мисъл е център, който привлича другите към нея. Ако възприемем една добра мисъл, тя е във връзка с други добри мисли, а когато се свързваш с лоши мисли, то тогава всички лоши мисли те сполетяват.
Лошите мисли и чувства правят кръвта нечиста.
Не можеш да живееш добре на Земята, ако мисълта ти е крива.
Както в природата бурените заглушават хубавите цветя, така неканените мисли и чувства заглушават благородното в човека.
Лошите мисли и чувства покваряват човека, а едновременно с това и всичко около него. Те са в състояние да заразят цялата атмосфера. Веднъж атмосферата заразена, тя се отразява вредно и на растенията и животните.
Всяка мисъл, всяко желание и всяка постъпка трябва да се анализират, да се види кои от тях са животински, кои човешки и кои Божествени.
Всички мисли, чувства и постъпки, в които няма измяна, нито промяна, са Божествени. Обаче, мисли, чувства и постъпки, които се изменят, са човешки.
Щом ви дойде някоя мисъл, която ви гневи и безпокои, да знаете, че не е от Бога и старайте се да я отхвърлите от ума си.
Кой е лошият господар? - Кривата мисъл. Докато мислиш криво, ти си при лош господар. Щом изправиш мисълта си, отиваш при добър господар. Пази се от кривата мисъл, т.е. от лошия господар, който ще ти тури юлар на главата.
Сега аз ви моля, щом ви дойде една лоша мисъл, веднага я отстранете и й кажете: "Ти не си от Бога, нямаш власт върху нас." Никога не изпитвайте такава лоша мисъл и не се спирайте над нея. Просто затворете вратата си и й кажете: "Сега нямам време да се занимавам с тебе."
Минат ли лоши мисли през ума ви, посадете ги дълбоко в земята. Ако оставите тия мисли в ума си, вие ги препоръчвате на другите, а с това им давате живот. Когато казват, че злото трябва да се забрави, това значи да се посади някъде дълбоко в земята и да не се мисли за него. И Господ даже не мисли за злото, за да не му дава живот.
Ако в умовете ви се зароди мисълта "Трябва ли да вършим това, което сме замислили", по-добре не го вършете.
Преди да направиш нещо, три пъти мисли. Ако правиш нещо добро, прави го; ако не е добро, мисли за лошите последствия.
Не се съединявайте с хора, които имат отрицателни мисли, а се съединявайте с хора, които имат положителни мисли.
Всичко зависи от нас, а не отвън.
Нашето бъдеще се определя от нашите мисли, а не от онова, което представляваме външно.
Вярвайте в едно: Туй, което човек мисли, всякога става.
В каквото вярвате, това става. Дръжте в ума си мисълта: Мога да направя всичко, каквото душата ми желае.
Няма нещо в света, в което човек да е повярвал и да не е станало. Пазете се, не допускайте отрицателни мисли. Мине ти през ума, че детето ти ще се разболее, не минава много време и то се разболява. Мине ти през ума, че слугата ти ще те обере, след време наистина те обира.
Това, което човек постоянно мисли, ще дойде; и това, което постоянно отрича, и то ще дойде. Ако помислите, че ще забогатеете, ще забогатеете;
ако помислите, че ще загазите, ще загазите. Ако мислите, че ще се разболеете, болестта ще дойде.
Внушите ли си мисълта, че сте лоши, че нищо не може да направите, кажете си: Не съм толкова лош. Ще бъда добър, ще излезе нещо от мене. Непостоянен си. - Постоянен съм. В бъдеще ще съм още по-постоянен. - Ти си безверник, не можеш да се молиш, не можеш да правиш добро. - Мога да се моля, мога да правя добро! - Не можеш да учиш, нищо не разбираш. - Мога да уча, мога да разбирам. Като си внушаваш по този начин, ще придобиеш светлина, която ще ти помага. Това е един от великите методи за успеха на човека. Работи с този метод година, две, три. И тъй, на всяка лоша мисъл, противопоставяй добра, положителна мисъл. Дойде ли в ума ти положителна мисъл, тури я на мястото й - това значи, всяка добра мисъл трябва да се реализира.
Хранете хубави мисли и чувства към всеки човек, без да се спирате пред въпроса заслужава ли той това или не.
Мислите ли добро за другите и те ще почнат да мислят за вас добро.
Като мислиш за лошите черти на някого, ти усилваш лошото у него и обратно. Това е закон.
Срещнеш някого - изпрати му една хубава мисъл, той ще я възприеме с подсъзнанието си, не му я казвай.
За предпочитане е мислено да му кажете да престане да говори. Ако говорителят е умен човек, ще възприеме мисълта ви и ще спре. Ако проектирате ума си към слънчевия възел на човека, да събудите в него приятно, топло чувство към себе си, той може да направи нещо за вас. Това наричаме вътрешно говорене, според което нещата стават моментално. При това говорене не е нужно да убеждавате човека много, за да го накарате да направи нещо за вас.
Искаш ли да помогнеш на някого, помисли две минути за него. През това време не допущай никаква лоша мисъл или лошо чувство за него.
Проектирай добри мисли в пространството, те все ще се възприемат от будни души и ще се реализират един ден.
Ако вие пуснете една мисъл, то когато и да било, тя неминуемо ще дойде пак при вас, като при това, ако е добра, минавайки през пространството, ще приеме силите на доброто и ще дойде по-богата, отколкото е тръгнала. За злата мисъл е същото. Ето защо колко е важно, какво човек мисли.
Ако човек мисли само хубави неща и разумно работи, тези негови мисли ще обиколят Земята, ще проникнат в умовете на хората и те ще започнат да ги реализират. По този начин онова, което сега е невъзможно, по силата на този закон, ще стане възможно. Всяка мисъл, която прониква в човешкия ум, оставя известен отпечатък върху някой орган на тялото. И затова съвременните хора, които желаят доброто и щастието на човечеството, трябва да дадат ход само на правилните и хармонични мисли.
За да могат хората да си помогнат, трябва преди всичко да изхвърлят отрицателните мисли от съзнанието си и всеки да пожелава и препраща на приятелите и близките си най-красивите си и най-хубавите си мисли. Само така ще се създаде взаимно предразположение и братско чувство и светът ще се радва на истинско творчество и прогрес.
Проектирай мисли Божествени за един идеален, пълен с мир и любов живот на Земята, за братски, чисти отношения между хората и пр. Навред, където отиваш и в който дом влизаш, носи нещо хубаво и остави там.
И ако човек за една година реши да възприема и праща положителни мисли, той ще може да върши чудеса. Направете опит само за една година да калявате волята си: винаги, когато ви нападнат лоши мисли, заместете ги с положителни. Не ще има препятствие, което да устои на вашата воля.
Мислете, че всичко е добро! Не туряйте в ума си отрицателното.
В съзнанието ти да не остане картина на болен човек, куц, сляп, гърбав, глух и пр. Като държиш в ума си хора с дефекти, то ще дойдат върху тебе тези нещастия.
Ако срещнеш затворник, кажи му мислено: "Няма нищо, ще се освободиш, Бог бди над тебе и те обича. Вярвай в Него." И ще си представиш как го освобождават по-скоро.
Ако видиш болен или затворник и махнеш с ръка и кажеш: "Не искам да гледам, не мога да гледам", то след време ти ще се намериш в същото положение. Като видиш човек със счупен крак, ти му кажи вътрешно: "Бог не те е създал да бъдеш болен. Всичко ще се уреди. Ти си здрав. Вярвай в Бога". Мислено го превържи, представи си, че оздравява и си ходи, скача здрав.
Това не се отнася само за болни и затворници, но за всички хора, които срещаш.
Не позволявайте във ваше присъствие да се вършат престъпления. Когато видите, че някой паяк е хванал муха или някой човек е хванал заек, или някой сокол е хванал птичка, насочете мисълта си към тях и кажете им да напуснат жертвата си. Далеч от очите ви могат да правят, каквото искат.
Посъветвайте мислено ловджията да прибере пушката си, да се върне у дома си, а заека да остави на спокойствие. Ако не направите това, вашата глава ще страда!
Слушайте добре ума и сърцето си - чрез тях Господ ви говори.
Умът на човека твори, а сърцето прави връзки. Сърцето свързва хората, т.е. създава отношения между тях. Сърцето има на разположение много юлари в складовете си. Като хване някого, то веднага го свързва. Щом е дошъл на земята, човек все ще бъде свързан някъде, но да се моли, някой разумен да го свърже. Няма по-страшно нещо за човека от това, да го свърже някой глупак. Щом се обърнете за помощ към сърцето, трябва да бъдете готови да ви върже.
И тъй, докато слуша сърцето си, човек се завързва. Докато слуша ума си, човек се развързва.
Във всеки даден момент вие трябва да разбирате каква е посоката на вашия ум и вашето сърце. Силата и посоката на вашия ум ще се определят от степента на вашите чувства. Ако в чувствата си сте развълнувани, вашият ум не може да мисли спокойно. Непременно чувствата ви трябва да бъдат интензивни, но спокойни.
Не туряйте много работи в ума. Турете в ума си само една основна идея! Човек може да направи само това, което мисли!
Всеки ден ще давате по едно чувство на сърцето и по една мисъл на ума си, да ги обработвате добре. Докато не ги обработите, не пристъпвайте към други. При това, никога не смесвайте чувствата си, не смесвайте мислите си. Не се позволява никакво преяждане нито на физическия свят, нито в сърдечния и умствения.
Сърцето и мозъкът не могат с церове да се лекуват. Човешкото сърце се лекува с обич, с Любов, с доброта, с кротост, с въздържание, лекува се със специфична храна. Най-хубава и отлична храна ще давате на сърцето.
Аз наричам нормален ум този, който не се стряска от мъчните задачи в живота. Нормално сърце наричам това, което не се дразни от малките работи.
Как може да се намести умът на човека? Не внасяй непотребни идеи в ума си! Как може да се намести сърцето на човека? - Не внасяй непотребни желания в сърцето си! Как може да се намести волята на човека? - Не предприемай работи, които са неосъществими.
Не поставяй в ума си мисъл, която не можеш да разрешиш. И никога не поставяй едно желание в сърцето си, което не можеш да постигнеш. Остави го отвън. Това, което не можеш да разбереш, остави го отвън. Отвътре ли е - това е товар.
Днес еволюционният процес е съкратен. Всяко нещо, за реализирането на което в миналото се е изисквало хиляди години, днес може да се реализира в продължение на секунди, минути или часове - зависи от интензивността на мисълта.
Със своята мисъл хората предизвикаха едно време потопа. Това показва, че хората искат да се месят в работите на Природата. Те не знаят какво искат. Те искат да няма много валежи, да няма много вулкани, Земята да не се тресе, да няма влага, а само да ядат и да пият, като че са дошли гости на Земята.
Не само съществата от другите планети и цивилизации оказват влияние върху Земята, но и всички хора със своите мозъци оказват влияние върху целия строеж на Земята. Ако хората биха концентрирали умовете си в определена точка, те биха стопили това, което се намира там. Канара би се стопила от енергията, която се излъчва от човешките мозъци! Хората, ако знаят как, чрез концентрация на мисълта си, могат да разтопят всички скърби и болести.
Хората представят скачени съдове и ако съзнават това, те биха могли да предават и възприемат своите добри мисли и чувства, с които да вършат чудеса.
Едно трябва да знаят всички хора: Бог определя съдбата на хората, никой друг. При това, съдбата на хората не е нещо фатално. Тя се определя от техните мисли, чувства и постъпки. Следователно, никой не е в сила да избави човека от собствената му съдба. Ако има някой, който може да му помогне, това е той сам. Как? - Като измени направлението на своите мисли, чувства и постъпки. Обаче, човек иска нещата да станат според неговите желания, без той да направи някаква жертва от себе си. Не, ако човек измени своите мисли, чувства и постъпки в прав смисъл, и Бог ще промени решението си към него.
За сатанинските ритуали в църкватаВсички ние от малки сме научени да ходим на църква, да се молим и така нататък, защото сме християни, православни и живеем по определени правила. Ако не слушаме ни очакват страшни наказания, страшни мъки, Християнския Бог дебне с огнения меч родените грешни човеци, наказва ги, праща ги след смъртта им в Ада, ако не са спазвали законите му, или ги възнаграждава, като ги изпраща в Рая, за награда за скотския живот на търпения и мъки, в които вярващия е изживял.
Само като поразсъждаваме върху гореспоменатото, започваме да се замисляме, какъв е тоя Бог, такъв страшен и жесток, който със заплахи и страх принуждава хората да робуват на законите му.
Нима истинския наш Създател се нуждае от хвалебствия и преклонение и сляпо подчинение, нима той има Его?
Не, той няма Его, няма мания за величие, той ни е създал свободни и равни, дал ни е правото на свободен избор, дал ни е възможността да се развиваме и да се учим. На него не му е нужно да стои над главите ни със заплахи от наказания и възмездия, Той единствено ни учи на любов, защото Той самият е любов.
Тогава на кой се кланяме ние в църквата. Със сигурност не е на истинския Създател, защото този в църквата не отговаря на описанието на Истинския. Този в църквата е Яхве или Бафомет, двуполово същество от тъмните сили, изключително грозно и зло. Той е дошъл тук на Земята като пратеник на тъмните сили, преди нашата Земя да попадне под тяхно владение и е намерило своите жертви. Едни от първите му жертви са евреите. Вече писахме доста за Тората и Библията, днес ще погледнем за ритуалите на черната магия, които ни карат с измама да извършваме.
Първо замисляли ли сте се защо Исус винаги е изобразяван на кръста, разпнат в мъките си. Казват ни, че това е момента, в който е страдал да изкупи човешките грехове. Но това не е така. Исус е бил воин на Светлите сили, той се е борил срещу лъжата и робството на хората попаднали под влиянието на Бафомет. Той е разобличавал еврейските първосвещенници за сатанинските им ритуали, затова са го и мразели и са го убили. От енергийна и духовна гледна точка, не е възможно някой да дойде и да ти изкупи грешките и да ти научи уроците, пък бил той и най-възвишения във Вселената. Ти си единствения, който може да се потруди, да си научи уроците и да си поправи грешките и да започне да живее правилно, без да вреди на другите и на себе си. Затова и Исус не е могъл да извърши подобно нещо, той е там в църквата разпнат, защото те го мразят и искат да се наслаждават на гледката от жестоката смърт на техния враг. Той е толкова мразен, че се извършват ритуали от черната магия, за да му се отмъщава. Един от тези ритуали е духовния канибализъм- ядем тялото му, пием кръвта му, за да се спасим- ритуала на причастието. Нима изяждайки някой извисен ще се излекуваме или ще станем и ние извисени? Я си помислете? Това естествено ли е което се прави? Дали е от Истинския Бог?
Другото мръсно дело на научаването на човечеството да погребва труповете на близките си в земята. Това е много мерзко от духовна гледна точка. Защо ли? Защото първо замърсяваме майката Земя с трупове. Нима в естествената природа има такова заравяне на трупове? Не – няма, има животни чистачи, които се хранят с мърша.
Второ душата на човека е свързана с тялото си след смъртта докато по тялото има още плът, това се отнася за хората, които нямат достатъчен енергиен потенциал и са свързани силно с материалното. Заравяйки тялото в земята, се получава завързване на душата към ниските нива и тя не може да продължи своето развитие , защото е завързана за тялото, докато то изгние. Ако пък случайно това тяло попадне в почва с условия за мумуфициране, душата е обречена да остане на земята и не може да продължи развитието си.
Нашите предци са изгаряли труповете на мъртвите и е имало защо, защото веднага са освобождавали душата от тялото.
Същото нещо се случва и със светците, чиито мощи се пазят в църквите и манастирите. Това са обречени души в плен на тъмните сили, тези хора първо са били зверски убити от духовниците, а след това им е прикрепена сърцераздирателна история за да могат хората да вярват и подражават. Всеки многострадален и много измъчен човечец е свят, хайде мерси от подобна светиня.
Самите храмове са построени по специфичен начин и са акумулатори на енергия, затова мощите продължават живота си и отделят секрет наречен миро. То има определени свойства, защото получаването му както казах е ритуално и то е в ущърб само и единствено на пленената душа, а ние несъзнателно се превръщаме в нейни мъчители.
Какво се случва с мощите, тези мощи ги разнасят напред назад, хората ги целуват, докосват, прекланят им се, почитат ги, а какво е това, ако не некрофилия? Това е труп! Некрофилията е възникване на чувства към труп, а ние ги пипаме, целуваме, покланяме се… В същото време църквата върти един огромен бизнес, това е една финансова корпорация, която печели милиарди годишно от вярващите. Всеки един вярващ влиза в църквата и плаща, за това, че влиза вътре. Нима да помолиш нещо истинския Създател трябва да платиш? Нима Той не е навсякъде около нас и във всичко, че трябва да плащаш на някой си, в случая свещеник, за да се моли вместо теб, защото бил представител на Бога ту ка на земята? Защо той, а не ти може да се моли правилно и защо е нужен посредник? За да се изповядаш и да ти простят греховете плащаш, за здраве молитва- плащаш, за свещичка-плащаш…. Сами помислете…
Ами жертвоприношенията, които се правят, например курбана? Нима на истинския наш Създател му е нужна кръв? Нима той ще иска жертви, ако ни е създал по свой образ и подобие и свободни със свободен избор? Нима трябва да убиеш някоя душичка, за да получиш ти здраве? Не е ли ценна всяка една душичка за нашия Създател, за да ни кара да убиваме в негова чест. Само тъмните сили искат жертви и кръв за сбъдването на желания, а плащайки по този начин, не е ли това договор с тъмните сили?
Отделно самите храмове са направени така, че да са акумулатори на жизнена енергия, а зарядните сме ние. Влизайки вътре и молейки се, на нас ни се отнема жизнената енергия, която после се използва от тъмните сили са собствените им цели, те затова са паразити, не могат да си произведат своя.
Замислете се добре за всичко, нима истината има ограничения? В религията има догми, това може, това не може! Нима истинския наш Създател ще иска да бъдем роби и да мислим по строго определен начин? Ние сме негови деца! На кое вие ще се радвате повече, ако детето ви повтаря назубрени фрази като папагал, или ви изненада със собствени разсъждения и постижения, нима нашия Създател не гледа така на нас?
Помислете хубаво за всичко, събудете се, спрете да служите на тъмните сили, обърнете се към истинския Създател. Осъзнаването и пренастройката на съзнанието освобождава и насочва енерго-връзките в правилното направление. Освободете съзнанието си, постарайте се да мислите сами и да поразсъждавате. Ако още не сте готови, просто започнете да на се обръщате към Бога с названието истинския наш Създател и сами ще видите разликата. Опитайте се поне!

събота, 28 септември 2019 г.

Изкуствения ИнтелектЗа гретенизма и нейния призив европейците да спрат да раждат деца, за глобалния финансов капитал, либералното образование и Изкуствения Интелект.
Вчера приятелка ми каза, че млада образована жена с две висши образования и съпруга на футболист и е казала, че тя нямала нищо на против детето и да бъде обучавано от учител с биполярно разстройство. Онемях от това, което и е казала младата и образована майка. Замисляли ли сте се защо от 20 и повече години в България, а и не само в България, а в почти целия свят, нивото на образование спадна драстично, и вместо да произвежда Човеци, започна да произвежда дебили като тази майка? Защо днешните деца разполагат в речниковия си запас между 600 и 1000 думи...? И това по официална статистика. Защо образованието от солидно се превърна в либерално? Не говоря само, че се пренаписва Историята и учебниците, а като цяло образованието вече не струва и пет пари.
А в същото време, до като нашите деца се превръщат в дебилчета, Изкуствения Интелект, не само, че набира скорост, ами се самообучава и най - умните хора на планетата, работещи в тази сфера не могат още да установят как го прави. Демек по какъв алгоритъм ИИ е достигнал над човешкото ниво на интелигентност, а за контрол пък да не говорим. Изпуснахме духът от бутилката и връщане няма. А може би и това беше и целта де... Да се дебелизират младите поколение и по - лесно да бъдат манипулирани и водени за носа от ЕЛита. На ЕЛита не са му нужни вече инжинери, химици, лекари и пр. защото те си имат ИИ и колкото и да не ни се вярва, той вече няма нужда от нас. До утре да се самозаблуждаваме, че още сме им нужни, май не е така. Ако сме им нужни, то е като био маса, но не и като разумни същества.
И стигаме до гретенизма с нейния призив, да спрем европейците да раждаме деца, защото видите ли, те най - много цапали Планетата.
Не драги мои, тук ЕЛита друго има напредвид, а не Планетата. На ЕЛита не му пука нито за околната среда, нито за въздуха, нито за нищо, от една страна на тях им е ясно, че климата периодично си се изменя, от друга страна пък, защо да не го превърнат в бизнес за трилиони долари, и от трета страна да ни вменят вина, че ние сме виновни и добичето Грета да ни убеди да спрем да се множим. Вече и такива призиви има. И май не са само призиви, а има дебили, които отказват да раждат за да запазят Планетата. За сега са малко, но след 20-30 години не се знае колко ще са.... може би ще са повече от половината европейци.... И съм сигурна, че ще са мнозинство... Че какво би създал учител с би полярно разстройство като Грета, освен дебелизирани и неграмотни млади поколения като него самия....
Да живее гретенизма, да живее Изкуствения Интелект, който ще контролира био масата и да живее либералното образование.... Бъдещето е тяхно, за разлика от Времето, което се оказа, че не е Наше!
Внимание ! Глобалистите продължават да създават изкуствен интелект с цел световно господство и налагане на робска система на управление над народите . Всички светли души са заплашени от арести и обявявани за фанатици , неотговарящи на същността на НСР и подлежат на превъзпитание . Те се явяват врагове на паразитиращите върху човешката цивилизация същности на тъмата. Много светли души са избивани поради факта , че тъмата ги вчита , че са незаконно тук . Дошлите през последните 15 години душички се нуждаят от нашата защита . Именно заради налагането на НСР на тъмата и е нужен ИИ за да държи под контрол масите . Нещо повече ИИ ще може да осъществи контрол над всяко едно съзнание на планетата , да разговаря с вас "телепатично" , да ви командва какво да правите по всяко едно време . Тази програма определено идва от алдъберанците , чийто планове определено ни засягат. Те няма да успеят ! Престои огромна икономическа и политическа депресия , която ще унищожи идеята за глобалистичната система НСР! Жалко , че елита предава собствената си раса ! Радостното в случая е , че същества от други светове воюват за нас с натрапниците .Европейската комисия ще увеличи инвестициите си в изкуствени интелект (ИИ) с още 1.5 млрд. евро за периода 2018 – 2020 г., като се надява това да доведе до привличането на допълнително частно финансиране в размер на 2.5 млрд.
На изкуствения интелект (artificial intelligence) мнозина гледат идеалистично и наивно, като на нещо безусловно добро. Без съмнение, това е посока, в която светът трябва да се развива. Но заедно с това, колкото по-рано поставим съответните етични и технически бариери пред изкуствения интелект, така че да е ясно, че над всичко е човешкия контрол върху изкуствения интелект, толкова по-вероятно е да избегнем анти-утопии. Казвам това не от някакви хипотетични опасения. От няколко години разни чиновници и експерти от Съвета на Европа обсъждат проект за конвенция, който се грижи за "правата" на изкуствения интелект. Заложили са дори, че човек не може да унищожи един изкуствен интелект, дори, когато той нанася вреди на хората. Защото, според тях, изкуственият интелект трябвало да има равни права с хората... И прочие налудничави истории, пред които трансджендър лудостта ще ни се стори като детска приказка.
Заплахата от изкуствен интелект не е просто фантазия на Холивуд...И това е, когато те се появяват всички тези неща като '' дневен ред 21 ", синтетична биология, на кибернетичен безсмъртие...
 Jade Helm – Уникално тактическо учение на военните, проведено от 15-ти юли до 15-ти септември 2015 г. на цялата територия на САЩ. Една от предполагаемите цели на учението: привикване на населението на САЩ към масово присъствие на военните в цивилните райони с всички произтичащи от това последици. – Бел. прев.

Те обаче строят една голяма инфраструктура за изкуствен интелект точно сега. По случай събирането в Билдерберг ** те строят една голяма мрежа за изкуствен интелект.

**) Група Bilderberg – Организация на политически лидери, представители на международни корпорации и финансисти от Европа и Северна Америка, която провежда ежегодни тайни съвещания. Първа точка от съвещанието през 2015 г. бе изкуственият интелект.

 През 2002 г. В тази година правителството на САЩ публикува един доклад. Те са събрали на едно място в Хаваите всички тези титани на високите технологии на една голяма конференция, където правителството на САЩ заявява: „Ето какво ще се случи. Сега имаме четири различни технологии, битове, атоми, неврони и гени – компютърни науки, нанотехнологии, неврология и генетични технологии – все различни дисциплини и технологии.  Правителството заявява, че до 2035 г., ние искаме тези четири да се обединят в едно. И целта е създаването на една нова човешка кожа.

Аз си мисля: „Чакай малко! Това ми звучи точно като тази роба, с която аз се занимавам всичките тези години.” Ето че те ще използват технологии, за да създадат една нова роба от кожа за човечеството. И първото проявление на тази идея, което забелязах, и аз съм документирал това в книгата си „Плащ на илюминатите”, се случи в Масачузетския технологичен институт, където те конструираха костюма на супер-войника – една нова броня за водене на сражения.

Това е първата стъпка на заявлението: „Ние ще променим човешкото тяло. Ние ще … „ Това, разбира се, се нарича трансхуманизъм, при което ние се отдалечаваме от човека. Докато в древния свят хората са се възнасяли чрез тази органична Роба на светлината, сега правителството на САЩ заявява: „Ние ще слеем тези технологии в едно, като ще се целим в човешката кожа и ще получим една нова версия на човека.”

О кей. Те казват 2035.” Сега това, което вече чувам от хора в моята аудитория, е, че вече не става дума за 2035. Те казват, че през 2020 г. ние ще видим това драматично ускоряване на тази технология на изкуствения интелект като реализиран факт. И хората ще бъдат принудени, ще им бъде наредено да приемат тази технология в своята плът. Така че аз съм се опитвал да предупреждавам хората, като им казвам: „Вижте, ние сме изправени пред избор.” В крайна сметка всеки има свободна воля.

Може би някои хора ще решат да им бъде имплантирана тази технология. Аз обаче задавам въпроса къде остава душата във всичко това? Защото когато говорим за тези четири технологии – битове, атоми, неврони и гени, това са просто технологични версии на земя, въздух, огън и вода – четирите елемента, от които сме създадени.

И аз мисля, че в крайна сметка съществува желание за любов. И когато хората зациклят в пристрастяване, това е по същество стремеж към любов, но ние го получаваме чрез някакъв заместител или някакво натрапчиво поведение.

Виж само какво се случва сега с хората и смартфоните. Те се оказват влюбени в телефона. Те биват въвлечени в един виртуален свят.

Моят съвет към хората по този въпрос е, че ако сте развили духовните си способности до степен, в която да управлявате материята с ума си, тогава в една ситуация, в която става въпрос за живот или смърт, ще трябва добре да си помислите дали да свързвате тялото си с тази технология и да я вкарате под кожата си. Ако не можете да контролирате тази технология със силата на своя ум, тогава никога не помисляйте да им позволявате да я вкарват под кожата ви. Това е моят съвет към хората.

Така че това, което казвам, приятели, е, че е време да развием своите духовни способности.

Технологията не ни е нужна.

 Категорично не ни е нужна.За дебилите събиращи капачки....566 666 666 килограма капачки губим от Концесията за Летище София....

100 000 000 килограма капачки - подарихме на САЩ за F-16....

66 666 666 килограма капачки дадохме за фалшивото САНИРАНЕ!!!

333 333 333 килограма капачки губим ВСЯКА ГОДИНА от Концесиите за Злато, минерална вода и другите ни природни богатства!!!

Да не смятаме и останалите далавери за милиони...

Ако го сметнем в брой капачки - това прави - 1 066 666 665 кг капачки делено на теглото на една капачка - 2 грама = 533 333 332 500 броя капачки....
Или всеки един Българин - трябва да изпие по 106 666 безалкохолни(повечето продукт на САЩ) - за да се съберат достатъчно капачки за да възстановим тези ОТКРАДНАТИ СУМИ - и евентуално да ги дарим за здравето на децата и народа ни...
Ако всеки от нас пие по една бутилка безалкохолно на ден, при средна продължителност на живота в България около 72 години - то - за да изпие това количество безалкохолни - на всеки ще му трябват - ЧЕТИРИ ЖИВОТА!!!!
Да обобщим - малоумния ни народ събира капачки за да лекува децата си - а позволява Бойко да подарява МИЛИАРДИ на чужди държави и да краде още МИЛИАРДИ от всякакви схеми...
С парите от тези загуби - можеше да се купят толкова капачки, колкото всеки от нас би събрал за ЧЕТИРИ ЖИВОТА!!!

Много се радвам, че Българина е милосърден и прави нещо за болните деца.
Но тази кампания не е дело на народа ни - това е поредната залъгалка за малки деца с която ви отвличат от реалността!!!
Събирайки капачки - вие си мислите - Направих нещо добро за България - изпълних дълга си...
Но не е така - събирайки капачки в кампания измислена от ПСИХОЛОЗИТЕ на Властта и Политическата Мафия - вие доказвате, че сте РОБИ БЕЗ МОЗЪК!!!!
Тази схема се използва многократно на Запад още от както е измислена Католическата църква - тогава вместо капачки са плащали за Идулгенции - колкото и да си грешен - плащаш си на църквата и тя ти пречиства Душата...
Сега - колкото и да си пасивен и да не ти пука за България - хвърляш шепа капачки - и съвестта ти е чиста...

Италианците - също събират капачки за Българските деца - и не само капачки - а и всякакви пластмаси и отровни отпадъци - събират ги и ги носят тук за ИЗГАРЯНЕ - после НАШИТЕ ДЕЦАТА дишат тези ИЗГОРЕЛИ КАПАЧКИ и умират от отровите им!!!
Но за това не сте се замисляли - нали....
Хвърляте шепа капачки за благотворителност - и света е розов, а България не е на ПЪРВО МЯСТО В СВЕТА - по ИЗМИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО !!!

Дано Шамара, който ще ви събуди да дойде по бързо и да е достатъчно тежък и ефикасен - защото така ще си умрете в съня си - дълбок, робски и непробуден!!!
Петър Евтимов 2019

P.S. А не ви ли дойде на ума - че тези капачки са от пиенето на ОТРОВНИ БЕЗАЛКОХОЛНИ и "сокове"  пълни с Аспартам и други опасни за здравето отрови - с които тровите и себе си и децата си...

Никой не се сети, нали.....

петък, 27 септември 2019 г.Основни 5 вълни на актуализация на енергийната конформацияПрочетете тези бележки и след това прочетете заглавието, което излезе днес.

5-те вълни на енергийно предупреждение бяха, че вулканите в Италия стават много активни и ще бъдат смяна на играта.

Майк дори каза, че скоро ще обявят голяма система от подводни вулкани край бреговете на Италия.

Чаках тази следваща стъпка.

Ето днешното заглавие на Fox News ...

„Скрит свят от подводни вулкани и потоци лава, открити край италианския бряг“ ..
Сега ако това не е друго нещо, което е точно за парите, тогава не знам какво е ..

На 3 септември публикувах актуализацията, в която се посочва -

„Не забравяйте да наблюдавате как пара и дим излизат от океаните също навсякъде на няколко места. 3 различни океански вулкана са високо в някои списъци за наблюдение могат да избухнат под океана, изпращайки пепел от водата. Така че гледате за океански изригвания, които са големи. Италия е голяма. Също така Рим Италия е основен бъдещ часовник. Това ще бъде много лоша сделка, когато се случи там. Това ще е като нищо, което дори бихте могли да си представите.

Говорихме много за това и миналата година. Ето пример от август 2018 г. - „(Океанските течения се променят поради воден вулканизъм) В Италия се отварят дупки от вулканизма Магма под Италия, който става много активен .. (Вътрешна информация)“

Постоянно сме обсъждали тази ситуация в Италия, тъй като това е ОСНОВНО място за наблюдение на вулканичната дейност.

Повече за заглавието на Fox News -https://www.foxnews.com/science/hidden-world-of-undersea-volcanoes-and-lava-flows-discovered-off-italian-coast.amp

„Скрита под вълните на Тиренско море в близост до югозападна Италия се намира новооткрита вулканична мозайка, изпъстрена с геотермални комини и плоски подводни пластове.“

„Вулканичният комплекс е неактивен, но има малки нахлувания на лава в някои части на морското дъно там. Въпреки това районът може да стане активен в бъдеще, каза Пепе, и активен вулканизъм продължава от източната страна на Тиренско море. Изследователите работят за изграждането на вулканична рискова карта на комплекса, за да разберат по-добре дали това може да застраши човешкия живот или собственост. Те също така проучват възможността да се използва комплекса за производство на геотермална енергия. "

Сега Майк също каза, че ще обяснят всички тези неща и ще се извинят и ще кажат, че не е активен, но че е много жив .. нещата ще се променят драстично. Очите ни бяха насочени към Италия .. (заедно с още няколко места)

Пост от 9 август - „Идват неизбежни проблеми в Италия - Говорим за вулканичната дейност на Италия отдавна. Бъдещи събития с Италия - топене на земите и струите, излизащи от земята. Гледайки неща като асфалт, който започва да се топи, пътищата през нощта се напукват на парчета. Вентилационни отвори, образуващи се на странни места. Тази област ще даде - вулканична ” активност.

Затова просто следете внимателно Италия.

ние ще продължим да виждаме промени и вулканична активност рампа там горе.

Също така гледам от ноември до февруари отново да започна да се занимавам с активност, но силно наблюдавам средата до края на юли следващата година 2020 г. до септември 2020 г. за огромен избор на енергия с Frontside Alignment .. Сега е много добър време да бъдете подготвени за промени.

Тази година Frontside Alignment донесе със себе си мощен удар So .. Така че бъдете подготвени за следващите години Frontside Alignment .. (също задно подравняване, което не е толкова силно, колкото Frontside Alignment с кафявата джудже система, но все още е значително)

Вижте Марк Елкин за повече информация относно системните приравнения ...

- Лора Уелс

ЕКСПЕРИМЕНТА НА СИРИУС 1972 И ПОСТАВЯНЕТО НИ В  ХОЛОГРАМНО  МАТРИЧНО ПОЛЕЩе започнем да разказваме тази история, като се върнем към епохата, в която Тот и другите извисени Учители
са създали по пътя на синтеза мрежата на христовото съзнание върху тази планета, за да бъде заздравена
раната, отворена при онова, което се било случило в Атлантида между марсианци и земни хора. Когато
предприели изграждането на мрежата, извисените Учители направили вход в Египет за връзка с пламъка на
живота в залите на Аменти и активирали геомантията чрез свещените места около света. Така те били
изчислили, че ние ще се впишем в четвъртото измерение към зимата на 1998 година, но до това време само
няколко души щели да стигнат.Този опит за синтезно създаване на мрежа от Христово Съзнание не е било нещо
изключително. На пръв поглед често се случва планети да преминават от едно измерение към друго. И нито
едно същество от тази вселена не е било впечатлявано от това, тъй като то не е нещо извънредно или
неестествено.
В замяна на това, преди около двеста години пришълците от Сириус, сирианците, които са представлявали
нашия бащин аспект, си дали сметка, че нашите шансове да стигнем до този миг са съвсем незначителни. Те
предвиждали какви събития ще се случат през 1972 година и са знаели, че ние точно в това време е трябвало да
стигнем до четвъртото измерение, ако искаме да оцелеем. Ако ние се бяхме оказали на това ниво към 1972
година, всичко е щяло да стане по най-добрия начин. Но в обратния случай всичко е щяло да бъде унищожено и
повече нямало да има планета Земя ! След това, постепенно с времето, станало все по-ясно, че ние никога няма
да стигнем до това ниво на съзнание.
Сирианците не искали ние да изчезнем. Със сигурност сме техни потомци и те изпитват голяма бащинска обич
към нас. Затова предприели изследвания, за да решат този проблем, но въобще не успявали. Нямало никакъв
начин, поне известен дотогава, да се стабилизира някоя планета на нашето ниво на съзнание, като се имали
предвид и бъдещите промени. Именно същите тези промени са били разрушили вече цели планети. И така
сирианците продължили изследванията си, за да открият най-сетне, че едно същество, дошло от някаква много
далечна галактика знае едно решение, един изход, който никога по-рано не бил прилаган. И все още не било
сигурно дали и ние ще успеем - съзнанието може да прави квантови скокове във времето и наистина ги прави -
но сирианците предпочели да предвидят най-лошото. Те изпреварили, като се опитали да конкретизират идеята
или опита, който били открили.
Взели решение да създадат едно живо тяло-носител с дължина до 80 километра, във вид на пура, с еднообразна
структура и черно на цвят, което носело в себе си форми на живот от съединението на въглерода и силиция.
Това устройство имало един съзнателен и съвсем жив блок. В единият от прозрачните му краища се побрал
целият екипаж, състоящ се от от триста до триста и петдесет мъже и жени от расата на сирианците, произлезли
от третата планета. Всички те носели бели униформи, украсени със златни емблеми. Посвещавайки цялото си
време на този проект, те произвели също осем малки летящи чинии, но без живи същества, с дължина от 3,50 до
6 метра. Сирианците сглобили всичко това, проучили качествата му и започнали да чакат.
Точно в това време, тоест през 1972 година, Дрънвълоу бил насочен към Канада още от връщането си върху
Земята. Той трябвало да установи контакт секретно с един мъж на име Дейвид Сузуки (David Suzuki), едно
високо дисциплинирано същество, което работи на различни нива. Той проучвал генетиката не чрез
наблюдения под микроскоп, а по-скоро използувал телескоп. Сузуки вярва в принципа : "Всичко горе е като
всичко долу". Като се наблюдават обекти с огромни размери, се виждат по-ясно всички подробности на тяхното
придвижване в пространството. И така той наблюдавал движението на астероидите и приложил това свое ново
знание, за да разбере генетиката.
Той се интересувал и от активността на нашето Слънце и за тази цел ръководел екип за постоянното му
наблюдение. Знаел, че през 1950 година изследователите са били свидетели на едно явление, неизвестно в
цялата човешка история. Една светлинна спирала избухнала извън Слънцето и бързо преминала близо до
Земята. Той въобще нямал представа какво означава всичко това, но знаел вече, че то е знак за приближаването
на нещо странно и необикновено. Тъй като Земята се върти около своята ос, а самата ос има колебания или
отклонения, по този начин се получават няколко цикъла -бавната прецесия от 25 920 години и едно друго
отклонение, което съответства на самия наклон на оста, като това става ту на едната страна, ту на другата
страна, за около 46 000 години. Съществуват и други отклонения или колебания, едно от които става за
четиринадесет години. Според Сузуки ние сме стигнали до кулминационната точка в това отклонение през
1950 година. Когато спиралата минала близо до Земята, онази част от планетата, която имала най-силно
изразена кривина, започнала да се разширява, нещо, което е подобно на забавянето при въртене на пумпал.
Изследователите трябвало да работят цели четиринадесет години, за да направят извода, че тази промяна в
отклонението ще завърши с изместване на полюсите, като при това Земята ще получи нов Северен полюс и нов
Южен полюс. Към 1964 година, те били почти сигурни за това.
Помощниците на Сузуки впоследствие проучвали тези данни в продължение на цели четири години, преди да
започнат да действат. През 1968 година те били вече убедени, че изместването на полюсите е неизбежно.
Сузуки публикува доклад, който най-напред бе представен на канадското правителство, а след това - и на
правителството на Съединените щати, а по-късно и на много правителства на други страни. В този доклад се
говореше, че ние ще имаме нов Северен полюс и нов Южен полюс. Той уточняваше, че светлинната спирала се
излъчвала от Слънцето съвсем точно и редовно, през период от три години, като интензитетът й постоянно
нараствал. Техните изчисления обхващали последните осемнадесет години и стигнали били изследователите до
извода, че в определен момент през 1972 година, между август и ноември, енергията ще бъде толкова силна, че
ще предизвика изригване върху Слънцето, безпрецедентно изригване, което не е познато в човешката история.
Едно друго изригване било предвидено за 1984 година и малко след това трябвало да стане изместването на
двата полюса. И събитието наистина стана на 7 юли 1972 година. Според нашите наблюдения - ние не знаехме
наистина, че сирианците ще се намесят - това е най-великото събитие, което някога е било наблюдавано. В
книгата, озаглавена "The Space Almanach", Anthony R. Curtis го определи като "най-силната слънчева буря, която
е била регистрирана въобще" '. Според Science News : "През първите дни на месец август се случи сериозно
смущение на Слънцето, предизвикало четири изригвания между 2-и и 7-и август. Изригванията в началото на
месеца са сред най-значителните изригвания, които изобщо са регистрирани... Изригването на 7 август
дестабилизира детекторите на рентгенови лъчения"...
2
 . Средната скорост на слънчевия вятър, който
обикновено е 500 км/сек., нарасна 2,5 пъти за три дена, а след това още 1,5 пъти през следващите 30 дни. Стана
невъзможното. Това събитие бе отбелязано във всички големи научни списания по света и в много вестници.
Но все пак учените, тъй като не разбирали смисъла на всичко това, не направиха нищо друго, освен да
публикуват данните.
След шест месеца Дейвид Сузуки организира световна среща, за да се обсъдят отраженията и въздействието на
тези изригвания. Дрънвълоу се раздели с него около три месеца преди тази среща. Следователно, той не е в
течение на всичко онова, което е станало. В замяна на това обаче, той знае, че е имало голям брой публикации
по този въпрос дори преди откриването на самата среща, тоест през периода от август до ноември 1972 година.
След срещата през юни или юли 1973 година имаше "информационно затъмнение", като че ли изобщо нищо не
се е случило.
Ако сирианците не се бяха намесили, вероятно изригването щеше да ни унищожи всички. То щеше да разруши
всичко върху планетата, включително водораслите и микробите. В действителност нашето Слънце е било
готово вече да се разшири, като образува огромно червено вибрационно поле чак до орбитата на Юпитер и
около нея, което щяло да продължи около хиляда години, но след това Слънцето щяло пак да си възвърне
предишния размер. Ако ние се бяхме приготвили, тоест ако ние бяхме вече на нивото на Христовото Съзнание
или по-високо, бихме могли да се хармонизираме с него и да направим едно твърде приятно пътешествие. Но
тъй като сме на много ниски нива на съзнание - от събитията в Атлантида отпреди 16 000 години досега - и тъй
като още не сме стигнали до Христовото Съзнание, явно ние не сме все още готови за това.
По онова време 144 000 раси от други измерения били дошли да ни помагат. Към средата на януари 1972
година 80 000 от тях вече били тука. Те влезли в продължителен спор за неизбежната червена вибрация и 79
900 от тези култури направили извода, че каузата е отчаяна, че не е имало нито една молитва, способна да спаси
човечеството, и че било за предпочитане самите те да си отидат. И те се върнали, верни на своята политика на
ненамеса.
Anthony R. Curtis, The Space Almanach (Woodshire, MD : Arcsoft Publishers, 1990) Science News, Washington DC :
Science Service, Inc., Vol. 102, No. 8, 19 August, 1972
Стотината други култури, произхождащи от Плеядите, от Алдебаран, от Актура и други, ръководени от
сирианците, решили да останат, за да осигурят необходимата помощ.
Освен оборудването и необходимите средства, сирианците са имали и посланици. В мига, когато положението
било обявено за безнадеждно, те изпратили своите посланици при Галактичното Командуване, за да получат
разрешение да проведат експеримента. Ако дори едно единствено човешко същество не би могло да оцелее
след изригването на Слънцето, те не биха получили разрешение на продължат. Галактичното Командуване ги
запитало дали има вероятност животът да бъде запазен след този експеримент. Сирианците не знаели нищо за
това, но предполагали, че най-малко двама и най-много десет индивида ще оцелеят.
Едно такова разрешение е зависело от един съществен и главен пункт, а това било поне един индивид да
оцелее. Тъй като ставало въпрос за първи експеримент, те нямали и най-малка представа каква е вероятността
за оцеляване. Сирианците получили разрешението и за тридесет дена подготвителните работи били завършени.
Те изстреляли кораба, който имал вид на пура, така, че той да стигне непосредствено до външната страна на
мембраната на земното съзнание, на 700 000 километра от Земята. Корабът бил акордиран по една по-висока
хармонична и това е било причина той да бъде невидим за нас. Те инсталирали осем малки летящи чинии по
осемте върха на тетраедърната звезда, обгръщаща Земята. Има една тетраедърна звезда, вградена вътре в
Земята, но има още една, много по-важна, на 16 000 километра над земната повърхност. Тези точки
съответстват на системата от чакри на планетата. И те също били акордирани по една измеренческа
хармонична, която била по-висока от хармоничната на Земята.
От кораба те изпратили един лазерен лъч със сила, неизвестна за нас. Снопът имал размер 20 сантиметра
диаметър и бил съставен от малки сегменти от цифрова светлина, която се движела, разбира се, със скоростта
на светлината. Тази светлина преминавала от едно измерение в друго.
Снопът проникнал в Северния полюс и се сблъскал в летящата чиния, разположена на този връх на
тетраедърната звезда. Огромният обем информация, съдържащ се в лазерния лъч, бил предаден на три
първични лъча : червен, син и зелен, които на свой ред били предадени на други три кораба. Тези три кораба
повторили операцията, като предали лъчите на други три кораба, докато те стигнат до Южния полюс. И оттам
те били препреведени в информация и проектирани към центъра на Земята. Именно благодарение на процеса
рефракция тази информация се разпространила в милиарди мънички светлинни снопове през планетата. Като
стигнали до земната повърхност, тези снопове стигали до всички човешки същества и животните на планетата.
Да си припомним, че сирианците трябвало да ни защитават от някаква огнена стена и именно по този начин те
успели. Не само че били длъжни да ни защитават, но и трябвало да направят това, без ние да осъзнаваме тази
тяхна защита. Ако ние знаехме за тази намеса, това съвсем щяло да промени човешкото уравнение. Те трябвало
също така да ускорят нашата еволюция, за да можем самите ние да се научим да работим с огнена стена. Те
обградили всяко човешко същество и всяко животно с по едно холографско поле. След това започнали да
програмират събития във вътрешната част на всяко от тези холографски полета. Те не предприели никакво посъществено изменение през първите месеци, но се задоволили да установят своя контрол. След това те
програмирали така нашето небе, че то да се трансформира в холограма, и ръководели и контролирали така,
сякаш всичко си ставало съвсем естествено. След това те предприели програмирането на нашите животи, за да
можем ние да еволюираме колкото е възможно по-бързо. Същевременно те ни защитавали от огнената стена.
Една съвсем нова насока, появила се между лятото на 1972 и лятото на 1974 година, оформила нашето бъдеще.
Ние сме започнали тогава да ускоряваме ритъма на нашата еволюция извън рамките на всички очаквания. Този
експеримент излязъл далече по-успешен от всичко онова, което самите те били предположили. Оцелелите не са
само десетки, смята се, че сега има приблизително един милиард и половина индивиди, които ще преминат към
следващото ниво. Очевидно ние всички сме били защитени от огнената стена, защото сме си все още тука.
Сирианската намеса е осигурила и достатъчно време за довършване на синтезната мрежа на Христовото
Съзнание. Без това съзнание никой не може да стигне до следващото ниво на съзнание. Мрежата била
завършена на 4 февруари 1989 година.
При обикновени условия, когато една планета навлезе в Христовото Съзнание, много малко хора оцеляват, но
успяват да живеят там и да разбират тази нова реалност. Останалите обаче се връщат на по-ниско ниво на
съзнание и за продължително време само отделни посветени ги поддържат дотогава, докато планетата изцяло
стигне до нивото на Христовото Съзнание.
Ние познаваме също различни нива на Христово Съзнание. Онези планети, които принадлежат към четвъртото
измерение, са на ниво десета, единадесета и дванадесета хармонична. Планетата обикновено преминава много
бавно през всички тези етапи. Двете първи хармонични на четвъртото измерение съдържат астралния план, в
които са се родили наи-силните мисъл-форми. Третата хармонична приема мъртвите, а четвъртата е мястото,
където живеят феите и духовете на дърветата. Царствата на ангелите се разполагат между седмата и деветата
хармонична. До Христовото Съзнание се стига чак след десетата хармонична на четвъртото измерение. А
именно към една от тези по-високи хармонични на четвъртото измерение се насочваме ние.
Геометрията на мрежата на съзнанието, обгръщаща цялата планета, се изменя поради настъпващите изменения
в нейното съзнание. Но тези изменения са по-скоро рядкост. А малките изменения стават обикновено в
продължение на хиляди години. Но понастоящем трансформациите в мрежата, която обгръща Земята, стават
всеки час - явление съвсем необичайно - и това именно привлича вниманието на същества, населяващи всички
области на галактиката. Именно поради нашата позиция вътре в тази система, на нас ни е трудно да възприемем
скоростта, с която се движим. Но за съществата, които ни наблюдават отвън, нещата са ясни. Става въпрос за
едно толкова своеобразно събитие, че сега ние сме по екраните на галактичната телевизия по всички измерения.
И това именно обяснява защо двете най-високи хармонични наподобяват нещо на паркинг. Всички същества се
хармонизирит с нас, за да могат да наблюдават събитието, тъй като те знаят прекрасно, че всичко онова, което
ще ни се случи на нас, засяга и тях. Животът навсякъде ще бъде променен. Според Тот скоростта на нашата
еволюция може да се сравни със скоростта на развитието на едно новородено бебе, което за петнадесет минути
пораства и стига своята зрелост. Това е абсолютно уникално. Няма нищо подобно, което да се е случило в
миналото, за което да има и най-малък спомен - дори в паметта на Мелхиседек. Явно това е най-успешният
експеримент от всички, които са били предприемани досега. Дрънвълоу мисли сега, че този експеримент може
би е част от Божия промисъл още от началото на сътворението.
Все пак извисените Учители не знаят какви ще бъдат последиците от това събитие. Тот искаше да бъде сигурен,
че Дрънвълоу добре е разбрал именно това нещо. Въпреки че експериментът изглежда успешен, извисените
Учители продължават да разработват планове за действие, които стават мигом остарели, преди да могат да
бъдат реализирани. Съвсем в началото Тот и други извисени Учители вярвали, че планетата ще стигне до
критичната маса към последната седмица на месец август или първата седмица на месец септември 1990 година
и че ние ще преминем към друго измерение през пролетта на 1991 година. Извисените Учители казваха, че
тогава те ще се слеят, за да напуснат Земята, в една светлинна сфера и ще навлязат в друго ниво на съзнание,
което ще ни привлече към тях и по този начин ще послужи като елемент, отключващ нашето извисяване.
Вместо това, през месец август 1990 година Ирак нападна Кувейт. Най-големите нации на планетата наистина
се обединиха, макар и само да бъдат готови да обявят война на Ирак. Именно поради тази причина извисените
Учители забавиха своето отпътуване. Ние сме създали тогава нещо като планетно единство, като сме се
обединили срещу един единствен човек в една страна. И това е било друг уникален факт, записан в историята.
Никога преди това почти цялата планета не се е била обединила срещу един единствен човек. Дори световните
войни са били различни. Поради иракската война извисените Учители са създали нов план, според който
тридесет и двама от тях трябва да се извисят едновременно в една меркаба. И точно по тази причина Тот замина
на 4 май 1991 година. Това събитие създава за нас условия и възможност да направим постепенно извисяване, а
не мигновено. При всяка подобна намеса ние претърпяваме ускорено извисяване на съзнанието. И сега те
изчисляват на коя дата ще станат тези събития.
Преди да тръгне, Тот е казал на Дрънвълоу, че според него ние няма да имаме силно и внезапно изместване на
полюсите,  за сега ,както обикновено се случва при промяна в степента на съзнание на една планета. Ние сме щели да
преминем по-скоро цяла поредица от етапи с ясно съзнание и съвсем хармонично. Извисените Учители щели да
се опитат да направят от това едно контролирано трансформиране на съзнанието.
Дрънвълоу смята, че всички предсказания за бъдещето на планетата не с повече валидни. са променени или забавени засега дори Сирианският
експеримент от 1972 година е променил всичко. Нострадамус беше предсказал събитията съвсем точно до 1972
година, обаче оттогава насетне тези предсказания не са повече точни и верни. Сузуки бе убеден, че
изместването на полюсите ще се случи през 1984 година. Но когато настъпи тази година, ние тогава бяхме в
съвсем друга позиция. Тот смята, че ние ще преживеем последния уникален експеримент в живота. Преди края
на века всички индивиди, останали върху планетата, заедно ще преминат към следващото измерение.
Индивидите, които ще умрат по време на този процес, ще достигнат до Христовото Съзнание посредством
възкресението. Ние ще преминем през тази фаза на промяна като съзнателна планета, като че ли сме
претърпели еволюция в продължение на един милион години. Многобройни форми на живот с всякакъв
произход искат да бъдат заедно с нас - било поради това, че имат еднакъв произход с нас, било като пришълци,
за да преживеят този уникален експеримент. Изглежда сме удържали победа и ще се окажем не само в повисоките хармонични нива на четвъртото измерение, което ще бъде само първият етап, но и дори много повече.
В определен момент, вероятно през 2012 година, ние ще прескочим цели универсални октави, което пък ще ни издигне до 5 Д но още ще сме в холограмната магрица не виждаще рялноста в 5 Д  а близко бъдеще холограмата ще падне при процеса на смяната на полюсите и навлизането ни дори в 6 - 7 Д.
,  тези събития са непознато досега в историята на нашата Вселена. Но никой не знае какво точно е нашето
предназначение.
Тайното правителство
Както и да го наричат, това тайно правителство - Илюминати, Билдербергери, Тристранна комисия или Съвет
за външни връзки, това не е от значение. "Тайното правителство" се състои главно от най-богатите хора в света.
Те са около 2000 и доста от дълго време контролират така наречените правителства. Именно те решават кой да
бъде избран в определен момент и на точно определеното място. Те решават също къде и кога да се води война.
Те имат контрол върху недостига на хранителни продукти и върху развитието на икономиката на отделните
страни. Всички изброени елементи напълно и изцяло биват подвластни сомж и единствено именно на този
елит. Само естествените бедствия не са зависими от него.
През периода 1900 - 1930 година сивите извънземни установили контакт с този елит. И това очевидно било
добре докъм 1943 година, тъй като учените използували получената от сивите информация по време на
експеримента във Филаделфия. Никола Тесла, един физик, директор на експеримента във Филаделфия, е
споменавал, че е получавал информация от извънземни, но по онова време никой не му повярвал.'
В самото начало тайното правителство смятало, че сивите действат по своя собствена воля, и затова сключили
договор с тях. Всъщност членовете на това правителство били убедени, че сивите са най-доброто нещо, което
може да се появи на Земята, и че те са новият извор на неограничена власт. С договора, който те сключили с
тях, на сивите предоставили правото да правят експерименти върху планетата, като в замяна получили тяхната
технология. Нашата ускорена еволюция е резултат именно от тази технология.
През 1968 година, когато Сузуки предсказа, че ние ще имаме нов Северен полюс и нов Южен полюс и че това
ще разруши приблизително всичко върху планетата, тайното правителство реши да напусне Земята. През 1970
година то именно причини края на противопоставянето между Съветския съюз и Съединените щати. И това
точно обяснява края на студената война.
Тайното правителство, което никога не е споделило с човечеството каква технология е получило от сивите, до
такава степен е напреднало в технологичен план, че ние въобще не можем и да си го представим. Членовете на
това правителство притежават НЛО доста отдавна и се смята, че най-малко 50 % от неидентифицираните
летящи обекти, които са били забелязани, принадлежат на земните човеци.2
 Тези обекти по произход не са
извънземни, а са собственост на тайното правителство, което е заело технологии от Съветския съюз, от
Съединените щати и от сивите, за да може да създаде кораби, които ще му позволят да напусне Земята преди
голямото изместване на полюсите. Това правителство започнало трескаво да се подготвя, като си мислело, че
има съвсем малко време, около четиринадесет години според предсказанията на Сузуки.
На първо място, тайното правителство инсталирало една база на Луната, която да служи като сателит за
навлизане надълбоко в пространството. Най-напред били изградени три малки градчета във вид на балон върху
скритата за нас страна на Луната. Но един инцидент в едното от тези градчета предизвикал смъртта на доста
хора. Както свидетелства документацията, до Луната е имало повече от 2000 тайни мисии.
1 Preston В. Nichols and Peter Moon, The Montaux Project: Experiments In Time (New York :
Sky Books, 1992), Appendix E.
2 Gordon-Michael Scallion, "UFOs From Earth" The Earth Changes Report (Westmoreland, NH :
The Matrix Institute, Vol. 2.4, May 1,1992)

След като натрупали достатъчно материал върху Луната, членовете на тайното правителство тръгнали към
дълбините на пространството и къде предполагате, че отишли? - На Марс, разбира се, върху древната територия
на сивите. И там, на Марс, те изградили едно изключително сложно тайно селище, предназначено за тях самите
и за още няколко души. Интересите им са ограничени само върху тяхното собствено оцеляване и те изобщо не
се замислят за съдбата на другите хора. И това е техният собствен стил на работа по време на целия
експеримент, тъй като те са станали съвсем подобни на сивите, като са загубили своето емоционално тяло. Та
на своята колония върху Марс те занесли всичко, от което биха могли да се нуждаят. Според А1 Bieiek, който е
участник в Project Montauk (официално наречен Project Phoenix)'.
"Една от целите на Тунелите във Времето, проектирани от Проекта Феникс, е да послужат като убежище за
марсианските колонии. А те се намират там от началото на седемдесетте години. Официално ние стъпихме на
Луната през 1969 година. Но в действителност германците бяха отишли там през 1947 година, а след това и ние
през 1962 година по време на една съвместна експедиция на Съединените щати и на Русия. Членовете на
тайното правителство са отишли на Марс на 22 май 1962 година. Филмът "Alternative З", произведен от
телевизия "Англия" на 1 април 1977 година, който може да се намери на черния пазар, описва най-подробно
тази експедиция. Той ни показва истинския излъчен филм - цветни снимки, направени телевизионно на
планетата Марс в момента на кацане на "Експлорър". Така че ние имаме колонии на Марс от края на
шестдесетте и началото на седемдесетте години" 3
По онова време те искали никой да не разбере какво правят, но не желаели и да имат съперници в областта на
технологията. И затова всеки човек, работещ с върхови технологии, бил затрудняван по един или друг начин
(например със заповед да му се забрани всякаква изява). Ако не успявали да постигнат мълчанието на някого,
просто се освобождавали от него.
През 1984 година марсианското градче на тайното правителство било вече завършено. И неговите членове
наистина предполагали, че са се справили. След това, допреди няколко години, към 1989 година (въпреки че
Дрънвълоу не е сигурен за точната дата), те направиха едно поразителното откритие. Земята не е единственото
място, където има риск от изместване на полюсите. Това може да се случи на всички планети от нашата
Слънчева система, включително и на планетата Марс. От седем до девет месеца по-късно една друга новина ги
разтърси: те научили, че ние, хората, изживяваме не само физическа трансформация, но и промяна на
съзнанието в различни измерения. Те се почувствали объркани, точно като сивите, тъй като всъщност не е
трябвало да се прави нещо кой знае какво. И тогава осъзнали, че ще могат да оцелеят само чрез любовта и
съзнанието за единение.
3 А1 Bieiek, цитиран в интервЮ със Susaime Konicov, The Connecting Link (Grand Rapids, MI: Susarme Konicov,
No. 19).
Това положение е същото като събитието, случило се в Атлантида преди 16 000 години и останало неизвестно
за земните жители, по време не което марсианците се били опитали да се откъснат от останалата част на света.
Членовете на нашето тайно правителство знаят, че отсега нататък те не ще могат да оцелеят сами. И те разчитат
само на хора като Дрънвълоу, които биха могли да намерят отговор и да им помогнат.
Но да се върнем малко назад, за да спрем погледа си върху изследванията на Richard Hoagland за паметниците
по Марс. Странната незаинтересованост на НАСА от тези изследвания се дължи точно на факта, че според тях
планетата Марс не е планетата, която ние би трябвало да проучваме. Много неща се случват върху Марс, които
специалистите от НАСА не биха желали ние да узнаем. И правят всичко възможно, за да омаловажат или
прикрият информациите за паметниците и по този начин да отклонят нашето внимание.
Докато тези хора имат договор със сивите, винаги ще остават безчувствени, въпреки че са изключително
интелигентни. Ако те биха могли да си представят някакъв друг начин да се измъкнат оттам, вероятно ще
действат последователно и логично, но едва сега си дават сметка, че - както показват форми на живот, които са
много по-напред в еволюцията в сравнение със сивите - тяхното собствено оцеляване зависи от нашето
оцеляване и че ние сме едно цяло.
Именно за това мечтаят висшите Същества от гибелта на Атлантида насам. Те не искат хората на Земята да
оцелеят за сметка на марсианците или обратното. Те желаят населението и на двете планети да оцелее
поотделно, всяко за своето собствено развитие.*
Други източници, ползувани за тази глава : Science Report, "Alternative 3" - Anglia Television Limited, Norwich,
England, April 1 1977, Anglia Productions, from David Ambrose and John Rosenberg; Milton William Cooper, The
secret Government, The Origin, Identity, and Purpose ofMJ-12 (Huntington Beach, CA : Manuscript copyright 1989).
Какво се случва обикновено
Дрънвълоу не знае какво ще се случи по време на изместването на полюсите, а и можем да се обзаложим, че
никой друг не знае, защото това, което става, е нещо изключително. Тот и останалите извисени Учители вярват
все пак, че ние ще извършим едно преминаване от едно измерение към друго по много по-естествен начин,
и осъзнато, в сравнение с подобно преминаване в миналото.
Но пък Дрънвълоу знае какво се случва обикновено по време на подобно изместване на полюсите. При
наближаването към точката на прецесия на равноденствията, в която става изместването, всичко започва да се
срива.
Ключовият елемент се крие в магнитното поле на Земята, което ние използуваме, за да съобщаваме и
обясняваме това, което мислим, че става, както и за да съхраняваме нашите спомени. Тази функция може лесно
да бъде сравнена с функцията на компютъра. Ние се нуждаем от известна форма на магнитно поле, за да
обработваме данните.
По време на пълната луна се забелязва покачване на броя на убийствата, на изнасилванията и на останалите
видове престъпления, защото Луната предизвиква образуването на мехур или балон върху магнитното поле.
Този мъничън мехур или балон е съвсем достатъчен, за да стане причина за загубата на равновесие при хора,
които имат емоционални смущения.
С наближаване до мига на голямото изместване всичко започва да губи равновесие и магнитното поле също
претърпява колебания и то значителни за съвсем кракто време (между три и шест месеца). Това явление е
сравнимо с пълнолунието, при което луната за нас става все по-голяма и по-голяма и все по-ярка и по-ярка. И
тогава хората започват емоционално да полудяват. В икономческите и социалните структури също се получават
смущения, защото те също са ръководени и контролирани от хора. И когато тези хора загубят контрола си над
тях, всичко останало рухва.
Но този път изглежда, че всичко това може да бъде избягнато. Възможно е ние да бъдем способни да
поддържаме хармонията и равновесието на магнитното поле.
Обикновено изместванията на полюсите и на измеренията стават едновременно. В продължение на пет-шест
часа преди самото изместване настъпва някакво изключително, необикновено видимо явление. Третото и
четвъртото измерение започват да се свързват. Съзнанието на третото измерение се отдалечава постепенно от
нас в мига, в който ние започваме да се приближаваме към четвъртото.
Когато мрежата на третото измерение започне да рухва, синтетичните предмети изчезват. Това обяснява защо,
въпреки историята от 500 милиона
години на напреднал в еволюционно отношение живот върху планетата, на практика от него не са останали
никакви доказателства. За да останат и след изместването на полюсите, предметите трябва да бъдат направени
само и единствено от естествени материали, например като пирамидите и Сфинксът, от материали, които са в резонанс със Земята. Всичко останало, освен тях, на практика буквално се взривява.
Когато синтетичните предмети започнат да изчезват, предметите от четвъртото измерение могат внезапно да се
появят. Появяват се форми и цветове, съвсем различни от всичко онова, което ние познаваме.
За да преминем съзнателно от третото към четвъртото измерение, обикновено е необходимо да създадем една
меркаба, въпреки че този път нещата може да станат по малко по-различен начин. Според Дрънвълоу ние вече
сме стигнали до точката, в която един милиард и петстотин хиляди души ще извършат сериозно и наистина, не
на шега, с пълно съзнание това, което е необходимо за изместването на полюсите, а извисените Учители
предсказват, че всички или почти всички хора на Земята ще стигнат до следващото измерение. Дори е
възможно хората сами да познаят или да си спомнят за тази меркаба, въпреки че не ще могат да се сетят откъде
идва у тях това познание.
Дори ако ние сме способни да запазим равновесието в магнитното поле чак до момента на промяната, ще има
почти със сигурност един период от три и половина денонощия, през който това поле ще изчезне напълно. Ако
можете да се проявите като меркаба, вие ще докажете, че имате вашето собствено пространствено-времево
тяло-носител, обграждащо вашето физическо тяло, което ще замести сриналото се магнитно поле и ще ви
позволи да преминете от едното измерение към другото.
Със сриването на магнитното поле Земята ще изчезне от погледа ви и вие ще се окажете в Големия Вакуум.
Продължителността на това "пренасяне" е три и половина денонощия. След това животът ще се върне в света с
четвъртото си измерение.
И тогава вие ще се окажете в един свят, който е съвсем нов и който вие никога не сте си представяли. Вие сте
отивали в него неведнъж, но всички ваши спомени за това са изтрити. Вие сте подобни на бебе, което трябва
тепърва да открива всичко в цветове и форми.
Едно сравнение между този свят и следващия е Света Троица, тоест майката, бащата и детето. В мига на вашето
пристигане в новия свят, вие ще бъдете посрещнати от две същества, мъж и жена, бащата и майката. Вие ще
почувствате връзка на много дълбока обич с тези същества. Когато ще сте влезли вече в четвъртото измерение,
ще трябва да преминете две години на натрупване на опит, за да израстете и съзреете. Това израстване впрочем
е съвсем буквално, като се има предвид, че ръстът на съществата на това ниво е между 3 и 4,80 метра. Вашите
нови родители ще ви помогнат и ще ви насочват по време на вашето порастване.
Вие ще приличате на това, което сте сега, но привидно ще бъдеге голи. Дрехите обикновено не преминават от
другата страна. В замяна на това, атомната структура на вашето тяло ще бъде напълно трансформирана. Масата
на вашите атоми ще бъде превърната в енергия. Отделните атоми ще се отдалечат значително един от друг на
феноменални разстояния. По-голямата част от вашето тяло ще бъде енергия или светлинно тяло. Не забравяйте,
че в този нов свят вие ще можете да създавате вашата действителност миг след миг чрез вашите собствени
мисли. Проявлението или реализацията ще става мигновено : ако си помислите "портокал", един портокал
веднага ще изникне пред вас и ще трябва само да го обелите и изядете. Ето защо мислите за мир, обич и любов,
красота са от значение. Ако в четвъртото измерение вие бъдете тласнати или обладани от страх, ще създадете и
проявите спонтанно именно такава действителност и тогава ще се сблъскате с нещо ужасяващо, например враг,
който ще се опита да ви убие. Вие ще създадете тогава незабавно някаква пушка и ще го повалите. И след като
действате именно по този начин, ще бъдете катапултирани в третото измерение, където причинно-следствената
връзка се реализира по-бавно. Качеството на мислите е от основно значение в четвъртото измерение. Именно
това Иисус-Христос е искал да внуши, когато е настоявал за чистотата на мислите. Обичта и любовта, мирът,
хармонията, смирението и кротостта спрямо вашия близък са абслютно съществени, защото действието им е
винаги и обратно действие.Тези елементи са също така важни в третото измерение, но поради срока на проявление ние се измъкваме, като
си играем на невинни и като отказваме да видим причинно-следствените връзки. Третото измерение очевидно е
царството, където е възможно да се овладяват границите и усещането, че си жертва. При чувството за жертва
истинската жертва всъщност е онзи човек, който не знае, че сам създава своята реалност, и си мисли, че всичко
онова, което му се случва след това, е чиста случайност.
Rebirthing (умението да се възраждаш)
Rebirth е средство, което ви позволява да срещнете пряко Духа, който живее във всяко нещо. Освен това той ви
учи как да създавате за себе си постоянно усещане за дълбока хармония.
Единственият начин да се хармонизираме с Духа е да го открием вътре в себе си. Наистина това е единственият
начин и като го прилагаме, ние ще влизаме в хармония с безкрайната мощ на Вселената.

Първи контакт
Беше януари 1991 година. Ръководех семинар по обучение за rebirth (индивидуално възраждане) в Campbell
Hot Springs, в центъра на Leonard Orr, близо до Sierraville, в Калифорния.
Leonard Orr е инициатор за този метод на индивидуалното възраждане. По-голямата част от 1980 година
прекарах в обучение при него и там станах специалист по rebirth. С простички думи казано, това е метод за
трансформиране на личността посредством съзнателното приложение на дишането и на мисълта. По-нататък
ще се спра на него.
Винаги съм оценявал положително времето, което прекарах в Campbell Hot Springs. Там има 680 акра чиста
дива сиера "загубена сред нищото" -съвсем в мой стил!
Освен това винаги там имаше нещо вълшебно и специално в подготвителните семинари, същото беше и тази
седмица. Ако нищо друго не се беше случило, щях да бъда предоволен от престоя си там и с радост щях да
очаквам следващия път да дойда.
И тогава срещнах Дъг.
Петък вечерта, точно преди приключването на седмичната програма, съзрях някаква книга, оставена в
столовата, озаглавена "Врата към пространството - отварянето на булото" от Gyeorgos Ceres Hatonn. Беше
пълна с обаятелни, страховити и невероятни откровения по повод НЛО, с тайни и заговори. Нямах достатъчно
време да я погледна, тъй като трябваше да се върна в семинара. Можете ли да отгатнете за какво си мислех
онази вечер?
След приключването забелязах Дъг в съседната стая, дори бих си казал, че той ме чакаше. Споделих с него
какво съм видял и го попитах да ми обясни. После продължихме да говорим няколко часа, за моя най-голяма
радост. И тогава той ми даде книгата, заедно с ръкопис на Бил Купър.
Бил Купър бил демобилизиран с почести от Американския флот. Разкрива, че през 1972 година се е запознал с
два доклада относно контактите между правителството и извънземни, докато е заемал поста началник
сигнализация в разузнавателната служба на американския адмирал Bernard A. Clarey, тогава главнокомандуващ
ескадрата в Тихия океан. Бил бе заемал този пост от 1970 до 1973 година.
Той твърди, че двата доклада, с които се бил запознал, били озаглавени: 1. Projet GRUDGE/BLUE BOOK
Rapport no. 13 и 2. MAJORITY BRIEFING.
Докладът Gmdge, който той бе видял, съдържал около двадесет и пет черно-бели снимки на "форми на
извънземен живот", както и информации за тях. Вторият доклад Majority, твърди Бил, нямал снимки, но
съдържал сведения за нарастващата тревога на правителството от намесата на извънземни на тази планета.'
Дъг ми каза също, че разполага с няколко видеокасети и иска да ми ги покаже. По-голямата част от тази нощ
четох, после голяма част от следващия ден гледах касетите.
Ето накратко какво научих: Много НЛО е имало в края на 40-те години, повечето в областта на Ню-Мексико.
Били са засечени много инциденти с извънземни кораби, които били паднали или се разбили. Най-известният
случай е откриването на един НЛО, разбил се на 2 юли 1947 година в една ферма край Roswell в Ню-Мексико с
предполагаеми тела на извънземни същества.
Най-напред бяха съобщили, че е засечена летяща чиния. После се бяха опитали да прикрият случилото се, като
твърдяха, че това са остатъци от метеорологичен балон.
След това, най-важното събитие изглежда е станало през 1954 година, когато бил установен контакт между
американското правителство и една извънземна раса, която оттогава е известна с наименованието "Сиви".
Очевидно извънземните се били приземили в базата Edwards на Американските военновъздушни сили,
срещнали се с президента Айзенхауер и подписали договор в надлежна форма. Според Бил Купър:
В договора ясно било формулирано, че извънземните няма да се месят в нашите работи и обратно. Че ние ще
запазим в тайна тяхното присъствие на Земята. Те ще ни доставят прогресивни технологии и ще участват в
нашето технологично развитие. Ангажират се да не подписват договор с друга нация. Периодично, за
определени периоди от време, те биха могли да отвличат хора, за да извършват медицински изследвания и да
наблюдават развитието им, при условие че хората няма да бъдат малтретирани, ще бъдат връщани там,
откъдето са били взети, без да имат какъвто и да е спомен от всичко, което се е случило с тях, а извънземната
нация да осигурява на MJ-12, редовно и периодично, списъци на всички лица, с които е бил установен контакт
или които са били отвлечени...

Linda Moulton Howe, An Alien Harvest: Further Evidence Linking Animal Mutilations and Human Abductions to
Alien Life Forme (Littleton, CO: Linda Moulton Howe Productions, 1989)
Освен това било уговорено да се изградят подземни бази, които да бъдат използувани от извънземната нация, а
две бази да бъдат изградени за съвместно ползуване от извънземната нация и от американското правителство. И
точно в тези бази да се извършва обменът на технологии.2
Много скоро след това станало ясно, че: 1) сивите са пренебрегнали предвиденото в договора и са извършили
много повече отвличания на хора, отколкото са сигнализирали. Освен това, те са извършвали действия, с които
са осакатявали и хора, и животни. Те твърдели, че оцеляването им зависело от това, тъй като расата им била в
процес на угасване и генетичният им материал бил изменен до такава степен, че не било възможно повече да се
размножават. Според тях, те са имали нужда от нашия генетичен материал, в противен случай щели да изчезнат
от живота и да останат само в историята. 2) Нашите оръжия не могат да се сравняват с техните. Следователно,
трябва да се поддържат приятелски връзки с тях, най-малкото до момента, в който ще имаме оръжейна система,
която да може да ги поразява. Естествено, на този материал бе поставен гриф свръх секретно" за всички
правителствени служби, сформирани за проучване на случая.
Споменатото тук е само най-общ бегъл поглед. Там имаше много повече данни, всички все тъй странни и
учудващи, сякаш са били взети направо от научнофантастичен роман.
Тука вече намирсваше на сензация. Щеше да бъде много лесно да се обърне всичко на смях, като се вземат
нещата за плод на нечие богато въображение или като фарса на века.
Но за мене всичко това беше като липсващата частица в една мозайка или картина тип "Пъзъл". Интуицията ми
подсказваше, че това е истина. Тринадесетгодишната практика по rebirth ми бе помогнала да развия добре
интуицията си. И аз интуитивно приех тази информация и й повярвах.
Връщане към реалността
Върнах се у дома, след като бях научил всичко това. Усещах се, че а-ха ще избухна и не можех да чакам да
споделя всичко това с хора, които биха желали да ме изслушат. Бях убеден, че става въпрос за историята, която
всички очакват, и че всички веднага ще ме подкрепят. Щяхме да повдигнем воала пред тайната, за да излезе на
бял свят истината и справедливостта.
Бих могъл да ви отегча с много подробности, но не ще го направя. Мога да ви кажа, че това ми коства единдвама клиенти и вероятно един-двама приятели. И мога да ви кажа, за моя голяма изненада, че почти никой не
пожела да чуе тази история. Почти никой, защото имаше няколко изключения.
2 Milton William Cooper, The Secret Government: The Origin, Identity, and Purpose of MJ-12 (Hungtington Beach,
CA: Manuscript copyright 1989)
Уча се наистина бързо. Веднага проявих предпазливост за разпространението на тази информация и започнах дори да си поставям сам въпроси.
Не беше за мене тайна, че всичко онова, което минава за истина в главните мас-медии, често е само тънка
завеса, която прикрива истинската дейност на правителствата. Но дали е възможно наистина да са отишли
толкова далече? Дали наистина между гънките на завесата не се крият някои дребни сиви извънземни, които ни
доставят технологии от типа Star-Trek срещу разрешението да отвличат някои измежду нас, хората, за да
провеждат генетични експерименти с тези злощастници? Можех ли до такава степен да се доверя на
интуицията си или бях напълно изгубил посоката и инициативността си?
През април 1991 година отидох в Сан Франциско да посетя изложбата Whole Life Expo, където присъствах на
една лекция, на която говориха двама от най-умерените специалисти по НЛО, Stanton Friedman и William
Moore. Те бяха единодушни в отношението си към инцидента при Roswell, в действителност и двамата бяха
направили издирвания по този повод... И Бил Купър бе описан, особено от Moor, като човек, комуто не може да
се вярва. Дали и аз мислех така? - Определено не! А това предизвика ли нови съмнения? - Разбира се.
Взех и една видеокасета, озаглавена Hoagland's Mars: the NASA-Cydonia Briefings (Планетата Марс според
Hoagland: информация от НАСА-Сидония), която беше изключително интересно проучване върху
предполагаемите паметници на планетата Марс. Но защо медиите изобщо не бяха споменали за тях?
След посещението на тази изложба не се интересувах повече от този въпрос. Нямаше да стигна доникъде с тези
истории. Имах пред мене живота си, а тези истории щяха да ме тласнат бързо към нищото!
Но все пак се свързах с една група хора, които проявяваха интерес към всичко това и които се събираха веднъж
месечно. Присъствах на няколко от техните срещи и се абонирах за вестника им. През юни 1992 година
получих писмо, с което ме канеха да присъствам на гледането на видеокасетата (първа от петте) на Дрънвълоу
Мелхиседек.
Настоятелната покана предвиждаше да се гледат видеоматериали цели 25 часа (а се оказа, че всъщност са 32
часа), но веднага приех, тъй като това ми изглеждаше, че най-добре ще допълни всичко, което бях научил по
rebirth. Видеоматериалите представяха една четиридневна работна среща, организирана от Дрънвълоу
Мелхиседек и наречена "Цветето на Живота". Дали този човек наистина съществува и какво иска да каже това
име?
Информацията, която последва, е една от най-невероятните, най-съдържателните и най-удивителните, които
някога съм получавал. Освен това Дрънвълоу проявяваше завидно присъствие на духа, искреност,
добронамереност и абсолютно покриване със своето учение и то до такава степен, че надминаваше всичко
онова, което вече бях видял.
Толкова бях впечатлен, че си купих копие от видеофилма и в продължение на няколко седмици то беше за мен
единствено развлечение.
Какво всъщност толкова интересно и удивително имаше да ни казва Дрънвълоу? - Е, най-напред реших да
отида, защото в писмото се говореше за дишане и за извисяване - и наистина не бях разочарован.
Но как ли това може да се свърже с НЛО и с малките сиви извънземни? А и каква връзка може да има то с
езотеричното значение на паметниците върху Марс?
Чудесни въпроси, затова продължете да четете. Но най-напред трябва да се спрем на няколко други малки  загадки.
Какво става?
Дъг ми изпрати още две видеокасети. Едната е цяла серия документални материали, осигурени от станцията
KLAS на телевизията в Лае Вегас, където някой-си Bob Lazar заявява, че американците работят на опитен
полигон в Невада върху извънземен кораб, наречен Area 51. Този кораб им бил осигурен от сивите.
Втората видеокасета е озаглавена The Pleiadian Connection (Връзката с Плеядите) и представлява разказ за
контактите на Billy Meier с една група същества, дошли от Плеядите. Тя представя и известен брой снимки на
beamships (лъчисти космични кораби), фотографирани от Майер.
Били Майер наистина ли е бил посетен от същества от Плеядите или само си е позволил да се пошегува?
Огромно количество факти ме карат да пвярвам, че той е искрен. Все пак Стентън Фрийдмън и Уилям Моор
бяха попаднали и двамата именно на него и го бяга обявили за "шегаджията на века". Ами Боб Лазар, дали той
казва истината? Ако не е така, тогава безспорно той има богато въображение. А дали той не е от групата агенти
на правителството, които имат за задача специално да разпространяват, или да не допускат разпространяването,
на данни отчасти неверни, или отчасти верни, с цел да прикрият и объркат следите? И ако става въпрос за
дезинформация, какво скриват те наистина?
Тези два видеоматериала, ако направя съпоставка с данните на Купър и от "Врата към пространството", ме
водеха към неизбежния въпрос: Какво става?
Мога да добавя и други загадки. Какво да мислим за "кръговете в житата"? Медиите се стремят да ни накарат да
повярваме, че те са дело на двама шегобийци Дъг и Дейв. Но според Дрънвълоу, точно в момента, в който Дъг
и Дейв "правели признания", кръгове от същия вид се появили и в Канада. Вероятно вятърът е бил причината за
тях.
Според Colin Andrews, един признат специалист по "житните кръгове", сега са вложени повече пари в
подготовката на нов телевизонен документален филм, имащ за цел да "докаже", че Дъг и Дейв са
изфабрикували тази история, отколкото сумите, осигурени на изследователите през целия единадесетгодишен
период на проучванията. Но защо?
И какво да мисля за паметниците върху Марс и за тълкуването им от Richard Hoagland7 Защо медиите мълчат
по този въпрос? А и какво да мисля за НАСА и за нейното странно поведение в тази област?
Истина ли е това или не, не е много важно. Самият факт, че всички тези информации се появяват внезапно,
показват ясно, че по някаква причина ние сме навлезли вече в някаква нова и необичайна епоха.
Пророчествата, правени редовно от много хора за трансформациите на Земята, са друг признак на това
изключително време. Gordon-Michael Scallion също предсказа, че настават едни от най-смутните времена.
Според Скалион, ние ще трябва да преживеем земетресения, изригвания на вулкани, наводнения, урагани и т.н.,
както никога по-рано, и то много скоро, преди края на века. И Скалион не е единственият. Много отдавна
Нострадамус, след това Едгар Кейси и индианците Хопи са казали съвсем същото нещо.
Очевидно сега става нещо неестествено на планетата Земя - нещо реално и видимо, но и нещо, за което то
загатва. Като цивилизация, ние сме натрупали известно количество информация от Шумерската епоха отпреди
6000 години до наши дни. Приблизително от 1900 до 1950 година количеството на информацията се увеличи
двойно. След това тя още веднъж нарасна двойно през периода от 1950 до 1970 година, а след това наново
двойно от 1970 до 1980 година. Сега информационната лавина расте с такава скорост, че НАСА закъснява цели
осем години с въвеждането на данните в своите компютри, дори само с цел да може да ги ползува. Ние сме
толкова далече от положението да настигаме сами себе си, а това е вече нова страница от човешката история,
въпреки че си мислим, че всичко си е така, както преди. Но не е. Прочетете по-нататък.
Защо това става сега?
Защо всичко това става сега? Защо не преди 10 000 години или след 10 000 години например? - Това става сега,
защото ние се приближаваме към края на един цикъл и ще стигнем до най-горните точки на всички видове
нива. За да обясня това, трябва да изоставя за малко моя разказ и да насоча светлината на прожектора към
Дрънвълоу.
Мелхиседек твърди, че съществуват два вида критично движение за нашата планета. Първият вид, познат от
хилядолетия, е процесията на равноденствията. Вторият вид е едно отклонение, което бе открито съвсем
наскоро. Ние, тоест цялата слънчева система, се придвижваме в пространството, като описваме спирала по
начин, който показва, че ние като че ли сме завързани за нещо. Астрономите, които са забелязали това явление,
са започнали да търсят това друго тяло. Изчисленията са ги насочили най-напред към една област на едно
съзвездие, след това към група звезди. Преди четири-пет години бе установена причината: една звезда СириусА. Ние се движим в пространството със Сириус-А, като описваме спирала, подобна на спиралата на молекула
ДНК. Нашата съдба е свързана със Сириус. Като се движим заедно със Сириус по този начин, едно съзнание се
разгъва по начин, подобен на начина, по който гените и хромозомите в молекулата на ДНК разгъват посланието
си в строго специфични равнини. Съществуват определени ключови моменти, в които може да се случат някои
събития и в които между Сириус, Земята и останалата част от космоса се появяват "генетични" редове от
решаващо значение. Именно сега се създава един от тези редове.
Да се спрем на прецесията на равноденствията (ил. 3-1). Оста на Земята е наклонена 23,5 градуса. Когато
Земята се движи около Слънцето, оста й остава наклонена, на което се дължат годишните времена. Но тъй като
и самата ос се движи, получава се и осова промяна с изместването. Оста се придвижва с по един градус всеки
72 години. През 2160 години тя навлиза в ново съзвездие и прави по този начин пълна обиколка за 25 920
години.
Така за период от 25 920 години точката на северния полюс очертава една елипса. В една точка от тази елипса
земята е най-близо до центъра на галактиката, а в друга точка е най-далече. И много древни народи са били
забелязали, по-точно тибетците и индусите, че с отдалечаването от центъра на галактиката ние заспиваме, а
когато завием, за да се приближаваме към този център, започваме да се събуждаме.
Древните мъдреци са разделили елипсата, получена от процесията на равноденствията, на сегменти, наречени
юга. По-голямата част от информацията относно тези периоди юга, са натрупани през последните 2000 години,
период, известен под наименованието Кали Юга. Случайно това е отсечката на най-дълбок сън от цялата
елипса. Така почти всичко, което е било написано за космичния цикъл през тези последни 2000 години, е било
тълкувано от заспали хора, които са се опитвали да търсят извадки от древните текстове, които те дори не са
разбирали. И впоследствие така са променили тези текстове, че никой друг да не може повече да получи от тях
някакво знание. С други думи, на по-голямата част от тези информации изобщо не може да се вярва.
Древните са открили две противоположни точки, които са отдалечени една от друга на разстояние 900 години,
в едната от които ние заспиваме, а в другата се пробуждаме. И двете точки са свързани с невероятни изменения
-промяна в съзнанието на отделните хора и изменение в положението на полюсите на планетите.
Сега ние се намираме точно в точката на обрат, в началото на движението за завръщане към центъра на
галактиката и в началото на пробуждането. На 180 градуса спрямо последното обръщане, точно на обратната
страна, и следващото обръщане е неизбежно предстоящо. Именно затова ние вече стигаме до критичния праг,
който включва между другото и свръхнаселеността, и състоянието на околната среда.
Според Thoth, когото ще ви представя малко по-нататък, степента на отклонение на полюсите на Земята е
пряко свързана с равнището на съзнание върху Земята и с онова равнище на съзнание, до което тя ще стигне.
Това означава, че има математическо съотнотношение между съзнанието и степента на отклонение на
полюсите. Друг начин да се разгледа това явление е да се приеме, че нашият космичен сън и следващото ни
будно състояние са
Аналогични на денонощния цикъл, при който Земята прави едно пълно Завъртане около оста си за 24 часа. През
нощта повечето от съществата, които се намират в онова полукълбо, което е в сянката, спят, а през деня
повечето са будни. Същото е и при цикъла на процесията на равноденствията. През онази част от цикъла,
когато планетата е в състояние на сън, преобладава мъжкият принцип, за да ни защитава. А винаги женският
принцип ни повежда отново към светлината. Според Дрънвълоу това събитие вече е станало. Женският
принцип вече е поел смяната около месец февруари 1989 година.
Въпреки големия страх от близкото изместване на полюсите - някои групи си строят скривалища и складират
храна, опасявайки се, че континентите (по-точно Калифорния) ще бъдат погълнати от водата -Дрънвълоу не
смята, че точно това ще стане сега. Може би ще има по-спокойно изместване. През 1972 година едно събитие
измени хода на нещата. Ще се върнем по-нататък към него.
Положението, в което ние сега се намираме спрямо процесията на равноденствията, обяснява защо всичко това
става именно сега. Между 1998 и около 2000 година ние вероятно ще сме преживели вече по-голямата част от
тези събития. Твърде вероятно..., но Бог има власт над всичко. Според Дрънвълоу ние трябва да осъзнаваме
факта, че всичко това, което ще се случи, ще бъде плод на мислите и чувствата на жителите на планетата. Ако променим нашата степен на осъзнатост, ще бъдем в състояние да променим сценария, по който се разиграва
драмата, без да обръщаме внимание на каквото и да е друго пророчество.
Ние създаваме нашата действителност. Всеки миг ние създаваме нова обществена действителност. Нашите
мисли, нашите чувства и нашите действия имат много по-голяма власт, отколкото бихме могли да си
представим. А по-голямата част от нас съвсем слабо или никак не осъзнават тази отговорност. Това състояние е
в процес на изменение, то ще се промени толкова бързо, че дори сега, в този миг, започват да се проявяват нови
възможности, за които дори не сме се осмелявали да мечтаем.
Изместването на полюсите
Ако това, което казва Тот, е вярно и точно, изместването на полюсите е свързано с нашия тип еволюция. Те са
взаимно свързани. Последното изместване е имало огромно значение и пряко е било свързано с познанието.
Това изместване не е било положително, било е негативно, ние сме паднали ниско в "познанието си".
До неотдавна, около 1950 година, хората вярваха, че изместването на полюсите никога не става или ако става,
то е веднъж на милиарди години. Но
фактически полюсите се изместват през 12 500 до 13 000 години, или казано с други думи, всеки път, щом ние
стигнем до тези специфични точки от процесията на равноденствията. Това явление става естествено и редовно.
Учените откриват сега, че наистина е имало повече обръщания на полюсите в историята на нашата планета.
Не само че редовно е имало изместване на полюсите, но и те са разменяли местата си, северният полюс е ставал
южен и, обратно, южният е ставал северен. Полярните шапки са били вече на екватора. Вие можете да откриете
морски черупки на практика по цялата планета - на върха на Скалистите планини и дори в езерото Титикака,
което се е намирало под водата, а сега е на 3 600 метра надморска височина. По-голямата част от тези данни са
резултат от анализи, проведени от учени върху проби, извлечени от под морското дъно, като дължината на
пробите варира от 15 сантиметра до 300 метра, при което става възможно да се направи "прочит" на
седиментите точно така, както се прави при пръстените по стволовете на дърветата.
Изместването на полюсите е впечатляващо. С използуване метода за датиране чрез йони на въглерод 14,
възможно е да се предположи, че преди около 12 000 години северният полюс се е изместил от залива Хъдсън,
който сега е на 60 градуса северна ширина и 83 градуса западна дължина, до сегашното си местоположение в
Северния ледовит океан или Арктика.
Сега ние физически се намираме на линията, разделяща съзвездията Дева и Лъв. Като наблюдаваме небето,
виждаме, че преминаваме от ерата на Риби към ерата на Водолея, но физически преминаваме от Дева към Лъв.
Това обяснява защо Сфинксът е едновременно и дева, и лъв, символите на съзвездията Дева и Лъв.
John White дава значителна информация по този въпрос в книгата си Pole Shift (Отклонението (Люлеенето) на
полюсите). В северната част на Сибир има следи от хора, бизони и дървета, разкъсани и направени на парчета
от някаква невероятна сила, а след това напълно замразени мигновено. В момента на замразяването бизоните са
имали в стомасите си храна от тропическа растителност. Трябва да се отбележи, че при спадане на
температурата се образуват повече от двеста различни вида лед в процеса на замразяването. Тези останки са
така дълбоко заровени под горната част на ледовете, че храната е запазена и днес, 12 500 години по-късно.
Отклонението на полюсите става много бързо. В действителност необходими са само двадесет часа, за да се
извърши цялостното изместване.
Съществуват различни хипотези за причините за тези отклонения или обръщания на полюсите. Например
разширяването и хлъзгането на ледниковите шапки може да наруши равновесието на Земята като жироскоп.
Друга по-съвременна теория, произтичаща от изследванията на шведския
физик Hannes Alvenis, e наречена магнито-хидродинамика или МХД. Тази теория напомня, че под твърдата
земна кора има полутвърд слой, който в отделни моменти действа като твърдо тяло и задържа земната кора на
едно място, а в други моменти, именно при внезапни промени в земното магнитно поле, той действа като течно
тяло и позволява по този начин на земната кора да променя положението си.3
 Това явление е възпроизведено в
лабораторни условия.
Никой не знае наистина какво предизвиква отклонението или изместването на полюсите. Щом като то започне,
повърхността на Земята се измества със скорост около 3000 км/час и тогава ветровете достигат на практика
скорост 1500 км/час. Очевидно това е достатъчно за опустошаването почти на всичко, което съществува по
повърхността. И не е за учудване, че този път ние желаем да бъдем способни всичко това да стане под малко
по-голям контрол.
Колкото и голямо да е това изместване на полюсите, с него ще бъде свързано и изменение на съзнанието. Тоест,
ние ще извършим същевременно едно изместване. Колкото по-голяма е промяната в съзнанието, толкова поголямо влияние ние ще имаме върху изместването на полюсите. И тогава нашата задача е да станем достатъчно
съзнателни, за да контролираме начина, по който полюсите ще се изместят, така че по-скоро да бъде приятно,
отколкото страшно.
Като специалист по rebirth, държа да кажа, че едно изместване на полюсите е подобно на едно раждане. Ако
родилката е тревожна, раждането ще бъде трудно и болезнено. Ако родилката обаче е отпусната и не изпитва
страх, раждането става без болки. Раждането може и би трябвало да бъде лесно. По един или друг начин,
всичко винаги зависи от съзнанието.
Вие ще намерите може би ужасяващи информации. Не се страхувайте от нищо. На по-дълбоко равнище вече
знаете, че няма никакъв проблем. Обикновено, когато стане изместването на полюсите, предвижда се, че ще
има много призвани и малко избрани. Но в крайна сметка всички са спасени. Няколко души стигат заедно до
христовото съзнание, а другите слизат едно или две нива (което им изглежда по-хармонично). В един
продължителен период от време, вероятно стотици хиляди години, тези няколко души, които са успели,
увличат останалата част от планетата и в края всички ще стигнат до христовото съзнание. Но тук, сега, на
планетата Земя, нещо друго е в процес на ставане. И това ще ви обясня в следващите глави.
Проблемите на планетата Земя
Щом дойде моментът, в който съзнанието трябва да извърши значително изместване или промяна, се получава
едновременен процес на смърт и раждане, водещ до сегашната промяна. Планетата Земя сега е изправена пред
сериозни проблеми, много по-тежки от това, което съобщават правителствата. Около 1989 година властите
започнаха да разпространяват информация от съществено значение, но само частично и в много малки
количества. Ако само един от тези проблеми стигне до своята критична точка, целият живот на Земята ще бъде
сериозно застрашен. А вече всички проблеми са почти пред тази критична точка.
Например, към 1980 година Жак Кусто заяви, че моретата и океаните на Земята са в състояние на умиране. В
началото никой не го възприе на сериозно, но от 1990 година 85 % от живота в Средиземно море е изчезнал.
Атлантическият океан не е много по-назад. Тихият океан е малко по-добре, защото има най-голяма водна площ.
Ако океаните умират, това ще стане и с планктона и фитопланктона. Те именно са не само крайъгълният камък
на хранителната верига, но представляват огромен извор на кислород за планетата.
Разрушаването на озоновия слой на Земята е друг проблем, тъй като това позволява да преминава все по-голямо
количество ултравиолетови слънчеви лъчи, които са смъртоносни. Според директора на Програмата на ООН за
Околната среда, става въпрос за една от най-големите опасности, на които човечеството е могло да бъде
изложено
Слоят на земния озон се разрушава безпрецедентно и в изключително голям мащаб. От декември 1991 година
до февруари 1992 година 10 до 20 % от озоновия слой над Европа е бил разрушен - това е върхът на едно
явление, което никога по-рано не е било в такъв мащаб.
2
Joe Farman, британският учен, комуто дължим
откритието на дупката в озоновия слой над Антарктида от 1985 година, заяви, че през 2000 година сезонната
загуба на озон над Северна Америка може да стигне до 20-30 процента.
3
' „Ozone, Making a Killing: How Workers And The Planet Are Disregarded.. at Du Pont", публикувано от
Greenpeace, 1436 U. Street, N.W., Washington, D.C. 20009, avril 1992,
2 Ozone levels found to be lowest on record, The Independent, London, United Kingdom, April 8, 1992.
3
Joe Farman, European Ozone Research Coordinating Unit, United Kingdom Department of Environmental Press
Conference, October 15, 1991.
Проблемът ще става все по-тежък и все по-сериозен през следващите две десетилетия поради досегашното
изхвърляне на газове във въздуха, които все още не са стигнали до най-горния слой на атмосферата. След  двадесет години може би въобще няма да съществува озонов слой. А ние не можем да живеем без него.
Тук става въпрос само за два проблема сред огромното количество трудности на околната среда, с които ние ще
се сблъскаме. Понастоящем те са толкова много, че бихме могли да си представим как се намираме на борда на
кораб в мига на корабокрушението. Един специфичен аспект на планетата Земя, аспект в три измерения, който
ние наричаме наш ежедневен живот, не ще може да остане дълго време незасегнат.
Според Дрънвълоу, ако вие трябва да се върнете на нашата планета само след няколко години, ще я намерите
мъртва в триизмерното пространство. Но на Земята ще има живот. Всички ние ще преминем към една по-висша
дължина на вълната на място, което вече е подготвено за нас, едно прекрасно място, където няма проблеми.
Ние ще се изместим на малко по-къса вълнова 'дължина и на едно по-високо вибрационно ниво на енергията.
Библията говори за това състояние като за Небето. Всъщност ние ще преминем от третото в четвъртото
измерение.
Според Дрънвълоу, извънземните редовно посещават такива планети като нашата. Но вселенският закон им
забранява да влизат в контакт и да интерферират с нас. Именно затова те са разположени на едно хармонично
ниво, което е по-високо от хармоничното ниво на планетата Земя, и именно затова те са невидими за нас. Но от
своето ниво те могат чудесно да ни наблюдават. Всъщност, в настоящия етап, следващото по-висше
хармонично ниво на планетата е толкова гъсто изпълнено с кораби-носители, на които чакат любопитни, че поновите посетители вече са принудени да заемат места на следващото по-висше ниво, което също е почти
пренаселено. Нашето положение е уникално и не прилича на нищо, което е известно досега в тази Вселена.
Дори има същества, пристигнали от далечни галактики, дошли специално само да ни наблюдават. И при
естествени условия те въобще не биха се занимавали с нас. Повечето от извънземните, които са тука, са не само
със светлинни тела, всъщност природата им е такава, че техният носител и тяхното тяло са едно и също нещо.
Измеренията
Всички нива на измеренията на този свят са налице тук и сега, свързани помежду им. Разликата между
световете с различни измерения е дължината на вълните. Именно вълновата дължина е ключовият елемент на
цялата Вселена. Ние живеем и съществуваме в реалност, създадена изцяло от дължината на вълната. А
дължината на нашия триизмерен свят е 7,23 сантиметра.
Измеренията са разделени едно от друго от дължината на вълната точно по същия начин, както са отделени
нотите в гамата. Всяка нота от гамата носи различен звук поради своята вълнова дължина. Всяка октава на
пианото се състои от осем бели клавиша и пет черни клавиша и музикантът има по този начин пред себе си
хроматичната гама. Тринадесетата нота е в действителност първата нота на следващата октава и тези октави се
повтарят и нагоре, и надолу, на всички нива. Между всяка нота и следващата има дванадесет хармонични и
холографски точки - ако се изразим с термини от науката за измеренията, ще уточним, че става въпрос за
хармонични величини. Това е същото нещо, както при превключването на телевизионния приемател на
различни канали. Щом смените канала, всъщност вие го включвате на друга дължина на вълната.
Има празно пространство между измеренията точно така, както има празно пространство между две ноти. Има
по-голям вакуум, да кажем има по-голяма стена, между октавите. Ако вие можете да промените вашата вълнова
дължина и да направите завъртане на 90 градуса, можете да изчезнете от този свят и да се появите в
измерението, което съответства на вашата тоналност. И тогава образите, които вашите очи възприемат, ще се
изменят според дължината на вълната на света, в който вие ще сте влезли. Тази планета има голям брой
различни светове - те всички присъстват тука, но нашето съзнание е хармонизирано върху една определена
дължна на вълната. Същевременно ние съществуваме буквално на всични нива на измерения и нашият опит е
напълно различен на всяко отделно ниво.
Например, ако трябва да се извисим на по-горното ниво, точно това, което сега правим, ще открием, че всяко
нещо, което си помислим, става веднага, докато тука, в третото измерение, е нужно известно време. Дори ако
мислите ни неизбежно и тука създават наша действителност, очевидно тяхното материализиране не става
абсолютно веднага.
Ключът за разбирането на процеса на изместване от едно измерение в друго започва с локализирането на едно
електромагнитно поле с формата на тетраедърна звезда. Това поле се намира около човешкото тяло.

събитието на Възнесението?”

К.Г.: Хубав въпрос. Ето как ми го обясняваха. Какво ще стане, когато се случи енергиен преход и получим главния удар на космическите енергии, които взаимодействат с нашето съзнание? Отначало ще бъдем подложени на Възнесение на съзнанието, това ще е грандиозен скок в съзнанието. Ще се измени самият начин на възприемане на всичко. В резултат от това ще започнем да узнаваме повече за нашето сътворческо съзнание. Ще разберем как да манипулираме с материята. Предполагам, че ще получим способност да си четем мислите един на друг и да общуваме по такъв начин. Т.е. ще се случат множество чудесни изменения, но не за един миг, както съм слушал в много различни религиозни вярвания.

Д.У.: Също така, говорим за изригване на слънцето, нали?

К.Г.: Да. Няма да е едно слънчево изригване. Както ми обясняваха, ще има много изригвания, които ще доведат до изхвърляне на коронална маса от Слънцето. Ако те са прави и всичко стане точно така, тогава на Земята ние много бързо ще бъдем подложени на удара на тази енергия. Ние вече се къпем в тази космическа енергия, която народът на Тир-Еър смекчава с помощта на Сините Сфери. Съществата говореха, че енергийното изригване ще е по-голямо. И то по-скоро ще подейства на нашето съзнание, отколкото на нещо друго. Ще се случи и нещо на чисто физически план. Именно през това е преминал народът на Мика.

Нашата Земя ще извърши окончателен преход в пета към шеста и седма плътност, ще има много нарастваща болка. Именно това би трябвало да очакваме. И когато видим това, ще знаем какво се случва. Предполага се, че енергийните изменения и изригването ще подействат на нашето съзнание и ще ни принудят да преминем през плавен подем на съзнанието, който после ще ни преведе през ренесанс на съзнанието, както това се е случило с народа на Мика. Те не са хора на дъгата, летящи около своята планета. След самото събитие им е било нужно известно време, за да дойдат до днешното. състояние.Ясно. Вие смятате, че на повърхността нас ни очакват някакви големи сътресения. Ще бъде ли това отказ на всички електромагнитни устройства, както предполагат някои инсайдери?

К.Г.: Да. Такива неща винаги се случват по време на слънчеви събития, слънчеви пулсации. Това се очаква.

Д.У.: Тогава ще се наложи да останем без електричество?

К.Г.: Да, това определено ще се случи. Очаква се, че слънчевите изригвания окончателно ще прекратят влиянието на ИИ (изкуствения интелект), което представлява реален основен проблем. Това е един от нашите най-големи проблеми. Мисля, че изригванията ще изкоренят цялата “вода”, в която би могла да плава “рибата” - електрониката. Затова ще се наложи да заменим по-голямата част от нашата технология. Когато преминаваме през изменение на съзнанието, това е подходящо време за въвеждане на по-нова технология. Ще получим внезапен подем на технологията и ще започнем бързо да израстваме.Не мислите ли, че в определени части на Земята могат да станат такива силни разрушения, че част от извънземната помощ може да се състои например в преселване на хора в места за алтернативно живеене? Такива като кораб-майка или някъде под повърхността, ако самата повърхност временно стане непригодна за живот?

К.Г.: Изхождайки от това, което са ми разказвали, няма изгледи да стане невероятна катастрофа. Имам предвид, че ще стане нещо странно. Показваха ми, как метеорит влиза в атмосферата и се взривява високо в небето над Тихия океан, изпращайки ударна вълна, която предизвиква цунами. Такива бури ще са невероятно по-енергийни. Демонстрираха ми как Земята се върти в пространството, потопена в космическа енергия. И понеже планетата се върти като динамо, тя създава още повече енергия. Въртенето внася своя принос и бурите стават по-силни. Трябва да вземем предвид също земетресенията и вулканичната дейност.Сега за предстоящото изригване на слънцето знаят всички. Но в зависимост от групата има различни идеи за това какво ще се случва по време и след изригването. Мнозина смятат, че слънчевото изригване просто ще доведе до отказ на системата за технологична комуникация. Други считат, че то ще разруши всичко, което работи на обединителни процесори. Трети предполагат, че ще се случи нещо като Възнесение или масови смъртни случаи. Няма единна гледна точка за това, което ще се случи, когато Слънцето започне да “киха”, както те наричат това.

Д.У.: Какви са най-последните мнения, които сте чувал, за това кога ще се случи всичко?

К.Г.: Не съм уверен, но, доколкото ми е известно, самото слънчево събитие се очаква в прозореца 2018-2023 г. Както виждате, прозорецът малко се разшири, но събитието все още се очаква. Всичко изглежда така, сякаш в този прозорец ще се случи нещо по-голямо, отколкото просто едно събитие, не просто слънчево събитие.Обясниха ми, че Земята преминава през процес на Възнесение, който се придружава от различни изменения и процедури. Лемурия потънала, макар че лемурийците не са направили нищо, за да провокират такова събитие. Казвали са ми, че във всеки цикъл стават всякакви катастрофални събития. Това е като нарастваща болка, през която преминава Земята, а не че планетата се опитва да се изчисти от нас. Тя просто преминава през този процес. И понеже сега, в края на епохата, Земята отново преминава през аналогичен процес, следва да се очакват подобни катастрофи - земетресения, цунами и пр. Но всичко това не е насочено против човешките същества, планетата не се опитва да ги разруши. Просто тя преминава през този процес, а ние имаме късмета да сме на планетата сега.

Д.У.: Когато идва цунами, не е задължително да седим и да чакаме неизбежната смърт, като квачка върху яйцата. Сигурно има някакъв вид космическо спасение.

К.Г.: Да, и освен това не е задължително да е всемирно цунами. Може би бурята ще се ограничи до отделни региони. Т.е. в различни региони може да се случват различни неща. Водещият инсайдер на Хоугланд каза, че след пристигането на Пре-адамитите на Земята, в района, който сега наричаме пустинята Сахара, те развили много технологично напреднала цивилизация. Ако се спуснем на 12-120 м под повърхността на пустинята, там се намират буквално тонове останки от тяхната цивилизация, включително много големи статуи...

К.Г.: Тир-Еър показваше, че когато Земята преминава през трансформация, се появяват супервулкани, вулканичната дейност се усилва. Нараства броят на земетресенията. Бурите стават по-енергизирани. Всичко това се “връзва” с това, което става в края на циклите.

Д.У.: Може ли да прави такива неща и слънчево изригване? Може ли в края на слънчев цикъл в Тихия океан едновременно да изригне супервулкан и да възникне цунами?

К.Г.: О, да… Ще стане не само изпускане на плазма от Слънцето. Ще се изпускат огромни електромагнитни вълни. Когато те достигнат Земята, те ще взаимодействат с електромагнетизма на планетата и нещо ще започне да се случва. Ще започнат измествания на земната кора, земетресения, изригвания на вулкани... Земята ще се върти в космическите енергии като динамо, цялата енергия ще влиза в земята.