Звездни Цивилизации

понеделник, 25 март 2019 г.

ПРОИЗВОДСТВО НА КЛОНИНГИ
Всички терористични организации са създадени от кабала. Ръководителят на всички разузнавателни агенции е ИСИС / Мосад, всички други агенции попадат под техния контрол. Те са главата.

Тези агенции са създали всички тези терористични организации, за да извършват своята мръсна работа. Те са свикнали да хвърлят и нахлуват в страни, да убиват лидери, да пренасят наркотици, да търгуват с деца и хора, да изтезават, да правят мръсните работи на кабала, докато тя изглеждаше естествено оркестрирана и отделена от кабала .... въпреки че това е кабалът.ШИС / Мосад, ЦРУ и МИ6 са 3 от най-големите терористични организации в света. Те са главата на пехотинците.Но .... важната част от това как се създават тези пехотинци е наистина най-важната част. Има два начина, по които са създадени .... можете да ги категоризирате като супер войници.Сега си спомнете как ви казах, че много от децата, които са жертви на трафик, се отглеждат или клонират ..... Е, това е същото и за пехотинците от кабала.
Те разполагат с огромни подземни съоръжения, които развъждат и клонират жертви за удоволствията на кабините. Ами те имат отделни съоръжения за развъждане и клониране, които се използват за развъждане и клониране на пехотинците. Не, новините няма да докладват за това ... те обичат да правят жертвите на тези организации на терористи да бъдат "самотни жертви" ..... но това е лоша десница.След като се размножават, те незабавно започват процеса на обучение. Целта да се направи перфектният супер войник е пълно отделяне от душата им и пълно разбиване на ума. Възможно е те да могат да живеят нормално. Обучението ще включва физическо, сексуално и психическо насилие. Те ще ги накарат да правят секс един с друг, да злоупотребяват помежду си, да се убиват взаимно, да канибализират помежду си, както и да използват технология, за да нанасят повече изтезания на супер войника в обучението. Клонингите също са полезни, защото са родени бездушни, клонингите са луди. След това тези супер войници се сдвояват с водачи, които ги управляват за цял живот ... ... водачите са по-високи, по веригата на интелигентната информация.Това мъчение и злоупотреба също умишлено създава среда, в която придават зли енергии, тъмни сили и зли духове, създавайки в тях още по-голямо желание да изпълняват своите мисии.Те също обичат клонирането и размножаването, защото им дават повече контрол над генетиката ..... те могат да манипулират и променят нещата и да смесват нещата, за да създадат още по-агресивно, нехуманно същество.Тези терористични групи буквално са създадени и управлявани от кабалите, от раждането до смъртта.Дори не можем да проумеем величината на размножаването и клонирането, които те са постигнали.Ако мислите, че 7 милиарда над земята са много хора, вземете под внимание, че вероятно 1 до 2 милиарда са клонинги. Сега си представете размера на тези съоръжения за развъждане и клониране ... които би трябвало да помогнат.

англиски -All terrorists organizations have been created by the cabal. There is nothing about the orchestration of these groups, that isn't fully connected to the cabal.
We have the head of all intelligence agencies being ISIS//Mossad, all other agencies fall under their control. They are the head.
These agencies have created all these terrorists organizations, to carry out their dirty work. They are used to over throw and invade countries, to kill leaders, to move drugs, to traffick child and people, to torture, to do the dirty work of the cabal, while making it look naturally orchestrated and separated from the cabal....even though it is the cabal.
ISIS/Mossad, the CIA and MI6 are 3 of the worlds largest terrorist organizations. They are the head of the foot soldiers.
But....the important part of how these foot soldiers are created, is indeed the most important part. There are 2 ways they're created....you can categorize them as super soldiers.
Now remember how I told you that many of the children who are trafficked are bred or cloned..... Well this is the same for the foot soldiers of the cabal.
They have massive underground facilities that breed and clone victims for the cabals pleasure. Well they have separate breeding and cloning facilities, that are used to breed and clone the foot soldiers. No, the news won't report on this......they like to make the victims of these terrorists organizations out to be "loner victims".....but that is a down right lie.
Once they're breed, they instantly begin the process of training. The goal to make the perfect super soldier, is a complete separation from their soul and a complete shattering of the mind. Making it in possible for them to ever live normal. The training would involve physical, sexual and mental abuse. They will make them have sex with each other, abuse each other, kill each other, cannibalize each other, also using technology to inflict more torture to the super soldier in training. Clones are also beneficial because they are born soulless, clones are man mad. These super soldiers are then paired with handlers, who manage them for life..... the handlers are higher up, on the cabal intelligence chain.
This torture and abuse also intentional creates an environment where evil energies, dark forces and evil spirits attach, creating even more desire in them to fulfill their missions.
They also like cloning and breeding because it gives them more control over genetics.....they can manipulate and change things and mix things to create an even more aggressive, inhumane being.
These terrorists groups are literally all created and managed by the cabal, from birth to death.
We cannot even fathom the magnitude of the breeding and cloning, that they have accomplished.
If you think 7 billion above ground is a lot of people....take into consideration that probably 1 to 2 billion are clones. Now imagine the size of those breeding and cloning facilities...that should help.

неделя, 24 март 2019 г.

АЛКОХОЛНО ОБСЕБВАНЕ


Всеки вид алкохол е лош за нашия "морален и духовен растеж" и има "много вредно влияние върху психическото състояние на човека." Пиенето на вино и спиртни напитки в каквато и да е степен е "разрушително за развитието на вътрешните сили".
Десислава Гагова В психология на зависимостите е обяснено добре. Алкохолът е вид наркотик. Но никой не го коментира. Алкохолиците започват да деградират, личността им се променя по един модел : стават егоисти, нервни и агресивни, вулгарни. След определен период тази промяна на характера става необратима. Зависимост е, защото алкохолът те прави зависим, т.е. завладява човека и тялото му до степен, че става по-силен от неговата воля. Често алкохолиците правят нещо, за което не помнят или когато са трезви, считат, че дадено поведение не е нормално и самите те не го одобряват. В България има проблем с алкохолизма, има много мъже с такъв проблем. Няма система за помощ и подкрепа на такива хора. Голяма част от семейните убийства се дължат на такива мъже. Домашните насилници, които бият и тормозят постоянно жените си, често са алкохолици. Или стават престъпници пак заради алкохолизма. Работих отблизо с такива семейства и видях достатъчно. Такива хора се превръщат в зверове, за себе си се усъмних дали може да се наричат човеци по-старите алкохолици. Аз вече ги наричам зверове, дяволи. И разбрах, че с такива не трябва дори дума да смениш. От тях спасение няма, при тях човешки отношения, методи или форми на наказания не важат. За себе си се усъмних дали не става дума за влияние отвъд физическия човешки свят. Така открих видео в Интернет - бразилският медиум Шико Шавиер, е оставил информация за това. Направени са видео филми, на български са преведени откъси. Показано е как душите на мъртвите алкохолици, нисши души, обикалят около алкохолиците. Те ги карат да пият, свързват се енергийно с тях и усещат вкуса на алкохола. Обсебват ги. Това е напълно в съгласие с казаното от нашия Учител -Беинса Дуно/Дънов, относно душите на мъртвите и техните страсти. Аз изучавах един такъв садист-алкохолик. Отвъд материята. Това, което разбрах, беше, следното. Става дума за 40 годишен мъж, който е започнал да пие от 12-13 години, сложна семейна среда, станал бандит от малък, после бил в групите на мутрите, от които всички се страхували, а сега е пропаднал алкохолик, но и лош човек, който всички избягват. Ето какво научих като гледах отвъд материята. Този човек е сключил сделка с тъмните сили /несъзнателно/. Той е искал сила, усетил е, че алкохолът му я дава. Като пие, отваря вратата на ада, той става портал. През него се проявяват лоши духове. Те му дават сила, надмощие над другите, издръжлив е на болка. А той дава храна на дяволите - от страха и тормоза на хората те се хранят. .. Също така вече си мисля, че англо-саксоните имат пръст в масовото алкохолизиране в България. Точно както са унищожили индианците. Говорила съм с руснаци. Те казват, че там има същия проблем с алкохола. Напълно вероятно е черната ложа да има пръст в това : те знаят, че бъдещето принадлежи на българите и руснаците. За това ни газят и унищожават - от всички страни.
Нана Стамболиева И най малката доза алкохол променя съзнанието.Изпитвала съм го.Виждала съм демоничното в очите на пиян човек.Статията е истина.

сряда, 6 март 2019 г.

Затоплянето на земята-ледената епоха лъжа.

Земята всъщност се затопля, отвътре и навън.
МОРСКАТА СЛЪНЧЕВА АКТУАЛИЗАЦИЯ И ДАННИ.
Степента на морския лед в арктическите и антарктическите райони продължава да се губи.

Има много кампании за дезинформация / неправилно насочване, които ще заявят, че нашите полярни шапки печелят лед.

Нека да изясня объркването

Да, нашите полярни региони печелят лед всяка година периодично, но това е колко лед нашите полярни региони губят като цяло за период от една година. Или за период от 30 години.
Нашите полярни региони ще печелят лед всяка година през зимните месеци, което е естествено събитие, тъй като температурите се понижават, което от своя страна създава повече морски лед.

Въпреки това, поради нашата разрушаваща се магнитосфера, увеличаването на космическата радиация, разширяването на нашата сърцевина, увеличаването на вулканите и консумацията на човека (само малък процент), нашите полярни региони губят леда като цяло в сравнение с тенденциите за годишни данни.

Можем също да видим това със сателитни изображения. 1982-2017
Следвайте годишната тенденция, а не ежедневната.

С наближаването на 2018 г. арктическият леден пласт проследяваше третото си най-ниско ниво в сателитния запис.

Докато морският лед в Антарктика остава на исторически ниски нива. Малко по-бърз растеж през първите дни на новата година, най-вече в тихоокеанските ледени райони, има дневна морска лед на пето най-ниско в рекорда.

Сега, ще има много хора, които ще продължат да заявяват, че сме на път да отидем в мини ледникова епоха .. въпреки че Европа / Америка имаха някои разкъсани арктически взривове, мога да ви уверя, че тя е причинена от стратосферно отопление. Полярният вихър се разделя, когато по-топлия въздух се придвижва нагоре, което кара спонтанно надолу студен въздух. Това се случва.

Отново, ледена епоха, това е друг план, приготвен от НАСА / CIA shills и всъщност е част от схемата за печалба от въглеродни данъци, където те могат да обвиняват хората единствено за „изменението на климата“.

Земята е ОТОПЛЕНИЕ, отвътре и отвън и лесно се доказва с корекция на данните. Най-лошото нещо, което някой може да направи, е да гледа видеоклип в YouTube и да възприеме видеоклиповете на тези хора като евангелие. Пълно проучване е единственият начин да се изключи всякакво съмнение. Това ще докажа в тази публикация.

Много е очевидно вулканичното нарастване, особено тези, които следват ежедневно данните. Елитът винаги променя годишните данни, които могат да се търсят в Уикипедия / топ търсене в интернет, така че обществеността да е по-малко паника. Същото важи и за данните за земетресенията.
Увеличението на космическата радиация в стратосферата е установено с непрекъснато покачване. Тъй като нашата магнитосфера се бомбардира с заредени частици от космическите вълни на енергията и коронарните дупки от слънцето, магнитосферата ни изчерпва. Земната магнитосфера и лъкът са защита на Земята от вредните лъчи, ако тя продължава да изтощава, това означава, че повече заредени частици / космически лъчи ще пробият защитата, а стратосферната радиация ще се увеличи още повече.
Загубата на земя и потъването на земята по крайбрежието на Атлантическия океан през последните 30 години показват постоянно увеличение. Както винаги - следвайте тенденцията на годишните данни. Повишаването на морското равнище е само един от факторите на една затопляща се планета, тъй като ледените шапки се стопяват през годините поради радиацията и увеличаването на магма за разширяване на ядрото.
Но това е само върхът на несъществуващия айсберг (извинете думите).

Средната температура на морската повърхност в световен мащаб се е повишила драстично през последните 30 години. Това не е изненада, ако вземем предвид горепосоченото. Ако вредните лъчи пробият разрушаваща магнитосфера, води до нарастване на температурата на морската повърхност на океана. Топлина.

Не само това, ако погледнем данните за „топлосъдържанието на океана“, можем отново да видим, че през последните 30 години се наблюдава драматично покачване. Това е измерване, взето в „джаули“ (единица енергия). Увеличението се дължи не само на покачването на повърхностните температури, но основните виновници са увеличаването на отделянето на метан в океанските повърхности чрез сеизмична / вулканична дейност и разширяване на ядрото. Колкото повече се разрушава основният ни поток, толкова повече магма се произвежда от плазмените реакции. Отново - HEAT. Може би си мислите "как се получава тези данни" ... това е действително изчислено, използвайки различни методи от правителствените агенции в три страни: Националната агенция за океани и атмосфера (NOAA), Австралийската организация за научни и индустриални изследвания (CSIRO) и Метеорологичния изследователски институт на Японската метеорологична агенция (MRI / JMA).

Друг фактор е увеличаването на крайбрежните наводнения. През годините наблюдаваме значително увеличение на крайбрежните наводнения в световен мащаб. Отново, тъй като нашите ледени шапки намаляват съдържанието на лед, нивото на морето ни се покачва. Можем да обвиняваме бурите, които се развиват над океаните за някои от наводненията, но всичко това е свързано. По-топлите температури на морето и по-топлата атмосфера правят идеалното уравнение за екстремни увеличения на времето. Ураганите / ниските депресивни климатични системи се появяват поради топлинна океанска температура и затоплена атмосфера, така че увеличението на космическата радиация, смесено с по-топлите води, създава по-екстремни метеорологични аномалии. Топлина.


Друго значение за космическото радиационно / океанско отопление е киселинността във водите. С навлизането на вредните лъчи в атмосферата и увеличаването на метана / въглеродния диоксид в океаните, киселинността става по-голяма, докато РН намалява. Това е основен проблем за екосистемата на океаните, тъй като засяга наситеността на арагонита. Арагонит е форма на калциев карбонат, която много морски животни използват за изграждане на скелети и черупки. Колкото по-ниско е нивото на насищане, толкова по-трудно е за организмите да строят и поддържат своите скелети и черупки. Ето защо виждаме как кораловите рифове умират.


Тъй като продължаваме да получаваме бараж от космическа радиация, която хвърля натиск върху нашия лък (защита на земята), ще продължим да виждаме увеличаващо се излъчване на нашата атмосфера.Носовият шок е бил зелен / жълт / оранжев цвят, който също е класифициран като "тежка компресия". Сега лъкът е непрекъснат червен цвят, което означава, че е под силно бомбардиране на космическа радиация.
Всички те са свързани с предстоящото изместване на полюсите.

Като цяло, докато кафявото джудже се приближава, всички геоложки промени нарастват до смяна.

Бъдете бдителни.

вторник, 5 март 2019 г.

Планът на Новия Световен Ред за човешката депопулация чрез най-новите 5G безжични технологии, е напът да влезне в пълна сила а това ще нашия краи.5g мрежата е проектирана да пържи мозъка на човека още по- бързо.Глобалната опасност за цялото човечество и цялата Земна биосфера от приближаващата 5G мрежа в контекста на изкуствената електромагнитна радиация, модерните оръжейни системи, виртуализацията и Изкуствения интелект.

Този списък от преведени видеоклипове, филми и статии има за цел да демонстрира геополитико-технологичните тенденции в световен мащаб, като особено внимание се обръща на вредата от изкуствената нейонизираща електромагнитна радиация, която ни обгръща 24/7 в денонощието и 365 дни в годината благодарение на военните технологии употребени от самите военни и от телекомуникационната индустрия.

Акцентът е върху планираната за въвеждане безжична телекомуникационна технология от пето поколение (5G), която окончателно ще превърне не само населените места, но и цялата Земя в една гигантска микровълнова печка, ако разгръщането на 5G не бъде спряно по един или друг начин.

Другите важни акценти от всички преводни материали са, че планът на Новия Световен Ред е да пороби човечеството чрез разгръщането на дигитализацията, чипизацията, криптовалутите, виртуалната реалност, тоталното наблюдение и Изкуствения интелект чрез тази най-нова безжична 5G мрежа, като 5G мрежата ще осигури достатъчно количество обмен на данни, за да се приведат гореспоменатите технологии в действие.

Особено внимание се обръща на факта, че най-засегнати от сегашната електромагнитна радиация и една евентуална бъдеща 5G радиация ще бъдат децата в утробите на майките, малките деца, възрастните и болните хора. Доказва се, че електромагнитната радиация разкъсва ДНК, причинява клетъчни мутации, води до безплодие, рак, сърдечни проблеми и ред други болести и че веднъж щом тези промени в клетките ни започнат да се предават от поколение на поколение чрез гените на родителите, то в един момент ще настъпи тотално безплодие, така като това е неслучайно показано във филма „Децата на хората“ (2006).   

Част от материалите демонстрират, че прекомерната употреба на съвременните дигитални телекомуникационни технологии води до редица нервнопсихиатрични зависимости и заболявания, както и че самите корпорации са наясно с вредните ефекти от безжичните технологии, защото предупреждават своите инвеститори на тази тема. За наша радост някои държави, като Франция и Израел например, разбират опасностите от изкуствената електромагнитна радиация и вече започват да взимат необходимите мерки.

Един от често споменаваните акценти в преводните материали е, че международните стандарти за защита от нейонизираща радиация са нееадекватни и имат лобистка цел, за да обслужват единствено и само телекомуникационната индустрия.

5G и изкуствената електромагнитна радиация като цяло трябва да бъде разглеждани в контекста на хибридната атака по всички фронтове срещу човечеството. Тази роля на 5G в глобалните планове на Новия Световен Ред е разяснена особено добре в три отделни филма и в заключителния писмен материал.

Няколко на брой видеоклипа демонстрират, че 5G технологията, както и всички предишни версии на безжичните телекомуникации, са всъщност военни технологии, които не само вредят на здравето ни, но и които могат да бъдат използвани дори и като лъчеви, климатични и психотронни оръжия. В преводните материали се говори за новата болест на електрохиперчувствителността, която набира скорост и за това как изкуствените електромагнитни вълни влияят на аутизма и съня.

Най-притеснителното от всичко е количеството на планираната 5G радиация от Космоса и скептицизма на професор Марко Марков, изразен във видеосъбеседванията ни относно незаинтересоваността на държавните структури в глобален мащаб, както и това, че дори пожарникарите в Калифорния е трябвало да се борят 17 години, за да се спре поставянето на мобилни клетъчни кули в близост до работните им сгради.

България незабавно трябва не само да наложи мораториум върху въвеждането на 5G технологиите в употреба, но и веднага максимално да обезопаси настоящите безжичните клетъчни излъчвания чрез например методите посочени от професор Андрю Голдсуърти (Andrew Goldsworthy) от Имперския колеж в Лондон (Imperial College London).

Общо три от видеоклиповете са посветени на вече ширещата се религия на сатанизма, която навлиза незабелязано в обществото ни чрез заличаването на националното самосъзнание и превръщането на човека в консуматор живеещ във виртуалната реалност, чрез опитите за объркване на сексуалната ориентация на децата, чрез ефективната подмяна на историята и т.н. В САЩ сатанизмът вече навлиза и чрез съдебните решения позволяващи разпространението на сатанинска образователна литература в училищата, издигането на сатанински храмове и др. Всичко, което целенасочено унищожава планетата и човечеството, е сатанизъм и единствено антропософията дава много детайлни и адекватни обяснение, защо тези събития са предвидени в хода на еволюцията на човешкото съзнание и как човек трябва  да прогресира в тези нови, трудни условия.

Тези преводи са направени изцяло безплатно и на доброволни начала. Ако някой би желал да помогне с преводи от английски на български на тази тематика, моля да пише на spiritself777@gmail.com. Умолявам всички вас, които имате познанства със силните и известни български личности на деня, да споделите тази информация с тях, защото 5G e последният и най-голям пирон в ковчега на цялата земна биосфера.

Всъщност, всичкият този театър, който върви по медиите е нищо друго освен отвличане вниманието на обществеността от 5G технологията, която ще даде основата за развитието на един паралелен и нерадостен виртуален свят, който няма да има нищо общо с настоящия ни обществен начин на живот.

Видеоматериалите са особено интересни и полезни, но писмените извори не бива да бъдат пренебрегвани, защото предлагат много допълнителна и разнообразна информацията под една структурирана форма. Ако видеоклиповете не тръгнат автоматично на български език, то моля натиснете иконката за субтитрите в десния долен ъгъл на YouTube прозореца.

Благодаря ви за вниманието и моля разпространете тази информация до всички ваши близки и до всички хора, които  биха могли да помогнат както за спирането на 5G в България, така и за обезопасяването на цялата тази изкуствена електромагнитна радиация в страната ни, защото изкуствената електромагнитна радиация е най-сериозната опасност пред цялата земна биосфера и най-сериозният фактор за всички болести и неразположения на цялото човечество. Тя е особено опасна, защото е невидима и почти никой не си дава сметка за нея, като почти винаги се говори за видимите неща като храна, вода, въздух, изнервено ежедневие и т.н., но твърде рядко се споменава за изкуствената електромагнитна радиация. В едно от видеата и в един от писмените материали сме предложили някои решения за предпазване от електромагнитната радиация, като те далеч не са единствените решения, но най-важното е да разберем, че дори и ние хората да предпазим себе си, пчелите и цялата останала биосфера не ще могат да се предпазят, а изчезнат ли например само пчелите, то цялото човечество ще бъде заличено от лицето на Земята много скоро след това.

Ние вече дори не можем да се наспим и да се отпуснем когато и да е, защото през цялото време тази електромагнитна радиация кара тялото ни да произвежда стресови протеини и стресови хормони, а Природата е предвидила това да се случва за много кратки периоди от време, когато сме в режим на „бий се или бягай“. Понеже телата ни и умовете ни са повлияни от изкуствената електромагнитна радиация, която няма нищо общо с естествения земен електромагнитен фон, ние неосъзнато сме в режим на „бий се или бягай“ във всяка една секунда от ежедневието си. Резултатите са красноречиви, защото физиологичните ни процеси не могат да се осъществяват нормално, телата ни не могат да се възстановяват, почти всички са изнервени, депресирани, неспокойни, недоспали, неотпочинали или пък апатични. Стигнахме дотам, просто да искаме да бъдем оставени на мира и да не се занимаваме с нищо, защото откакто ги има безжичните телекомуникационни мрежи в комбинация с всички други неблагоприятни фактори, ние забравихме какво значи човек да е спокоен, отпочинал и ведър, а, за съжаление, тези симптоми са най-малките и общи дискомфорти, които са характерни за всички хора подложени на тези влияния и които впоследствие водят до много по-сериозни биологични ефекти в дългосрочен план.

Молим за извинение за евентуалните правописни и форматни пропуски, но приоритетът е тези преводи да се появят на бял свят възможно най-бързо, тъй като разгръщането на 5G в Европа е планувано за 2020 година, a 5G ще функционира на 26 гигахерца в Сан Марино до края на 2018-та година. Пресата ни изобилства от материали как 5G следва да навлезе в България  през 2020-та година. Също толкова обезпокоителен е и фактът, че ЧЕЗ планира инсталирането на 500 000 безжични „умни“ електромери до края на 2022 година, а в списъка с видеоклиповете ще намерите какви ефекти върху здравето причиняват тези устройства, да не говорим, че тези безжични уреди на ЧЕЗ и на другите ЕРПта е много вероятно да могат да бъдат манипулирани дистанционно с цел завишаване на показаната консумация. Европейската комисия и България вече са решили да развиват 5G, а самият български премиер заяви по телевизията, че Европа дава пари за високоскоростен Интернет дори и в селата.

Нашето бъдеще, но най-вече бъдещето на децата и внуците ни и бъдещето на цялата планетарна биосфера зависи от това корпорациите да бъдат спрени да разпространяват изкуствените електромагнитни честоти със все по голяма мощност и честота, защото човешкият организъм е електромагнитна информационна единица, която е „програмирана“ да функционира в определен естествен електромагнитен диапазон. Световната здравна организация (СЗО) класифицира битовото електричество и радиочестотите като като възможен канцероген (клас 2Б) още през 2011 година, като много от независимите учени смятат, че тази класификация е твърде ниска и че не отговаря на реалната опасност.

Дами и господа, ако изгледате и прочетете тези материали, то вие ще вникнете в сериозността на целия катаклизъм, в който живеем. Бог да пази България, но преди всичко, нека ние първи да защитим България и правото си на свободен живот, защото в този случай няма разлика между управляващи и управлявани, между християни и нехристияни, между мъже и жени и между различните етноси и култури, защото всички ние, без изключение, понасяме последствията от изкуствената електромагнитна радиация.


Планът за разболяването, поробването и унищожаването на човечеството чрез електромагнитната 5G радиация в комбинация с кемтрейлс и Интернет на нещата. Начините да се предпазим. Пълни, кратки и ясни разкрития по отношение на планът на Новия Световен Ред за човешката депопулация чрез най-новите 5G безжични технологии. Отличен филм разглеждащ проблема на днешното ни съществуване като едни хора, с които се извършва огромен социален и биологичен експеримент. Просто задължителен за гледане! Единствената забележка, която съм чувак за този филм е, че във видео клипа за кратко авторът се моли на Господ за помощ. С оглед на това какво е 5G, мисля че е по-добре всички да се молим, за това тази технология да не влиза нито в България, нито по света.
YOUTUBE.COM
Планът за разболяването, поробването и унищожаването на човечеството чрез…


Тук нагледно е показано как безжичните клетъчните кули буквално могат да изпепеляват всичко по пътя си, като е даден пример с магнетрона на обикновена микровълнова печка, която е има много по-малка мощност от една безжична клетъчна кула.
YOUTUBE.COM
Тук нагледно е показано как безжичните клетъчните кули буквално могат да изпепеляват…


Автобиографията и титлите на професор Дейвис са повече от внушителни. Това е една отлична и пълна презентация за болшинството от вреди причинени от досегашната електромагнитна радиация, преди евентуалното въвеждане на 5G. Разгледани са огромен брой заболявания причинени от електромагнитната радиация, как телекомуникационната индустрия задава стандартите за безопасност, каква е корупцията и лобизма по отношение на тези технологии, как телекомите сами признават опасността от безжичните устройства, които предлагат на пазара и тн. Това е уникално полезен и приятен за гледане филм, заради самото излъчване и огромни познания на професор Дейвис!
YOUTUBE.COM

Това е отличен филм, който прави ясен цялия план на Новия световен ред по отношение бъднините на човечеството. Някои от акцентите са върху това как Изкуственият интелект вече не може да бъде спрян, какъв е моделът на разсъждение на Изкуствения интелект, как Изкуствения интелект ще може да контролира и доминира всички хора чрез дигиталните пари във виртуалната реалност и как 5G би трябвало да осигури средата за развитие на Изкуствения интелект. Този филм не е за изпускане!
YOUTUBE.COM
Това е отличен филм, който прави ясен цялия план на Новия световен ред по отношение…

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwii65mRw-vgAhWR5KQKHb97CfEQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.kreport.eu%2Fvat2%2F5g-6-%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BA-5g-%25D1%2589%25D0%25B5-%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D0%25B8-%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%2F&psig=AOvVaw16JSLMSHYK-UzXsHMy8SUH&ust=1551893280462484

понеделник, 4 март 2019 г.

ВСИЧКО ЗА СИСТЕМАТА НЕМЕСИС И НЕИНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЗЕМЯТА И СЛЪНЦЕТО И ПРЕДСТОЯЩАТА СМЯНА НА ПОЛЮСИТЕ  НА ЗЕМЯТА И ПЛАНИРАНИТЕ  ЦЕЛИ НА СВЕТОВНИЯ ЕЛЕТ.POLE SHIFT - това ще бъде адски дълго четене, но е толкова важно за всички.

Къде е системата? Колко далече е от нас ?

Какво се случва преди, по време и след смяна на полюса?

Какви доказателства имаме през древната история?

Какво общо има „проекта син лъч“ с него?

отговори на въпроси-

Добре .. Първият набор от изображения е реалистичен модел на мястото, където е системата Немесис, така че получавате перспектива за това колко голямо е пространството и колко далеч са планетите. В предишните публикации щях да разширя планетите, за да разберете по-добре какво гледате, така че сега това ще помогне на хората, които разбират физиката.

(Изглед отгоре от еклиптиката)

Не забравяйте, че системата е извън орбиталния път на Марс, а Марс е на 34 милиона мили (когато е най-близо до Марс на нашия афелий и перигелия на Марс), така че реалистично приближаващата се система (кафяво джудже и спътници) все още е на около 75-80 милиона мили. Така че, въпреки че изглежда наблизо в този първи образ, реалистично е много далече, но в астрономически термини - тя е близо. Ако беше по-близо, щяхме да видим толкова много по-невероятни геоложки промени тук на земята.

Нашето слънце е отдалечено на 93 милиона мили и създава всички метеорологични аномалии, които виждаме тук, на земята, така че имайте предвид това разстояние и колко влияе на земята.

Кафявото джудже  Немезис е друга звезда, която е много плътна, със силни магнитни свойства, така че разстоянието от земята е жизненоважно.75-80 милиона километра далеч не е толкова трудно да се схване, когато разгледате астрофизиката. Тогава помислете колко много се променя нашата земя, особено през последните 5 години, което ще ви даде представа колко силно е друго магнитно влияние в Слънчевата система.

Червената сфера представлява кафявото джудже (грубо).

Увеличих малко във всяка снимка чак до орбитата ни, така че все още можете да разберете колко далеч все още е. Много бавно движеща се система.
(гледайки отдолу от еклиптиката)


Последно изображение - Това е увеличено до орбитата ни на луните .. както виждате, перспективата на Сатурн / Плутон остава същата, тъй като отдалечеността от Земята е същата, както и за кафявото джудже.


Хората се чудят защо не го виждаме постоянно, ето защо.

Пространството е толкова масивно и перспективата може да изхвърли хората ,електромагнитните портални връзки, които свързват всички планети с нашето слънце и с всяка планета, където хармониците на заредените частици / слънчевата система играят огромна роля в геоложките промени на земята, но не и на всички планети.

По-близо системата получава (постепенно) повече промени, които виждаме.

Изминаха 20-30 години, за да стигне до мястото, където е сега, след като пристигна през пояса на Кайпър. (Следователно данните от огнени кълба / метеорити /се увеличават през последните 17 години). Също така и екстремните геоложки промени постепенно се увеличиха през последните 30 години.


Магнитното отблъскване играе голяма роля. Кафявото джудже между Юпитер и Сатурн означава, че магнитното поле на Юпитер и Сатурн причинява кафявото джуджето се забавя леко и абсорбира много енергия от кафявото джудже, благодарение на Земята ... все още се издига от еклиптиката, но бавно се приближава към перихелия (всъщност в перихелионен етап, бавно нараства всяка година и се приближава), орбитата е около 3657 години, така че можете да си представите колко бавно се движи пространството, въпреки че се ускорява драматично по перихелия (най-близък подход към слънцето), той все още е сравнително бавен в сравнение с подобни на Сатурн / Юпитер орбита около Слънцето.

Освен това планетата е от слънцето , колкото по-бавна е орбитата около слънцето.

Но една звезда, която обикаля около звезда (двоичен близнак), причинява толкова много магнитно отблъскване, че орбитата се забавя значително. Това е като два магнита, които се борят и черпят енергия от всяка звезда. (Следователно дневният ред на „големия слънчев минимум“).

Основната причина, поради която наблюдавахме скоростта на слънчевия вятър да достигне близо 1900KMS в данните за магнитопаузата през декември / януари, беше, че беше в нашето изравняване.

Кафяво джудже

слънце

Земя

Това означава, че слънчевият слънчев вятър е бил насочен към земята и след това е увеличен от под еклиптиката от втория слънчев вятър на кафявото джудже (противоположната страна на слънцето, под слънцето) точно преди да удари нашата магнитосфера.

Ето защо нашата слънчева телеметрия на слънчевия вятър само четеше 400-500KMS и нашето слънчево въздействие върху магнитосферата се отчиташе при 1200-1900KMS. (KMS = изминати километри в секунда).

Допълнително заредени частици от втори източник на вятър.

Това е и причината, поради която амплитудата и честотата на земетресенията бяха по-високи през тези месеци, както и вулканичната активност. Колкото повече заредени частици виждаме, толкова повече ядрени плазмени реакции виждаме, което води до сеизмична / вулканична активност.

От май-септември ще видим много по-назад образни образувания, защото слънчевият вятър ще идва отзад зад земята.Също така, значително увеличаване на сеизмичната / вулканична активност поради навлизането на част от пространството, където има много по-голямо количество космически вълни на енергия.

Докато декември / януари видяхме, че удря южната магнитопауза, която избутва южните ни полярни магнитни полета на север.

Хората винаги ще задават въпроси като… Как можем да продължим да го слидим?Със сигурност щеше да си е отишло до сега, така че да не на направи никаква вреда.

Тук е важно да се разбере астрофизиката / динамиката на слънчевата система / електромагнетизма / механиката на слънчевата система и хармониците на слънчевата система -


Земята е третата най-близка планета на нашето слънце. Това означава, че всяка година преминаваме Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон.

Всъщност, Земята обикаля около слънцето 248 пъти, преди Плутон да е извършил една орбита на Слънцето, това са 248 земни години, така че преминаваме Плутон 248 пъти по орбитата си.

Необходими са 165 години Нептун, за да обиколи Слънцето веднъж, така че всяка година преминаваме Нептун.

Уран отнема 84 години, преди да извърши една орбита около Слънцето. Така минаваме Уран всяка година.

Сатурн отнема 29 години.Юпитер отнема 12 години.Марс отнема 1.88 годиниЗемята отнема 1 година.Венера отнема 227 дни.Меркурий отнема 88 дни- най-близо до слънцето.

Например, Плутон е най-отдалечен от Слънцето, така че отнема най-дълго, за да се движи около Слънцето и след това колкото по-близо са планетите до слънцето, толкова по-бързо става орбитата.

Но това са практически всички планети, за които сте учили в училище. Това, което те не учат, е, че има много други планетарни тела, които обикалят около нашето слънце. Електромагнитните връзки могат да останат безкрайно свързани с планетите / звездите. Някои планетарни тела отнемат хиляди години, за да обиколят слънцето, тъй като те са много по-далеч. Те имат комета като орбита, удължени овални орбити.

Когато се върнат отново за своя перихелий, увеличаването на заредените частици във вътрешната слънчева система се повишава до невероятни плътности. Това са енергийните космически вълни и причината за увеличаване на космическите лъчи / космическата радиация.

Кафявото джудже (и 7-те орбитални планети) се приближава от под еклиптиката и поради бавната, издължена орбита, ние лесно преминаваме всяка година поради разстоянието от земята, но всяка година тя се сгъстява малко по-близо, което означава, че магнитното поле е по-близо увеличава се влиянието, космическото лъчение нараства и данните от огнени кълба се увеличават (поради остатъците, през които е преминала при преминаването и през пояса на Кайпер  пледи).   И тези космически отломки се увеличават  все повече  всяка година.

Както винаги - колкото повече магнитно въздействие виждаме, толкова повече космическа радиация виждаме - колкото повече изчерпва магнитосферата, толкова повече реагира нашето ядро, което води до увеличаване на геоложките / метеорологичните промени.

Всяка година, по нашето предно изравняване (юни тази година) преминаваме системата. Това причинява нашия магнитен Южен полюс да бъде разрушен поради магнитната сила на системата от под еклиптиката (под земята). Тя винаги зависи от това къде се намира най-орбиталната планета на кафявото джудже. Ако тя е орбитална земна страна на кафявото джудже, то магнитното влияние е по-голямо на южния ни магнитен полюс. Ако се върти около обратната страна на кафявото джудже, то магнитното влияние е малко по-слабо. Въпреки това, просто преминаване на кафяво джудже, дори и на голямо разстояние, е силно магнитно влияние. Данните за наклон на наклон на ос са богов инструмент за разпознаване на планетите на орбитите си и къде се намира системата.

Илюстрация - изглед отпред на подравняване.


Запомнете - кафявото джудже е по-голямо от Юпитер, а Юпитер е 318 пъти по-голям от масата на Земята. Така че можете да си представите магнитната сила. Като се има предвид, че магнитното поле на Юпитер е гигантско. 20 пъти по-голяма от магнитното поле на земята.

Колко далеч трябва да бъде входящата система, за да предизвика внезапното изместване на полюса?

Трябва да вземете предвид всички промени, които виждаме сега -

Изчерпването на магнитосферата, увеличаването на стратосферната космическа радиация, повишените температури на морето, намаляването на морския лед, увеличаването на данните за огнени къла, екстремните метеорологични аномалии се увеличават, рибите умират, делфините / китовете излизат на брега и загиват, земните животни умират, йоносферно зареждане увеличаване, сеизмичното увеличение,  земята се напуква и пропада на места и това се увеличава,Увеличението на вулканите, увеличаването на бреговата линия, увеличаването на температурата на повърхността на океана, затихването на кораловия риф, увеличаването на дупките по света, увеличаването на свлачищата, увеличаването на приливите приливният прилив се увеличава, птиците, падащи от небето, се увеличават, атмосферният метан се увеличава, UVC се отчита на нивото на земята, озоновото изчерпване. изтичане на подводния метан и причинява смъртта на хиляди риби и други морски същества и още много други процеси които вече навлизат в опасна фаза   както за планетата така застрашават и нас самите.

Всичко, което се случва сега и нараства годишно с последните 5 години е и най-драматичното увеличение.

Повечето от всичко - магнитната миграция  на магнитните  полюси се ускори.

Ние знаем, че магнитните полюси са в движение и това е, когато кафявото джудже (и спътници) се намират извън орбиталния път на Марс, но завинаги се приближават до орбиталния път на земята поради ускоряването на перихелия.Ние имаме само 4-5 (5 в най-добрите) години, докато нашият магнитен север достигне 40-градусовата точка, където магнитното поле е по-слабо, така че полюсът се измества много по-бързо от тази точка, колкото по-близо става кафявото джудже, толкова по-бързо. е смяната на полюсите става.

Важно е да се отбележи, че не кафявото джудже причинява внезапното преместване на полюса (около 1 час) .. това е най-външната най-орбитална планета на кафявото джудже, която причинява внезапно изместване на полюса.

Кафявото джудже е виновникът за увеличаването на геоложките промени на Земята през последните 20-30 години, докато се приближава.
"Пресичането" е най-външната най-орбитална планета (нибиру / планета X), която идва директно под южното полукълбо, където нашият Южен магнитен полюс след това се опитва да я отблъсне (магнитното отблъскване, земята само естествен защитен механизъм) и когато планетата се издига, следва Южния ни полюс, предизвиквайки бързото магнитно обръщане.

Също така е важно - нашето магнитно поле е създадено от ядрото на земята. Всяко магнитно разстройство причинява промени в потока на ядрото и реакции на плазмата. В случай на магнитно обръщане, плочите, скоро след смяна, поради което магнитното обръщане води до „геоложкото изместване“. (Екстремни движения на пластовете / сеизмични и вулканични крайности).

Така че кафявото джудже все още може да бъде на 25 милиона мили от Земята, когато това се случи, но нибиру / Планета Х ще премине между разстоянието между Земята и Луната, докато обикаля около кафявото джудже (врагът).

Ще видим ли преминаването на планетата?YES. И тя ще покрие по-голямата част от небето от ваша гледна точка, но ще получите малко предупреждение от вашето правителство. По-малко време = по-малко паника.

Можем ли да видим кафявото джудже?Рядко. Кафявото джудже не само е видимо само в инфрачервения спектър, но също така е добре скрито от НАСА (единица за симулиране на слънцето). Много причини - много въпроси дали симулационната единица за слънце е жизнеспособна за основното разбиране на физиката и перспективата. Отговорът ми винаги е един и същ.

Можете да покриете слънцето с палец по дължина на ръцете, което ще блокира светлината от слънцето, проследяващо окото ви.Същата концепция се прилага за единица за симулация на слънцето, която е в ниска орбита, тя не трябва да бъде толкова голяма, колкото хората си мислят. Въпреки че симулационната единица за слънце е 220-280 мили нагоре, тя все още не би трябвало да е огромна, за да блокира слънцето. Представете си, че астронавтите, които са там на космическата станция, все още могат да блокират слънцето с бутане на ръце, защото слънцето все още е толкова далече, перспективата не се променя или дори не се забелязва на тази височина поради слънцето. все още е на 93 милиона километра.

Така че, като се вземе това под внимание, космическата станция е на ниска орбита (около 220-230 мили) и как те все още могат да блокират слънцето с палеца си по дължината на ръцете си, няма да е необходимо гигантско устройство да имитира слънцето. ,Всъщност, не би ли било очарователно, ако симулационното устройство на слънцето може да бъде прикрепено и отделено от космическата станция?Това се случва, непознато за хората на земята, които наблюдават навигацията на космическите станции.Те използват само единицата за симулация на слънцето, когато се случи сърцевината на Стела или планетарно затъмнение (което не би трябвало да е планетно затъмнение) и тези орбитални следи са математически проследени, така че устройството да може да се използва, когато е необходимо. Така че обществеността не се побърква и астрономите не виждат това, за което не са предназначени.Също така, хората питат как биха могли да имитират слънчевите топлинни сигнатури - една и съща концепция важи за вас на плажа с лупа, фокусираща топлинните сигнатури върху парче дърво, за да се създаде пожар. Те могат да направят това със специална система за обектив, за да увеличат слънчевите лъчи (НАСА СТАР).

Единственият път, когато имаме шанс да видим кафявото джудже, е когато се появи слънчево изригване в посока на кафявото джудже, което покрива атмосферата с заредени частици, което я прави временно видима на сателитните данни. Но НАСА бързо изтрива тези изображения от файловете с данни на SOHO / LASCO / SECCHI и дори заема сателитите офлайн, докато размазва данните.Хвърлете хемопоток и по много причини, но главните 2 саОграничете изгледа и забавете изчерпването на магнитосферата.Бариевите частици се използват за отразяване на гама-радиацията / топлинните сигнатури обратно в атмосферата, а алуминият се използва за облекчаване на електромагнитните свойства на нарастващите заредени частици / космическото лъчение.

Те се опитват да забавят ефектите, за да им дадат повече време, а не ние. Те използват всички видове гъбички / химикали / метални частици / киселини / бактерии, за да променят нашата ДНК и да държат публиката безсмислена, така че ние да сме  по-лесни за контрол.Много умен. Зло, но умно.

Ето защо илюминатите управляват тази планета и защо са създали Световната мрежа (cern / nazi и т.н.), за да събират информация за ВАС и да манипулират ума си чрез фалшиви научни / медийни изяви - да държат обществеността зает с драма, да ги накара да гадаят, да ги държат умират, докато продължават плановете си за предстоящата смяна на полюсите.Отнема време, за да разбере всичко, но аз съм тук, за да помогна ... всичко, което се случва на тази планета, е заради смяната. Политически програми / военни движения / събития с фалшив флаг / геоложки въздействия / дневен ред за изменението на климата и т.н. Всички, за да получат по-голям контрол над масите, преди да настъпи смяната.

Какво се случва, което води до смяната?УВЕЛИЧАВАНЕ / ПОВИШАВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО / СЕЙСМИЧНО УВЕЛИЧЕНИЕ / ФАЛСОВИ ФЛАГИ / МИЛИТАРИЗАЦИЯ НА УЛИЦИТЕ

Фалшивите флагове са начинът на елитите да вземат оръжията на хората и да направят улиците по-милитаризирани, за да формират повече контрол. Те снимат, за да може публиката да види драмата в новините (че елитът е собственик), който прави повечето от обществеността естествено да приеме това „ние трябва да се отървем от отношението на оръжията“. Това играе директно в ръцете на елитите. Колкото повече сценични изстрели, толкова повече оръжия могат да отнемат, докато поставят повече полицаи (които са оборудвани с военно оборудване) на улицата. Това означава, че има по-малко хора с оръжия, които да се справят по време на събитията по военно положение.Съвсем ясно е, че светът се подготвя за следващата голяма световна война. Шумът на саблевите медии, които са собственост на елита, е наситен. Това е техният начин да подготвят умовете на масите да възприемат съзнателно войната, така както се случва, за да можете лесно да бъдете контролирани от FEMA / UN / POLICE / MILITARY.Това ще бъде война на разсейване. Началото на глобалното прилагане на военното право, за да се запази обществеността в техните градове / градове, готови за смяната.Защо? Някои от вас вече знаят, че елитът иска да обезлюди света до много по-управляеми 500 милиона души. Както е написано, в камък, върху „новия световен порядък“ в Грузия. (Дневен ред 21).Преместването на полюсите води до появата на приливни вълни по целия свят, които ще достигнат височини от 400-1500 фута на места. Това ще унищожи бреговете и всички крайбрежни зони.

90% от световното население живее близо до крайбрежните райони, които биха били засегнати и елитът иска да обезлюди населението.Преместването на полюсите е идеалното решение за техния дневен ред и те го знаят. Ето защо войната ще им даде идеалната причина да започнат да прилагат „военно положение“, за да създадат барикади около градовете, за да запазят по-голямата част от населението от крайбрежните райони. За съжаление, стандартните военни ще следват заповеди на техните офицери, които не са по-мъдри, че ще бъдат консумирани по време на тези събития. Елитът вече има много добре установена, надвисоко секретна, „черна“ армия за „последствията“.Елитът е бил зает да се грижи за себе си, неизвестен на мнозинството от обществеността, те са изграждали подземни цитати, наречени „DUMB cities“ (дълбоки подземни военни бази), така че избраните да имат убежище по време на тези събития с въздушно заключване. , водонепроницаеми съоръжения, опаковани с повече от десет години храна / вода / електричество / трезори за семена и се погрижат за хиляди хора на много различни места по света. Но само за богатите / мощни / известни / елит.Защо тази информация не се огласява публично?Трябва да си представите гражданските размирици, които биха се случили, ако направят публично изявление, че светът ще се промени драматично, докато повечето от населението на света ще загине. Светът ще бъде в абсолютен хаос за една нощ.Щеше да има религиозна истерия, бунтове, грабежи, убийства над храна / вода, убийства, изнасилвания, масови самоубийства ... цялата система щеше да се срути с часове. Линейките ще бъдат превишени, полицията ще бъде превишена и повечето от военнослужещите ще се приберат вкъщи, за да се опитат да защитят семействата си.Така че, ако трябваше да се направи публично изявление, елитът щеше да си издава смъртна присъда. Те ще имат близо 8 милиарда души в състояние на хаос, които търсят отговори на правителството.Също така, движението на Тътър знаят колко DUMB града имат и къде се намират повечето от тях, което означава, че елитът би рискувал своите убежища. Обществеността ще бъде възмутена, че те са се опитвали само да се спасят, а не ние. Милиони щяха да блъскат по вратите на подземните бази. Те не могат да имат това.Ето защо през годините те постепенно набират повече контрол над масите и изграждат лагерите на FEMA в подготовка. Те имат милиони пластмасови ковчези, разположени на хиляди частни ферми по целия свят.

Милиони знаци на военното право вече са били изпратени в много страни за подготовка на събитията, които ще се развият.Ето защо те имат военни тренировки за практикуване на „затъмненията”, когато захранването излиза от ЕМП, които се случват преди смяната, дължаща се на междупланетните плазмени реакции, докато системата се доближава до близостта на нашето слънце / земя.Ето защо те тестват „системите за спешно излъчване“ по телевизията или чрез текстови съобщения в „системите за предупреждение“.Вижте как всичко се свързва?Онези, които оцелеят, ще бъдат принудени да бъдат вградени в лагерите или центровете за задържане на FEMA, имплантирани с чипа за радиочестотна идентификация, за да ви следят и да станат роби / работници, за да изградят малките си градове след смяна, но прикрити като катастрофални събитие. Не следвайте FEMA / UN и т.н., тъй като това е част от основния им план.Ако това не е достатъчно, има още много събития, които се провеждат преди / по време на смянаС приближаването на системата междупланетарният обмен на частици става по-силен. Това означава, че нашето ядро ​​ще има повече плазмени реакции, докато заредените частици взаимодействат с магнитното поле на земята. (Атмосферни компресии / увеличаване на космическите лъчи).Това води до прекомерно увеличаване на магмата, натиск под нашите плочи, на нашите океани да се затопли, ледени шапки за топене ... всички геоложки промени се увеличават драстично точно преди смяната.Движението на граничните плочи е първото, което се движи. Зона на субдукция на Каскадия, Сан Андреас, Ню Мадрид, Атлантическия хребет, окопната среда в Средна Америка, окопа на Чили, девствената островна трансформация, японска траншея, алеутски канал, вина от Нова Зеландия, траншеи от Ява ... всички те ще се движат, всички по различно време. Всички те вече виждат увеличаване на сеизмичната активност, но когато виждаме многобройни 7+ в тези области в рамките на няколко часа - това е, когато знаете, че ще настъпи корекция на плочата.Йеллоустоун също ще се появи. Въпреки това, поради полярните и субтропичните струи в тропопаузата, които се смесват силно, поради увеличаването на земната ос (магнитно влияние), пепелта ще се разпространи много по-бързо, отколкото научните данни показват света. Ако нашите струи бяха в нормално състояние, пепелта щеше да отнеме много време, за да се разсее. Но струйните струи са в състояние на хаос, което означава, че пепелта ще се движи много по-бързо и ще се разсее по-бързо от предвиденото. Все още ще бъде катастрофално за всички, които са в непосредствена близост до калдерата. Повечето от Северна / Средна Америка.Основните събития, за които трябва да следите

Няколко земетресения с магнитуд 6+ в продължение на няколко часа по Атлантическия хребет. Това ще бъде индикация за подготовката на Атлантическия хребет да се раздели. Евразийската табела ще изчезне 150 фута, което ще доведе до цунамито на Великобритания / Европа / Изток от Америка.Ако Япония се раздели и половината се успокои.Ако западното крайбрежие на Австралия спадне.Нова корекция в Мадрид.Коригиране на зоната на субдукция на Cascadia.Регулиране на грешки в San Andreas.Изригване на Йелоустоун.Ако избухне ядрена война или бъде обявена война.Ако интернет се изключи.Ако властта като цяло се изключи.Ако слънцето изгрява на запад, това се дължи на магнитното отблъскване, което временно ще промени ротацията на земята точно преди смяната.Ако някое от изброените по-горе започне да се случва, имате две седмици, за да се измъкнете от градовете и да стигнете до безопасни места. Ако останете в град или град, ще бъде много трудно да оцелеете. Той ще бъде всеки човек за себе си. Сега в света има ужасни хора, така че можете да си представите как ще бъде, когато улиците са беззаконие.Важна забележка - всяко от тези сеизмично активни събития води до познаване на ефекта от другите сеизмични събития в този списък. Седмици един от друг.Може да отнеме няколко месеца, за да влязат в сила правилно, но трябва да останете на безопасно място от това предупреждение от две седмици, защото нещата ще нарастват драстично.Какво е „проектен син лъч“ и как се вписва в срока на смяна на полюса?„Проект син лъч“ е високо сложна, холографска лазерна система.

Както винаги, той категорично се отнася до преместването на полюсите .. просто трябва да свържете точките. Серж Монаст има големи познания за синия лъч на проекта и дава добри обяснения, затова го издири, ако имаш шанс.Скандалната, лъжлива, съмнителна „НАСА“ (Национална аеронавтика и космическа администрация) е само една от многото организации, които стоят зад „проектния син лъч“, но заслужава да се отбележи, че всички са част от една и съща илюминати.За да ви помогнем да разберете защо ще бъде използван „проектният лъч“ и как ще го направим, ние ще преминем през стъпки, за да може читателят да получи по-добро разбиране за това как всичко се свързва с изместването на полюсите.Първа стъпка-Важно е да се разбере, че „една световна религия” или „религия на новата ера” са самата основа за „едно световно правителство” в world новия световен ред. без тази илюзорна религия диктатурата на новия световен ред е напълно невъзможна. Те са запазили синия лъч много добре скрит за масите, но все повече хора се движат.Първата стъпка в проекта на НАСА Blue Beam се отнася до разбивка / преоценка на всички археологически познания. Той се занимава с създаването, с изкуствено създадени земетресения (HAARP / NEXRAD / SCALAR WAVES и др.) На определени точно места на планетата, на предполагаемо нови открития, които най-накрая ще обяснят на всички хора „грешката“ на всички основни религиозни доктрини. Фалшифицирането на тази информация ще бъде използвано, за да накара всички нации да вярват, че техните религиозни доктрини са били неправилно разбрани от векове и погрешно тълкувани.Психологическата подготовка за тази първа стъпка вече е осъществена с филмите като „2001: А космическа одисея“; серията StarTrek, "Ден на независимостта"; който се занимава с нашествия от космоса, "пристигане", което отново се занимава с извънземни контакти тук на земята. Това, което ще видите и в тези филми, е много за онова, за което говоря - военно положение / бунтове / насилие по улиците / блокади на пътищата и т.н., а след това и обединяването на всички нации за отблъскване на нашествениците - това е част от цялата измама. ,Hoaxed "Discoveries" - Това, което е важно да се разбере в първата стъпка е, че тези земетресения ще ударят в различни части на света, където научните и археологическите учения показват, че тайните мистерии са били погребани.Чрез тези видове земетресения учените ще могат да преоткрият онези тайнствени мистерии, които ще бъдат използвани за дискредитиране на всички основни религиозни доктрини. Това е първата подготовка за плана за човечеството, защото това, което те искат, е да унищожи вярванията на всички религии на планетата. За да направят това, те се нуждаят от фалшиво „доказателство“ от далечното минало, което ще докаже на всички народи, че техните религии са тълкувани погрешно и неразбрани.Очевидно не всичко е фалшиво. Много исторически археологически находки са легитимни и повечето от тях се свързват с религията през различни епохи, но тези, които съответстват точно на техните програми, ще бъдат използвани и са фалшиви констатации. Отново - много умно.

Втората стъпка

Проектът на NASA / Illuminati Blue Beam включва гигантско "космическо шоу" с триизмерни оптични холограми и звуци, лазерна проекция на множество холографски изображения в различни части на света, като всеки получава различен образ според преобладаващата регионална национална религиозна вяра. Този нов богов глас ще говори на всички езици. За да разберем това, трябва да проучим изследванията на различни тайни служби, извършени през последните 25 години.Съветският съвет е усъвършенствал напреднали компютри, дори ги е изнасял и ги е хранел с най-малките физио-психологически данни, основаващи се на изследванията си върху анатомията и електромеханичния състав на човешкото тяло, както и върху изследванията на електрическите, химичните и биологичните свойства на човешки мозък. Тези компютри също бяха хранени с езиците на всички човешки култури и техните значения.Диалектите на всички култури са програмирани в тези компютри от сателитни предавания. Съветите започнаха да захранват компютрите с обективни програми като тези на новия "месия". Също така изглежда, че Съветите - новите хора от световния ред - са прибягнали до самоубийствени методи с човешкото общество, като са разпределили електронни дължини на вълните за всеки човек и всяко общество и култура, за да предизвикат мисли за самоубийство, ако човек не се съобразява с диктата на 'нов световен ред'.

Има две различни аспекти на втората стъпка. Първото е „космическото шоу“. Откъде идва космическото шоу? Пространството показва, холографските образи ще бъдат използвани в симулация на края, през който всички нации ще бъдат показани сцени, които ще бъдат изпълнението на това, което те желаят да проверят пророчествата и противническите събития.Те ще бъдат проектирани от спътници върху натриевия слой около 60 мили над земята. Виждаме тестове от време на време, но те се наричат ​​НЛО и „летящи чинии“.Резултатът от тези преднамерено организирани събития ще бъде да покажем на света новия “Христос”, новия месия, Матрая (Майтрея) за незабавното прилагане на новата ‘една световна религия. Достатъчна истина ще бъде наложена на неподозиращия свят, за да ги закачи в лъжата. "Дори най-научените ще бъдат измамени."Проектът е усъвършенствал способността на някои уреди (наричани "тракторни греди" от уфолози) да вдигнат огромен брой хора, както в "Rapture", и да прехвърлят цялата група в никога никога земя (Виждаме тестове) на това устройство в отвличането на хора от онези тайнствени малки извънземни сиви, които изтръгват хора от леглата си и през прозорците в чакащи „кораби-майки“.) (говори за това в пост-линка по-долу).Изчисленото съпротивление на универсалната религия и на новия „месия“ и на последвалите свети войни ще доведат до загуба на човешкия живот в мащаб, който никога досега не е бил представян в цялата човешка история.

Проектът Blue Beam ще се преструва, че е универсално изпълнение на пророчествата на старото, като голямо събитие като това, което се е случило преди 2000 години. По принцип, той ще използва небето като филмов екран (на натриевия слой на около 60 мили), тъй като космически базирани лазерни спътници проектират едновременни изображения по цялата обиколка на планетата на всеки език и диалект според регион. Той се занимава с религиозния аспект на новия световен ред и е масово измама и съблазняване.

Компютрите ще координират спътниците, а софтуерът, който вече е на разположение, ще покаже небето. Холографските изображения се основават на почти идентични сигнали, комбиниращи се за получаване на изображение или холограма с дълбока перспектива, която е еднакво приложима за акустични ELF, VLF и LF вълни и оптични явления. По-конкретно, шоуто ще се състои от множество холографски изображения в различни части на света, като всеки получава различен образ според специфичната национална, регионална религия. Нито една област няма да бъде изключена. С компютърна анимация и звуци, които се появяват да излизат от самите дълбочини на космоса, изумените пламенни последователи на различните вероизповедания ще свидетелстват за собствените си върнати месии в убедителна реалистична реалност.Тогава проекциите на Исус, Мохамед, Буда, Кришна и т.н. ще се слеят в едно, след като ще бъдат разкрити правилните обяснения на тайните и откровенията. Този "бог" всъщност ще бъде Антихристът, който ще обясни, че различните писания са били разбрани погрешно и погрешно, и че религиите на древността са отговорни за превръщането на брат в брат, а нацията срещу нация, затова старите религии трябва да бъде премахната, за да направи път на новата епоха „една световна религия“, представляваща един бог Антихрист, който виждат пред тях.Естествено, това превъзходно фалшифицирано фалшифициране ще доведе до разпуснати социални и религиозни разстройства в широк мащаб, като всяка нация ще обвинява другата за измамата, поставяйки на свобода милиони програмирани религиозни фанатици чрез демонично притежание по мащаб, който никога не е виждал. В допълнение, това събитие ще се случи по време на дълбока политическа анархия в световен мащаб и общото вълнение, създадено от световната катастрофа - смяна на война / полюс.Организацията на обединените нации дори сега планира да използва "Песента на радостта" на Бетован като химн за въвеждането на новата епоха, една световна религия. Ако поставим това пространствено шоу паралелно с програмата на звездните войни, ще получим следното: комбинация от електромагнитно излъчване и хипноза, които също са били обект на интензивни изследвания. През 1974 г., например, изследовател Г. Ф. Шапиц, казал за едно от предложенията за изследване, че „... в това изследване ще бъде показано, че изречените думи на хипнотизатора могат също да бъдат преобразувани чрез електромагнитна енергия директно и в подсъзнателната част. на човешкия мозък, без да се използва никакво механично устройство за приемане или трансбордиране на съобщението, и без лицето, изложено на такова въздействие, да има възможност да контролира съзнателно въвеждането на информация. Може да се очаква, че рационализираното поведение ще се счита за извадено по собствена воля.Всеки, който проучва / практикува „канализиращи” явления, би бил разумно да вземе под внимание тази област на изследване. Трябва да се отбележи, че онези, които мислят за себе си като за „канализатори“, бързо се ескалираха, тъй като този вид проучвания бяха проведени. Странно е колко сходни са техните послания, въпреки това, което те твърдят, че са техен източник на божествено ръководство. Това би накарало всеки индивид да обмисли надеждността на канализираната информация да бъде разпознаващ и критично да преценява откъде идва посланието, което получават, и дали посланията са особено полезни за новия световен ред. Това не означава, че не сте свързани с вселената, а просто трябва да внимавате.

Вестник „Сидни Морнинг“ публикува статия на 21 март 1983 г., в която се съобщава, че руснаците нахлуват в човешкия ум, а статията е предадена на чуждестранния редактор от доктор Нейтън Анунги, асистент в аграрния факултет.Струва си да цитираме статията дълго, въпреки че граматиката му е малко стара. Тази статия е свързана със Съветите, които са създали суперкомпютъра, който обсъждахме по-рано и който е много важен, защото тези видове компютри могат да се изпълняват чрез спътници и през пространството. Компютрите бяха подхранвани от всички различни езици и техните значения, диалектът на всички народи беше захранван с компютри с обективни програми. Но вече не говорим за Съветите; ние говорим за ООН, слугите на новия световен ред, които захранват компютрите с необходимата информация.Редакторът на колоната, в която се появява статията, дори заявява, че парчето е твърде важно за игнориране. Мисля, че е възможно лицата, които са създали тази мега-ум-контролна програма, да продадат софтуера на организацията и да не са наясно, че клиентът може да използва програмата и данните, за да поробят цялото човечество. Представете си колко са напреднали след публикуването на тази статия!Изкуствената мисъл и комуникацията - напредъкът на техниките ни подтиква към третата стъпка в проекта Blue Beam, която върви заедно с телепатичната и електронно увеличената двупосочна комуникация, при която вълните на ELF, VLF и LF ще достигнат до всеки човек от неговата или нейната собствена. ума, убеждавайки всеки един от тях, че техният собствен бог им говори от самите дълбини на собствената си душа. Такива лъчи от спътници се захранват от спомените на компютри, които са съхранили масивни данни за всеки човек на земята и техните езици. След това лъчите ще се преплитат с тяхното естествено мислене, за да формират това, което наричаме дифузна изкуствена мисъл.Този вид технология преминава през 70-те, 80-те и 90-те години, когато човешкият мозък е сравнен с компютър. Информацията се подава, обработва, интегрира и след това се формулира и реагира на отговора.Умните контролери манипулират информацията по същия начин, по който компютърът за граматиката манипулира информация. През януари 1991 г. в Университета на Аризона се проведе конференция на тема:„Семинар за напреднали изследвания на НАТО по актуални и възникващи явления и биомолекулни системи“.Какво точно означава това?

Това означава следното: Ние се позоваваме на един документ, който беше представен на конференцията, която се отличава с различното си отношение към обсъжданото по това време развитие. Това всъщност беше протест и смразяващо предупреждение към присъстващите учени за потенциалната злоупотреба с резултатите от техните изследвания.Техните констатации, разбира се, заявяват, че Съединените щати вече са разработили комуникационно оборудване, което може да накара слепите да видят, глухите да чуят и куцаят. Тя може да облекчи неизлечимо болните от болка без употребата на наркотици или операция. Не говоря за научна фантастика. Човек може да запази използването на всичките си способности чак до момента на смъртта си.Това комуникационно оборудване зависи от изцяло нов начин на гледане на човешкия мозък и нервно-мускулните системи и импулсите на радиация при ултра-ниски честоти. Част от това оборудване вече функционира в рамките на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) и Федералното бюро за разследване (ФБР).Тя никога няма да бъде използвана, за да направи слепите, глухите чуват и куцаят, защото тя е централна за вътрешния политически дневен ред и външната политика на Джордж Буш / Обама / коз и техните марионетки на новия световен ред.Във вътрешността на страната новото комуникационно оборудване се използва за изтезания и убийства на хора, които съвпадат с профили, за да могат да преглеждат дадено население за терористи, да изтезават и убиват граждани, принадлежащи към организации, които насърчават толерантността и мира и развитието в Централна Америка, мъчения и убийства на граждани, които принадлежат към организации, които се противопоставят на разработването и разгръщането на ядрени оръжия, и да създадат раса от автомати за робски култ, или това, което се нарича манджурски кандидати.Отвъдморските експерименти се провеждат на заложници, държани от САЩ и Канада, Великобритания, Австралия, Германия, Финландия и Франция. Освен това, между британските компютърни учени имаше дълга поредица от странни самоубийства, всички от които имаха някаква връзка с американския флот.Това, което е възможно да се зададе преди такава психология на терора, е следното: дали някое правителство, корпорация или психиатър умишлено ще насърчава този ужас днес? Отговорът е очевидно: „Да“.Правителствените агенции и корпорациите, които работят с тях към „нов световен ред“, са готови да насърчават всичко, което ще им помогне да постигнат целта си за пълен социален контрол. Що се отнася до въпроса защо: За едно нещо, ако ужасите обществеността и ги накарате да се страхуват за тяхната безопасност, те ще ви позволят да приложите драконова практика на правоприлагащите органи, да ги обезоръжите и да запазите обширни записи за тях, и те трябва само да кажат. разбира се, че всичко е за да ви защити.Второ, той насърчава разпадането на сегашните демократични форми на политическите системи и води обществата да търсят алтернативни методи на политическа идеология. Разбира се, алтернативата вече е планирана. Тя се нарича Нов световен ред и няма да има сигурност или интереси в сърцето ви. Както каза Джордж Буш: "Прочетете устните ми." Страхът винаги е бил използван от мощния елит за контрол и подчиняване на масите.Старата максима, "разделяй и владей", се играе до краен предел по целия свят, за да гарантира, че всеки е уплашен за личната си безопасност и да бъде подозрителен към всички останали. Това също е контрол над ума. За да отидем по-далеч по отношение на новата технология, която е в основата на проекта на NASA Blue Beam, трябва да вземем предвид това изявление на психолога Джеймс В. Макконел, което беше публикувано в изданието на Psychology Today от 70-те години. Той каза- „Настъпи денят, когато можем да комбинираме сетивните лишения с лекарствената хипноза и проницателната манипулация на наградата и наказанието, за да придобием почти абсолютен контрол над поведението на индивида. Следва да бъде възможно да се постигне много бърз и високоефективен тип "промиване на мозъка", който ще ни позволи да правим драматични промени в поведението и личността на човека. "Сега, когато говорихме преди за този вид лъч и телепатичната и електронно-разширената комуникация, видът лъчи, които се хранят от спомените на компютри, които съхраняват масивни данни за хора, човешки език и диалекти, и ние казахме, че хората ще да се достигне отвътре, да накара всеки човек да повярва, че собственият му бог говори директно от собствената си душа, ние се позоваваме на този вид технология и този вид мислене, че същият психолог се е застъпил, а именно: трябва да бъдем обучени от раждането си всички ние трябва да правим това, което обществото иска да направим, а не това, което искаме да направим за себе си.Това е, защото те имат технология, за да го направят, никой не трябва да бъде позволено да има своя индивидуална личност. Това твърдение и тези идеи са важни, защото основното учение на ООН е, че никой не притежава собствената си личност. И същият този психолог твърди, че никой не може да каже нещо за вида на личността, която придобива и няма причина да вярваме, че имате право да откажете да придобиете нова личност, ако вашата стара личност се смята за „антисоциална“.Това, което е важно в тази декларация, е, че „новият световен ред“ ще бъде изграден върху настоящата система, което означава, че старият начин на мислене, поведение и религия ще се считат за „стар“ и неправилен начин на мислене и че те могат да се променят. в някой от лагерите за унищожаване на ООН, за да се гарантира, че всеки, който има такова „антисоциално“ поведение, ще бъде отстранен бързо, така че други модифицирани лица да могат да изпълнят нуждите и дневния ред на новия световен ред, без да бъдат разсеяни от истината.Може ли това да е най-големият проект за контрол на ума?Проектът на NASA Blue Beam е основната директива за абсолютния контрол на новия световен ред върху населението на цялата земя. Предлагам ви внимателно да проучите тази информация, преди да я отхвърлите като фанатична лудост.Ако отидем по-далеч в различните доклади, които представихме, откриваме, че операциите за контрол на ума и технологията включват предавател, който излъчва със същата честота като човешката нервна система, който предавател е произведен от Loral Electro-Optical System в Пасадена, Калифорния.Лорал, главен изпълнител на отбраната, преди това е провел проучвания за насочени енергийни оръжия за генерал-лейтенант Леонард Перес от американските военновъздушни сили, който търси оръжие, което може да имплантира съобщения в съзнанието на врага, като приканва собствените си войски да свръхчовешки доблести.Устройството използва електромагнитно излъчване на гигагерцови честоти (микровълни), пулсирани при изключително ниски честоти (ELF). Той се използва за мъчения както от физически, така и психически от разстояние.

Смята се, че оръжията от този тип са били използвани срещу британска жена, протестираща срещу присъствието на американски круизни ракети в Greenham Common Airbase през 70-те години.Това оръжие може да бъде използвано за предизвикване на пълна сетивна депривация чрез излъчване на сигнали в слуховия нерв при такава висока сила, че блокира способността на индивида да чуе себе си да мисли.Процесът, използван от такава технология за ELF, е описан в различни публикации на Министерството на отбраната на САЩ, включително един, озаглавен "Електромагнитният спектър и конфликтът с ниска интензивност", от капитан Пол Е. Тайлер, медицински командир на американския флот, който е включен в колекция , "Конфликт с ниска интензивност и съвременен технологичен указ", от лейтенант полковник Дейвид Г. Дийн, USAF. Документът е издаден през 1984 г. и сборникът е публикуван през 1986 г. от Air University Press, Maxwell Airforce Base, Алабама.Друго пулсово микровълново устройство може да достави звукови сигнали директно на индивида, докато остава неоткриваемо за никой друг. Технологията е много проста и може да се изгради с помощта на обикновен полицейски радар. Микровълновият лъч, генериран от устройството, се модулира на аудио честоти и може да излъчва съобщения директно в мозъка. Сега тук стигаме до проекта НАСА Блу Сий. Излъчването на подсъзнателна двупосочна комуникация и изображения от дълбините на пространството отговарят директно на този вид технология.Сега можете да разберете защо кулите GWEN се изграждат толкова бързо и много 5G предаватели се инсталират по целия свят - електромагнитна вълна / честота.В своята книга "The Body Electric", номинацията за Нобелова награда д-р Робърт О. Бекер описва поредица от експерименти, проведени в началото на 60-те години от Алън Фрий, където този феномен е демонстриран, както и по-късните експерименти, проведени през 1973 г. в армията на Валтер Рийд. Институт за изследване на д-р Джоузеф Шарп, който лично е преминал тестове, в които е доказал, че може да чува и разбира съобщения, доставени му в изолиращата камера без ехо, чрез пулсираща микровълнова аудиограма, която е аналог на звуковата вибрация на думата. мозъка му.След това Бекер продължава да заявява"Подобно устройство има очевидно приложение за скрити операции, предназначени да забият целта, която е луда от неизвестни гласове, или да дават неоткриваеми инструкции на програмиран убиец."Сега разбери, когато чуваме този глас от новия световен месия, който ще говори от космоса до цялото нормално?Хората на земята, които биха могли да дават инструкции на фанатиците и религиозните фанатици, ще видим истерия и социален хаос в мащаб, който никога не е бил наблюдаван на тази планета. Никакви полицейски сили в света, дори и като комбиниран фронт, не биха могли да се справят с това безредие, което ще последва.Една книга от 1978 г., озаглавена „Микровълнов звуков ефект и приложение“ от Джеймс К. Лин, описва как звукови гласове могат да се излъчват директно в мозъка. Тази технология може всъщност да позволи на слепите да видят и глухите да чуят. Вместо това, тя е била превърната в оръжие за поробване на света.Алън Фрий също съобщава, че може да ускори, забави или спре сърцата на изолирани жаби, като синхронизира импулсната скорост на микровълновия лъч със самото сърце. Според д-р Робърт Бекер подобни резултати са получени при използването на живи жаби, което показва, че е технически осъществимо да се генерират инфаркти с лъчи, предназначени да проникнат в гърдите на човека.ЗАБЕЛЕЖКА: Както авторът на този доклад, така и неговият колега са починали от "сърдечни пристъпи" само на отделни дни. Трябва да спомена също така, че д-р Бекер НЕ участва в такива изследвания.Доказано е, че фокусираните свръхвисокочестотни лъчи на UHF електромагнитна енергия могат да се използват за предизвикване на значително възбуждане и мускулна активност или за предизвикване на мускулна слабост и летаргия. Микровълните могат да се използват и за изгаряне на човешката кожа и за подпомагане на действието на лекарства, бактерии и отрови или засягат функцията на целия мозък.Всички тези ефекти бяха разкрити подробно от ЦРУ на 21 септември 1977 г. като свидетелски показания пред подкомисията по здравеопазване и научни изследвания. Д-р Сидни Готлиб, който ръководеше програмата МК-Ултра по това време, беше принуден да обсъди обхвата на изследванията на ЦРУ, за да намери техники за активиране на човешкия организъм чрез дистанционни електронни средства.

Така че това е нещо, което съществува точно сега, което е преследвано в най-висока степен, което може да се използва от космоса, за да достигне до всеки човек, където и да е на лицето на земята.Ако отидем по-дълбоко в този процес на контрол над ума над хората, ще открием, че оборудването и технологията са били използвани, за да повлияят на политиката по много по-пряк начин. Михаел Дукакис, кандидатът на демократите, който се състезаваше срещу Джордж Буш през 1988 г., беше обект на микровълнова технология, за да се възпрепятства публичното му представяне, след като социологическите проучвания показаха, че той представлява сериозна заплаха за изборните перспективи на Буш.Той също така твърди, че оборудването е било използвано срещу Кити Дукакис и я е довело до ръба на самоубийство. В света на Дисниленд на У. С. политиката, кандидат за президент с проблеми като тези, очевидно ще загуби расата си в Белия дом.В изданието на американската армия от декември 1980 г., озаглавено "Военна рецензия", колона на подполковника Джон Б. Александър, озаглавена "Новото психическо поле на битката: Beam Me Up, Спок", дава по-задълбочен поглед върху техническите възможности на изхвърляне на контролера. Той пише-"Няколко примера ще покажат области, в които е постигнат напредък. Прехвърляне на енергия от един организъм към друг; способността да се лекува или да се предава болест на разстояние, като по този начин предизвиква заболяване или смърт от никаква видима причина; което включва способността да се индуцират хипнотични състояния до разстояние от 1000 километра. "„Използването на телепатична хипноза също има голям потенциал. Тази способност може да позволи на агентите да бъдат засадени дълбоко без съзнание за тяхното програмиране. По отношение на филма, манджурският кандидат живее и дори не изисква телефонно обаждане. Разглеждат се и други техники за въвеждане на ум. Ако се усъвършенства, тази способност може да позволи директно пренасяне на мисълта чрез телепатия от един ум или група умове към избрана целева аудитория. Уникалният фактор е, че получателят няма да знае, че мисълта е имплантирана от външен източник. Той или тя ще повярват, че мислите са оригинални.Точно за това говорихме.Третата стъпка в проекта на НАСА Blue Beam се нарича Телепатична електронна двупосочна комуникация.Статията на подполковник Джон Александър продължава"Ако е възможно изкуствено мислене да се внесе в мултигенното поле чрез сателит, сега е възможно да се контролира умът на цялата планета. Единственото съпротивление на индивида ще бъде постоянно да поставя под въпрос мотивацията зад мислите си и да не действа върху мислите, които смятат за да бъдат извън техните собствени идеологически, религиозни и морални граници. "Още веднъж е разумно да се помисли как телевизията, рекламата, модерното образование и различните видове социален натиск се използват за манипулиране на тези граници. Това е докладвано от подполковник Александър, който каза в резюмето на своята статия за военна проверка„Информацията за тези видове технологии, представена тук, ще се смята от някои за нелепо, тъй като не съответства на тяхната гледна точка за реалността. Но някои хора все още вярват, че светът е плосък. "

Сега, това означава много, защото ако хората не вярват, че този вид технология е възможна или че е научна фантастика, тези хора се поставят в голяма опасност, защото през нощта, когато тези хиляди звезди ще блестят от космоса, по време на нощта, когато новият месия ще бъде представен на света, те няма да бъдат подготвени и няма да имат време да се подготвят да се спасят срещу този вид технологии.Те не вярват и няма да им отнеме време да се подготвят. (Това е точно това, което се случва с хора, които Сатана / негативните сили са убедени, че вярват, че той не съществува, така че те нямат защита срещу него. - JAH.) Универсални свръхестествени прояви чрез електроника.

Четвъртата стъпка се отнася до универсалното свръхестествено проявление с електронни средства. Той съдържа три различни ориентации.Едно е да накараш човечеството да повярва, че извънземна инвазия ще се случи във всеки голям град на земята, за да провокира всяка голяма нация да използва ядрените си оръжия, за да нанесе удар. По този начин Съдът на Обединените нации ще изисква всички онези нации, които са пуснали ядрени оръжия, да се разоръжат, когато инвазията се окаже невярна. И как Обединените нации ще знаят, че нахлуването е невярно? Разбира се, те ще го организират.Второто е да накараме християните да повярват, че Грабването ще се случи с предполагаемата божествена намеса на чужда (извън света) цивилизация, идваща да спасява земляни от див и безмилостен демон.

Нейната цел ще бъде да се освободи от всякаква значителна опозиция срещу прилагането на Новия световен ред в един голям удар

, всъщност

в рамките на часове

показват началото на небето.Третата ориентация в четвъртата стъпка е смес от електронни и свръхестествени сили. Най-

Вълните, използвани по това време, ще позволят на "свръхестествените сили" да пътуват през оптични влакна, коаксиални кабели (телевизия), електрически и телефонни линии, за да проникнат навсякъде чрез големи уреди.Вградените чипове вече ще са налице

,

Целта на това е да се справим с глобалните сатанински призраци, проектирани по целия свят, за да изтласкат всички популации до ръба на истерията и лудостта.

да ги удави в вълна от самоубийство, убийства и трайни психологически разстройства.След Нощта на хилядата звезди, световното население ще бъде готово за новия месия да възстанови реда и мира на всяка цена, дори с цената на отречение от свободата. Това означава, че те могат да започнат пресни, година „нула“ и да наложат своята една световна религия / едно световно правителство след унищожаването, което се случва по време на смяната.Намаляване на паричните средства и независимосттаТехники, използвани в четвъртата стъпка, са същите, използвани в миналото в СССР, за да принудят хората да приемат комунизма. Същата техника ще бъде използвана от ООН за прилагане на новата световна религия и новия световен ред. Много хора питат кога ще се случи това и как ще постигнат виденията на Нощта на хиляда звезди и събитията, които ще сочат към дните, в които ще започне.Според многото доклади и наблюдения през годините, ние вярваме, че ще започне с някаква световна икономическа катастрофа. Не пълен срив, но достатъчно, за да им позволи да въведат някаква междуфирмена валута, преди да въведат електронните си пари, за да заменят всички хартиени или пластмасови пари.Валутата между тях ще бъде използвана, за да принуди всеки, който има спестявания, да прекарва или да обръща пари в брой, защото те разбират, че хората, които имат пари и не зависят от тях, могат да бъдат тези, които ще се изправят срещу тях. Ако всички са счупени, никой не може да финансира война от какъвто и да е вид: хартиената валута ще престане да съществува. Това е един от първите признаци.

Но за да се приложи световната система за електронни пари, всеки в света, който може да има пари в бъдеще, ще трябва да има начин да прехвърля пари по електронен път. Всеки трябва да бъде 100% зависим от Съвета за тяхното съществуване. За да се предотврати всякаква независимост, новият световен ред вече имплантира микрочипове в диви животни, птици, риби и хора. Човешките чипове, които се опитват да направят "модерен". Много умен.Защо? Те искат да се уверят, че хората, които няма да приемат Новия световен ред, няма да могат да ловуват или ловят риба където и да е по света. Ако се опитат, те ще бъдат проследени и проследени от сателити, след което ще бъдат преследвани и арестувани или убити.Новият световен ред вече променя законите на всички нации, за да направи всеки човек зависим от една единствена храна и витамини. Те променят законите за религията и психичните разстройства, за да идентифицират всеки, който е потенциално заплашващ за NWO. Ето защо те се опитват да заглушат движението на тръстера.Тези, за които е установено, че са дефектни, ще бъдат изпратени в лагери за ликвидиране / фема.Тези, които не са убити, ще бъдат използвани като робски труд или използвани в медицински експерименти. Целта на диктатурата е да контролира всички, навсякъде по света, безмилостно и без изключение. Ето защо новата технология, въведена навсякъде, е технология за контрол на хората. Технологията от 1940-те и 1950-те години е била използвана, за да помогне на хората да имат по-лесен и по-продуктивен живот.Новата технология е проектирана и изградена, за да проследява и контролира хората навсякъде. Тази технология се произвежда за конкретна цел и отказва да види и признае тази цел, която е да се пороби цялото население на света след изместването на полюсите е да се отрече появата на дневния ред на Антихриста, създаването на новия световен ред религия и управление.CERN / HAARP / GWEN и т.н. играят жизненоважна роля в тази цел - да се позове на моя пост, за да разбера повече за това как използват cern и за какво.

Елитът трябва да ви покаже това, което идва в някаква форма, това е универсален закон за „истината“, така че те правят филми, за да ви покажат какви са предстоящите и какво да очаквате. Филми като - Ден след утре / 2012 / Сан Андреас / дълбоко въздействие и т.н. Ви показват ефектите от геоложката смяна на полюсите. Ще видите в тези филми „военното право“ се прилага и нациите получават малки предупреждения. Създаден е хаос. Филми като - Ден на независимостта / пристигане / знаци / битка: Лос Анджелис и т.н. Отново във всеки филм едва ли има предупреждение и е в сила „военно положение“. Филми като - гладни игри / дивергентни / тотални извиквания и т.н. ви показват след срока, след смяна. В тези филми ще видите, че в по-малките градове, които остават, поставени във фракции, има пълен контрол, който е принуден да работи за елита, докато има пълна милитаризация на улиците. Дори и роботизирани войници (които вече са готови за смяна). Хората, които живеят в дивата природа, се класифицират като „изгонените”, преследвани, привлечени, ако бъдат заловени. Винаги борбата между доброто и злото ... тези, които не следват инструкциите на FEMA / ООН, ще се борят за оцеляване, но и БЕЗПЛАТНО. Ще забележите и в тези филми, че „добрият“ народ или „отхвърлените“ винаги евентуално печелят и прекъсват оковите на робството, за да донесат мир на Земята. Това ще се случи във времето. Ще има битки. Но ние ще спечелим. Това ще бъде труден преход за всички хора на земята, но това е вашата собствена "свободна воля" как оцелявате и по какъв начин отивате. Какво можем да очакваме да се случи, когато се случи смяна на полюса? Океаните ще предизвикат нахлуване, причинявайки световни крайбрежни 500 фута плюс приливни вълни, като достигнат 1200-1500 фута над морското равнище поради приливно-отливния отвор. Те са изграждали системи за морска отбрана, откакто бях дете по света, защото знаеха, че тези дни идват. Изграждане / близо до и в час на смяна- Вятърът ще надвиши 200 км / ч, ще има бързо движещи се циклони / урагани. Ще има внезапни плазмени бури / ледени бури (ден след утре / 2012), които ги виждат филми? Ако имате тогава това е най-доброто изображение на смяна на полюсите.

Не само това, ние ще получаваме метеорити, които валят надолу на земята, тъй като ще бъдем директно в полето за отломки на системата, докато тя преминава под под еклиптиката.Преместването на кора, това означава огромни геоложки промени, някои земя ще се издигне, някои земя ще отиде под вода. Кратоновите плочи са най-силните основи, но дори и тези съдържат древни разломи / точки на счупване, така че трябва да сте наясно с геологията.В часа на смяна на полюса, трябва да сте поне под земята, поне в пещера, далеч от крайбрежието и колкото е възможно по-високо. Високи височини. Няма място, което да е наистина безопасно, но има и "по-безопасни" места. Всички сме в една и съща лодка, всички ще преминат през същите събития.Аз не говоря от таен подземен бункер в планините тук, аз съм точно до брега, дори не на 100 метра над морското равнище, така че повярвайте ми - това е за всички наши ползи.Има много влакови тунели, които се изкопават през големи хълмове / планини. Това са невероятни предварително построени убежища за смяна и могат да се поберат много хора в тях, така че да ги помните, ако чувствате, че се мъчите да намерите безопасно място. Винаги проверявайте кота на безопасното си място.Има и много неизползвани / пустеещи ядрени бункери, разпръснати около които може да има правилна височина, така че скаутските райони са добра идея.Ако имате подслон на бурята в градината си и имате добра надморска височина, това ще е достатъчно в часа на смяна.Можете дори да направите подслон. Можеш да изкопаеш малък изкоп, да се покриеш с метални листове и след това да се покриеш с пръст, да се потупаш до напълно твърдо вещество, да се наситиш с вода, да се потупа отново, за да се втвърди земята, това ще е добър бункер за оцеляване. Уверете се, че оставите вход от двата края, това ще ви даде два изхода, ако някой бъде блокиран.Пътни мостове. Има и много мостови пътища, които могат да ви дадат подслон от елементите, ако сте изпъкнали на пътя / ходене. Те са силни структури, те ще са достатъчни в случай на извънредна ситуация. Надморската височина все още е ключова.Въглищни мини / пещери / големи канали за дъждовни води - всички тези опции ще дадат на всеки по-добър шанс, отколкото да са в къща.Дори и сутерена на къща ще бъде по-добър, отколкото да бъде над земята, но това е рисковано преместване, дължащо се на реконструкцията на сградата. Не искате да бъдете в капан долу. Има изходи.Най-лошите места и най-добрите места да бъдат по време на / близо до смяна на полюсаНе забравяйте, че някои земя ще се издигне, някаква земя ще се успокои. Представете си, че се намирате в средата на Атлантическия океан, когато се разделя Атлантическия хребет? Лодките няма да могат да се справят с този вид движение. Не забравяйте, че по протежение на морските дъна ще се появят нови разломи и подводните вулкани ще бъдат изключително жестоки.Най-лошите места да бъде - Близост на морето във всякакъв вид лодка. От крайбрежните райони. Близо до разломни линии. Близо до вулкани. Близо до реки. Близо до язовири. Близо до атомни електроцентрали. Близо до градове. Близо до градове.

Линиите за грешки ще направят някои големи корекции. Много вулкани ще бъдат спорадично подтискащи магма.Реките ще се покачват бързо, тъй като промяната се дължи на приливните вълни. Тъй като вълната достига до по-тясната сухоземна маса на речните корита, водите ще се движат много високо, много бързо. Това са определено областите, които трябва да бъдат 1200 фута над морското равнище, в зависимост от вашето разстояние от бреговата линия.Язовирите ще се провалят, ще се появят водни потопи, когато налягането на водата се увеличи. През последните две години видяхме колко язовири са се провалили и са причинили големи наводнения в близките градове. Изображения на вълните, които се случват в смяна. Направете кратка работа на язовирите.Атомните електроцентрали ще бъдат затворени преди смяната. Елитът се нуждае от света да бъде екологично жизнеспособен след смяната. Ядрената катастрофа по целия свят просто ще убие цялата планета и няма да бъде човешко приятелство в продължение на стотици години. Те няма да позволят това да се случи, заради тях, а не заради нас. Въпреки това, трябва да се вземат предпазни мерки, за да се стои настрана от тях като цяло.Както беше посочено, градовете и градовете ще бъдат изпълнени с насилие / бунтове… като цяло хаос. Хората ще плячкосват храна и ще убиват семействата си. Останете далеч от градовете. След като всичко е решено, оцелелите ще бъдат закръглени.Вашето безопасно място трябва да бъде уединено, скривалище, място за което не знаят много. Важно е да се опитате да се свържете с колегите си във вашия район. Безопасност в цифри. Но не забравяйте да имате редовни срещи, за да се запознаете с вашите приятели-оцеляли по номинална стойност, да изградите характерни препратки, да изградите доверие.Вашето безопасно местоположение не е задължително да е на вратата ви. Моето безопасно място е 4 часа път с кола, така че бъдете готови да пътувате. Вземете багажник (BOB) на място, готов да напусне всеки момент. И е важно да се отбележи, че може да няма мощност, EMPs също така ще изтрие използването на електронни превозни средства и ще изпържи всички електронни компоненти във всяка кола, така че бъдете готови да вървите до безопасното си място, дори ако това отнема 5 дни. Бъди подготвен. За нищо.Съхранявайте мъдрото си голяма торбичкаТова са тези, които трябва да притежавате, нещата, които ще ви трябват да донесете със себе си, не само за вас, но и за цялата група за оцеляване, от които имате една.Вие ще отглеждате собствени храни, пречиствате собствената си вода и ще създавате собствена енергия, така че тези неща да са „задължителни“ за всеки, който иска да оцелее и да се развива заедно като цяло, за да изгради по-добра общност.Семената - семена от плодове, билки и зеленчуци ще играят огромна роля за поддържането на нашата общност и за процъфтяваща земеделска земя. ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОРГАНИЧНИ. Използвайте семената, които растат, за да възстановите растителността си.

Вземете някои палети от бутилирана вода до безопасни места за първия период на прехода, но се надяваме, че там ще има водоизточници, които можете да дестилирате ежедневно за нашите общности, но се уверете, че имате няколко бутилки вода в чантата си, също така е задължително да имаш таблетки за пречистване на водата, те са много евтини за закупуване и не заемат никаква стая, така че, моля, инвестирайте в тях, ако още не сте. Също така вземете колкото е възможно повече вода в автомобилите си, когато дойде времето.Храна - всички вие ще трябва в идеалния случай да имате хранителни дажби на всеки 3 месеца за всеки, когото докарате на безопасно място, това звучи много, но ще бъдете разумни с видовете храна, които опаковате. / зърнени барове / енергийни барове / таблетки с глюкоза / мултивитамини / ориз, които ще бъдат много по-лесни за съхранение и лесно се купуват в насипно състояние. Също така, протеиновият прах съдържа изобилие от хранене и отново е лесно да се запасите. Това е всичко, от което се нуждаем, когато чакаме храната ни да расте и т.н. Би било разумно тайно да се изгорят доставки близо до безопасното ви място.Алтернативна мощност - вие ще създавате своя собствена мощност, но първоначалните първите няколко седмици ще бъдат там, където ще трябва да изградите тези системи, така че, моля, опитайте се да вземете батерии, за предпочитане акумулаторни. са особено тези с USB вграден. Слънчеви панели енергия ще бъде идеален за когато слънцето е и има разнообразие от преносими системи панел, които са на разположение. Научете се да създавате собствена енергия в ситуация на оцеляване, като търсите в мрежата видеоклипове „как да“. На разположение са различни ценни инструкции.Временно убежище - сега това е изцяло вашият избор за какъв вид подслон искате да бъдете в първата част на прехода, всички ние обичаме шикозна каравана в идеалния случай, но просто няма да е така. Аз лично мисля, че изскачащите палатки са от съществено значение за всички, тъй като самите те се издигат, идеални за това, когато сме пеша и пътищата са блокирани. но бъдете подготвени за всички ситуации. Това е за предварителна смяна и след смяна, ще трябва да сте в подземна, силна структура за прехода от смяна.HAM радио слушалка - това е ТРЯБВА да има за всички в групата, може би една от най-важните части на вашето оборудване за оцеляване, това ще бъде вашата форма на контакт с цялата група, както и в близост до безопасни места, така че да можете да намерите съграждани. В идеалния случай искате един телефон на човек, който носите на безопасно място, но един телефон за всяка група ще бъде по-добър от никой. Трябва да настроите своя собствена повикваща, когато имате слушалка и имате определен канал, който вашата общност да използва.Основното оборудване за оцеляване - направихме няколко видеоклипа, за да могат хората да получат по-добра представа за това, което ние лично имаме в нашите чанти, но това е ваше собствено предпочитание. По същество трябва да имате оборудване за осветление на огън, компас, карти, нож за оцеляване, мини комплект за риболов, водоустойчиво облекло, основни хранителни дажби, таблетки за пречистване на водата (имайте предвид, че има много различни видове, трябва да вземете тези, които пречистват 1 литър до всяка таблетка и получават онези, които пречистват 25-30 литра на таблетка), книги за оцеляване, спешна палатка, факел, спален чувал, измиване на тялото, лагеруващи тенджери, съхранение на вода и радиоапарат на HAM. Отново, ако можете да стигнете там с кола преди SHTF след това вземете толкова неща, колкото можете, по-горе е просто основната трябва да има.Алтернативни маршрути - зависи от всеки човек да опознае всеки друг възможен маршрут, за да стигне до безопасното място, важно е да знаем тези маршрути, не мога да подчертая това достатъчно, защото всички знаем, че пътищата ще бъдат блокирани на някакъв етап и когато бъде обявено военното положение, военните бързо ще бъдат заповядани да затворят пътищата, за да се запознаят с ходенето / колоезденето / маршрутите за пресичане / шофиране, а също и ако не знаете как да четете компас / карта, моля, вземете 5 минути да гледате видеоклип за това как да го направите, защото е много лесен за научаване.Какви доказателства имаме, че това е станало преди?

последното изместване на полюсите е защо има градове под водата и защо в планините са открити големи лодки / китови кости.Плазмените изхвърляния в атмосферата са това, което древните използват, за да рисуват по стените, драконът в китайското пророчество е плазмените реакции, които преминават от планетата към планетата, докато те се приближават.Скръбта в Библията е пресичането. Ал унищожението в откровение, земетресенията, потопа.сините и червените качини в пророчествата на Хопи са Немезид и Нибиру.„Разрушителят“ е това, което го наричат ​​на иврит.Крилатият символ на слънцето е това, което са използвали в Древен Египет, тъй като изглежда, че има крила от червените частици от железен оксид, които изхвърлят от горната атмосфера, тъй като прави орбитата си около врага и се приближава.Древните шумери наричали „планета на пресичането“ (нибиру).Древните индианци го наричали крилатата змия.Всяка религия има същата точна история, просто интерпретирана по различни начини, те имаха едни и същи картини / резби по целия свят, без да могат да се свързват помежду си и всички от напълно различни епохи.Всички говорят за планетарни тела / небесни същества / разрушаване / наводнения ... всичко, което идва с изместване на полюсите. Къде отиват тези цивилизации? Защо по-голямата част от нашата история е заровена под земята? Защото земята и морето поглъща по-голямата част от историята, когато се случи смяна на полюса.Библията е почти като ръководство за смяна на полюсите. Казвам ви какво са преживели и ви предупреждават какво предстои.Всичките риби умират от хиляди, птиците умират от прекъсване на линията на магнитното поле, земните животни се убиват в хиляди преди плазмените бури-Затова земята изсъхва и всички, които живеят в нея, изчезват; полските зверове, птиците на небето и рибите в морето са пометени.Осия 4: 3Шумерските таблици, инките, маите, хопите и почти всички книги с познания като библията на Колбрин, изгубена книга на енки, книгата на Енох, категорично посочват пресичането и всички последствия, довели до него.Проучете го, всичко е за вас, за да го откриете, нищо не е скрито, това е вашата „свободна воля“ да гледате и обръщате внимание, никой не може да вземе това решение за вас, само вие.Те разчитат на невежеството / арогантността на хората, за да водят хората далеч от истината.Елитът прави и дати, като сценария "края на света 2000" или края на маите от 2012 г. на световното календарно унищожение. Тези дати са предназначени да дойдат и да се върнат с абсолютно никаква промяна в света на тези дати, така че много хора по целия свят да приемат това отношение „какъв товар на боклука“ и след това напълно да игнорират всяка друга теория на конспирацията. Отново, много умно.Но какво можем да кажем, че се е случило преди 3600+ години, което беше значимо и корелирано с изместването на полюса?Ако погледнем горните секретни файлове, можем да видим, че се е случило много и корелира-ScienceDaily (20 януари 2009 г.) - Първо дойдоха земетресенията, после проливните дъждове. Но безмилостният поход на пясък през някога плодородни полета и заливи, процес, задвижван от земетресенията и наводненията, вероятно се е случил в най-ранната цивилизация на Америка.Така завършва група антрополози в нова оценка на смъртта на крайбрежните перуански хора, които са построили най-ранните, най-големи структури в Северна или Южна Америка, преди да изчезнат в продължение на няколко поколения преди повече от 3600 години."Тази морска фермерска общност е била успешна в продължение на повече от 2000 години, те не са имали стимул да се променят, и тогава изведнъж," бум ", каза Майк Мозли, изтъкнат професор по антропология в Университета на Флорида. - Те просто извадиха подпорите от тях.*

*Дъждът спря да идва, температурата се повиши и големите пасища на Северна Африка се обърнаха към пустинята преди няколко хиляди години - промени, които може да са помогнали да се стимулира развитието на цивилизацията в долината на Нил.Промяната в днешния сух климат не е била постепенна, а се е случила в два епизода - преди първите 6700 до 5500 години, а втората от 4000 до 3600 години, според доклад, публикуван в четвъртък от списанието Geophysical Research Letters."Последното беше много тежко, разрушавайки древни цивилизации и социално-икономически системи", пишат изследователите.Екип от изследователи, ръководен от Мартин Клаусен от германския Институт за изследване на влиянието на климата в Потсдам, анализира компютърните модели на климата през последните няколко хиляди години.Те стигнаха до заключението, че промяната в днешния пустинен климат в Сахара е предизвикана от промени в орбитата на Земята и наклона на земната ос.

Изчезването на вълнелият мамут преди около 3600 години бе провокирано от изчезването на ледената му среда, съчетана с появата на човешки ловци, потвърдиха учените. Относителната важност на климата и ловуването за съдбата на мамута отдавна се обсъждат, но рядко се оценяват количествено.*

*

Вторият по големина вулкан - изригване 1600бр -Учените са научили второто по големина вулканично изригване в човешката история. Изригването на бронзовата епоха е много по-голямо от мисълта.Изследователи от Университета на Роуд Айлънд и Гръцкия център за морски изследвания в Атина, Гърция (използвайки техники, подобни на тези, използвани от петролните компании за търсене на офшорни находища), по-рано тази година откриха находища на вулканична пемза и пепел с дебелина до 260 фута простира се на повече от 15 мили във всички посоки от гръцкия остров Санторини.Тези находища са променили нашето мислене за общия обем на изригвания материал от изригването на минойците, каза вулканологът на URI Харалур Сигурдсон.*

*

Ирландски пръстени на дървета и събитие през 1628 г. пр. ХрВ праисторически времена дъбовете, растящи на повърхността на ирландски издигнати мочурища, записват редки екстремни събития.Тези екстремни събития се характеризират с едновременното настъпване на най-тесните пръстени в живота на дърветата в широк географски обхват на обектите.Важно е датите на тези крайни „най-тесни“ събития да съвпадат с очакваните дати за големи вулканични изригвания, както е записано в ледена шапка на Гренландия. Едно от тези събития се случва през десетилетието на 1620 г. пр. Хр. И съвпада съвсем точно с предложеното преди това вулканично събитие през 1626 г. пр. Хр. (Сега 1627 пр.н.е.), представено от Ламарче.Едното е довело до неизбежното заключение, че някое голямо полусферично събитие се е случило през десетилетието на 1620 г. пр. Хр. И може да бъде конструиран силен случай, че събитието е вулканично. Тъй като датирането се основава на точно датирани дървесни пръстени, не се изисква по-нататъшно усъвършенстване на датата на събитието - вероятно 1628 г. пр. Хр.*

*

Пробите от ядрото на леда над 30 000 години показват "голям геологичен стрес" на всеки 3600 години-Michel R. Legrand и Robert J. Delmas от Laboratoire de Glaciologie et Geophysique de l'Environment публикуват статия "Разтворими примеси в четири антарктически ледени ядра през последните 30 000 години" в Annals of Glaciology (10, 1988, стр. 116-120) , Те начертали вариациите на кислорода 18 и йонните компоненти Na = NH (sub4) и Са (sup 2) и Н и Cl и NO (sub 3) и SO (под 4). Времевата скала за всяко ниво на йонните компоненти, както и за нивата на O (sup 18) се простира на 30 000 години. Графиката показва съотношения към шипове на 5,200 пр.н.е., 8,800 пр.н.е., 12,400 пр. Хр. 16,000 г. пр. Хр. 19,600 г. пр. Хр. Всички те бяха време на голям геоложки стрес.Когато разгледаме данните и вземем предвид признатите неточности в запознанствата (някои от диапазоните от дати могат да достигнат 100 години в двете посоки на скока, въпреки че пикирането е редовно и ритмично) за по-новите дати, и от 3 до 600 години варира за по-старите дати - особено когато човек смята, че това са обширни анализи и никой не е търсил нещо конкретно - те просто казаха: „Уау! откриваме, че южните ледени ядра не се регистрират като северните. Събитието от 1628 г. пр. Хр., Което наистина затръшна дървесните пръстени, почти не регистрира в антарктическите ядра по отношение на вулканичната активност. Но северните ядра показват активността от 1644 г. пр. Хр.

Доказателството за събитието 5200 пр.н.е. е силно в D-ядрото на Dome. Събитието от 8 800 пр.Хр. е добре маркирано - всъщност изглежда най-силното от всички тях ... Потопът на Ной, без съмнение. Промяната на изотопния кислород 18 е забележима, повишаването на морската сол, повишените нива на С1 и С1 / Na. Налице е изключителен скок в показанията на SO (под 4) и H, които предполагат широко разпространена вулканична дейност - по това време се случваха големи земни промени и те се регистрираха в климата, в океаните и се съхраняваха в лед.Събитието 12400 пр.н.е. е изключително изразено в ядрата. Графиките показват бърза, огромна промяна, включително края на ледниковата епоха в Уисконсин (ee: доказателства за ядрена активност в Paleoindian Times).*

*

Цялата тази информация е там, за да бъде проучена. Всички наши предци трябваше да издържат на смяна на полюсите.Но ние все още сме тук, за да разкажем историята.Бъдете бдителни.

Английски  - 

POLE SHIFT- past, present, future.
MUST BE READ

POLE SHIFT- this will be a hell of a long read but it’s so important to all.

Where is the system? How far away is it?

What happens before, during and after the pole shift?

What evidence do we have through ancient history?

What does ‘Project blue beam’ have to do with it?

questions answered-

Ok..the first set of images is a realistic model of where the system is, so you get a perspective of just how big space is and how far away the planets are. In previous posts, I’d enlarge the planets so you get a better understanding of what you’re looking at so this now will help those understanding the physics.
(View from above ecliptic)
Remember this, the system is out past mars orbital path and mars is 34 million miles away (when closest to mars on our aphelion and Mars’s perihelion), so realistically the approaching system (brown dwarf and companions) is still about 75-80 million miles away. So even though it looks close in this first image, realistically, it’s very far away but In astronomical terms- it’s close. If it was closer, we’d be seeing so much more incredible geological changes here on earth.Our sun is 93 million miles away and creates all the weather anomalies we see here on earth so keep that distance in mind and how much it affects earth.

A brown dwarf is another star, which is very dense, with strong magnetic properties, so distance away from earth is vital. 75-80 million miles away isn’t that hard to fathom when you consider the astrophysics. Then think about how much our earth is changing geologically, especially in the past 5 years- that will give you an indication of how strong another magnetic influence in the solar system is.

The red orb represents the brown dwarf (roughly).

I’ve zoomed in a bit in each image right up to our moons orbit so you can still get a perspective of how far away it still is. Very slow moving system.

.
(looking from below ecliptic)
Last image- That’s zoomed all the way to our moons orbit..as you can see, the perspective of Saturn/Pluto remains the same because of distance away from earth..same applies to the brown dwarf.

People wonder why we don’t see it constantly, this is why.

Space is so massive and the perspective can throw people off ..the electromagnetic portal connections that connect all planets to our sun and to each planet is where the charged particle/solar system harmonics play a huge role in the geological changes of, not just earth, but all planets.

Closer the system gets (gradually) the more changes we see.

It’s taken 20-30 years to get to where it is now after coming through the Kuiper belt. (Hence fireball data increase over the past 17 years). Also why the geological change extreme has gradually increased over the last 30 years.

Magnetic repulsion is playing a big part. A brown dwarf in between Jupiter and Saturn means the magnetic field of Jupiter and Saturn is causing the brown dwarf to slow up slightly and is absorbing lots of the energy from the brown dwarf, thankfully for Earth...it’s still rising from the ecliptic but slowly to approach its perihelion (it’s actually in its perihelion stage now, slowly rising every year and drawing closer) the orbit is around 3657 years, so you can imagine how slow it moves through space, even though it speeds up dramatically on its perihelion (closest approach to the sun) it’s still relatively slow in comparison to the likes of Saturn/Jupiter orbit around the sun.

Further out a planet is from the sun, the slower the orbit around the sun..

However, a star orbiting a star (binary twin) causes so much magnetic repulsion that the orbit slows significantly. It’s like two magnets battling and drawing energy from each star. (Hence the ‘grand solar minimum’ agenda).

The main reason we was seeing solar wind speeds reach nearly 1900KMS in the magnetopause data in December/January was because we was in our backside alignment-

Brown dwarf
Sun
Earth

This means the suns solar wind was directed at earth and then being magnified from below the ecliptic from the second solar wind of the brown dwarf (opposite side of the sun, below the sun) just before it was hitting our magnetosphere.

This is why our suns solar wind telemetry was only reading 400-500KMS and our solar wind impact on the magnetosphere was being read at 1200-1900KMS. (KMS=kilometres traveled per second).

Extra charged particles from a second source of wind.

That’s also the reason the earthquake magnitude and frequency was higher in those months, as well as volcanic activity. The more charged particles we see, the more core plasma reactions we see, leading to seismic/volcanic activity.

From May-September we will see much more backward eddy formations because the solar wind will be coming from behind earth. Also, a significant increase in seismic/volcanic activity due to entering the part of space where there is a much more vast amount of comic waves of energy.

Whereas December/January we saw it hitting the southern magnetopause which was pushing our southern polar magnetic field lines north.

People will always ask questions like- ‘’ how can we keep passing it? Surely it would of gone by now so no harm done’’

This is where it’s important to understand astrophysics/solar system dynamics/electromagnetism/solar system mechanics and solar system harmonics-

Earth is the third closest planet to our sun. This means we pass Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto every year..

In fact, Earth orbits the sun 248 times before Pluto has even done 1 orbit of the sun, that’s 248 Earth years so we pass Pluto 248 times on our orbit.

It takes Neptune 165 years to orbit the sun once so we pass Neptune every year.

Uranus takes 84 years before it’s done 1 orbit around the sun. So we pass Uranus every year.

Saturn takes 29 years.

Jupiter takes 12 years.

Mars takes 1.88 years

Earth takes 1 year.

Venus takes 227 days.

Mercury takes 88 days- closest to the sun.

For example, Pluto is the furthest away from the sun so it takes the longest to orbit the sun and then the closer the planets are to the sun, the faster the orbit becomes.

But these are practically all the planets you’re taught about in school. What they don’t teach you is that there is many other planetary bodies that orbit our sun. Electromagnetic connections can stay connected to planets/stars endlessly. Some planetary bodies takes thousands of years to orbit the sun due to them being much further out. They have comet like orbits, elongated oval orbits.

When they come back in for their perihelion, the charged particle increase within the inner solar system is risen to incredible densities. This is the cosmic waves of energy and the reason for the cosmic rays/cosmic radiation increase.

The brown dwarf (and 7 orbiting planets) is approaching from under the ecliptic and because of the slow, elongated orbit, we easily pass it every year due to the distance away from earth but each year it edges that tiny bit closer which means the magnetic influence increases, the cosmic radiation increases and the fireball data increases (due to the debris it went through when passing through the Kuiper belt). Every year.

As always- the more magnetic influence we see, the more cosmic radiation we see- the more our magnetosphere depletes, the more our core reacts leading to the increase in geological/meteorological changes.

Every year, on our front-side alignment (June time this year) we pass the system. This causes our magnetic South Pole to be disrupted due to the systems magnetic strength from under he ecliptic (below earth). It always depends on where the outer most orbiting planet of brown dwarf is on its orbit. If it’s orbiting earth side of the brown dwarf then the magnetic influence is greater on our southern magnetic pole. If it is orbiting the opposite side of the brown dwarf then the magnetic influence is slightly weaker. However, just passing the brown dwarf, even at a great distance, is a strong magnetic influence. Axis tilt wobble data is a god tool for recognising where the planets are on their orbits and where the system is located.

Illustration- frontside alignment- side view:
Remember- the brown dwarf is bigger than Jupiter and Jupiter is 318 times the mass of earth. So you can imagine the magnetic strength. Considering Jupiter’s magnetic field is gigantic. 20 times the strength of earths magnetic field.

How far away does the incoming system have to be to cause the sudden pole shift?

You have to consider all the changes we are seeing now-

The magnetosphere depletion, the stratospheric cosmic radiation increase, the risen sea temperatures, the sea ice extent reduction, the fireball data increase, the extreme weather anomalies increase, the fish die offs, the dolphins/whales beaching, land animal die offs, ionospheric charging increase, the seismic increase, the volcanic increase, the coastline floods increase, the oceanic surface temperature increase, the coral reef die offs, the sink hole increase, the landslide increase, the tidal retreat increase, the tidal surge increase, the birds falling from the sky increase, the atmospheric methane increase, the UVC being read at ground level, the ozone depletion..

All that is happening now and increasing yearly with the last 5 years being the most dramatic increase.

Most of all- the magnetic Pole migration speeding up.

We know fully that the magnetic poles are on the move now and this is when the brown dwarf (and companions) are just outside Mars’s orbital path but getting forever closer to earths orbital path due to the perihelion speed up.

We have only 4-5 (5 at the very best) years till our magnetic north reaches the 40 degree point where the magnetic field is weaker, so the pole shifts a lot faster from that point, the closer the brown dwarf gets, the quicker the Pole migration becomes.

It’s important to note- it’s not the brown dwarf that causes the sudden pole shift (approx 1 hour)..it’s the outer most orbiting planet of the brown dwarf that causes the sudden pole shift.

The brown dwarf is the culprit for all the geological change increase of earth over the past 20-30 years as it drew closer..

The ‘crossing’ is the the outer most orbiting planet (nibiru/Planet X) which comes up from directly under the Southern Hemisphere where our South magnetic pole then tries to repel it away (magnetic repulsion, earths only natural defence mechanism) and as the planet rises, our South Pole follows, causing the fast magnetic reversal.

Also important- our magnetic field is created from earths core. Any magnetic disruption causes core flow changes and plasma reactions to occur. In the event of a magnetic reversal, the plates, soon after shift which is why the magnetic reversal leads to the ‘geological shift’. (Extreme plate movements/seismic and volcanic extremities).

So the brown dwarf could still be 25 million miles away from earth when this occurs but nibiru/Planet X will pass between the distance of earth and the moon as it orbits the brown dwarf (nemesis).

Will we see the planet crossing?

YES. And it will cover most of the sky from your perspective but you’ll get little warning from your government. Less time= less panic.

Can we see the brown dwarf?

Rarely. Not only is the brown dwarf only visible in the infrared spectrum, it’s also well hidden by NASA (sun simulation unit being one). Many reasons- many question whether the sun simulation unit is viable to the basic understanding of physics and perspective view. My answer is always the same-

You can cover the sun with your thumb at arms length which will block the light from the sun tracing your eye.

The same concept applies to a sun simulation unit being in low orbit, it doesn’t have to be as big as people think. Although the sun simulation unit is 220-280 miles up, it still wouldn’t have to be huge to block out the sun. Imagine astronauts, being up there on the space station, they could still block the sun out with their thump at arms length because the sun is still so far away, the perspective view wouldn’t change or even be noticeable at that altitude due to sun still being 93 million miles away.

So taking that into account, the space station being in low orbit (about 220-230 miles) and how they could still block out the sun with their thumb at arms length, it wouldn’t take a gigantic piece of apparatus to mimic the sun.

In fact, wouldn’t it be fascinating if the sun simulation unit could be attached and detached from the space station?

That’s what occurs, unknown to the people on earth that monitor the space stations navigation.

They only use the sun simulation unit when a Stella core or a planetary eclipse (that shouldn’t of been a planetary eclipse) occurs and these orbital tracks are mathematically tracked so the unit can be used when necessary. All so the public doesn’t freak out and so astronomers don’t see what they aren’t meant to.

Also, people ask how they could mimic the suns heat signatures- same concept applies to you being on a beach with a magnifying glass focusing the heat signatures on a piece of wood to create a fire. They can do this with the special lensing system to magnify the suns rays (NASA STAR).

The only time we get he chance to see the brown dwarf is when a solar flare occurs in the direction of the brown dwarf which covers the atmosphere with charged particles which makes it temporarily visible on the satellite data. But NASA quickly delete these images from the SOHO/LASCO/SECCHI data files and even take the satellites offline whilst they smudge the data.

Throw in chemtrails too..used for many reasons but the main 2 are-

Restrict the view and slow down the magnetosphere depletion.

Barium particulates are used to reflect the gamma radiation/heat signatures back up into the atmosphere and aluminium is used to ease the electromagnetic properties of the increasing charged particles/cosmic radiation.

They are trying to slow the effects to give ‘them’ more time, not us. They are using all sorts of fungus/chemicals/metal particulates/acids/bacteria to alter our DNA and keep the public dumbed down so they are easier to control.

Very clever. Evil, but clever.

That’s why the illuminati run this planet and why they created the World Wide Web (cern/nazi etc) to gather information on YOU and manipulate your mind through false science/media outlets- keep the public busy with drama, keep them guessing, keep them dumbed down whilst they continue their plans for the coming pole shift.

Takes time to understand it all but I’m here to help..everything that happens on this planet is because of the shift. Political agendas/military movements/false flag events/geological impacts/climate change agenda etc you name it. All to gain more control of the masses before the shift occurs.

What happens leading up to the shift?

WAR/PLATE SHIFTING/SEISMIC INCREASE /FALSE FLAGS/MILITARISATION OF THE STREETS

False flags are the elites way of taking the people guns and making the streets more militarised to form more control. They stage shootings so that the public see the drama on the news outlets (that the elite own) which make most of the public naturally adopt this ‘we need to get rid of the guns’ attitude. This plays directly into the elites hands. The more staged shootings, the more guns they can take away whilst putting more police (that are kitted out wit military style equipment) on the streets. This means there are less people with guns to deal with during ‘martial law’ events.

It’s quite clear the world is preparing for the next big world war. Sabre rattling on the ‘elite’ owned media outlets is saturated. This is their way of preparing the minds of the masses to subliminally accept the war as it occurs, so you can be easily controlled by FEMA/UN/POLICE/MILITARY.

This will be the war of distraction. The start of the global ‘martial law’ enforcement to keep the public in their towns/cities ready for the shift.

Why? Some of you will already know the elite want to depopulate the world to a much more manageable 500 million people. As written, in stone, on the ‘new world order’ Georgia guide stones. (Agenda 21).

The pole shift causes worldwide tidal surges to occur which will reach elevations of 400-1500ft in places. This will devastate the coastlines and all coastal areas.

90% of the world population live near coastal areas that would be affected and the elite want to depopulate the population.

The pole shift is the perfect solution to their agenda and they know this. This is why war will give them the perfect reason to begin to implement ‘martial law’ to set up barricades around the towns/cities to keep most of the population by the coastal areas. Unfortunately, the standard military will be following orders of their ranking officers being none the wiser that they will be expendable during these events. The elite already have a very well established, above top secret ‘black op’ military in place for the ‘aftermath’.

The elite have been busy looking out for themselves, unknown to the majority of the public, they have been building underground cites called ‘D.U.M.B cities’ (deep underground military bases) so that the selected have a safe haven during these events with air-locked, water tight facilities, packed with over ten years worth of food/water/power/seed vaults and cater for thousands of people in many different locations across the globe. But only for the rich/powerful/famous/elite.

Why won’t they go public with this information?

You have to imagine the civil unrest that would occur if they made a public announcement that the world is going to change dramatically whilst most of the worlds population will perish. The world would be in absolute chaos overnight.

There would be religious hysteria, rioting, looting, killing over food/water, murders, rape, mass suicides...the whole system would come crashing down in hours. Ambulance services would be overrun, police would be overrun and most of the servicemen would be going home to try to protect their families.

So if a public announcement was to take place, the elite would be giving themselves a death sentence. They would have nearly 8 billion people in a state of chaos, looking to the government for answers.

Also, the truther movement know how many DUMB cities they have and where most of them are located which means the elite would be risking their safe havens. The public would be outraged that they have only tried to save themselves and not us. Millions would be banging on the doors of the underground bases. They can’t have that.

This is why they have been gradually, over the years, been gaining more control of the masses and building the FEMA camps in preparation. They have millions of plastic coffins located on thousands of private farms around the world ready.

Millions of ‘Martial law’ signs have already been shipped to many countries in preparation of the events that will unfold.

This is why they have military practice drills of ‘blackout’ events for when the power goes from the EMPs that occur before the shift due to interplanetary plasma reactions as the system gets closer to the proximity of our sun/earth.

This is why they have been testing the ‘emergency broadcast systems’ on the television or through text messages on the ‘alert systems’.

See how it all connects?

Those that survive will be forced into the prebuilt ‘FEMA’ camps or detainment centres, implanted with the RFID chip to keep track of you and become a slave/worker, to build their small cities after the shift but disguised as being helped through a catastrophic event. Don’t follow FEMA/UN etc for that is all part of their master plan.

If that wasn’t enough, there are many more events that take place before/during the shift-

As the system draws closer, the interplanetary charged particle exchange becomes stronger. This means our core will be having more plasma reactions as the charged particles interact with earths magnetic field. (Atmospheric compressions/cosmic ray increase).

This leads to excessive magma increase, pressure under our plates, our oceans to warm, ice caps to melt ..all geological changes increase dramatically just before the shift.

Plate boundary movements are the first to move. Cascadia subduction zone, San Andreas, New Madrid, Atlantic ridge, middle America trench, Chile trench, virgin island transform fault, japan trench, Aleutian trench, New Zealand fault, java trench... they will all move, all at different times. They are all seeing an increase in seismic activity already but when we see multiple 7+ in those areas in the space of a few hours- that’s when you know plate adjustments are about to occur.

Yellowstone will pop too. However, due to the polar and subtropical jet streams in the tropopause heavily intermixing, due to the earth axis wobble increasing (magnetic influence), the ash will spread much faster than the scientific data shows the world. If our jet streams were in a normal state, the ash would take a long time to dissipate. But the jet streams are in a state of chaos, which means the ash will move much quicker and dissipate faster than predicted. It will still be catastrophic to all those in close vicinity to the caldera. Most of North/middle America.

Main events to watch for are as follows-

Multiple 6+ magnitude earthquakes in the space of a few hours on the Atlantic ridge. This will be the indication of the Atlantic ridge preparing to separate. The Eurasian plate will subside 150ft causing the UK/EUROPE/EAST COAST OF AMERICA tsunami.

If Japan splits and one half subsides.

If Australia's west coast subsides.

New Madrid adjustment.

Cascadia subduction zone adjustment.

San Andreas fault adjustment.

Yellowstone eruption.

If nuclear war breaks out or war is announced.

If the internet shuts down.

If the power in general shuts down.

If the sun rises in the west- this is due to magnetic repulsion which will temporarily alter earths rotation just before the shift.

If any of the above starts to happen, you have two weeks to get the hell out of the cities and get to safe locations. If you get stuck in a town or city it will be very hard to survive. It will be every man for himself. There are horrible people in the world now so you can imagine how it will be when the streets are lawless.

Important note- any of that seismic active occurring leads to a know on effect of the other seismic events in that list. Weeks apart.

Things might take a couple of months to take effect properly but you need to stay in the safe location from that two week warning because things will escalate dramatically.

What is ‘project blue beam’ and how does it fit into the pole shift timeline?

‘Project blue beam’ is a highly sophisticated, holographic laser system.

As always, it categorically relates to the pole shift ..just have to connect the dots. Serge Monast has great knowledge on project blue beam and gives good explanations too so search him out if you get a chance.

The infamous, lying, questionable ‘NASA’ (National Aeronautics and Space Administration) is just one of many organisations behind ‘project blue beam’, it is note worthy that all are part of the same outfit- illuminati.

To help understand why ‘project blue beam’ will be used and how, We’ll go through steps so that the reader can get a better understanding of how it all ties into the pole shift.

First step-

It is important to understand that the ‘one world religion’ or ‘new age religion’ is the very foundation for the ‘one world government’ in the ‘new world order. without this illusive religion the dictatorship of the new world order is completely impossible. They have kept blue beam very well hidden to the masses but more people are clocking on.

The first step in the NASA Blue Beam Project concerns the breakdown/re-evaluation of all archaeological-knowledge. It deals with the set-up, with artificially created earthquakes (HAARP/NEXRAD/SCALAR WAVES etc) at certain precise locations on the planet, of supposedly new discoveries which will finally explain to all people the "error" of all fundamental religious doctrines. The falsification of this information will be used to make all nations believe that their religious doctrines have been misunderstood for centuries and misinterpreted.

Psychological preparations for that first step have already been implemented with the films like '2001: A Space Odyssey;' the StarTrek series, ‘Independence Day;' which deals with invasions from space, ‘arrival’ which again deals with alien contact here on earth. What you will also see in these films is a lot of what I talk about - martial law/rioting/violence on the streets/roads blockades etc and then the coming together of all nations to repel the invaders- this is part of the whole deception.

Hoaxed "Discoveries' -What is important to understand in the first step is that those earthquakes will hit at different parts of the world where scientific and archaeological teachings have indicated that arcane mysteries have been buried.

By those types of earthquakes, it will be possible for scientists to rediscover those arcane mysteries which will be used to discredit all fundamental religious doctrines. This is the first preparation for the plan for humanity because what they want to do is destroy the beliefs of all religions on the planet. To do that, they need some false 'proof' from the far past that will prove to all nations that their religions have all been misinterpreted and misunderstood.

Obviously, not all is fake. Lots of historic archeological finds are legit and most of them all correlate with religion through different eras but the ones that specifically match their agendas will be used and are false findings. Again- very clever.
The second step-

NASA’s/Illuminati Blue Beam Project involves a gigantic 'space show' with three-dimensional optical holograms and sounds, laser projection of multiple holographic images to different parts of the world, each receiving a different image according to predominating regional national religious faith. This new 'god's' voice will be speaking in all languages. In order to understand that, we must study various secret services' research done in the last 25 years.

The Soviet's have perfected an advanced computer, even exported them, and fed them with the minute physio-psychological particulars based on their studies of the anatomy and electromechanical composition of the human body, and the studies of the electrical, chemical and biological properties of the human brain. These computers were fed, as well, with the languages of all human cultures and their meanings.

The dialects of all cultures have been programmed into these computers from satellite transmissions. The Soviets began to feed the computers with objective programs like the ones of the new ‘messiah’. It also seems that the Soviets - the new world order people - have resorted to suicidal methods with the human society by allocating electronic wavelengths for every person and every society and culture to induce suicidal thoughts if the person doesn't comply with the dictates of the ‘new world order’.

There are two different aspects of step two. The first is the 'space show.' Where does the space show come from? The space show, the holographic images will be used in a simulation of the ending during which all nations will be shown scenes that will be the fulfillment of that which they desire to verify the prophecies and adversary events.

These will be projected from satellites onto the sodium layer about 60 miles above the earth. We see tests every once in a while, but they are called UFOs and "flying saucers" sightings.

The result of these deliberately staged events will be to show the world the new 'christ,' the new messiah, Matraia (Maitreya), for the immediate implementation of the new ‘one world religion. Enough truth will be foisted upon an unsuspecting world to hook them into the lie. "Even the most learned will be deceived."

The project has perfected the ability for some device (referred to as "tractor beams" by ufologists) to lift up an enormous number of people, as in a ‘Rapture’ and whisk the entire group into a never-never land (We see tests of this device in the abduction of humans by those mysterious little alien greys who snatch people out of their beds and through windows into waiting "mother ships.") (spoke about that in my ‘cern’ post- link below).

The calculated resistance to the universal religion and the new ‘messiah’ and the ensuing holy wars will result in the loss of human life on a scale never imagined before in all of human history.
The Blue Beam Project will pretend to be the universal fulfillment of the prophecies of old, as major an event as that which occurred 2,000 years ago. In principle, it will make use of the skies as a movie screen (on the sodium layer at about 60 miles) as space-based laser-generating satellites project simultaneous images to the entire circumference of the planet in every language and dialect according to the region. It deals with the religious aspect of the new world order and is deception and seduction on a massive scale.

Computers will coordinate the satellites and software already in place will run the sky show. Holographic images are based on nearly identical signals combining to produce an image or hologram with deep perspective which is equally applicable to acoustic ELF, VLF and LF waves and optical phenomena. Specifically, the show will consist of multiple holographic images to different parts of the world, each receiving a different image according to the specific national, regional religion. Not a single area will be excluded. With computer animation and sounds appearing to emanate from the very depths of space, astonished ardent followers of the various creeds will witness their own returned messiahs in convincing lifelike reality.

Then the projections of Jesus, Mohammed, Buddha, Krishna, etc., will merge into one after correct explanations of the mysteries and revelations will have been disclosed. This one ‘god’ will, in fact, be the Antichrist, who will explain that the various scriptures have been misunderstood and misinterpreted, and that the religions of old are responsible for turning brother against brother, and nation against nation, therefore old religions must be abolished to make way for the new age ‘one world religion’, representing the one god Antichrist they see before them.

Naturally, this superbly staged falsification will result in dissolved social and religious disorder on a grand scale, each nation blaming the other for the deception, setting loose millions of programmed religious fanatics through demonic possession on a scale never witnessed before. In addition, this event will occur at a time of profound worldwide political anarchy and general tumult created by some worldwide catastrophe- War/pole shift.

The United Nations even now plans to use Beethovan's 'Song of Joy' as the anthem for the introduction for the new age, one world religion. If we put this space show in parallel with the star wars program we get this: combination of electromagnetic radiation and hypnosis which have also been the subject of intensive research. In 1974, for instance, researcher G. F. Shapits, said of one of the research proposals that, '...in this investigation it will be shown that the spoken words of the hypnotist may also be converted by electromagnetic energy directly and to the subconscious part of the human brain without employing any mechanical device for receiving or transcording the message, and without the person exposed to such influence having a chance to control the information input consciously. It may be expected that the rationalized behavior will be considered to have been taken out of their own free will.'

Anyone investigating/practicing 'channelling' phenomena right now would be wise to take this area of research into consideration. It will be noted that those who think of themselves as 'channellers' has escalated rapidly since this type of research was conducted. It is uncanny how similar their messages are, despite which entity they claim to be their source of divine guidance. It would suggest any individual considering the credibility of channelled information should be discerning and critically evaluate where the message they are receiving originates, and if the messages are specifically beneficial to the new world order. This doesn’t mean you’re not connect to the universe, I just mean be careful.

The Sydney Morning newspaper published an item on March 21st, 1983 which announced that the Soviets were invading the human mind, the article having been submitted to the foreign editor by Doctor Nathan Abnuengy, assistant professor in the faculty of agriculture in Asia.

It is worth quoting the article at length even though his grammar is a little old. This article relates to the Soviets who created the supercomputer we were discussing earlier and which is really important because these types of computers can be run through satellites and through space. The computers were fed with all the different languages and their meanings, the dialect of all peoples were fed to the computers with objective programs. But we are no longer talking about the Soviets; we are talking about the United Nations, the minions of the new world order, who are feeding the computers with the necessary information.

The editor of the column in which the article appeared even states that the piece made points too important to ignore. I think it is possible that the persons who have created this mega-mind-control-program could sell the software to an organisation and not be aware that the client might use the program and data to enslave all of humankind. Just imagine how far they have advanced since that article was published!

Artificial Thought & Communication-
The advancement of techniques propel us toward the third step in the Blue Beam Project that goes along with the telepathic and electronically augmented two-way communication where ELF, VLF and LF waves will reach each person from within his or her own mind, convincing each of them that their own god is speaking to them from the very depths of their own soul. Such rays from satellites are fed from the memories of computers that have stored massive data about every human on earth, and their languages. The rays will then interlace with their natural thinking to form what we call diffuse artificial thought.

That kind of technology goes into the 1970s, 1980s, and 1990s research where the human brain has been compared to a computer. Information is fed in, processed, integrated and then a response is formulated and acted upon.

Mind controllers manipulate information the same way a computer for grammar manipulates information. In January 1991, the University of Arizona hosted a conference entitled-

'The NATO Advanced Research Workshop on Current and Emergent Phenomena and Biomolecular Systems.'

What does that mean exactly?

It means this: We refer to one paper that was delivered at the conference which stands out for its different attitude towards the development under discussion at that time. It was, in effect, a protest and chilling warning to the attending scientists about the potential abuse of their research findings.

Their findings, of course, stated that the United States has already developed communications equipment which can make the blind see, the deaf hear and the lame walk. It can relieve the terminally ill from pain without the use of drugs or surgery. I'm not talking about science fiction. A man might retain the use of all his faculties right up to the moment of his death.

This communications equipment depends upon a completely new way of looking at the human brain and neuromuscular systems and radiation pulses at ultra-low frequencies. Some of this equipment is now operational within the Central Intelligence Agency (CIA), and Federal Bureau of Investigation (FBI).

It will never be used to make the blind see, the deaf hear and the lame walk because it is central to the domestic political agenda and foreign policy of George Bush/Obama/trump and their puppet-masters of the new world order.

Domestically, the new communications equipment is being used to torture and murder persons who match profiles imagined to be able to screen a given population for terrorists, to torture and murder citizens who belong to organisations which promote tolerance and peace and development in Central America, to torture and murder citizens who belong to organisations who oppose the development and deployment of nuclear weapons, and to create a race of slave cult automatons, or what is popularly called 'the Manchurian Candidates.'

Overseas experimentation is taking place on hostages held by the United States and Canada, Great Britain, Australia, Germany, Finland and France. Additionally, there has been a long series of bizarre suicides among British computer scientists, all of whom have had some connection to the United States Navy.

What is possible to ask before such a psychology of terror is this: would any government, corporation or psychiatrist wilfully promote such horror today? The answer is quite obviously, 'Yes.'

Government agencies and the corporations that work with them toward a ‘new world order’ are prepared to promote anything that will help them achieve their objective of total social control. As for the question of why: For one thing, if you terrify the public and make them fear for their safety, they will allow you to implement draconian law enforcement practice, disarm them and keep extensive records on them, and they only have to tell you that it is all to protect you, of course.

Secondly, it promotes the decay of the present democratic forms of political systems, and leads societies to search for alternative methods of political ideology. Of course, the alternative has already been planned. It is called the New World Order and it will not have your safety or interests at heart. As George Bush said: 'Read my lips.' Fear has always been used by powerful elite to control and subjugate the masses.

The old maxim, 'divide and conquer', is being played out to the limit worldwide to ensure that everyone is frightened for their personal safety, and to be suspicious of everyone else. This, too, is mind-control. To go further in regard to the new technology which is at the base of the NASA Blue Beam Project, we have to consider this statement by psychologist James V. McConnell which was published in a 1970s issue of Psychology Today. He said-

“The day has come when we can combine sensory deprivation with drug hypnosis and astute manipulation of reward and punishment to gain almost absolute control over an individual's behavior. It should then be possible to achieve a very rapid and highly effective type of positive brainwashing that would allow us to make dramatic changes in a person's behavior and personality.”

Now, when we talked before about that kind of ray and the telepathic and electronically augmented communication, the kind of rays that are fed from the memories of computers which store massive data about humans, human language and dialects, and we said that the people will be reached from within, making each person to believe that his own god is speaking directly from within his or her own soul, we refer to that kind of technology and that kind of thinking that same psychologist was espousing, that is: we should be trained from birth that we should all do what society wants us to do rather than what we want to do for ourselves.

Thats because they have the technology to do it, no one should now be allowed to have their own individual personality. This statement and these ideas are important because it is the basic teaching of the United Nations that no one owns his or her own personality. And that same psychologist claims that no one has any say-so about the kind of personality they acquire and there is no reason to believe you have the right to refuse to acquire a new personality if your old personality is considered 'antisocial.'

What is important in this declaration is that the ‘new world order’ will be set up over the current system, meaning the old way of thinking and behavior and religion will be considered the 'old' and incorrect way of thinking and that they can change it at one of the eradication camps of the United Nations to make sure that anyone with this 'antisocial' behavior will be disposed of quickly so that other modified individuals will be able to fulfill the needs and agendas of the new world order without being distracted by the truth.

Could this be the greatest mind control project ever?

The NASA Blue Beam Project is the prime directive for the new world order's absolute control over the populations of the entire earth. I would suggest you investigate this information carefully before dismissing it as fanatic lunacy.

If we go further in the different reports we have presented, we find that the mind-control operations and technology include a transmitter that broadcasts at the same frequency as the human nervous-system, which transmitter is manufactured by the Loral Electro-Optical System in Pasadena, California.

Loral, a major defense contractor, has previously conducted research on directed energy weapons for Lt. Gen. Leonard Perez of the U. S. Air Force who was searching for a weapon that could implant messages into the minds of the enemy while urging his own troops on to superhuman deeds of valour.

The device employs electromagnetic radiation of gigahertz frequencies (microwaves) pulsed at extremely low frequencies (ELF). It is used to torture people both physically and mentally from a distance.

Weapons of this type are thought to have been used against a British woman protesting the presence of American Cruise Missiles at Greenham Common Airbase during the 1970s.

This weapon can be used to induce total sensory deprivation by broadcasting signals into the auditory nerve at such high power that it blocks the ability of the individual to hear themselves think.

The process employed by such ELF technology are described in various U. S. Defense Department publications, including one entitled, ' The Electromagnetic Spectrum and Low Intensity Conflict,' by Captain Paul E. Tyler, Medical Commandant, U. S. Navy, which is included in a collection entitled, 'Low Intensity Conflict and Modern Technology Edict,' by Lt. Col David G. Dean, USAF. The paper was delivered in 1984 and the collection published 1986 by Air University Press, Maxwell Airforce Base, Alabama.

Another pulse microwave device can deliver audible signals directly to an individual while remaining undetectable to anyone else. The technology is very simple and can be built by using an ordinary police radar gun. The microwave beam generated by the device is modulated at audio frequencies and can broadcast messages directly into the brain. Now here we come to the NASA Blue Beam Project. The broadcasting of subliminal two-way communication and images from the depths of space correspond directly to that kind of technology.

Now you can understand why ‘GWEN’ towers are being built so rapidly and many 5G transmitters are being installed all over the globe- electromagnetic wave/frequency manipulation.

In his book, 'The Body Electric,' Nobel Prize nominee Dr. Robert O. Becker describes a series of experiments conducted in the early 1960s by Allen Frie where this phenomena was demonstrated as well as later experiments conducted in 1973 at the Walter Reed Army Institute of Research by Dr. Joseph C. Sharp who personally underwent tests in which he proved he could hear and understand messages delivered to him in an echo-free isolation chamber via a pulsed microwave audiogram which is an analog of the word's sound vibration beamed into his brain.

Becker then goes on to state-

“Such a device has obvious application for covert operations designed to drive a target crazy with unknown voices or deliver undetectable instructions to a programmed assassin."

Now figure out when we hear that voice from the new world messiah who would be speaking from space to all of the sane?

People of the earth who might give instructions to zealots and religious fanatics, we would see hysteria and social mayhem on a scale never witnessed before on this planet. No police forces in the world, even as a combined front, could deal with the disorder that will follow.

A 1978 book entitled, 'Microwave Auditory Effect and Application,' by James C. Lynn describes how audible voices can be broadcast directly into the brain. This technology could actually allow the blind to see and the deaf to hear. Instead, it has been turned into a weapon to enslave the world.

Allen Frie also reports that he could speed up, slow down or stop the hearts of isolated frogs by synchronising the pulsed rate of a microwave beam with the heart itself. According to Dr. Robert Becker, similar results have been obtained using live frogs, which shows that it is technically feasible to produce heart attacks with rays designed to penetrate the human chest.

NOTE: Both the author of this report and his colleague died of 'heart attacks' only days apart. I should mention also that Dr. Becker does NOT participate in such research.

It has been demonstrated that focused ultra high frequency UHF electromagnetic energy beams can be used to induce considerable agitation and muscular activity or induce muscular weakness and lethargy. Microwaves can also be used to burn human skin and aid the effect of drugs, bacteria and poisons or affect the function of the entire brain.

These effects were all revealed at length by the CIA on September 21, 1977 in testimony before the Subcommittee on Health and Scientific Research. Dr. Sidney Gottlieb who directed the MK-Ultra program at that time was forced to discuss the scope of the CIA's research to find techniques of activation of the human organism by remote electronic means.

So this is something that exists right now, that has been pursued to its highest degree, that can be used from space to reach any person, anyplace on the face of the earth.

If we go deeper in that process of mind control over the people we find that the equipment and technology has been used to influence politics in a much more direct fashion. Michael Dukakis, the Democrat candidate that was running against George Bush in the 1988 election was targeted with microwave technology in order to impede his public speaking performance once the public opinion polls showed he posed a serious threat to Bush's election prospects.

He also claims that the equipment was used against Kitty Dukakis and drove her to the brink of suicide. In the Disneyland world of U. S. politics, a presidential candidate with problems such as these, would obviously lose their race to the White House.

In the December 1980 edition of the U. S. Army Journal, called the Military Review, a column by Lt. Col John B. Alexander, entitled, 'The New Mental Battlefield: Beam Me Up, Spock,' provides further insight into the technical capabilities at the disposal of the comptroller. He writes-

"Several examples will demonstrate areas in which progress have been made. The transference of energy from one organism to another; the ability to heal or cause disease to be transmitted over a distance, thus inducing illness or death from no apparent cause; telepathic behavior modification which includes the ability to induce hypnotic states up to a distance of 1,000 kilometers have been reported.”

“The use of telepathic hypnosis also holds great potential. This capability could allow agents to be deeply planted with no conscious knowledge of their programming. In movie terms, the Manchurian Candidate lives, and does not even require a telephone call. 'Other mind-to-mind induction techniques are being considered. If perfected this capability could allow the direct transference of thought via telepathy from one mind or group of minds to a select target audience. The unique factor is that the recipient will not be aware that thought has been implanted from an external source. He or she will believe the thoughts are original."

This is exactly what we were talking about.

The third step in the NASA Blue Beam Project is called the Telepathic Electronic Two-Way Communication-

Lt. Col John Alexander's article continues-

"If it is possible to feed artificial thought into the multigenic field via satellite, the mind control of the entire planet is now possible. An individual's only resistance would be to constantly question the motivation behind their thoughts and not act upon thoughts which they consider to be outside their own ideological, religious and moral boundaries.”

Once again, it is wise to consider how television, advertising, modern education and various types of social pressure are used to manipulate those boundaries. It has been reported by Lt. Col Alexander who said, in the summary of his Military Review article-

“The information on those kinds of technologies presented here would be considered by some to be ridiculous since it does not conform to their view of reality. But some people still believe the world is flat.”

Now, this means a lot, because if people do not believe this kind of technology is possible, or that it is science fiction, those people put themselves in great jeopardy, because on the night when those thousand stars will shine from space, during the night when the new messiah will be presented to the world, they will not be prepared and will have no time to prepare to save themselves against that kind of technology.

They don't believe and they won't take time to prepare. (This is exactly what happens to people who are convinced by Satan/negative forces into believing that he doesn't exist, so they have no defence against him. - JAH.) Universal Supernatural Manifestations via Electronics.
The fourth step concerns the universal supernatural manifestation with electronic means. It contains three different orientations.

One is to make mankind believe that an alien (off-world) invasion is about to occur at every major city on earth in order to provoke each major nation to use its nuclear weapons in order to strike back. This way, the United Nations Court will require that all those nations which launched nuclear weapons to disarm when the invasion is shown to have been false. And how will the United Nations know that the invasion was false? They will have staged it, of course.

The second is to make the Christians believe that the Rapture is going to occur with the supposed divine intervention of an alien (off-world) civilisation coming to rescue earthlings from a savage and merciless demon.
Its goal will be to dispose of all significant opposition to the implementation of the New World Order in one major stroke
, actually
within hours
of the beginning of the sky show.

The third orientation in the fourth step is a mixture of electronic and supernatural forces. The
waves used at that time will allow "supernatural forces" to travel through optical fibers, coaxial cables (TV) electrical and phone lines in order to penetrate to everyone at once through major appliances.

Embedded chips will already be in place
.
The goal of this deals with global Satanic ghosts projected all around the world in order to push all populations to the edge of hysteria and madness
, to drown them into a wave of suicide, murder and permanent psychological disorders.

After the Night of the Thousand Stars, worldwide populations will be ready for the new messiah to re-establish order and peace at any cost, even at the cost of abdication of freedom. This means that they can start fresh, year ‘zero’ and enforce their one world religion/one world government after the destruction that takes place during the shift.

Phasing Out Cash & Independence-

The techniques used in the fourth step is exactly the same used in the past in the USSR to force the people to accept Communism. The same technique will be used by the United Nations to implement the new world religion and the new world order. A lot of people ask when this is going to happen and how they will accomplish the visions of the Night of a Thousand Stars, and the events that will point to the days when it will begin.

According to the many reports and observations over the years, we believe it will begin with some kind of worldwide economic disaster. Not a complete crash, but enough to allow them to introduce some kind of in-between currency before they introduce their electronic cash to replace all paper or plastic money.

The in-between currency will be used to force anyone with savings to spend or turn in their cash because they understand that people who have money and are not dependent upon them might be the very ones who will mount an insurrection against them. If everyone is broke, no one can fund a war of any kind: paper currency will cease to exist. This is one of the first signs.

But to implement the worldwide electronic money system, everyone in the world who might have money in the future, will have to have a way to transfer money electronically. Everyone has to be 100% dependent upon the Council for their existence. To prevent any kind of independence, the new world order has already implanted micro chips in wild animals, birds, fish and humans. The human chips they’re trying to make ‘trendy’. Very clever.

Why? They want to make certain that the people who will not accept the New World Order will not be able to hunt or fish any where in the world. If they try, they will be tracked and traced by satellites, then hunted down and imprisoned or killed.

The new world order is already changing the laws of all nations to make everyone dependent upon a single food and vitamin supply. They are changing laws about religion and psychiatric disorders in order to identify anyone who is potentially threatening to the NWO. That’s why they try to silence the truther movement.

Those who are found defective will be sent to eradication camps/fema camps.

Those who are not killed outright will be used as slave labor or used in medical experiments. The goal of a dictatorship is to control everyone, everywhere on the planet, ruthlessly and without exception. That's why the new technology being introduced everywhere is a technology for the control of the people. The technology of the 1940s and 1950s was used to help the people have an easier and more productive life.

The new technology is designed and built to track down and control people everywhere. This technology is being manufactured for a specific purpose and to refuse to see and recognize that purpose, which is to enslave the entire populations of the world after the pole shift is to deny the emergence of the Antichrist agenda, the establishment of the new world order religion and government.

CERN/HAARP/GWEN etc play a vital role in this goal- refer to my post to understand more about how they use cern and what for-


If you cannot see, if you cannot learn, if you cannot understand, then you and your family and friends will fall victims of the coming events.

No one is safe in a totalitarian police state.

Here’s a couple of links to blue beam associated technologies-

The elite have to show you what’s coming in some form, it’s a universal law of ‘truth’ so they make films to subliminally show you what’s coming and what to expect.

Films like - The day after tomorrow/2012/san Andreas/deep impact etc show you the effects of the geological pole shift. You will see in those films ‘Martial law’ is implemented and the nations get little warnings. Pandemonium created.

Films like - Independence Day/arrival/signs/battle:Los Angeles etc are all designed to mentally prepare you for the fake alien invasion which will be used through project blue beam. Again, in each film, there is hardly any warning and ‘Martial law’ is in effect.

Films like- hunger games/divergent/total recall etc are showing you the after-time, post shift. You will see in these films that there is total control in the smaller cities that remain, put into factions, made to work for the elite whilst there os total militarisation of the streets. Even robotic soldiers (which already exist ready for the shift). The people that are living in the wild are classed as the ‘outcasts’, hunted down, drafted in if caught.

Always a fight between good and evil..the ones that don’t follow the FEMA/UN instructions will be fighting for survival but also- FREE.

You’ll also notice in those films that the ‘good’ people or the ‘outcasts’ always eventually win and break the shackles of the slavery to bring peace on Earth. This will occur, in time. There will be battles. But we will win.

It will be a hard transition for all people on earth but it’s your own ‘free will’ how you survive and which way you go.

What can we expect to happen as the pole shift occurs?

oceans will slosh causing worldwide costal 500ft plus tidal surges with it reaching 1200-1500ft above sea level due to tidal bore.

They have been building sea defence systems since I was a child worldwide because they knew these days was coming.

Build up/close to and In the hour of the shift-

The wind will exceed 200mph, there will be fast moving cyclones/hurricanes.

There will be sudden plasma storms/ice storms (day after tomorrow/2012) seen them films? If you have then that's the best depiction of a pole shift.

Not only that, we will be getting meteorites raining down on earth as we will be directly in the debris field of the system as it passes from under the ecliptic.

Crustal displacement, this means huge geological changes, some land will rise up, some land will go under water. Craton plates are the strongest foundations to be on but even those contain ancient faults/fracture points so be aware of the geology.

In the the hour of the pole shift, you need to be underground, in a cave at least, far away from the coastlines and as high as possible. High elevations. No place is truly safe but there is ‘safer’ places to be. We are all in the same boat, all will go through the same events.

I’m not talking from a secret underground bunker up in the mountains here, I’m right by the coast not even 100ft above sea level so trust me- this is for all our benefit.

There are many train tunnels that are burrowed out through large hill sides/mountains. These are incredible pre built safe havens for the shift and can fit lots of people in so bare them in mind if you feel you’re struggling to find a safe location. Always be sure to check the elevation of your safe location though.

There are also many unused/desolate nuclear bunkers scattered around which may have the right elevation so scouting areas is a good idea.

If you have a storm shelter in your garden and have a good elevation then this will suffice in the hour of the shift.

You can even make a shelter. You can dig out a small trench, cover with metal sheeting and then cover with earth, pat down till completely solid, saturate with water, pat down again to completely solidify the earth, this will be a good survival bunker. Make sure to leave an entrance at both ends, this will give you two exits if one gets blocked.

Road bridges. There is also many road bridges that can give you shelter from the elements if stuck out on the road/walking. They are strong structures, they will suffice in the event of an emergency situation. Elevation is still key though.

Coal mines/caves/large storm water drains- all these options will give anyone a better chance than being in a house.

Even the basement on a house will be better than being above ground but it is a risky move due to rev structural damage the building will incur. You don’t want to be trapped down there. Have exits.

Worst places and best places to be during/near the pole shift -

Remember, some land will rise, some land will subside..imagine being in the middle of the Atlantic when the Atlantic ridge separates? Boats will not be able to deal with that kind of movement.Remember, new faults will occur along the sea beds and under water volcanoes will be extremely violent.

Worst places to be-Middle of the sea in any kind of boat. By coastal areas. Near fault lines. Near volcanoes. Near rivers. Near dams. Near nuclear power plants. Near cities. Near towns.

Fault lines will be making some major adjustments. Lots of volcanoes will be sporadically spurting magma.

Rivers will rise rapidly as the shift occurs due to the tidal surges. As the surge reaches the narrower land mass of river beds, the waters will push very high, very quickly. These are most definitely the areas you need to be 1200ft above sea level, depending on your distance away from the coastline.

Dams will fail, water deluges will occur as water pressure increases. We have seen over the past two years how many dams have failed and caused major flooding in the towns near. Images the surges that occur in the shift. Make short work of dams.

Nuclear power plants WILL be shut down before the shift. The elite needs the world to be ecologically viable after the shift. Nuclear waster being all over the globe will just kill the entire planet and not be human friendly for hundreds of years. They will not allow that to happen, for their sake, not ours. However, precautionary measures should be taken to just stay away from them in general.

Cities and towns, as stated, will be rife with violence/riots..total pandemonium. People will be looting food and killing to protect their families. STAY AWAY from the towns/cities. After all is settled, the survivors will be rounded up.

Your safe location needs to be secluded, a hideout, place not many know about. It’s important to try and connect with fellow truthers in your area. Safety in numbers. But be sure to have regular meets so you get to know your fellow survivalists on face value, build character references, build trust.

Your safe location doesn’t have to be on your door step. My safe location is a 4 hour drive so be prepared to make a journey. Have a bug out bag (BOB) in place ready to leave at any moment. And it’s important to note- there may not be power, EMPs also wipe out the use of electronic vehicles and fry all the electronic components in any car so be prepared to walk to your safe location, even if it takes 5 days. Be prepared. For anything.

Pack your big put bag wisely-

These are the must haves, the things that you will need bring with you, not just for you but for the whole survival group, of you have one.

You will be farming your own foods, purifying your own water and creating your own energy so these things are a ‘must have’ for everyone to have that want to survive and thrive together as a whole to build a better community.

Seeds- fruit, herb and vegetable seeds will play a huge role in keeping our community fed and a thriving farmland is a thriving community. MUST be ORGANIC. Use the seeds that grow within to regrow your vegetation.

Water- get some pallets of bottled water to the safe locations for the first period of the transition but hopefully, there will be water sources there that you can distill daily for our communities uses, however, make sure you have a couple of bottles of water in your bag, also it's a must to have water purification tablets, they are very cheap to buy and don't take up any room at all so please invest in them if you haven't already. Also, take as much water in your vehicles as possible when the time comes.

Food- you will all need to ideally have 3 months worth of food rations for each person you bring to the safe location, it sounds a lot but be sensible with the types of food you pack..ideally you want dried vegetables/berries/fruit/cereal bars/energy bars/glucose tablets/multivitamins/rice that kind of stuff will be much easier to keep and is easy to buy in bulk. Also, protein powder contains an abundance of nutrition and again is easy to stock up. This is all needed for when we are waiting for our food to grow etc and we will also be hunting/fishing daily. It would be wise to burry supplies near your safe location in secret.

Alternative power- you will be creating your own power but the initial first couple of weeks will be where you’ll have to build these systems so please try to take batteries, preferably rechargeable ones..wind up torch/lanterns/radios is good to have especially the ones with USB build in. Solar panel energy will be ideal for when the sun is out and there are a variety of portable panel systems that are available. Learn to make your own energy in a survival situation by searching the web for ‘how to’ videos. There is a variety of valuable instructions available at your fingertips.

Temporary Shelter- now this is totally your choice on what sort of shelter you want to be in for the first part of the transition, we would all love a swanky caravan ideally but it just won't be the case. I personally think the pop-up tents are essential for everyone's list as they self erect themselves, ideal for when we are on foot and the roads are blocked..of course if you can access the safe location by vehicle then you could pack any tent but be prepared for all situations. This is for pre shift and post shift, you’ll need to be in an underground, strong structure for the shift transition.

HAM radio handset- this is a MUST have for everyone in the group, probably one of the most essential parts of your survival equipment, this will be your form of contact with the whole group as you near the safe locations so that you can find your fellow people. Ideally you want one handset per person you bring to the safe locations but one handset per each group will still be better than none. You should set up your own call sign when you have a handset and have a set channel for your community to use.

Basic Survival equipment- we have done a few videos for people to get a better idea of what we personally have in our bags but it's your own preference really. Essentially you need to have- fire lighting equipment, compass, maps, survival knife, mini fishing kit, waterproof clothing, basic food rations, water purification tablets (note- there are many different types,you should get the ones that purify 1 litre to each tablet and get the ones that purify 25-30 litres per tablet), survival books, emergency tent, torch, sleeping bag, body wash, camping saucepans, water storage and your HAM radio handset. Again, if you can get there by car before SHTF then take as much stuff as you can, above is just basic MUST HAVES.

Alternative routes- it is up to every individual to get to know every other route possible to get to the safe location, it's essential to know these routes, I can't stress this enough because we all know the roads will be blocked at some stage and when ‘martial law’ is announced the military will be swiftly ordered to close roads so familiarise yourself with walking/cycling/cross country/driving routes and also if you don't know how to read a compass/map then please take 5 minute to watch a video on how to because it's very simple an easy to learn.

What evidence do we have that this has occurred before?

the last pole shift is why there are cities under water and why big boats/whale bones were found in mountains.

The plasma discharges in the atmosphere is what the ancient use to draw on walls, the dragon in Chinese prophecy is the plasma reactions that go from planet to planet as they draw close.

The tribulation in the bible is the crossing. Al the destruction in revelation, the quakes, the flood.

blue & red kachina in the Hopi prophecies are nemesis and nibiru.

The ‘destroyer’ is what they called it in Hebrew.

The winged sun symbol is what they used in ancient Egypt due to its looking like it has wings from the red iron oxide particles spewing out of the upper atmosphere as it makes its orbit around nemesis and drew close.

The ancient Sumerians called ‘planet of the crossing’ (nibiru).

Ancient Indians called it the winged serpent.

Every religion has the same exact story just interpreted in different ways, they had the same paintings/carvings all over the world without being able to contact each other and all from totally different eras.

All talk of planetary bodies/heavenly beings/destruction/floods...all that comes with a pole shift. Where did those civilisations go? Why is most of our history buried underground? Because the land and sea swallows most of the history when a pole shift occurs.

The bible is almost like a guidebook of the pole shift. Telling you what they experienced and warning you of what’s to come.

All the fish are dying by the thousands, birds are dying through magnetic field line disruptions, land animals are being killed in the thousands before plasma storms-

'Because of this the land dries up,and all who live in it waste away; the beasts of the field, the birds in the sky and the fish in the sea are swept away.'

Hosea 4:3

The Sumerian tablets , the Incas, mayans, Hopi and pretty much all over books of knowledge like the Kolbrin bible, lost book of enki, book of Enoch all categorically points to the crossing and all the effects leading up to it.

Research it, it’s all there for you to find, nothing is hidden, it’s your ‘free will’ to look and pay attention, no one can make that decision for you, just you.

They rely on the ignorance/arrogance of people to lead people away from the truth.

The elite make dates up too, like the ‘2000 end of the world’ scenario or the ‘2012 Mayan’ end of calendar world destruction. That’s dates are designed to come and go with absolutely no change in he world on those dates so that lots of people around the world adopt this ‘’what a load of rubbish’’ attitude and then completely ignore any other conspiracy theory. Again, very clever.

But what can we say did happen 3600+ years ago that was significant and correlated with the pole shift?

If we look at the above top secret files, we can see that quite a lot occurred and correlates-

ScienceDaily (Jan. 20, 2009) — First came the earthquakes, then the torrential rains. But the relentless march of sand across once fertile fields and bays, a process set in motion by the quakes and flooding, is probably what did in America's earliest civilization.

So concludes a group of anthropologists in a new assessment of the demise of the coastal Peruvian people who built the earliest, largest structures in North or South America before disappearing in the space of a few generations more than 3,600 years ago.

"This maritime farming community had been successful for over 2,000 years, they had no incentive to change, and then all of a sudden, 'boom,'" said Mike Moseley, a distinguished professor of anthropology at the University of Florida. "They just got the props knocked out from under them."

*
*

WASHINGTON (AP) -- The rains stopped coming, the temperature rose and the great grasslands of North Africa turned to desert a few thousand years ago -- changes that may have helped spur development of civilization in the Nile Valley.

The change to today's arid climate was not gradual, but occurred in two episodes -- the first 6,700 to 5,500 years ago and the second 4,000 to 3,600 years ago, according to a paper published Thursday by the journal Geophysical Research Letters.

"The latter was very severe, ruining ancient civilizations and socio-economic systems," the researchers wrote.

A team of researchers headed by Martin Claussen of Germany's Potsdam Institute for Climate Impact Research analyzed computer models of climate over the past several thousand years.

They concluded that the change to today's desert climate in the Sahara was triggered by changes in the Earth's orbit and the tilt of Earth's axis.

*
*
The extinction of the woolly mammoth some 3,600 years ago was driven by the disappearance of its icy habitat combined with the emergence of human hunters, scientists have confirmed. The relative importance of climate and hunting for the mammoth's fate has long been debated but rarely assessed quantitatively.

*
*
Worlds second largest volcano- eruption 1600bc -

Scientists have learned the second largest volcanic eruption in human history. The Bronze Age eruption was much larger than thought.

Researchers from the University of Rhode Island and the Hellenic Center for Marine Research in Athens, Greece (using techniques similar to those employed by oil companies to search for offshore deposits), earlier this year found deposits of volcanic pumice and ash up to 260 feet thick extending more than 15 miles in all directions from the Greek island of Santorini.

These deposits have changed our thinking about the total volume of erupted material from the Minoan eruption, said URI volcanologist Haraldur Sigurdsson.

*
*
Irish Tree Rings and an Event in 1628 BC

In prehistoric times, oaks growing on the surface of Irish raised bogs were recording rare extreme events.

These extreme events are characterised by the simultaneous occurrence of the narrowest rings in the lifetime of trees throughout a wide geographical spread of sites.

Significantly the dates of these extreme 'narrowest ring' events coincide with the estimated dates for major volcanic eruptions as recorded in the Greenland ice-cap. One of these events occurs in the decade of the 1620s BC and coincides very precisely with a previously suggested volcanic event at 1626 BC (now 1627 BC) put forward by LaMarche.

One is led to the inevitable conclusion that some major hemispheric event took place in the decade of the 1620s BC, and a strong circumstantial case can be constructed that the event was volcanic in origin. Since the dating is based on precisely dated tree rings no further refinement of the date of the event - probably 1628 BC - is required.

*
*
Ice core samples over 30,000 years show ‘great geologic stress’ every 3600 years-

Michel R. Legrand and Robert J. Delmas of Laboratoire de Glaciologie et Geophysique de l'Environment published an article "Soluble Impurities in Four Antarctic Ice Cores Over the Last 30,000 Years" in Annals of Glaciology (10, 1988, pp 116-120). They graphed the Oxygen 18 variations and the ionic components Na = NH (sub4) and Ca (sup 2) and H and Cl and NO (sub 3) and SO (sub 4). The time scale for each ionic component level as well as the O (sup 18) levels stretches back 30,000 years. The graph shows correlations to spikes at 5,200 BC, 8,800 BC, 12,400 BC, c. 16,000 BC, c. 19,600 BC. All of these were times of great geologic stress.

When looking at the data and taking into account the acknowledged dating inaccuracies (some of the ranges of dates can go 100 years in either direction of the spike, even though the spiking is regular and rhythmic) for the more recent dates, and 3 to 600 years variance for the older dates - especially when one considers that these are broad analyses and nobody was really looking for anything specific - they just said "wow! look at that wavy line!" we find that the southern ice cores do not register the same as the northern ones. The 1628 BC event that really slammed the tree rings shows almost no registration in the antarctic cores in terms of volcanic activity. But the northern cores show the activity beginning 1644 BC.

The evidence for the 5200 BC event is strong in the Dome C core. The 8,800 BC event is well marked - in fact, seems to be the strongest of them all... The Flood of Noah, no doubt. The oxygen 18 isotope variation is noticeable, the rise in sea-salt, eleveated levels of C 1 and C1/Na. There is an extreme spike in SO (sub 4) and H readings suggesting widespread volcanic activity - great earth changes were happening at that time, and they registered in the climate, the oceans, and were preserved in ice.

The 12400 BC event is extremely pronounced in the cores. The graphs show a quick, vast change including the end of the Wisconsin Ice Age (ee: Evidence of Nuclear Activity in Paleoindian Times).

*
*
All this information is out there to be researched. All of our ancestors had to endure the pole shift.

But we’re still here to tell the tale.

Stay vigilant.