Звездни Цивилизации

четвъртък, 28 декември 2017 г.

 ВУЛКАНОЛОЗИ  ПРЕДУПРЕЖДАВАТ ЧЕ  ИЕЛОУСТОУН И ДРУГИ ВУЛКАНИ СА ПРЕД  ОГРОМНО ИЗРИГВАНЕ  А СВЕТА Е ПРЕД ПОРЕДНИЯ СИ АПОКАЛИПСИС НО ЗА ВСИЧКО ТОВА СЕ МЪЛЧИ И ПРИКРИВА ДА НЕ ИЗБУХНЕ ПАНИКА СРЕД НАСЕЛЕНИЕТОЗапомни не се страхувай не изпадай в паника каквото и да става.
Информация от вулканолог.
Не забравяйте, че наблюдаваме това отблизо и ще продължим да го правим, а също така казахме, че когато Япония се раздели и потъне, времето ще  е близо.
Получаването на тази информация е скъпоструващо усилие и трябва да сме благодарни, че ни дава тази информация, знаейки, че може да има сериозни проблеми.
Това не е да се страхуваш от най-малките,неща  това е да  разбереш и да осъзнаеш, че водещите вулканолози по света са го казали.
Хората винаги ме питат ... "" Ако Йелоустоун изригне, няма ли да видим огромна световна ледена епоха? "
Не. Не е така, как работи, да, това ще се отрази на някои области, ще охлажда повърхността на земята леко на някои  места.
Земните струйни потоци се смесват толкова много сега, което всъщност е "спасителна благодат" в тази ситуация, тъй като те ще движат пепелта спорадично и бързо.
Но забележете, че смесителните потоци на смеси не са добре, полярни и субтропични, които се смесват по цялото земно кълбо, е знак, че магнитното влияние е все по-близко и земното колебание се увеличава.
нещата може да започнат в рамките на 6 месеца, но световните ефекти ще отнемат много повече време.
- Може би имаме 6 месеца или по-малко преди Йелоустоун да избухне "
магмата се надига и излиза от "Калдера на Йелоустоун"
Изглежда, че Сода Спрингс ще  прокара път през, планините ще паднат, а след това и удари в Йелоустоун.Помощните страни са настроени да пренасочват потока   от магма, това, което не получават, е последиците.
Горещи извори се загряват и това е през зимата "
Западното крайбрежие на  Америка  ще се разтресе и потъне след  това идва ред и на разлома  Нов Мадрид. които ще е раздели.
Новият мадридски натиск се засилва, земетръсните фрактури се случват и засилват поради натиска върху плочите. Магмата, течността ... се засилва и налягането расте под плочите
Япония е под земята, това е единственият начин да почистим фукушима, освен с  ядрена бомба
нека бог се смили над душите ни

хората в околностите на йелоустоун трябва да приемат това като предупреждение.

разширяването на ядрото достига точката на пречупване и ще изпусне парата през най-големите, както и през  всички вулкани.

това очевидно ще създаде някои много широки движения, нови фрактури ще се появят и всички земетръсни и вулканични  линии ще освободят налягането.

налягането вече е обширно на хребета, исландия.

атлантик ридж също е на много близко наблюдение.

какво означава това?

магнитните влияния във вътрешната ни слънчева система се приближават, колкото по-близо е, толкова по-голямо е ядрото, което виждаме, благодарение на на енергия между планетите и слънцето.

като цяло,  смяна  на  полюсите ще настъпи, веднага след като магнитното влияние достигне достатъчно близо, а сеизмични и вулканична  активност са ключови показатели за това.

след като тези събития започнат да се извършват,  световният елит ще действа, чрез разсейване чрез войната, проект "син лъч" преди  смяна на полюсите

така че, ако тези събития са  преди смяната на  полюсите в ранните етапи,  не мога да кажа с точност дали смяната на полюсите ще се случи  следващите 5 години но времето ни изтича а природните катаклизми на земята  стават все по разрушителни  и гибелни за нас.

всичко си идва на мястото.

под вас ще видите някои графики от сода спрингс, йелоустоун, този, който е посочено в червено е налягане сграда, и вулканична / сеизмични активност от целия свят.

вулканите се събуждат навсякъде, а ядрото продължава да се разширява и налягането нараства това довежда до засилване на земетръсите и вулканични изригвания по света

така че с други думи - да се подготвяш, никога не можеш да бъдеш подготвен, за каквато и да е ситуация.

' ' той два като крадец през нощта ' '

английски -

Remember - NO FEAR.
Volcanologist information.
Remember we are monitoring this closely and will continue to do so and we also said that when Japan splits and goes under, time is near.
Getting this information out is a costly endeavour and we should be thankful that he’s giving us this information knowing he could be in serious trouble.
This is not to fear monger in the slightest, this is to make you aware that the leading volcanologists of the world are stating this.
People always ask me- ‘’if Yellowstone pops won’t we see a huge worldwide ice age?’’
No. That’s not how it works, yes it will effect certain areas, it will cool the earths surface slightly in places. Earths jet streams are intermixing so much now which is actually earths ‘saving grace’ in this situation as they will move the ash sporadically and quickly.
But note -Earths jet streams intermixing overall is not a good thing, polar and subtropical intermixing all over the globe is a sign the magnetic influence is increasingly closer, earth wobble increasing.
NOTE- things may start within 6 months but the worldwide effects will take a lot longer.
Take it as you you will.
His words-
‘’We possibly have 6 months or less before Yellowstone explodes’’
‘’magma is pushing up and out from the Yellowstone Caldera.’’
‘’it looks like Soda Springs will seep first, the mountains will fall then Yellowstone blows.’’
‘’Party favors have been set to redirect the flow of magma, what they don't get is the repercussions.’’
‘’Hot Springs are heating up and it's winter’’
‘’West Coast is going to go and so is New Madrid.’’
‘’New Madrid pressure is spiking, Stress fractures quakes are occuring because of the pressure on the plates’’
‘’Magma, fluid...is building under the plates’’
‘’Japan is going under, it's the only way to clean up Fukushima other than a nuclear bomb’’
‘’I cannot emphasize enough so it begins six months or less, there you go.’’
‘’May God have mercy on all our souls’’
People in the surrounding areas of Yellowstone should take this as a warning.
Core expansion is reaching its breaking point now and will let off steam through the biggest of the calderas as well as all the volcanoes.
This will obviously create some very extensive plate movements, new fault fractures will occur and all fault lines will release pressure.
Pressure is already extensive on the ridge, Iceland.
So Atlantic ridge is also on very close watch.
What does it mean?
Magnetic influences in our inner solar system is getting closer, the closer it gets, the more core expansion we see due to the electromagnetic energy between the planets/sun.
Overall, the pole shift will occur, as soon as the magnetic influence gets close enough, the volcanic/seismic activity are the key indicators of this.
Once these events start to take place, it will be a knock on effect, distraction with war, project blue beam, pole shift.
So consider these events being the pole shift in its early stages, the full magnetic reversal will still take some time, I cannot see it making the next 5 years. But we are always watching.
It’s all coming together.
Below you will see some graphs of soda springs, Yellowstone, the one outlined in red is pressure building, and volcanic/seismic activity from around the world.
Volcanoes are waking up all over, they are earths release valves when the core expansion is continuous.
So in other words - get prepping, you can never be to prepared, for any situation.
‘’Comes like a thief in the night’’


Няма коментари:

Публикуване на коментар