Звездни Цивилизации

събота, 14 октомври 2017 г.

Телевизията - най-ефективният манипулаторРадио- и телевизионните програми постоянно се прекъсват заради излъчването на реклами. Рекламите, а и много от предаванията в електронните СМИ, могат да се превърнат във фактор за управление на хората.
Телевизията е важен информационен и културен инструмент за въздействие върху човека. Тя има свойството да премахва истината от събитията. Телевизионните камери, които предават дадено събитие, го превръщат най-често в псевдосъбитие или в спектакъл. Това са изводите на Сергей Г. Кара-Мурза.
Манипулиране на хората чрез средствата за масова комуникация
Средствата за масова комуникация предават съобщенията на големи територии и масите са въвлечени в този процес. По ефективност на въздействието върху психическото съзнание на масите средствата за масова комуникация и информация са на първо място.
Как въздейства информацията върху психиката на индивида
Главният мозък на човека се състои от две полукълба. Лявото е съзнанието, дясното е безсъзнателното. На повърхността на полукълбата се намира тънкият слой сиво вещество; това е кората на главния мозък, под нея е разположено бяло вещество; това са подкоровите, сублиминални отдели на мозъка.
Психиката на човека се състои от три съставки: съзнание, безсъзнателно и бариера между тях - т.нар. цензура на психиката.
Информацията е всяко съобщение, което влиза от външния свят в психиката на човека. Тя преминава през цензурата на психиката.Така цензурата на психиката застава на пътя на информацията, която се появява в зоната на възприемане от индивида; тя е нещо като щит, който преразпределя информацията между съзнанието и безсъзнателното в психиката.
Част от информацията, в резултат от работата на цензурата на психиката, постъпва в съзнането, а друга - голяма по обем, се изтласква в подсъзнанието. Информацията, която е преминанал в подсъзнанието, след известно време започва да въздейства върху съзнанието, а чрез съзнанието - върху мислите и поведението на човека. В подсъзнанието се складира всяка информация, която някога е минала край индивида; няма значение дали той я е запомнил или не.
Всяка информация, която човек може да види или да чуе, информацията, която психиката улавя чрез органите на зрението, слуха, обонянието, осезанието и др., неизменно се складира в подсъзнанието, в безсъзнателното в психиката, откъдето започва скоро въздействието си върху съзнанието.
Главната роля в отразяването на контактите на човека с реалността, във възприемането на тази реалност, е на съзнанието. Но освен съзнанието съществува и подсъзнанието, или безсъзнателното в психиката.
Така човек се състои от два слоя - съзнание и безсъзнателно, или подсъзнание. От подсъзнанието зависи реализацията от човека на скритите сублиминални въздействия, или въздействията от страната на манипулаторите, които разработват психотехнологии и вкарват в подсъзнанието на човека психологически установки.
Подсъзнанието или безсъзнателното се дели също на два слоя. Това са: личното безсъзнателно и колективното безсъзнателно, или т.нар. филогенетична памет.
Личното безсъзнателно се формира у човека чрез задействането на неговите репрезентативни и сигнални системи, а колективното безсъзнателно зависи от опита на отминалите поколения.
Безсъзнателното в психиката е багажът от знания, натрупан от човека в живота му. Информацията, която постъпва от заобикалящия свят, с времето ще бъде преработена със задействането на дълбоките слоеве на безсъзнателното; след товатази информация ще премине в съзнанието във вид на определени мисли и като резултат - извършването на определени постъпки.
Как действа манипулаторът
Манипулаторът напълва с такова смислово значение информацията, която постъпва в мозъка на човека, че чрез задействането на един или друг архетип да предизвика в психиката на човека съответните реакции и да го принуди да изпълни постановките, заложени в неговото подсъзнание от самия манипулатор.
И тук е ролята на средствата за масова комуникация. С тяхна помощ се извършва психологическа обработка не на отделния индивид, а на обединените в маса индивиди.
Ако някоя информация постъпва чрез средствата за масова комуникация - телевизия, кино, списания и пр., тя задължително засяда в психиката на индивида. Независимо дали той е успял да я обработи или не, дали я е запомнил или не.
Тази информация може да окаже своето въздействие както сега или утре, така и след много години или десетилетия. Факторът време в този случай не играе роля.
Такава информация никога не напуска подсъзнанието; в най-добрия случай тя може да мине на втори план, да се скрие в дълбините на паметта, защото паметта на индивида е така устроена, че изисква постоянно обновяване, за да запомни нови обеми информация.
От всичките средства за масова комуникация най-големият манипулатор е телевизията. Днешният човек не може да се откаже от нея. Много хора са зависими от телевизията; ако се откажат от нея, при тях могат да се наблюдават симптоми на невроза.
Чрез телевизионния сигнал телевизията кодира психиката на индивида. Този процес се основава на принципа, че в началото информацията постъпва в подсъзнанието и оттам оказва влияние върху съзнанието. Чрез телевизията е възможно моделирането на поведението на индивида и масите.
Според С.Г. Кара-Мурза телевизионната продукция е стока, подобна на духовен наркотик.
Днешният човек прекарва пред телевизора много повече време, отколкото изискват неговите потребности от информация и развлечения.
Както и в случая с наркотиците, човекът, употребявайки съвременни телевизионни програми, не може рационално да оцени техния характер и въздействието им върху неговата психика и поведение.
Хитлер първи разбрал и започнал да използва манипулативните възможности на телевизията. През април 1935 г. се появил първият телевизионен салон за 30 души, с два телевизора, а през есента на 1935 г. бил открит телевизионен театър за 300 души.
През 1946 г. в САЩ телевизор имали само 0,2% от семействата, а към 1980 г. - почти 98% от американските семейства.
При телевизионно предаване се извършва въздействие върху психиката чрез активирането на различни форми на предаване на информация; едновременното участие на зрителните и слуховите органи оказва мощен ефект върху подсъзнанието, за сметка на което се извършва манипулацията. След 20-25 минути мозъкът започва да попива всяка информация, която постъпва чрез телевизионното предаване. Един от принципите за манипулиране на масите е внушението; той е залегнал в основата и на рекламите. 
Ако дълго време в информационното поле на човека попада някой сигнал, информацията неизбежно се складира в подсъзнанието му.
Ако дълго време пред нас върви информацията за някоя стока, тя автоматично става близка на нашата психика, а това означава, че човек безсъзнателно може да направи избор в полза на такава стока.
По времето на гледане на телевизионно предаване зрителят се потапя в повърхностна хипноза.
Установено е, че 63% от хората не са способни да се удържат да не купуват дадена стока, дори да разбират, че тя не им е нужна. Особено е опасна телевизията за децата.
Някои експерти свързват засилването на престъпността в страните от бившия соцлагер с негативното влияние на средствата за масова комуникация върху психиката на хората.
В СМИ, във филмите и компютърните игри се демонстрират съдържащи насилие епизоди. Те веднага въздействат върху подсъзнанието, задействат чувствата, а не разума. Чрез демонстриране на секс и насилие манипулаторите с помощта на средствата за масова комуникация и СМИ деградират подрастващото поколение, което престава адекватно да възприема реалността и започва да живее в своя измислен свят.
Настъпва своего рода идентификация на зрителя с героите от екрана.
Въздействайки върху подсъзнанието на индивида, рекламата води до това, че човекът не принадлежи на себе си. Той се подчинява на налаганите му принципи и норми на живот. И дори съзнателно да се противи на някои от тях, подсъзнателно той вече прави избор в полза на една или друга психологическа установка от страна на манипулаторите. 
Освен това манипулаторите формират у определени групи от населението, които нямат средства и не могат да купят една или друга стока, комплекс за непълноценност.
А народът иска да се доближи до такова ниво на потребление, откъдето идва увеличаването кредитите и като цяло - увеличаване на невротичните зависимонсти и озлобеност в обществото, защото невинаги кредитите могат да бъдат обслужвани.
Когато човек гледа телевизия, той няма собствени мисли, занижена е неговата мислителна активност. 
Гледането на телевизия не е отпускане и почивка. Зрителят попива мислите и образите, които идват от екрана.
Корпорациите плащат милиарди, за да могат да натрапят стоките си на зрителя, който се намира в състояние на неосъзната възприемчивост.
Днешните телевизии не ни предлагат програми, които да дават на зрителите полезни знания за света, да помагат на хората да променят живота си към по-добро, да отварят сърцата и да стимулират мисленето.
За съжаление телевизионните канали контролират хората, заинтересувани са да ги приспиват, да ги превръщат в безсъзнателни индивиди и по този начин скрито да контролират поведението и мислите им.
Изследователи наричат телевизора "символ на обществото на потребленето и манипулацията".
Всичко, което телевизиите ни предлагат, за съжаление е телевизионна отрова. 
На нормалния човек му трябва творческа работа, труд. А телевизията му предлага измислен илюзорен свят, лишава го от пълнокръвен живот, спира развитието му.
С телевизията човек се управлява по-лесно.

Няма коментари:

Публикуване на коментар