Звездни Цивилизации

понеделник, 9 декември 2019 г.

Значителни промени в електрическите заряди


Етърът се състои от електрически и магнитни сили, които са били на тази Земя, достатъчно ограничени ... поради затвореността, (Хелиосфера, магнитосфера, йоносфера) мъжете са били лишени от Етер, лишени от частици етерни, лишени от адамантинови частици през целия този период. 320 000 години ...
Спускането на светлината води до връщане на циркулацията на фотонните вълни или Адамантин чрез електромагнитните токове.
Това, което е по-горе, е като това, което е отдолу.
 Това означава, че това, което заобикаля Земята, електрически електрическите заряди на Земята - се намира с градиент на йоносферата и когато имате метеор, който преминава например, създава електрическо поле и плазма, които ще взаимодействат, йоносферата и йоносферата са пряко свързани с електрическите заряди на Земята.

Често се казва, че душата оживява тялото или Духа също, но ако нямаше електромагнитни сили и градиенти и гравитационни сили, това тяло би било парцалена кукла.
Това ще се случи по време на застоя ....
тежестта или болката в краката е пряко свързана с раждането и раждането на Земята в новото й измерение.
В момента има изключително важни промени в разпределението на електрическите слоеве, в атмосферата и на повърхността на Земята. както в Man ...
Между атмосферата и различните слоеве, между повърхността на земята и тропосферата и йоносферата и други обвивки има електрически градиент, всичко това се променя.


Това се отразява и в човешките структури от значителни промени в електрическите заряди, значителни промени в енергийните потоци за събуждане и окончателен огън.
човешкото същество е подложено, независимо дали го харесва или не, на значителни модификации на електрическите заряди, съществуващи на повърхността на обвивката на тялото му.
Тези електрически заряди могат да имат ефекти, описани като вредни.Това води до промени в биологичните ритми, до голяма модификация на това, което се нарича памет, и до голяма промяна в режимите на работа, които най-често избягват от разбирането на паметта. като човек е буден или заспал.
Модификацията на тези електрически заряди е реалност ... тя живее във вътрешността ...
Тези електрически заряди се въздействат предимно под стъпалата и върху главата, идват да модифицират, което се нарича електростатичен градиент, което прави статичния заряд на човека (който е от порядъка на няколко стотици хиляди волта) се променя вече няколко години.
Целта очевидно е да модифицира Съвестта на човека. Каквато и да е степента му на воля към Светлината, независимо от желанието му да не се променя или променя, човешкото същество, независимо дали го харесва или не, е обект на тези градиенти.
Това е преамбюл и предпоставка, които според употребата, която ще бъде направена от тези електрически заряди от Съзнанието, ще доведат или не до светещата трансформация на човека, заменяйки постепенно, на нивото на съставената физическа структура въглеродни молекули чрез добавяне на не повече молекули прана, а частици, наречени адамантини, въглеродна структура в силициева структура.
Обичайно е да се разбира, че растенията например катаболизират въглерода в силициев диоксид чрез разрушаване на въглерода.


Целта тук е истинска алхимична трансформация на клетките ви, едновременно с това вашето Съзнание. Това също ще позволи, чрез разпределението и модифицирането на електрически заряди, да предизвика на клетъчно ниво това, което се нарича генетична мутация, която се подготвя да получава светлина под формата на адамантинови частици и по-специално гама-лъчи и лъчи. X от дълбините на Вселената и по-специално 3 много различни източника, наречени и образуващи Галактическата вълна.

Тези излъчвания имат за цел да стабилизират адамантиновите частици във вашата структура.
Това ще бъде преведено за Съвестта на човека чрез определен брой модификации на възприятията: разширяване на възприятието на тялото, разширяване на възприятието на Съзнанието и взаимодействие с това, което се нарича среда , бидейки преведен до крайност чрез сливане в Цялото, загуба на времево-пространствени референции, загуба на границите на тялото.
Този процес има за цел да позволи, когато дойде времето, да можем да приветстваме това, което се нарича Тяло на битието, което е структура, разположена извън това измерение и все пак призвана да влезе в контакт с вашето измерение. Това се нарича Възкресенски корпус. В Апокалипсиса на св. Йоан е бил наречен и моментът на претеглянето на душите, в момента, в който призованите и избраните ще се изкачат един по един в Светлината, с помощта на Възнесение, илюстрирано от прехвърляне на разединеното Съзнание към Единно Съзнание, чрез личното или колективното изкачване, наречено Merkabah.

Тези колективни Merkabahs са илюстрирани от появата на светлини в небето ви, наричани от някои от вас майки кораби или капсули за оцеляване или друго, терминът е модерен, според мен, кълба. Именно тези структури, подредени по определен начин, са в състояние да ви позволят да постигнете, следвайки линиите на електрическите сили, наречени Антакарана, да ви позволят да се монтирате или в кораб, или в тялото си на битие.
Този процес се инициализира за едно поколение. Сега той приключва, което означава, че всичките ви превозни средства вече са перфектно създадени, перфектно подравнени, за да позволят този момент. Този момент е много близо.
Това също се превежда във вашия живот и Съзнанието и битието, редица модификации, вътрешни революции, които ви карат да промените поведението си, социалната си роля и просто живота, както го представяте и такива като ти го живееш.
Това е част от една и съща трансформация, обща за Земята, обща за Човека и обща за цялата тази вселена.

Свободата е на път. Тя ви позволява да се установите в Битието или Битието, замествайки цивилизацията да го имате с цивилизацията на Любовта и Битието, където истинността и Истината стават приоритет пред света. имаме. Той също така допринася за трайна и окончателна трансформация на самото схващане, което хората имат за човечеството, обществото и ролята на обществото.
Независимо дали ви харесва или не, независимо дали сте будни или не, всеки ще отиде там, където иска според алхимията, действаща в рамките на своето Същество.
Значи тялото ви е храм. ,
Но този Храм не е нищо, освен ако не е ускорен от Духа.

Тялото на светлината е превозно средство, направено от нематериални частици.
Това, което наричате нематериално във вашия свят, са само частици, които не са известни, защото не присъстват във вашата вселена. И, разбира се, вашите учени го наричат ​​антиматерия. Антиматерията по дефиниция е противоположна на това, което наричат ​​вашите физици черните дупки, но много повече Светлината.
Има и особена инверсия, която прави черните дупки и страха от антиматерия нещо, което означава пълно унищожение на Съзнанието, или нищо не е по-невярно от това. Това е същият принцип като за огъня: вашите религии, без изключение (освен може би в индуизма), винаги са приравнявали огъня към пламъците на Ада, докато огънят е преди всичко посвещение и любов ,

Вижте колко е лесно да обърнете Истина, за да я превърнете в клеветница, напълно отклонявайки основния смисъл на наблюдаваното, усетеното или изживяното.
Антиматерията не е смърт, а по-скоро Живот.
Много човешки същества са имали опит да получат достъп до състояния на Съзнание извън тялото и все пак в Матрицата, без да могат да излязат от него. Този опит, добре познат днес, казва на тези, които се завръщат, че смъртта е в живота и че истинският живот е в смъртта и въпреки това те не са извън Матрицата.
Те просто излязоха в астрално, извън телесно преживяване в Матрицата върху светлината, отразена от Слънцето.
 И все пак го нарекоха "Любов".

Присъствания ..


Modifications importantes des charges électriques

L'Éther est constitué, de forces électriques et magnétiques, qui ont été sur cette Terre, amplement limitées ...du fait de l'enfermement , ( Héliosphère , Magnétosphère , ionosphère ) les hommes ont été privés d'Éther, privés de particules éthériques, privés de particules Adamantines, durant toute cette période. 320 000 ans...
La descente de la lumière conduit au retour de la circulation des ondes photoniques ou Adamantines a travers les courants électromagnétiques..
Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas.
 Ça veut dire que ce qui entoure la Terre, électriquement les charges électriques de la Terre -, se retrouve avec un gradient au niveau de la ionosphère, et quand vous avez un météore par exemple qui passe, il crée un champ électrique et un plasma qui va aller modifier, par interaction, la ionosphère, et la ionosphère est connectée directement aux charges électriques de la Terre.

On dit souvent que c'est l'âme qui anime le corps, ou l'Esprit aussi, mais si y avait pas les forces et les gradients électromagnétiques et les forces gravitationnelles, ce corps serait une poupée de chiffon.
C'est ce qui se passera pendant la stase....
les pesanteurs ou douleurs au niveau des pieds sont liées directement à la naissance et à la délivrance de la Terre dans sa nouvelle Dimension.
Il existe des modifications extrêmement importantes, actuellement vécues au niveau de la répartition des couches électriques, dans l'atmosphère et à la surface de la Terre. comme en l'Homme...
Il existe un gradient électrique présent entre l'atmosphère et les différentes couches , entre la surface du sol et la troposphère et l'ionosphère et d'autres enveloppes , Tout cela est en train de se modifier.


Cela se traduit aussi, au sein des structures humaines, par des modifications importantes des charges électriques , des modifications importantes dans les flux énergétiques  permettant l'Éveil et l'embrasement final .
l'être humain est soumis, qu'il le veuille ou non, à des modifications importantes des charges électriques existant à la surface de son enveloppe corporelle.
Ces charges électriques peuvent avoir des effets  qualifiés de délétères, Cela se traduit par des modifications des rythmes biologiques, par une modification importante de ce qui est appelé la mémoire, et une modification importante des modes de fonctionnement échappant le plus souvent à la compréhension de l'être humain éveillé ou endormi.
La modification de ces charges électriques est une réalité...elle se vit dans l'intériorité...
Ces charges électriques s'impactent en priorité sous les pieds et sur la tête, venant modifier, ce qui est appelé un gradient électrostatique, faisant que la charge statique de l'être humain (qui est de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de volts) est en train d'être modifié et ce depuis déjà un certain nombre d'années .
Le but est bien évidemment de modifier la Conscience de l'être humain. Quel que soit son degré de volonté à la Lumière, quelle que soit son aspiration à ne pas changer ou à changer, l'être humain, qu'il le veuille ou pas, est soumis à ces gradients.
C'est un préambule et un préalable qui, selon l'utilisation qui va être faite de ces charges électriques par la Conscience, vont aboutir ou non à la transformation lumineuse de l'être humain, remplaçant progressivement, au niveau de la structure physique constituée de molécules carbonées par l'adjonction non plus de molécules de prana mais de particules appelées adamantines, la structure carbonée en structure silicée.
Il est d'usage de comprendre que les végétaux, par exemple, catabolisent le carbone en silice par destruction du carbone.


Le but ici est une transformation alchimique réelle de vos cellules, en même temps que de votre Conscience. Ceci va permettre aussi, par la répartition et la modification des charges électriques, d'induire au niveau cellulaire ce qui est appelé la mutation génétique qui se prépare à recevoir la Lumière sous forme de particules adamantines et, surtout, de rayons gamma et de rayons X venant du fin fond de l'univers et en particulier de 3 sources bien distinctes, appelées et formant la Vague Galactique.

Ces rayonnements ont pour but de stabiliser les particules adamantines dans votre structure.
Ceci va se traduire, pour la Conscience de l'être humain,  par un certain nombre de modifications de perceptions : élargissement de la perception du corps, élargissement de la perception de la Conscience et de l'interaction avec ce qui est appelé l'environnement, se traduisant à l'extrême par une fusion dans le Tout, perte des repères temporaux-spatiaux, perte des limites du corps.
Ce processus vise à permettre, le moment venu, de pouvoir accueillir ce qui est appelé le corps d'Êtreté qui est une structure se situant hors de cette Dimension et pourtant appelée à rentrer en contact avec votre Dimension. C'est ce qui est appelés le Corps de résurrection. Ça a aussi été appelé, dans l'Apocalypse de Saint-Jean, le moment de la pesée des âmes, au moment où les appelés et les élus monteront un à un dans la Lumière, par l'intermédiaire d'une Ascension illustrée par le transfert de la Conscience dissociée à la Conscience Unifiée, par l'intermédiaire du véhicule ascensionnel, personnel ou collectif, appelé Merkabah.

Ces Merkabah collectives sont illustrées par l'apparition de lumières dans vos cieux, appelées par certains d'entre vous Vaisseaux Mères ou capsules de survie ou encore, le terme est à la mode il me semble, des orbes. Ce sont ces structures, agencées de façon particulière, qui sont à même de vous permettre de réaliser, en suivant les lignes de forces électriques appelées Antakarana, de vous permettre de monter soit dans un vaisseau, soit dans votre corps d'Êtreté.
Ce processus est initialisé depuis une génération. Il arrive maintenant à son terme, ce qui veut dire que l'ensemble de vos véhicules sont maintenant parfaitement créés, parfaitement alignés pour permettre ce moment. Ce moment est très proche.
Il traduit aussi au sein de vos vies et de la Conscience et de l'Être, un certain nombre de modifications ,de révolutions Intérieures vous faisant modifier vos comportements, votrerôle social, et la vie tout simplement, telle que vous la concevez et telle que vous la vivez.
Ceci participe d'une même transformation commune à la Terre, commune à l'Homme et commune à l'ensemble de cet univers.

La Liberté est en route. Elle vous permet de vous établir au sein de l'Être ou de l'Êtreté,remplaçant la civilisation de l'avoir par la civilisation de l'Amour et de l'Être, où l'authenticité et la Vérité deviennent prioritaires sur l'avoir. Ceci concourt aussi à transformer de manière durable et définitive la conception même qu'ont les humains de l'humanité, de la société et du rôle de cette société.
Que vous le vouliez ou non, que vous soyez éveillé ou non, chacun ira là où il voudra en fonction de l'alchimie s'opérant au sein de son Être.
Alors votre corps est un Temple. .
Mais ce Temple n'est rien s'il n'est pas vivifié par l'Esprit.

Le corps de lumière est un véhicule, fait de particules immatérielles.
Ce que vous appelez immatériel dans votre monde ne sont que des particules non connues parce que non présentes au sein de votre univers. Et, bien évidemment, vos scientifiques appellent ça l'antimatière. L'antimatière est, par définition, l'inverse de ce qui est appelé par vos physiciens les trous noirs mais bien plus la Lumière.
Il y a là aussi une inversion particulière, faisant craindre les trous noirs et l'antimatière comme quelque chose qui signifie l'annihilation totale de la Conscience or rien n'est plus faux que cela. C'est le même principe que pour le feu : vos religions, sans exceptions (excepté peut-être dans l'hindouisme) ont toujours assimilé le feu aux flammes de l'Enfer, alors que le feu est, avant tout, initiation et Amour.

Voyez comme il est très facile d'inverser une Vérité pour en faire quelque chose defalsifié, détournant en totalité le sens premier de ce qui est observé, senti, ou vécu.
L'antimatière n'est pas la mort mais au contraire la Vie.
De très nombreux êtres humains ont fait l'expérience d'accéder à des états de Conscience hors du corps et pourtant au sein de la Matrice, sans pouvoir en sortir. Cette expérience, bien connue aujourd'hui, fait dire à ceux qui en reviennent que la mort se situe dans la vie, et que la vraie vie est dans la mort et pourtant ils ne sont pas sortis de la Matrice.
Ils sont sortis simplement en astral, en expérience hors du corps au sein même de la Matrice sur la lumière reflétée par le Soleil.
Et pourtant, ils ont appelé ça « Amour ».

Des Présences..

Няма коментари:

Публикуване на коментар