Звездни Цивилизации

понеделник, 9 декември 2019 г.

Това, което се разгръща пред очите ни ... е сривът на електромагнитните и гравитационните сили с идването на Нибиру
Електромагнитните и гравитационните сили се променят. Това съответства на това, което се случва във физическия план на мантията на Земята и в небето на Земята.
Гравитационните сили се променят с появата на Нибиру / Херколуб.
Това е черно слънце, което излъчва в инфрачервения  спектър ...
 И така, то затопля и разстройва климата на всички планети.
Той е ХИМ, който причинява наклони на полюсите .. земетресения .. запалване на вулкани ... наводнения ...... климатични промени ... Светкавици, ветрове, градушка или огън на небето все повече и повече големи и т.н.
именно неговото идване модифицира расата на Слънцето, което променя светимостта на звездите на планетата и други.
Херколуб има маса с черно ядро, която е огромна и чието влияние върху гравитационните електромагнитни сили, които държат планетата заключена, ще стане изключително видимо.
влияе на изхвърлянето на слънчевата плазма, както и на електрониката, електричеството и т.н.
отколкото ВЪЗЛОЖЕНИЕТО на Земята ... че накланянето на полюсите .. срутването на планините ..
Гравитацията, гравитацията на планетата се променя .. тя ще изчезне ... колапс ..
Земята е претърпяла процес на уплътняване, сгъстяване много сложно, днес се освобождава .. между разширяване .. асцензия ..
това е скок в размер ... квантово ..
процесът е, че с връщането на светлината ...
плътността на материята става все по-ефирна, тя се одухотворява, освещава, сублимира, прославя, издига се чрез слизането на Духа до друга октава от по-ефирна материя, наречена 5-то измерение.
Плътността, която замръзва нещата, кристализираното съзнание се преобразува ..
 от преврата съвестта се затваря, огражда, закодира в материята ... в плътността стават по-подвижни и могат да се изкачват и освобождават ...
 материалът става по-въздушен, по-хлабав ...
дори времето се срива, тъй като произтича от гравитацията, затвореността ..
това е място на затвора.

Ce qui se déroule sous nos yeux... c’est l’éffondrement des forces électromagnétiques et gravitationnelles

Les forces électromagnétiques et gravitationnelles sont toutes en train de se modifier. Cela correspondant à ce qui se déroule sur le plan physique sur le manteau de la Terre et dans le ciel de la Terre.
les forces gravitationnelles se modifient avec l'émergence de Nibiru/Hercolubus ..
C'est un SOLEIL Noir qui émet dans les infrarouges...
 Donc, il réchauffe, et bouleverse les climats de toutes les planètes.
C'est LUI qui entraîne les basculements des pôles.. les séismes.. l'allumage des volcans...les inondations......les changements climatiques...la Foudre , les vents , la grêle ou feu du Ciel de plus en plus grosse .. etc..
c'est sa venue qui modifie la course du Soleil ,  qui change la luminosité des étoiles ..de la planète..et autres..
Hercolubus a une masse avec un noyau ferreux, qui est énorme et dont les influences sur les forces électromagnétiques, gravitationnelles qui maintiennent la planète dans un enfermement  vont devenir extrêmement visibles..
cela touche aussi bien , les éjections de plasma solaire que  l'électronique , l'électricité ,et autres
que la ROTATION de la Terre… que le basculement des pôles.. l’effondrement des montagnes..
La gravité, la gravitation sur la planète se transforme.. elle va disparaître...s’effondrer..
la Terre a subit un processus de densification , de compression très élaborée , aujourd'hui elle se libère ..entre en expansion.. ascensionne..
c'est un saut dimensionnel… quantique..
le processus est qu’ avec le retour de la lumière ...
la densité de la matière devient plus éthérée , ..elle est spiritualisée , sanctifiée , sublimée , glorifiée , élevée par la descente de l’Esprit a un autre octave de matière plus éthérée appelé 5éme Dimension..
La densité qui figeait les choses , cristallisée les consciences est transmutée ..
 du Coup les consciences enfermées , enclavées , enkystées dans la matière..dans la densité  deviennent plus mobiles et peuvent ascensionner et se libérer...
 la matière , devient plus aérée , plus lâche...
même le temps s'effondre puisqu'il découle de la gravitation , de l'enfermement ..
c'est un espace d'enfermement

Няма коментари:

Публикуване на коментар