Звездни Цивилизации

понеделник, 9 декември 2019 г.

трансхуманизъм


Трансхуманизмът към реалния живот на Киборг .. човекът се увеличи, RFID и NFC технологиите ... Нанотехнологии, изкуствен интелект, фосилизация на Съзнанието, мечтаният Архонт ..
трансхуманизъм, тоест прехвърляне на съзнанието вътре в тези машини от бинарния звяр.
Някои, освен това, в рамките на човечеството, твърдят, че тази нова свобода вече не зависи от тяло - без да са виждали, че те не са това тяло, като са виждали обаче нетрайните граници на това тяло - , предвидете вечност, изцяло обърната и фалшифицирана във връзка с това, което е истината на Светлината и за вашата вечност.
именно ариманските сили, онези, които ви водят директно към това, което се нарича трансхуманизъм, тоест да вкарате съзнанието си в машините, още повече да имате биологично тяло. Това са плановете на Ариман и Архонтитеосъзнати ли са електронно съзнанията за това ограничение?
Още повече. Тогава дори няма възможност за страдание. Електронна схема, тя се носи сама, но тя се заменя; няма съпротива като биологично тяло. Освен това днес дори имате човешки братя и сестри с душа, които са готови да променят това тяло, за да бъде електронна верига, искрено.
Това е трансхуманизмът, който е представен от някои психологически движения в Северна Америка, но в долната част. Имате Пало Алто, имате много страхотни психологически учебни центрове, които мечтаят само за това.
Това е точно обратното на Възнесението, това е фосилизацията на съзнанието. Там е още по-голямо ограничение.
Мога да кажа, обобщавайки, че всички структури на съвременното западно и постмодерно общество, уви, сега имат само една цел, това е да те заключат още повече и ние сме ти го обяснили. И дори, ако беше възможно, да ви лиша от биологично тяло и да затворите съвестта си директно в печатни схеми.
Това е волята на Ариман, ариманските сили. Това искам да кажа, всички тези движения, които се застъпват за намесата на технологиите, трансхуманизма
, Това наистина означава какво означава да загубиш човечността си, да излезеш отвъд човечеството и да станеш безсмъртен като съвест, хванат в печатни схеми. Това беше тяхното предназначение.Така че можете да си представите, че в сравнение с извращението на това ограничение и особено на един краен цикъл, който биха им харесали, би било още по-сложно да освободите съзнанието си от тези печатни схеми. Така че не мога да кажа повече, но всичко е направено от началото на модерната ера и сега в това, което е започнало да назовава епохата на постмодерните, да ви затвори чрез илюзии и мечти, мечти за безсмъртие , митът за Прометей, илюзията за душата, илюзията за еволюцията, илюзията за вашето тяло, за вашето общество, за този свят.
Днес на повърхността на тази земя всичко, което е свързано с Ариман, се носи от това, което се нарича трансхуманизъм, тоест разширеният човек, ако предпочитате - по-скоро бих искал да кажем умаленият човек и дълбоко умален - тоест да се преодолеят с технология и техника недостатъците на телата като на съзнанието.
Това е преходът от биологично тяло към синтетично тяло, което наричате компютърни науки, така че бинарен свят, избутан до крайност.

Въплъщението на Ариман наистина се е случило и той, повтарям, присъства начело на държава и носи различни думи, между другото, което ще ви позволи да го намерите, ако искате. Но що се отнася до нас и по-специално за мен, е безполезно да се назовават
Но не забравяйте, че в съвременния свят, независимо от Ариман или легендата за вълка Ферис, това, което наблюдавате, е неумолимата прогресия в този край на понятието за трансхуманизъм, за увеличен човек, но също на извратеност в самата сексуалност, която бих определила като естествена и нормална, това е всичко.


Има дори хора, които правят любов с роботи сега, истински роботи, тя съществува. Това е част от това, което се нарича, трансхуманизъм и това, което бих нарекъл най-пълното израждане на живота.
трансхуманизмът е и това, което се нарича джендър теория: „Аз съм мъж, но решавам да бъда жена“. Естествените закони вече не се спазват, изобщо, изобщо. Както в Атлантида, така и по време на унищожаването на последната Атлантида.
Но не мога да кажа повече, без да нарушавам свободата на някои, които се придържат към тези принципи, без да знаят какво се крие зад.
Винаги е същото, виждате само изяви; в някои случаи виждате идеи и концепции, но това, което е свързано със системата за контрол на човешкия ум, не виждате архитектурата, ако мога така да кажа.
Въпрос; колкото по-дълбоко е затвора, толкова по-дълго освобождаването?
Не че е дълго, а е, че зависи от същите цикли на слънчевите системи. Принудени сме да изчакаме до края на цикъл, за да възстановим свободата. В електронните светове е същото. В еквивалентно време за вас, това е петдесет хиляди години, в други слънчеви системи това ще бъде сто хиляди години, а в други може да бъде двадесет хиляди години. Зависи от орбиталните условия, дължащи се на дадена слънчева система. Така че не е толкова продължителността, защото както ви казах, съвестта, която е била заключена в електронни схеми, няма страдания, няма дори усещането за липса на нищо. Те играят постоянно в електронни схеми. Това е точно обратното на свободата, дори бих казал, че е заместител на свободата


Въпрос: Как се случва това в случай на електронно затворено съзнание?
О, няма душа или Дух, има съзнанието, което е напълно заключено. За тях беше добра идея да искат да се отърват от човешката душа. Просто чисто съзнание, заключено в най-вкаменената материя, която е.
Въпрос: те искаха да приравнят тези хора с органични портали?
Да, абсолютно. Премахнете душата, за да се подчини всеки. Това е тотална мегаломания, нуждата от ... абсолютна мощност. Знаете ли това, имате ги в ... това е церебрална типология, която имате например при серийни убийци. Убедени са да бъдат всесилни. Архонтите са едно и също нещо и лошите момчета също.
Ето защо те създават закони, създават ограждащи структури. Те трябва да контролират всичко, за да се чувстват малко запазени. И тогава, след като решиха, знаете, да се възползват от глобалния процес на изчезване, те знаеха да се отърват от човека, съвсем просто, и да го поставят в машини. Всяка машина може да се подчини само на програма и ако правите програмата, вие си представяте спокойствието
Всъщност електронното затваряне е много по-болезнено ограничение от вашето, ако мога да кажа - това наше, това беше и за мен.


Въпрос: кой контролира нанотехнологиите и какъв ефект има?
Има няколко нанотехнологии: има наночастици на химикали, имате наночастици от храна. Просто те превръща в роботи. Знаете, че в техния план беше планирано да се отърват и мисля, че има един наш Мелхиседек, който беше Рудолф Щайнер, който говори перфектно за това навремето. Той беше виждал тези видения и беше видял, че двоичният звяр е електроника и че би трябвало да замести биологичните тела със синтетични тела и съзнанието ти щеше да бъде хванато в електронни вериги. , И това, сега, е по-възможно. Така че целта на тези наночастици беше да вземат и заместват биологичното ви тяло и вие щяхте да станете роботи, регистрирани в електронни схеми и контролирани от електронни схеми. Това е форма на обърнато безсмъртие. И освен това имаме слънчева система, която да пуска там, където вече е произведена. И ние все още нямаме плановете.
... красиво го пропуснахме.
Не, защото каквото и да е изданието, винаги намираме решението. За електронните вериги лесно можете да си представите, че не може да има планетарно изкачване с гама-лъчение, което унищожава цялото електричество, без което съвестта би била унищожена. Виждате какво имам предвид. Затова трябва да намерим други начини.
Въпрос: най-лошото ограничение не е това, което живеехме?
Уви не, има и по-лошо.Transhumanisme

Transhumanisme , vers une vie réelle de Cyborg..l’Homme augmenté , les technologies RFID et NFC..Nanotechnologie  , l’intelligence artificielle , la fossilisation de la Conscience , le rêve Archonte ..
le transhumanisme, c’est-à-dire le transfert de la conscience au sein de ces machines de la bête binaire.
Certains d’ailleurs, au sein de l’humanité, revendiquent cette liberté nouvelle de ne plus dépendre d’un corps – n’ayant pas vu qu’ils n’étaient pas ce corps, ayant vu toutefois les limites périssables de ce corps –, envisagent une éternité totalement inversée et falsifiée par rapport à ce qu’est la vérité de la Lumière et de votre éternité.
c’est les forces Ahrimaniennes, celles qui vous conduisent directement à ce qu’on appelle le transhumanisme, c’est-à-dire faire entrer votre conscience dans les machines, même plus avoir de corps biologique. Ça c’est les plans d’Ahriman et des Archontesles consciences enfermées de façon électronique sont-elles conscientes de cet enfermement ?
Même plus. Puis qu’il n’y a même plus la possibilité de souffrir, justement. Un circuit électronique, ça s’use mais ça se remplace ; y a pas de résistance comme un corps biologique. D’ailleurs vous avez même des frères et sœurs humains aujourd’hui, avec une âme, qui sont prêts à changer ce corps pour être un circuit électronique, sincèrement.
C’est le transhumanisme, qui est d’ailleurs représenté par certains mouvements psychologiques en Amérique du nord, mais dans la partie basse. Vous avez Palo Alto, vous avez beaucoup de grands centres d’enseignement psychologique qui ne rêvent que de ça.
C’est exactement l’opposé de l’Ascension, c’est la fossilisation de la conscience. C’est même plus un enfermement, là.
Je peux dire, en généralisant, que l’ensemble des structures de la société moderne occidentale et postmoderne, hélas, maintenant, n’ont qu’un seul but, c’est vous enfermer toujours plus, et nous vous l’avions expliqué. Et même, si c’était possible, de vous priver de corps biologique et d’enfermer votre conscience directement dans des circuits imprimés.
C’est ça la volonté d’Ahriman, des forces ahrimaniennes. C’est ça ce que veulent, je dirais, tous ces mouvements qui prônent l’intervention de la technologie, le transhumanisme
. Ça veut bien dire ce que ça veut dire : perdre son humanité, dépasser l’humanité et devenir immortels en tant que consciences piégées dans des circuits imprimés. C’était leur finalité.
Donc vous imaginez bien que par rapport à la perversion de cet enfermement, et surtout d’un ultime cycle qu’ils auraient voulu, il aurait été encore plus compliqué de libérer votre conscience de ces circuits imprimés. Donc je peux pas dire plus, mais tout a été fait depuis le début de l’ère moderne et maintenant dans ce qui est commencé à nommer l’ère postmoderne, pour vous enfermer à travers des illusions et des rêves, des rêves d’immortalité, le mythe de Prométhée, l’illusion de l’âme, l’illusion de l’évolution, l’illusion de votre corps, de votre société, de ce monde.
Aujourd’hui, à la surface de cette terre, tout ce qui est lié à Ahriman est porté par ce qui est appelé le transhumanisme, c’est-à-dire l’homme augmenté, si vous préférez ‒ moi j’aurais plutôt tendance à dire l’homme diminué, et très profondément diminué ‒, c’est-à-dire palier, avec la technologie et la technique, les déficiences des corps comme de la conscience.
C’est le passage d’un corps biologique à un corps synthétique que vous nommez l’informatique, donc un monde binaire poussé à l’extrême.
L’incarnation d’Ahriman a effectivement eu lieu et il est présent, je le répète, à la tête d’un pays et porte différents vocables, d’ailleurs, qui vous permettront de le retrouver si vous le voulez. Mais quant à nous, et quant à moi particulièrement, ça ne sert à rien de nommer
Mais retenez que dans le monde moderne, indépendamment d’Ahriman ou de la légende du loup Fenris, ce que vous observez, c’est la progression inexorable, dans cette fin des temps, de la notion de transhumanisme, d’homme augmenté, mais aussi de perversion en elle-même de la sexualité que je qualifierais de naturelle et normale, voilà.


Y a même des gens qui font l’amour avec des robots maintenant, des vrais robots, ça existe. Ça fait partie de ce qui nommé, le transhumanisme, et ce que j’appellerais moi la dégénérescence la plus totale de la vie.
le transhumanisme c’est aussi ce qui est nommé la théorie du genre, « Je suis un homme mais je décide d’être une femme ». Les lois naturelles ne sont plus respectées, du tout, du tout, du tout. Comme en Atlantide, comme lors de la destruction de la dernière Atlantide.
Mais je ne peux pas en dire plus sans violer la liberté de certains qui adhèrent à ces principes-là sans savoir ce qui se cache derrière.
C’est toujours pareil, vous ne voyez que les apparences ; vous voyez, dans certains cas, les idées et les concepts, mais ce qui est lié au système de contrôle du mental humain, vous n’en voyez pas l’architecture, si je peux dire.
Question ; plus l’enfermement est profond, plus la libération est longue ?
C’est pas qu’elle est longue, c’est qu’elle dépend des cycles mêmes des systèmes solaires. Nous, nous avons été obligés d’attendre la fin d’un cycle pour restaurer la Liberté. Dans les mondes électroniques, c’est la même chose. En équivalent de temps pour vous, c’est cinquante et quelques mille ans, dans d’autres systèmes solaires, ça va être cent mille ans et dans d’autres, ça peut être vingt mille ans. Ça dépend des conditions orbitales dues à un système solaire donné. Donc c’est pas tant la durée, parce que comme je vous l’ai dit, les consciences qui ont été enfermées dans des circuits électroniques, y a pas de souffrance, y a même pas le sentiment de manque de quoi que ce soit. Ils jouent en permanence dans des circuits électroniques. C’est exactement l’inverse de la Liberté, je dirais même que c’est un succédané de Liberté


Question : comment cela se passe dans le cas de consciences enfermées au niveau électronique ?
Ah là, y a plus ni âme ni Esprit, y a la conscience qui est complètement verrouillée. C’était pour eux une bonne idée de vouloir se débarrasser de l’âme humaine. Juste la conscience pure enfermée dans de la matière la plus fossilisée qui soit.
Question : ils voulaient assimiler ces humains aux portails organiques ?
Oui, tout à fait. Supprimer l’âme pour que tout le monde obéisse. C’est la mégalomanie totale, le besoin de… le pouvoir absolu. Vous savez que ça, vous les avez chez… c’est une typologie cérébrale que vous avez par exemple chez les tueurs en série. Ils sont persuadés d’être tout puissants. Les Archontes, c’est la même chose, et les méchants garçons aussi.
C’est d’ailleurs pour ça qu’ils créent des lois, qu’ils créent des structures enfermantes. Ils ont besoin de tout contrôler pour se sentir un peu préservés. Et puis après ils ont décidé, vous le savez, de profiter du processus d’extinction globale qu’ils connaissaient pour se débarrasser de l’humain, tout simplement, et le mettre dans des machines. Une machine quelle qu’elle soit ne peut qu’obéir à un programme, et si c’est vous qui faites le programme, vous imaginez la tranquillité
Effectivement, l’enfermement électronique est un enfermement beaucoup plus pénible que le vôtre, si je peux dire – que le nôtre, ça a été aussi le cas pour moi.


Question : qui contrôle la nanotechnologie et quel effet a-t-elle ?
Y a plusieurs nanotechnologies : y a les nanoparticules des chemtrails, vous avez les nanoparticules des aliments. C’est simplement de vous transformer en robots. Vous savez que dans leur plan, il était prévu de se débarrasser, et je crois qu’il y a un de nos Melchisédech, qui était Rudolph Steiner, qui en a parfaitement parlé à l’époque. Il avait vu ces visions-là, et il avait vu que la bête binaire, c’était l’électronique, et que c’était de remplacer les corps biologiques par des corps de synthèse, et votre conscience aurait été piégée dans les circuits électroniques. Et ça, maintenant, c’est plus possible. Donc le but de ces nanoparticules était de prendre et de se substituer à votre corps biologique, et vous seriez devenus des robots, inscrits dans des circuits électroniques et commandés par des circuits électroniques. C’est une forme d’immortalité inversée. Et d’ailleurs nous avons un système solaire à libérer où ça c’est déjà produit. Et nous n’avons pas encore les plans.
… nous l’avons échappé belle.
Non, parce que quelle que soit la libération, nous trouvons toujours la solution. Pour les circuits électroniques, vous vous doutez bien qu’il peut pas y avoir d’ascension planétaire avec rayonnement gamma qui détruit toute l’électricité, sans ça les consciences seraient détruites. Vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut trouver d’autres moyens.
Question : le pire enfermement n’est donc pas celui que nous avons vécu ?
Hélas non, y a pire.

Няма коментари:

Публикуване на коментар