Звездни Цивилизации

понеделник, 9 декември 2019 г.

Водата е подкрепата на живота ..Реалността е, че събуждането на съвестта се извършва естествено, когато автентичната светлина се излее, защото тя излъчва истината в съвестта ... тогава съзнанието се просветлява от интелигентността на светлината, от Духа. да види сам по себе си по мигновения и съвършен начин ..... Това се случва на планетата, с връщането на светлината, това е Доказателството за завръщането на Вечната Женственост, Женствеността Свещено, Вечно творение.
Водите отгоре, от Небето, идват да оплождат водите отдолу, да ги сеят .... Водата на небето се присъединява към водата на земята, като по този начин свършва тук под тайната на живота. Водата на земята е била замърсена, в моретата и океаните, в реките, в реките, езерата .... Водата като земята и въздуха са били отровени.
Освен че беше лишена от Водите на небето, беше открито, че водата на Земята предава, въпреки себе си, фалшифицирана информация, да пренася отрови ... дори в съвестта и в нашето тяло.
Когато Водата на небето се слее с водата на земята, всичко ще бъде разкрито ..
Водата е подкрепата на живота ..
Моментите, които живеете в тази матрица, са заключителни моменти, които трябва да видят инсталацията на Вибралната светлина (по този начин процес на откровение, постепенно, прогресивно), чийто движещ елемент, в тройния си състав (Адамантинови частици Свети Дух и сияние на Източника) преди всичко се нарича Огънят на любовта.
Огънят на любовта е причинителят на откровението. Той е носител и предава знания, но не е Знание.
Знанието е проникването на вода чрез огън, което позволява да се намери официално огън във вода или оригиналната вибрация на водата, оригинална матрична среда на живите, както и във въглеродните светове, както в силициевите или други светове.
Водата е матрицата на живота, вибрационна матрица, кристал, първи кристал, върху който ще бъде организиран и организиран импулсът на огъня.
Водите са разделени на Водите отдолу и Водите отгоре. Водите, които обитавате и които ви съставляват, в този разединен свят, вече не са носители на водите отгоре. Огънят не ги оплоди. Пожарът е премахнат.
Това, което идва, е Огънят на Откровението, Любовта, Единството и Истината, идващи да събудят вашето Съзнание.
Водата е опората. Следователно знанието е вписано във Вода, предадено между огън и вода по въздух, материализиращо се върху елемента Земя, не тази Земя, а това, което бих нарекъл всички земи.
Вътрешното знание не преминава през външен орган (като мозъка, който е органът на отражение), а преминава през органична опора, вездесъща и не само на едно място, наречена Вода.
Съединението на Вода и Огън, свързано с Въздуха, проявяващо се на Земята, което води до освобождението на Етера, разкрива във вас Знание.
Никакви екзотерични и външни знания не могат да доведат до вътрешно познание. Това беше върховната илюзия, породена от затварянето на този свят, както толкова много други светове.
Паметта в този свят се носи от Земята, а не от Водата.
Огънят беше премахнат, откраднат.

Възстановяването на Огъня, на вашия Огън, събужда първоначалната памет, тази на този, който сте, извън ефимерното, този на вашия произход, звездни, измерени и родови линии.
Тези знания не могат да бъдат установени от някакъв мозъчен или интелектуален размисъл.
Може да се живее само защото Знанието е непосредствено и не е обект на размисъл, а на оплождане.
Идващото откровение, от една страна на вашето царство, в комуникация с най-висшите царства, дори в този фалшифициран свят, вашият звезден произход на този свят, Сириус (Сириус по някакъв начин е Майката на водите) позволява чрез оплождането на Бащиния огън, Alcyone, за да събуди Вътрешното Знание.
Това Вътрешно Знание, когато се събуди и разкрие, е непосредствено и пряко. Вече не минава през филтъра на интелекта или земния разум, а в интелигентността на водата, светлината и нейната вибрация.
Именно на тази промяна, която е обърната, вие сте поканени. Огънят изхранва водата и я възстановява до първото си измерение на носителя на живота.
Тогава знанието ще стане част от вас, например чрез разкриването на всички водни матрични спомени, в резонанс с измеренията, линиите и начала.
Така че можем да кажем, че ще дойде нов ден, който подписва пробуждането на паметта, Истинската, чрез Огън и Вода, която ще ви позволи да преобразите тази Земя и вашата Земя, на която сте.
Тогава може да бъде разкрит Учителят на светлината, Единството.
Видението и Дълбочината ще ви бъдат върнати, за да установите царуването на Светлината и да позволите на тази Земя да се издигне.
Тази стъпка изисква от вас, добре дошли, смирение, разбира се, и простота, така че Огънят на откровението да докосне добре своята цел, която е вашата Вода.
След това мъжественото и женското ще се обединят, което ще доведе до Вътрешното Знание. Често ви е казвано, че Сърцето е отговор. Ще бъде тотално, чрез разкриването на паметта на Водата.
Така че трябва да приветствате своето Царство, наричано по друг начин вашата Коронация и да продължите да работите, вие, Носители на светлина, Огън и Вода, след което ставате Водолей или Изливник на вода, който ще посее и ще погълне Светлината на Нови знания за този свят.
Знанието ще ви говори директно, без думи, под формата на телепатия, при която звук, вибрация, цвят и форма ще станат същност и смисъл. Следователно това е революция на възприятието, революция на Съзнанието, която ще се разкрие във вас, всеки със свое собствено темпо, веднага щом кристалното ядро ​​на Земята, получено от Сириус, оплоди океаните и моретата, огънят на небето ............
Добре дошли това, което идва, в смирение и простота да живеем в единство и истина.
Присъствие ...

Примери за смесване на огън и вода в ход на планетата ... тя се проявява в движенията на въздушните маси и техните ефекти, също чрез температурите на моретата и океаните. различни и разнообразни геотермални събития ..... и други ...


Оргинал -
L’eau est le support de vie..
La réalité c'est que l'éveil des consciences , se fait naturellement lorsque la lumière authentique se déverse , car elle effuse la vérité dans les consciences... la conscience est alors éclairée par l'intelligence de la lumière , par l'Esprit , a voir par elle même de manière instantanée et parfaite.....C’est ce qui se déroule sur la planète , avec le retour de la lumière , c’est l’Évidence du retour de l’Éternel Féminin, du Féminin Sacré, de la Création Éternelle.
les Eaux d’en haut , du Ciel viennent féconder les eaux d’en bas , les ensemencer....L’Eau du Ciel  rejoint l’eau de la terre, mettant fin ainsi ici-bas au mystère de la vie. L’eau de la terre a été souillée, dans ses Mers et ses océans, dans ses fleuves, dans ses rivières  , ses lacs....L’eau comme la terre et l’air ont été empoisonnés .
En plus d’être privée de l’Eau du Ciel, l’eau de la Terre s’est retrouvée à transmettre, bien malgré elle des informations falsifiées , à transporter des poisons...jusque dans  notre conscience et notre corps..
Quand l’Eau du Ciel fusionnera avec l’eau de la terre tout sera révélé..
L’eau est le support de vie..
Les moments que vous vivez, dans cette matrice, sont des moments finaux, qui doivent voir l'installation de la Lumière Vibrale (donc un processus de révélation, graduel, progressif) dont l'élément moteur, dans sa triple composition (particules Adamantines, Esprit-Saint et Rayonnement de La Source) est avant tout appelé Feu de l'Amour.
Le Feu de l'Amour est l'agent de la révélation. Il est porteur et il véhicule une connaissance mais il n'est pas la Connaissance.
La Connaissance est la pénétration de l'Eau par le Feu, permettant de retrouver, de manière formelle, le Feu dans l'Eau ou la Vibration originelle de l'Eau, milieu matriciel originel du vivant, aussi bien dans les mondes carbonés que dans les mondes silicés ou autres.
L'Eau est la matrice de Vie, matrice Vibratoire, Cristal, premier Cristal, sur laquelle va s'agencer et s'organiser l'impulsion du Feu.
Les Eaux ont été séparées en Eaux d'en Bas et en Eaux d'en Haut. Les Eaux que vous habitez et qui vous constituent, dans ce monde dissocié, ne sont plus porteuses des Eaux d'en Haut. Le Feu ne les a pas fécondées. Le Feu en a été retiré.
Ce qui vient est le Feu de la Révélation, de l'Amour, de l'Unité et de la Vérité, venant réveiller votre Conscience.
L'Eau en est le support. La Connaissance est donc inscrite dans l'Eau, véhiculée entre le Feu et l'Eau par l'Air, se matérialisant sur l'élément Terre, non pas cette Terre, mais ce que j'appellerais toutes les Terres.
La Connaissance Intérieure ne passe pas par un organe extérieur (comme le cerveau qui est organe de réflexion) mais passe par un support organique, omniprésent et pas seulement en un endroit, appelé l'Eau.
La conjonction de l'Eau et du Feu, liés par l'Air, manifestée sur la Terre, se traduisant par la libération de l'Ether, révèle en vous la Connaissance.
Aucune connaissance matricielle exotérique et extérieure ne peut déboucher sur la Connaissance Intérieure, jamais. Cela a été la suprême illusion générée par l'enfermement de ce monde, comme tant d'autres mondes.
La mémoire, dans ce monde, est portée par la Terre et non plus par l'Eau. 
Le Feu en a été retiré, volé. 

La restitution du Feu, de votre Feu, réveille la mémoire originelle, celle de qui vous êtes, au-delà de l'éphémère, celle de vos origines, stellaires, dimensionnelles et de lignées.
Cette Connaissance-là ne peut aucunement s'établir par une quelconque réflexion cérébrale ou intellectuelle.
Elle ne peut que se vivre car la Connaissance est immédiate et ne fait l'objet d'aucune réflexion mais bien d'une fécondation. La révélation qui s'annonce, d'une part de votre Royauté, en communication avec les domaines les plus élevés, même dans ce monde falsifié, votre origine stellaire de ce monde, Sirius (Sirius est en quelque sorte la Mère des Eaux) permet, par la fécondation du Feu du Père, Alcyone, de réveiller la Connaissance Intérieure. Cette Connaissance Intérieure, quand elle se réveille et se révèle, est immédiate et directe. Elle ne passe plus par le filtre de l'intellect ou de l'intelligence Terrestre, mais bien dans l'intelligence de l'Eau, de la Lumière et de sa Vibration. C'est à ce changement, qui est retournement, que vous êtes invités. Le Feu féconde l'Eau et le restitue à sa Dimension première de Porteur de Vie. La Connaissance s'inscrira alors en vous, par la révélation, par exemple de toutes les mémoires matricielles aquatiques, en résonance avec les Dimensions, les lignées et les origines. Ainsi nous pouvons le dire, un jour nouveau se lèvera qui signe le réveil de la mémoire, la Vraie, par le Feu et l'Eau, vous permettant de transformer cette Terre et votre Terre, sur laquelle vous êtes. Pourront alors se révéler le Maître de Lumière, l'Unité. La Vision et la Profondeur vous seront rendues afin d'établir le règne de la Lumière et de permettre à cette Terre de s'élever. Cette étape nécessite de votre part, accueil, humilité, bien-sûr, et simplicité afin que le Feu de la révélation touche bien sa cible qui est votre Eau. Le masculin et le féminin s'uniront alors, débouchant sur la Connaissance Intérieure. Il vous a souvent été dit que le Cœur est réponse. Il le sera en totalité, par le dévoilement de la mémoire de l'Eau. Il vous reste donc à accueillir votre Royauté, appelée autrement votre Couronnement et de continuer à œuvrer, vous, Porteurs de Lumière, de Feu et d'Eau, devenant alors le Verseau ou Verseur d'Eau, qui sèmera et essaimera la Lumière de la Connaissance retrouvée, sur ce Monde. La Connaissance vous parlera directement, sans mots, dans une forme de télépathie où le son, la Vibration, la couleur et la forme deviendront essence et sens. C'est donc une révolution de perception, une révolution de Conscience qui se fera jour en vous, chacun à votre rythme, dès l'allumage sur Terre du noyau cristallin de la Terre, issu de Sirius, fécondant les océans et les mers, par le Feu du Ciel............ Accueillez ce qui vient, en humilité et en simplicité afin de le vivre en Unité et en Vérité. Une Présence... =============== Des exemples de mélange du feu et de l’eau en cours sur la planète...il se manifeste dans les mouvements des masses d’air et leurs effets..également a travers les températures des Mers et des océans ..a travers les manifestations géothermiques divers et variés.....et autres... https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=808046432975939&id=100013117698520 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=687439331703317&id=100013117698520


Няма коментари:

Публикуване на коментар