Звездни Цивилизации

понеделник, 9 декември 2019 г.

Разглеждайки събитията и преобръщането  на полюсите на ЗемятаЕдин поглед върху събитията и обръщането или накланянето на полюсите на Слънцето като Земята ...... като в Човека, това е инверсия, която ни връща на мястото ... във нашата Вечност ..
Това не е нещо, което решавате, а е нещо, което е необходимо. който идва ... който се разгръща .. това е Завръщането на светлината ....
Това е и реорганизация на Земята, чрез ориентацията на полюсите и представянето й в новата й конфигурация от 5-то измерение, започнала вече от няколко години ... Сега тя живее процес, наречен експоненциален, с добро сигурен, както винаги, преломна точка или точка на счупване, за която никой и никой не знае датата.
темата е много обширна .. има толкова много нива ... да гнездят (пъзел), за да имат широко виждане за Възнесението .....
настъпва периодът на видимост на Нибиру и неговите електромагнитни импулси, които ще бъдат такива, че нищо от сегашната технология няма да работи и не може да бъде поправено.
Така наречените електрически и електронни вериги просто ще се стопят. Точно както вече наблюдавате това, което се нарича свлачище, където цели небостъргачи, където и да са на Земята, започват да се сриват.
Гравитационните аномалии, накланянето на магнитните полюси, процесът на глобално изчезване на живота, който протича на земята, е пряко свързан с подхода на Нибиру.
Ако няма повече гравитация, има повече планини, така изравняване на почвата ...
Възстановяване на първоначалната светлина по този начин Възнесение на Земята, спиране на въртенето на Земята и застоя .... Превключване на магнитния и физическия полюс 132 дни по-късно.
има две смени, тази на магнитните полюси и тази на физическите полюси ...
Човек действа на съвестта, това вече е така в момента ...
съвестта се сканира .. тества .. доказано вижда праволинейността, че те трябва да следват сърцето си ... да се приведе в съответствие със своята Същност ... да живеят и да надхвърлят ограниченията, ограниченията и това, което се появява в техния живот ....
Тогава инверсията на физическия полюс, която се превежда насилствено в мантията на Земята. върти се, земята се тресе. ..... тя се отървава от мантията ... земната кора ... хризалията ... да се изкачи към нейното Сакралност ...
равнините и подопланите ще се движат, ще се смесват под импулса на все по-големите честоти на кристалното ядро, магнитния огън, космо-телуричните хармонизации ..., които ще пречупят всички граници на смущения. ... по този начин позволява връщането на биолюминесцентна планета в световете на Единството ...
Магнитното предхожда физическото, а физическото следва магнитното. Наборът от изключително важни космически фактори по интензитет на Светлината отива към Земята.
Цялото движение на тектонските плочи, цялото движение на Земята, наборът от маса започва, започват да се наблюдават, съответстват, като цяло.
Първо магнитният, точно насочен към вибрационния резонанс, определени слоеве или определени слоеве или определени Съзнания.
Следва следващото, и то вече започна, последното физическо преминаване, но няма да сте тук, за да го видите.
кои геофизични събития на Земята да очакваме след това ускорение?
В човешката терминология бихте могли да наречете това масово изчезване. Наричам това освобождение. Гъсеницата има една гледна точка, пеперудата има друга. За вас да знаете гледната точка, в която се поставяте.
Внимание, намерение насочват вашето съзнание към вибрационна равнина или на друга. Именно на това ниво ще демонстрирате дали все още действате на нивото на личността или на нивото на битието. Казвам, че процесът не се отнася само за животни, насекоми, но и за растения.
Въпрос: по време на катаклизъм на полюсите как ще бъдат царствата на животните, растенията и хората?
В реалността знаете, че те просто вече няма да съществуват. Но най-добрата аналогия, която може да се намери, е това, което гъсеницата нарича смърт, пеперудата я нарича раждане.
Така че, не е нужно да се притеснявате от феномена на накланяне на полюсите, защото го възприемате чрез вашето 3D физическо съзнание, тоест „Боже мой, полюсите, които ще се разклащат, това означава, че всичко е наводнен. Но това не е най-лошото, ако искате да мислите в 3D науката, защото, разбира се, какво ще се случи? И това, беше обявено навсякъде, това е завръщането на новото слънце.
Преминавате от петото слънце към шестото слънце. Какво означава това? Това означава, че Земята ще се омъжи за Слънцето. Как Земята може да се омъжи за Слънцето? Мислите ли, че тя ще се движи и ще отиде към Слънцето? Не, никак. Слънцето ще дойде при вас, тоест ще има явления на изхвърляне на коронална маса, които ще преобразят напълно това, което се случва на повърхността на тази Земя.
Но не е нужно да се страхувате, това не е процес, който ще ви изгори, в смисъла, в който вярвате, с ограничения си мозък. Това е процес на алхимична трансмутация.
Въпрос: бихме могли да го наречем процес на мрежата на планетата.
Но това се вижда с 3D растеж, защото, гледано с архангелска енергия, това е раждането и възкресението на Земята. Нарича се размерен превод. Тоест Земята, каквато я виждаме днес, просто няма да съществува.
Защото реалният живот вече не се случва в това измерение. Случва се в друго измерение. Но засега може да ви е сложно да разберете, защото се опитвате да разберете как може да се направи това. Но това ще бъде естествено.
Няма нужда от страх или надежда. Защото, докато нивото на съзнанието ви се издига, с напредването и някои от вас вече са открили, отвъд това физическо тяло имате и още едно чакащо ви тяло, в което вече пътувате през нощта. Всъщност това е тялото на Светлината. За някои това е дори тялото на кристал. За други, много по-рядко е диамантеното тяло. Тези духовни тела са изградени. И съзнателно или несъзнателно сте в състояние да прехвърлите съзнанието си в тези тела.
По същия начин е и за растенията. За животните проблемът е различен, защото определени категории животни ще живеят процес, наречен индивидуализация на душата. Особено за процесите за животни, които наричате вашите домашни любимци, не е ли (кучета, котки) и също така имате някои разновидности на диви животни като кон и слон, които ще свършат в душевната индивидуализация.
Така че, не се тревожете за всичко това. Най-важното, както сте чували от всички говорители напоследък, това е, което трябва да живеете вътре, защото вратата към тази планетна мрежа е сърцето и нищо друго ,
Но решетъчната планета не е нещо драматично, вниманието е нещо прекрасно. Това е съзнателната среща със Светлината. Е, знам, 3000 градуса е много. Но когато мисля, че знаете, че има дебили, които се заравят на 700 метра под земята, в подземни бази, защото се надяват да избягат от Светлината ... ако знаеха къде отиват да се срещнем след ...
Присъства .......

Оргинал -

Un Regard sur les événements et le retournement ou basculement des pôles du Soleil comme de la Terre......pareil en l'Homme , c'est une inversion qui nous remet a l'endroit...dans notre Éternité..
Ce n’est pas quelque chose que tu décides, c’est quelque chose qui s’impose. qui vient...qui se déploie.. c'est le Retour de la Lumière....
C'est aussi a réorganisation de la Terre, à travers l’orientation des pôles et sa présentation dans sa  nouvelle configuration de 5ème dimension, qui a commencé déjà depuis plusieurs années ...Elle  vit maintenant un processus qualifié d’exponentiel, avec bien sûr, comme toujours, un point de bascule ou un point de rupture dont personne et nul ne connaît la date.
le sujet est très vaste ..il y a tant de niveaux...a emboîter ( puzzle ) pour avoir une vision large de l’Ascension.....
il y a la période de visibilité de Nibiru, et ses impulsions électromagnétiques qui  seront telles que plus rien de ce qui est  technologie actuelle ne pourra fonctionner, et ne pourra d’ailleurs être réparé.
Les circuits dits électriques et électroniques auront tout simplement fondu. De même qu’à l’heure actuelle vous observez déjà ce qui est nommé glissement de terrain, où des pans demontagne entiers, où que ce soit sur la Terre, commencent à s’effondrer.
Les anomalies gravitationnelles, le basculement des pôles magnétiques, le processus d’extinction globale de la vie qui est en cours sur terre, est lié directement à l’approche de Nibiru.
S’il n’y a plus de gravité, il n’y a plus de montagnes, donc aplanissement des sols ...
Rétablissement de la Lumière originelle donc Ascension de la Terre, arrêt de rotation de la Terre et stase....Basculement des pôles magnétiques et physiques 132 jours plus tard.
il y a deux basculements, Celui des pôles magnétiques et celui des pôles physiques...
L’un agit sur la conscience, c’est déjà le cas en ce moment...
les consciences sont scannées.. testée.. éprouvée a voir la rectitude qu'elles ont a suivre leur Coeur...a s'aligner sur leur Essence...a vivre et a dépasser les enfermements , les limitations et ce qui émerge dans leur vie....
Puis l'inversion du pôle physique qui elle, se traduit violemment au sein du manteau terrestre.  c’est l’essorage, la terre se secoue. .....elle se débarrasse du manteau.. de l'écorce terrestre... de la Chrysalide...pour montée vers sa Sacralité...
les plans et les sous plans vont se mouvoir , se mélanger sous l'impulsion des fréquences de plus en plus grande du noyau cristallin , du Feu igné , des harmonisations cosmo-tellurique...qui vont briser toutes les franges d'interférences.....permettant ainsi le retour d'une planète bioluminescente dans les mondes de l'Unité...
Le magnétique précède le physique et le physique suit le magnétique. Un ensemble de facteurs cosmiques extrêmement importants, en intensité de Lumière, se dirige vers la Terre.
L'ensemble des mouvements des plaques tectoniques, l'ensemble des mouvements de la Terre, l'ensemble des départs en masse, commencent à être observés , correspondent, en totalité, à cela.
D'abord le magnétique, ciblant de manière précise, par résonance Vibratoire, certaines couches ou certaines strates ou certaines Consciences.
Après suivra, et il a déjà commencé, le basculement final appelé physique mais vous ne serez plus là pour le voir.
à quelles manifestations géophysiques de la Terre doit-on s'attendre suite à cette accélération ?
Dans la terminologie humaine, vous pourriez appeler cela une extinction de masse. Moi j'appelle cela une libération. La chenille a un point de vue, le papillon en a un autre. À vous de savoir le point de vue dans lequel vous vous placez.
L'Attention, l'Intention canalisent votre conscience sur un plan Vibratoire ou sur un autre. C'est à ce niveau que vous allez démontrer si vous agissez encore au niveau de la personnalité ou au niveau de l'Êtreté. Je précise que le processus ne concerne pas uniquement les animaux, les insectes mais aussi, les végétaux.
Question : lors du bouleversement des pôles comment seront les règnes animal, végétal et humain ?
Dans la réalité que vous connaissez ils n'existeront simplement plus. Mais la meilleure analogie que l'on peut trouver, c'est  ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle la naissance.
Donc, il faut pas se faire de souci pour le phénomène de basculement des pôles parce que vous l'appréhendez à travers votre conscience physique 3D, c'est-à-dire « mon Dieu les pôles qui vont basculer, ça veut dire que tout est inondé ». Mais ça c'est pas le pire, si vous voulez penser en science 3D, parce que, bien évidemment, qu'est-ce qu'il va se passer ? Et ça, ça a été annoncé partout, c'est le retour du nouveau soleil.
Vous passez du cinquième Soleil au sixième Soleil. Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que la Terre va épouser le Soleil. Comment est-ce que la Terre peut épouser le Soleil ? Est-ce que vous croyez qu'elle va se déplacer et aller dans le Soleil ? Non, pas du tout. C'est le Soleil qui va venir à vous, c'est-à-dire qu'il va y avoir des phénomènes d'éjection de masse coronale qui vont transmuter totalement ce qui se passe à la surface de cette Terre.
Mais vous n'avez pas à avoir peur, ce n'est pas un processus qui va vous brûler, au sens ou vous le croyez, avec votre cerveau limité. C'est un processus de transmutation alchimique.
Question : on pourrait l'appeler le processus  grille planète.
Mais ça, c'est vu avec la croissance 3D parce que, vu avec l'énergie Archangélique, c'est la naissance et la résurrection de la Terre. Ça s'appelle la translation dimensionnelle. C'est-à-dire que la Terre, telle que la voyez aujourd'hui, n'existera tout simplement plus.
Parce que la vraie vie ne se passe plus dans cette dimension. Elle se passe dans une autre dimension. Mais, pour l'instant, cela peut être complexe à comprendre pour vous parce que vous essayez de comprendre comment cela peut se faire. Mais cela se fera tout naturellement.
Il n'y a pas à redouter ou à espérer. Parce qu'au fur et à mesure que votre niveau de conscience va monter, au fur et à mesure, vous allez découvrir, et certains d'entre vous l'ont déjà découvert, qu'au-delà de ce corps physique vous avez un autre corps qui vous attend, dans lequel vous voyagez déjà la nuit. En vérité, c'est le corps de Lumière. Pour certains, c'est même le corps de cristal. Pour d'autres encore, beaucoup plus rares, c'est le corps de diamant. Ces corps spirituels sont construits. Et, de manière consciente ou inconsciente, vous êtes capables, à certains moments, de transférer votre conscience dans ces corps.
Il en est, de la même façon, pour les végétaux. Pour les animaux, le problème est différent, parce que certaines catégories d'animaux vont vivre un processus qu'on appelle d'individualisation de l'âme. En particulier pour les processus pour les animaux, que vous appelez vos animaux familiers, n'est-ce pas (les chiens, les chats) et vous avez aussi certaines variétés d'animaux sauvages comme le cheval et  l'éléphant qui vont se retrouver en individualisation d'âme.
Donc, il faut pas s'inquiéter de tout ça. Le plus important, comme vous l'ont dit tous les intervenants ces derniers temps , c'est ce que vous avez à vivre à l'intérieur parce que la porte de sortie de ce grille planète, c'est le cœur et nulle autre chose.
Mais le grille planète, c'est pas quelque chose de dramatique, attention, c'est quelque chose de merveilleux. C'est la rencontre consciente avec la Lumière. Bon, je sais, 3000 degrés c'est beaucoup. Mais quand je pense que vous savez qu'il y a des abrutis qui sont entrain de s'enterrer à 700 mètres sous terre, dans des bases souterraines parce qu'ils espèrent échapper à la Lumière...s'ils savaient où ils vont se retrouver après...
Des Présences.......

Няма коментари:

Публикуване на коментар