Звездни Цивилизации

неделя, 4 юни 2017 г.

ПРЕРАЖДАНЕТО – ЗАКОН НА ЕВОЛЮЦИЯТА, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДУШАТА.Законът на прераждането е закон за изкупване и освобождаване на човека от погрешките на миналото. По същия закон човешкият ум и човешкото сърце се раждат и прераждат. (38, с. 82)

Човек се яви в света, за да поправи известни грешки в него. Чрез човека се поправят известни грешки в света. И ако Бог създаде този свят, Той го създаде за известни души, които са направили грешки, за да ги изправят. Раждането и прераждането – това са пътища и възможности за поправяне на грешките и повдигане на душите. Хората, преди да дойдат на Земята, бяха щастливи. Но в щастието има един закон, че щастливият човек от своето щастие трябва да слезе да даде на нещастните. Нима мислите, че Христос не беше щастлив? Той беше най-богатият и най-съвършеният от съвършените и слезе при страдащите хора, за да им покаже пътя, по който трябва да се развиват. (7, с. 120)

Ще дойде ден, в който смъртта ще похлопа на твоята врата и ще каже: „Напусни света на илюзиите, на страданията.“ Тогава ще чуеш тихия глас на Христа: „Ела в реалния свят, между Същества, които те обичат и разбират.“ – „Има ли прераждане?“ – Има прераждане, но то се осмисля само когато дойдеш при по-добри условия – между хора, с които се разбираш. Ако в този живот не изработиш по-добри условия за бъдещия, прераждането няма смисъл. При всяко прераждане условията трябва да се подобряват. (71, с. 25)

При всяко ново явяване ти ще бъдеш същият плюс нещо ново. Тъй че при всяко заминаване, при всяко ново идване, у човека се прибавя един малък плюс, едно ново нещо. Той ще има същото съзнание плюс някакъв малък придатък към първото съзнание. Туй е красивото! (134, с. 147)

Ако аз в този си живот не придобия едно ново качество, какво се ползвам, че съм дошъл на Земята? Само да се развивам и навивам като платното ли? Следователно в развитието си човек трябва да придобие едно основно качество. Във всяка възраст има качества, които трябва да се придобият. (34, с. 302)

Ако вие всеки ден или всяка минута не можете да поставите в себе си по нещо ново, дали аз ви говоря или други ви говорят – то е все едно. Ако не можете да внесете в себе си, в своя живот, нещо ново, вашият живот се губи. Това показва, че сте в един негативен път и се израждате, не се прераждате, не прогресирате. Защото под „прераждане“, което мнозина не приемат, аз разбирам закон на еволюция, закон на развитие. Значи, човек не се преражда, но се развива. И действително, всеки ден всяко нещо трябва да расте, трябва да се развива. Сега ние ще оставим настрана тези догматични въпроси. С тях може да се занимава само онзи, който ги е създал. Догмите са предмет на едно догматично учение, те са собственост на известни философи, на известни традиции. Тази тяхна собственост ние не искаме да я вземем, те нека си я пазят. (74, с. 49)

Някои философстват за прераждането и питат какво нещо е прераждането. „Прероди“ значи „преработи“ – който се върти, от вода става пара, от пара на вода, от вода на лед. Казвам какво нещо е прераждането. (42, с. 134)

Не е лошо прераждането. То подразбира преработване. (88, с. 579)

Животът трябва да мине от физическо положение в духовно и в умствено отношение, трябва да се направи един кръг. Всякога, когато този кръг не става по естествено положение, тогава се раждат най-големите нещастия в света. Вие, за пример, мислите, че пак ще се преродите. Но изучавали ли сте закона на прераждането? Някои хора 200, 300, 400 години не могат да се преродят. Някой може да се прероди при такива лоши условия, че нищо да не спечели. Той започва един живот и освен че не може нищо да спечели, но загазва още повече. Казва: „Човек трябва да се прероди.“ Питам: ако започнете сега една работа, от която нищо не печелите, в какво седи хубавото на прераждането? Под думата „прераждане“ разбирам подобрение на живота. Да направиш един кръг във физическия, духовния и умствения живот, да стане едно обръщение вътре. (121, с. 293)

Ще каже някой: „Ти вярваш ли в прераждането?“ Прераждането е непреривен процес на проявление. Ако не се прераждаш, няма никакво проявление. Човек се преражда 365 пъти в годината. Значи от най-ранното си детство до най-голямата си старост всяка година човек се преражда по 365 пъти на годината. И на всеки 24 часа се преражда по един път. Ако някой живее 80 години, може да направите сметка колко пъти се е преродил! Прераждането е закон на Божията Любов. Така наричат този закон – проява на Божията благодат. (146, с. 181)

Докато не разбере вечната младост, човек не може да бъде свободен. Човек трябва постоянно да се ражда и преражда. Прераждането е закон за изучаване на вечната младост… Смисълът на човешкия живот седи във вечното подмладяване. Като се подмладява, човек се освобождава от своите стари възгледи, от неразбиране на нещата. (86, с. 288)

Вие сте събрани тук сега, но един ден след 45 години – този брат го няма, онзи брат го няма. След 45 години къде ще бъдете вие? Ще кажете, че ще дойдете в друго някое прераждане. Вие оставете сега другите прераждания! Вие за това си прераждане знаете ли нещо? Нищо не знаете, че какво тогава знаете за другите прераждания! Ако разбирахте Божия закон, изведнъж щяхте да се преродите и щяхте да имате съзнание. Всеки един от вас може да се прероди. Може да се преродиш утре! Може да се преродиш, но за да се преродиш, трябва да имаш една непреодолима Любов към Бога.

източник - https://www.google.com/url?q=http://petardanov.com/index.php/topic/3408-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258E%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B0/&sa=U&ved=0ahUKEwi-5LyDvqTUAhVSZ1AKHWXQBuYQFggFMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHl1SyduaHON41vrzcl8xQWx1IdgQ

Няма коментари:

Публикуване на коментар