Звездни Цивилизации

събота, 18 ноември 2017 г.

ВЛИЯНИЯ - ТЪМНИ  И СВЕТЛИ  МИСЛИВеднъж дошъл на Земята между хора, животни, растения, минерали, човек не може да бъде свободен от тяхното влияние. И най-малката частица от всичко онова, което го заобикаля, оказва влияние върху него. От своя страна и той влияе на всички живи същества. Слънцето, Луната, звездите - всичко оказва влияние на човека.

Според окултната наука материята, от която човек е направен, не е само от Земята. За космическия човек материята е взета от цялата Вселена, от всички слънца и планети е взета по една малка част и е сглобено сегашното тяло.

Тази материя е свързана с нас и ни оказва влияние. Каквато и колкото материя сме взели от планетите, такова и въздействие те ще окажат върху нас във физическо и психическо отношение.

Недоволството не е присъщо на човешкото същество, човек приема недоволството от нисшите светове, от нисшите същества и го носи в себе си, отхранва го като свое.

За човека работи цялата природа и той пак е недоволен. За да оцени това, с което разполага, невидимият свят го заставя да мине ред изпитания.

Има един свят, който го наричаме невидим, но той много ни влияе.

„Любовта ни принуждава." Като дойде едно страдание, трябва да го обърнем. На онези, които обичат Господа, всичко съдейства за добро. Някой път и омразата, и съмнението са живи същества. Вие сте пълни с квартиранти. Аз не съм против кираджиите, но поне да бъдат добри кираджии и да си плащат. А пък той идва и разваля къщата. Когато човек е изправен, и обратното е вярно. Писанието казва: „Ще изпратя духа си - духът на истината". Тези светли духове като дойдат, те ще внесат нещо в човека. Той ще стане човек на изкуството, ще почне да работи, да помага. Когато Божественият дух дойде в човека, тогава човек се отърсва от плесента и започва да работи.

С години те язди този натрапник. Все имаш надежда, че това ще стане, онова ще стане. Онзи, който е възседнал на гърба ти, той не мисли доброто ти. Той мисли своя интерес, крадец е. След като е крал коня няколко години, ще го продаде и ще си замине. Ще ходиш от господар на господар и най-после няма нищо да остане от тебе. Когато говорим за Любовта, ние разбираме едно същество, освободено от несгодите на живота. Щом има някой да те обича, ти си вече в онова царство на избавлението. Това е денят на избавлението. Щом се говори за Любовта, тя е дошла да освободи човека. То е цяла наука. Човекът не само ще се освободи, но и ще поправи много пакости, които са станали, много работи в себе си. Има пакости в човешкия ум, в човешкото сърце, всичко това трябва да се поправи. Например, вземете следното: заражда се съмнение. На какво се дължи съмнението? На ездача. После се заражда омразата. И тя се дължи на ездача. После се заражда озлобяване, желание да си отмъстиш. Всички лоши качества са произлезли от онзи, който те е измъчвал, от онзи, който те е яздил, който ти е предал всички лоши качества от себе си. Когато дойде някой лош дух в човека, той ще го нацърка, ще му сложи всички лоши инжекции и после с години ще се чистиш.

Много от съществата, които живеят на физическия свят, се намират на ниска степен на развитие, следствие на което черпят сила от ония същества, които стоят на по-високо стъпало от тях. Попаднете ли на пътя им, те непременно ще черпят от вас, вие ще се обезсилите и за да си набавите енергия, вие пък ще черпите сили от висшите същества от възвишения свят.

Каквото и да правите, не може да се освободите от влиянието на нисшия свят. От едно място ще черпят от вас, от друго място пък вие ще черпите. Докато е свързан със Земята, човек постоянно губи енергия. Свърже ли се със слънцето, той черпи от неговите енергии и се възобновява.

Всяко хубаво разположение на духа показва, че сте под влияние на същества, чиито мисли и разбирания са по-високи от вашите. Всяко неразположение и потъмняване на съзнанието показват, че се намирате под влияние на същества с по-нисък умствен уровен.

Има невидими същества, които имат интерес да възбуждат енергиите в човека, за да черпят от него. Като се гневи, те използват тази енергия в него и го обезсилват. Тези същества идват групово, сядат около човека и започват да му внушават отрицателни мисли, докато го настроят. Щом постигнат целта си, те се отдалечават и наблюдават какво ще прави той.

При сегашните условия хората само се спъват. Атмосферата е пълна с ненапреднали души, които се домогват до вас. Често усещате една неприятност, едно недоволство. Те са причината за това. Теософията нарича тези души „елементарни души". Всички трябва да се отърсите от тях. Тези души трябва да се възпитават, да се научат да се подчиняват на Божия закон, да работят.

Запитват: „Тези души ли ни правят спънки?" Да.

Запитват: „Те навярно печелят?" Да, идат да те оберат.

Запитват: „Не трябва ли да знаем как да се предпазваме от тях?" Като дойдат, впрегнете ги на работа, научете ги да тъчат, предат, турете ги на работа в кухнята. Те действат само върху ума. Вие ще кажете: „Тази мисъл не е моя, това желание не е мое." И ще ги отхвърлите. Ако рече човек да се поддава на всички желания и мисли, които минават през ума, през сърцето му, какво би станало? Тези мисли и желания ще си вървят като водата и вятъра, а ние ще вземем от тях само това, което ни е потребно.

Като живее, човек минава през ред пертурбации, които се предизвикват от причини вън и вътре в него. Както над Земята има една тъмна планета, така и в живота си всеки човек среща един черен гений. Натъкне ли се на него, човек минава през ред пертурбации. Пертурбациите се предизвикват от тъмните мисли, които идат от този черен гений. Неговите мисли са в състояние да отклонят човека от правия път. След големи страдания той пак ще се върне в пътя си. На помощ ще му дойдат добрите сили в природата. Няма човек в света, който да не е минал и да не минава през тъмните сили на природата. Те са механически. Колкото и да са силни, човек може да се справи с тях. Човешката душа крие в себе си велики възможности, следствие на което през каквито и изпитания да мине, в края на краищата пак ще се върне в първоначалното си положение.

Ще ви влияят и ще влияете - това е Божествен закон.

Когато мислиш за някого, това показва, че той е дошъл. И забележете следното: когато един заминал брат влезе в тялото на друг брат, то последният заприличва малко на заминалия. Огънат се малко ушите му, изместят се малко очите му. Щом го напусне заминалият, лицето на този брат взема пак стария си вид. Затова вие трябва да познавате състоянията си - вие ли сте, или не. Не е лошо да знаеш в даден момент сам ли си, или има още някой в тебе. Нека бъдем израз на нещо възвишено.

Добре е да срещнеш даровит или гениален, или добър човек, за да придобиеш нещо от него. Добре е да срещнеш и силен човек в света. Кой е силен човек? Който може да ти предаде сила, а не който може да те уплаши. Този, който може да ти предаде малко сила, е благословение за тебе. Трябва да благодариш за това. Хубаво е понякога да срещнеш здрав човек, защото той ще ти предаде от своето здраве. Добре е да срещнеш човек, който разполага с истинско знание, защото ще ти предаде от своето знание. Но същевременно и ти не трябва да бъдеш от посредствените ученици, да очакваш да ти дават, да мислиш, че си сиромах. Едно трябва да знаете: природата няма благословение към слабите.

Гордост има известно отношение към развитието на личните чувства у човека. Всички съмнения на човека, неговите терзания показват, че личните му чувства се намират в болезнено състояние. Мозъкът може да заболее - има разни психически заболявания. Тъй както човек може да прихване хрема, така и хората от честолюбие могат да страдат. Всяко нещо можеш да вземеш отгоре си. Каквото кажат - все отгоре си може да го вземеш. Някой казал нещо или усмихнал се нещо - ти вече мислиш, че е за тебе - и веднага се докачиш. Хората се пошегували - и ти го вземаш отгоре си. Или влезеш някъде, хората не искат да видиш нещо и ти мислиш, че нарочно го крият от тебе - и ето че дойде подозрението.

Срещнете някой човек с гъсти магнетични и електрични трептения и те напълни с кал. И не може да се освободиш лесно от тази кал, току-виж заболи те глава.

Има хора, които само като погледнеш, урочасват. Това са духовни удари. Затова трябва да изучавате силите, които действат вътре у вас и вън от вас. Вие изучавате сега само резултатите. Един човек ви е неприятен, но това е резултат.

Освен лошата миризма, която излиза от тялото на човека, когато се поти, има едно друго влияние, което изтича от човека, една друга нечиста материя, която вие не виждате и затова казвате: „Не мога да разбера защо, но този човек не мога да го търпя". Влиянието му е лошо. Някой път от очите излиза нещо неприятно.

Всеки човек - добър или лош - оставя своето влияние върху вас. Ако бяхте ясновидци, щяхте да видите, че от всеки човек се отделя една тънка материя, която пада като сянка върху онзи, с когото се среща и следствие на тази сянка този човек изпитва известно неразположение на духа. Добрият и чист човек не оставя такава сянка върху човека.

Тези лъчи, които излизат от човешките очи, оказват разни влияния и затова по някой път се връщате вкъщи или много неразположени, ипи направо болни, зависи кои очи и как са ви гледали.

Някой път ние се заразяваме от недоволството на околните. Недоволството е заразително като проказата, като чумата. От един порочен човек трябва да сме далече, за да не се заразим от болестите и слабостите, които той има.

Една мисъл може да бъде ясна и да повлияе само тогава, когато дойдем на същия уровен, на който стои онзи, който я изказва. Как действа законът на изказването? За да ви повлияе който и да е човек, добър или лош, трябва да ви снеме до своя уровен. Само тогава може да ви повлияе. Или той ще ви повлияе, или вие ще му повлияете. Щом не сте на неговото равнище, по никой начин не може да ви повлияе. Следователно докато държите ума си в безграничния свят, където действа Божественият закон, вие сте свободни, невредими. Щом помислите, че някой може да ви повлияе, вие сте слезли от този свят. Когато слугата помисли, че господарят му го ограничава, той вече съгрешава със самата мисъл, че господарят му го ограничава. Ходите из улиците със скъсани дрехи, срещнете някой познат, благородник или богаташ, той ви отмине, не ви поздрави и вие си кажете: „Нали съм сиромах - никой не ме поздравява!" Питам, като ви поздрави, ще ви даде ли нещо?

Нищо. Само ще ви погъделичка малко. Ако някой ви погледне и се усмихне насреща ви, какво ще спечелите от туй усмихване? Нищо, това са илюзии на черния маг. Когато човек се усмихне, трябва да почувства от дълбочината на душата си, че Бог присъства в този момент!

В нашето съзнание има много и различни същества. Там е нашето нещастие. Не сме още свободни. Мнозина идват и размътват съзнанието ни. Вие трябва да бъдете много внимателни. Кой го размътва и защо го размътва? Когато ви дойде една мисъл, трябва да знаете кой е онзи, който ви я праща. Какъв е нейният произход. И при всяко чувство, и при всяка постъпка трябва да знаете произхода им.

Вие трябва да разбирате влиянието на човешката мисъл. Има еманация, която излиза от човешкия мозък, от човешките дробове, от стомаха - има един стомашен мозък, от който също излизат еманации. Голямата опасност в съвременния свят е в тази нисша еманация на човешката култура, тя се дължи на онази лоша еманация, която излиза от човешкия мозък, която излиза от човешкия стомах, от човешките дробове, от човешкото сърце. Светът е изпълнен с егоистични мисли, с некрасиви чувства, с нехубави и неблагородни постъпки. Всички хора са крайно индивидуализирани, всеки мисли само за себе си - как да прекара живота си. Ние сме в един век, когато мъчно ще се намерят двама души да живеят заедно по братски, да имат една кесия. Не да говорят само на думи, но да са такива и на дела. Сега не искам да кажа, че в света няма хубаво, но аз говоря как стоят нещата в действителност.

Лошите мисли са като тези нисши същества - бързо се размножават. Една лоша мисъл може да причини болезнено състояние. Лошите мисли и чувства се зараждат в един нисш свят. Ако на такава мисъл дадете възможност да се размножи, вие ще се намерите в трудно положение. Или ако на едно лошо чувство му дадете възможност да се размножи, значи не можете да му заповядате, то ще влезе във вас и ще направи каквото иска. А вие питате, защо природата допуща това или онова.

Не искам да се обезсърчавате, да не работите. Когато констатираме някоя погрешка, знайте, че тя е отвън присадена, това не са качества на душата. Не мислете, че сега сте се родили с раница. Влязла е някоя лоша мисъл у вас, тя не е ваша, изхвърлете я. Като ви кажа, че у вас има някоя лоша мисъл, това да не ви докача, защото аз искам да ви спася. Самата мисъл ще ви докачи. За да се утаят тези мисли, трябва да намерите противоположни на тях. Дръжте очите си отворени, но бъдете нащрек. Защото Христос казва: „Всеки, който влезе през плета, крадец е и разбойник." Всяка мисъл трябва да влиза през вашите очи и мозък. Всяка мисъл, която е влязла през сърцето ви, тя е един разбойник. Такава мисъл не трябва да ви безпокои, а да се държи вън от кошарата.

Нашите мисли не се раждат в ума ни - ние ги приемаме от съвсем друго място. По-нисшите същества от нас възприемат човешката мисъл. Всички животни възприемат своите мисли от човека. Техните мисли не идат от природата. Всички мисли на животните, на растенията, на съществата под човека идват от човешките. Ние възприемаме от другаде, от същества, които са много по-развити от нас. Но човек може да попадне и под влиянието на животните. Сегашните хора са под влиянието на животните. Едно животно ще влезе в градината и без да те пита, ще откъсне един плод и ще си замине. Гледаш човек, влиза в градината, откъсва един плод и си заминава. Човекът обаче трябва да попита: „Моля, мога ли да си взема един плод?" Ако влезе и не пита, така мисли и постъпва волът, така мисли лисицата. Тя като влезе в курника, взема си една кокошка и заминава.

Много пъти могат да се промъкват и във вашето сърце, и във вашия ум чужди чувства, които да спъват вървежа ви; желания, които не са ваши, или мисли, които са чужди. Всеки един от вас ще работи над себе си. С това, което принадлежи на вашия живот, започва самовъзпитанието. Понякога се явяват чувства на подозрение или вътрешен страх. В религиозния ви живот ще дойде една фаза, ще почва да ви е страх, а няма никакви причини. Като седиш вкъщи, обзема те един вътрешен страх. Защо е това? Всички ще го претърпите. Или пък мислиш, че сърцето ти ще спре и ще умреш и няма да можеш да се приготвиш. Тия положения са все мисли на някои от външния свят.

Ставате сутрин духом неразположени. Това неразположение се дължи на вътрешната дисхармония, предизвикана от мислите на чужди на вас същества.

Дойде ви една мисъл - научете се да разпознавате кой ви я праща, какъв е нейният произход. И при всяко чувство, и при всяка постъпка вижте първо какъв е произходът им.

По-опасна отрова от човешкото безверие, от лошите мисли на хората, от онова, с което те могат да те опетнят, няма. Едно лошо чувство може да отрови човека, една мисъл - също.

Всяка мисъл, всяко чувство оказват влияние както върху самия човек, така и върху ближните му. Ако пипнете пулса на добрия и на лошия човек, ще видите, че те коренно се различават. Те се различават и по температурата на телата си, и по миризмата си.

Ти не си проучил произхода на болестите. Болестта, която имаш в момента, може да не е твоя, причината може да е далеч. Може някой в Америка да е болен и по симпатия ти се свързваш с него. И понеже него го боли, и тебе те боли.

Всякога, когато ще стане атмосферна промяна в природата, капилярните съдове се разширяват или свиват и вие чувствате неразположение, потискане. Това може да се случи и при големите горещини - лятно време.

Много от мрачните състояния, през които минавате, се дължат на атмосферните промени, главно на водата. Който е много чувствителен, усеща налягане върху своя астрален двойник, следствие на което е неразположен духом.

Съществуват известни моменти в природата, които се отразяват върху човека наркотически, като отрова, която действа бавно в продължение на много време. Ако се изследва кръвта на този човек, няма да се намери никаква отрова, а всъщност той е отровен. Този начин на отравяне е средство на черната ложа.

В настроенията всякога влизат страстите, а страстите са една неустойчива среда. Елементите, които образуват страстите, са едно преходно състояние. Страстите, които бушуват в животните, са свързани с известни процеси във великата Природа, която пък от своя страна твори нов свят. И всичко това, което остава като излишък при създаването на този висш свят, се изпраща на Земята. Този остатък влиза в животните и образува вътрешна пертурбация, която ние наричаме страсти. Ние сме свързани с животните и сме подобни на тях по страсти и настроения. Но човек е свързан и с ангелите - същества по-организирани от нас, които имат тела хиляди пъти по-устойчиви от нашите, образувани от лъчиста материя. Те живеят в света на петте измерения. Разумността е тяхно основно качество и се включва в създаването на новата вселена. От изобилието на тяхната разумност те изпращат на хората.

Усещате се някой път скръбен, обременен - мислите, че животът няма смисъл. Слезте по-долу от вас, вижте тези хора, които са по-скръбни, по-обременени от вас и ще видите, че животът има смисъл. Когато искате да се повдигнете, тогава гледайте как живеят хората, които са над вас, подражавайте им в живота, защото животът се предава. Ако аз не ви предам нещо от себе си, нищо няма да научите. Животът се предава чрез контакт, чрез влияние, като предавате и приемате и доброто, и злото.

Ако един човек е живял интензивен умствен живот, ако и ред поколения преди него са живели така, неговата кожа е много гладка, мека, костите на ръцете, на краката са много добре оформени, гладки са, полирани, имат много хубав, приятен цвят. Главата е добре оформена, тънка. Животът е, който оформя външността на човека. Съзнателният живот дава едни форми, самосъзнателният дава други форми, свръхсъзнателният дава трети форми и подсъзнателният - четвърти. Най-красиви са формите на свръхсъзнател-ния живот.

Има страдания по симпатия. Прободе те нещо по гърдите, а пък това не е реално. Това е усещане на една мисъл, която е дошла по отражение. Вие трябва да се освободите от илюзиите на живота. Мине ти някоя мисъл, че може да ти се счупи кракът, че ще паднеш и какво ли още не си мислиш! На ден хиляди такива мисли могат да ти дойдат. Всичко това може да стане, ако го допущаш в съзнанието си, но ако не го допущаш, няма да стане.

Престанете да приемате в себе си отрицателни мисли! Като нямате работа, мислете по какъв начин новото Учение ще прогресира в света; прав ли е пътят, по който вървите, или не е; след колко години Царството Божие ще се установи на земята.

Ако някой изучава реките, тяхното направление, тяхната посока, в много отношения би могъл да коригира възпитанието, което сега хората имат. Ако изучавате склоновете на планините, накъде са обърнати, какво отражение дават на полетата, знаете ли какви резултати ще имате? Не мислете, че Витоша не оказва известно влияние. Източната, южната, западната и северната страна оказват различно влияние в живота на хората. Мусала оказва голямо влияние върху Самоковското и Софийското поле. Всички хора, които живеят тук, имат високо мнение за себе си. Вземете устройството на черепите - те отговарят точно на тези влияния. На хората, които живеят в Самоковското и Софийското поле, черепите са развити, личните им чувства са развити както у англичаните, те имат високо мнение за себе си - приличат на Мусала. Мусала е връх в една епоха на снишаване, на понижение, следователно има един елемент, който руши.

Клетките на човешкия организъм са живи и като умре човек, те не изгни-ват, минават от едно място на друго, някои влизат в състава на минералите, други - в състава на растенията, трети - в състава на животните. Някои клетки влизат в състава на човешкото тяло. Някой си откъсне ябълки от гробището и ги яде. После се чуди защо му е докривяло, защо разположението му се е развалило. С изяждането на ябълките той е възприел някои елементи от тялото на един от покойниците. Сегашните хора страдат понякога от мислите на своите предшественици. Техните мисли не са пръснати в пространството, но са материализирани и съставят организмите на минералите, растенията и животните. Много от мислите на миналото човечество представляват съставна част на паразитите, микробите и други нисши растения и животни.

Животните упражняват известно влияние върху нас, какго и хората, ангелите, светиите - също. Никой не може да избегне тези влияния, но вие трябва да знаете всеки момент кои влияния преобладават във вашето съзнание. Гневни сте, блъскате, удряте, чупите, биете, хапете, това са все животински състояния. Мислите ли - човешкото преобладава. Изправите ли поведението си - ангелите са, тогава чувствате сила в себе си. С Божественото се чувствате силни и мощни.

Мнозина използват цветовете в магията и с това постигат каквото желаят. Например, те си служат с червения цвят, когато искат двама души да се обичат. Това не е кой знае какво изкуство. Достатъчно е да се вземе една десета част от милиграма червена боя и всеки ден да се дава на младите на върха на ножа от нея, но такава любов има лоши последствия.

Магията е опасно, страшно изкуство.

Най-голяма опасност от хипноза има, когато човек е в сънно състояние. Тогава се натъква на чужди неприятни мисли и състояния, които са му предадени чрез внушение. Затова, като се събуди, усеща, че сякаш нещо чуждо му тежи.

С каквито хора дружиш, с каквито имаш работа, започваш да приличаш на тях. Човек не може да се освободи от влияния. Все ще приеме нещо от тези, с които дружи.

Много от вашите желания са чужди, на други по-висши или по-нисши същества. Някои от желанията ви са животински. Едно животинско състояние е например да ядете много. Мамонтът е изчезнал от физическия свят, но и досега съществува в астралния, следствие на което в хората се пораждат ненаситни желания.

Тези желания са подобни на мамонти, които мислят само за ядене и пиене.

Защо на някои дръвчета клоните се изкривяват? Ако в нечий двор има такива дръвчета, стопанинът има криви мисли и чувства. Тези криви мисли и чувства образуват неправилни мисловни вълни, които се поглъщат от етерния двойник на растенията и клоните се изкривяват. Това се отнася и до животните. Жестокост на зверовете в планината и в гората се усилва от лошите и жестоки мисли и чувства на човека, които те приемат в своето астрално тяло, както попивателната хартия попива мастилото. И човек носи отговорност за това.

Лошите мисли и желания, лошите изпарения, които излизат от хората, отиват по дърветата и затова те боледуват. Нечистотиите от хората се поглъщат и те се разболяват.

Със своя непорядъчен живот един народ може така да разпръсне влагата от въздуха, че да създаде голяма суша, от която всички да страдат. Ако хората са добри, ще има отлично атмосферно налягане, ще има разширение на влагата и вътрешно напрежение на топлината. А за плодородието е необходимо тъкмо това. Ти не може да постигнеш каквото и да е, ако не си добър. Ако хората бяха добри, нямаше да има нужда гроздето да се пръска със син камък.

Всички мисли, чувства и действия се отразяват в разните области на тялото. Ако мисълта за ядене преобладава у вас, ще почнете да пълнеете. Ако мислите само да уреждате материалните си работи, челото ви ще изпъкне в област над веждите и ще полегне назад.

Гневлив ли сте и винаги готов за бой, главата отстрани над ушите ще се развие. Ако много внимание отделяте на любовните работи, лицето ви ще стане валчесто. Ако станете много активен, лицето ви ще се удължи, а ако много мислите, ще стане крушообразно.

Във всеки предмет може да оставиш нещо от сърцето си и нещо от своята мисъл. На всеки предмет можем да оставим известна специфична сила.

Понякога човек забелязва, че ако мине по една улица и му се случи нещо лошо, той вече избягва да минава по нея. Има улици, по които ако минете, ще изгубите разположението си. Може земните течения на тази улица да не съответстват на вашия организъм или мислите на хората, които живеят на тази улица, да не съответстват на вашите.

Чрез всички зеленчуци, които продава, градинарят предава своите разположения или неразположения.

Аз имам голяма статистика, но не мога да ви дам някои от тия данни, понеже сте много страхливи. Някои от вас сте тъй страхливи, че изпадате в положението на ония слабодушни студенти по медицина, които като изучават през третата година на своето студенчество симптомите на разните болести, сами заболяват. Те преживяват тогава всички болести. Ако един студент по медицина заболее, критическа година за него е третата година на студенчеството му, когато изучава признаците на болестите. Мине ли тази година, той е вън от всякаква опасност. Същото нещо е и в окултната наука. Има известни симптоми, които, ако ви се кажат, произвеждат във вас обратни процеси, и вие, наместо да се ползвате, се изплашвате.

Много бащи боледуват по единствената причина, че децата им не водят добър живот.

Много майки боледуват, понеже синовете им не водят добър живот. Кой с когото е свързан, носи последствията на неговия живот. Ако си свързан с човек, който не живее добре, може да платиш с живота си.

Първите учители на лъжата са били животните, затова който е силен, да държи котки и кучета вкъщи, но който е слаб - да се пази от тях. Важно е да се освободите вътрешно от влиянието на кучето и котката, да не ги носите в себе си.

Искате ли да напредвате в живота си, прилагайте закона на внушението. Когато се отнася до ваши близки, вие прилагате много успешно внушението. Дойде ли до вас, не можете да се ползвате от него. Например, ако някой ваш приятел се е обезсърчил и се страхува, че няма да издържи изпита си, вие го насърчавате, внушавате му, че ще свърши добре изпита си, и той се успокоява. Намерите ли се вие в същото положение, не можете да си помогнете. Значи по отношение на вас законът на внушението не работи. Прилагайте този закон както към себе си, така и към своите ближни, но винаги за доброто, за положителното в живота. Този закон работи навсякъде. Съзнателно или несъзнателно, животните и хората си служат с този закон. Като разумни същества, вие ще си служите с внушението при всички случаи на живота си: за лекуване, за усилване на паметта си, за насърчаване, за понасяне на скърби и страдания и т.н. Внушението е оръжие, чрез което човек може да воюва със злото, с отрицателните сили в света.

Всички хора, които влизат във вашата сфера, това са възможности за вас. Всички хора, които ви ограждат и вие попадате в тяхната сфера, вие сте възможности за тях, те са за вас условия.

Един брат, който обичаше да се занимава със спиритизъм, преди 15 години ме заведе на един сеанс. Отидох. В една къща се бяха събрали толкова хора, колкото сте и тук. Това беше във Видин. Наредиха се на голяма верига. Събрани бяха с разни възгледи, вярващи и невярващи, смеят се. Един от учителите се смееше и казва: „Празна работа". Една сестра се обсеби от един дух, те се смеят, тя си удря ръката и е в несвяст. Духът, българин, не излиза. Вече става 12 в полунощ, духът не излиза. Моят приятел идва при мене и ми казва: „Какво да правим, язък за учителката". Казвам: „Направете втори сеанс. Наредете се всички, застанете на колене и четете „Отче наш". Ще четете „Отче наш" така, както никога не сте чели." Всички взеха участие, всички добросъвестно изпълниха заръката ми. Братът я държи за ръката и когато казахме думите: „Защото е Твое царството, силата и славата во веки веков! Амин!" - тя се събуди, дойде на себе си. Брат й се убеди, че това не е внушение, че има външна сила. Който не разбира законите, ще каже: „Защо ни са тези сеанси, ще полудее човек". А пък сега целият свят е полудял. Тези убийства, тези кражби, които стават, се дължат все на такива същества, които обсебват хората.

Колкото по-чувствителен е човек, толкова повече се влияе от чуждите мисли и чувства, но той трябва да знае законите, да се огражда и да познава откъде идват влиянията.

Хората така са свързани, че не могат да се освободят изобщо от влияния, но поне да се пазят от лошите влияния. Лошите влияния могат да бъдат като морските вълни, които действат извън парахода, без да проникват вътре.

Някой се наместил в сърцето без позволение на човека. Ще положите всички усилия, за да изместите натрапника. Страданията се дължат на онзи, който е влязъл и завладял отвътре сърцето. Сърцето е заложено, трябва да го изкупите. Докато не освободите сърцето, докато Бог не живее в това сърце, човек ще се ражда и умира, и ще бъде нещастен. Докато не изгоните онзи, който заблуждава и лъже отвътре, няма да сте свободни.

Истински духовните хора, адептите, чрез своята висша мисъл се ограждат от влияния. Лошите мисли ги обикалят, нападат ги, но адептите остават чужди за тях и за влиянията им.

Като съсредоточите ума си, ще повишите трептенията си, ще бъдете силни. Иначе всякога може да пострадате от човек, чиито трептения са по-силни от вашите. И ако не се поставите в необходимото съотношение, ако много се приближите, ще изгорите. Не мислете, че един човек, когото много обичате и който ви е много приятен, няма да ви изгори! Без да иска, той ще ви изгори, ако не намали трептенията си.

Умните хора си имат трансформатор.

Всички хора около вас ви спасяват от много нещастия. Един човек ще дойде и той ще филтрира вашето влияние или пък някой човек ще бъде добър проводник на добри мисли и желания.

Пръстените, за да помагат, трябва да са от най-чисто злато без никакви примеси. Ако носите пръстени от най-чисто злато и от най-чисто сребро, ще страдате по-малко.

Ако материалните ти работи не вървят, носи сребърен пръстен на мер-куриевия (малкия) пръст - Меркурий ще уреди работите. Ако нямаш вкус, чувство към красивото и към изкуствата, сребърният пръстен ще го носиш на безименния пръст. Ако искаш да станеш по-съвестен, по-справедлив, носи го на средния пръст. Ако искаш да имаш благородни чувства, носи го на показалеца. Ако искаш по Божествен начин да постъпваш, носи го на палеца. Ако нямате сребро, мислено ще туряте на пръстите си пръстени. Невидими пръстени ще носите.

Скъпоценните камъни, както се носят, предпазват от известни злини. Те са оръжия. От лоши влияния ще се пазите, като носите къс самороден диамант.

Скъпоценните камъни боледуват и като боледуват, загубват блясъка си. Ако един скъпоценен камък го носи здрав човек, той ще възстанови първоначалния си блясък.

На това напрежение, на тия отрицателни мисли, които се носят из атмосферата, вие трябва да дадете отпор, контраофанзива, а не да се оставяте натегнатата обстановка да ви въздейства.

Когато сте обезсърчени, намерете някое голямо здраво дърво, право и яко, подпрете се на него и прекарайте в размишление няколко минути. Ако нямате успех в живота си, седнете на някой хубав камък и там поразмиш-лявайте малко. Всяко животно, дърво, растение, минерал, носят по нещо ценно в себе си и е достатъчно да влезете във връзка с ценното у тях, за да се ползвате.

ОБСЕБВАНЕ


Когато известни идеи влизат в човека по негово желание, той живее; когато влизат насилствено, той страда и умира. Ето защо, когато се мъчите и страдате, ще знаете, че някои мисли, чувства или желания са влезли във вас без вашата воля, но все пак вие сте дали повод за това. Докато в човека няма условия за влизане на нещо нечисто, то не може да го обсеби.

Да се ползват от мислите, чувствата и постъпките на човека е позволено, но да го обсебите, да служи само на вас, това не се позволява.

Каже ли, че хората трябва да мислят като него, той е на крив път. Как можете да наложите мисълта си на някого? Как можете да заместите мисълта на човека с чужда мисъл? Природата не позволява никакво заместване, нито даване на нещата под наем. Човек не може да даде на заем нито главата си, нито сърцето си, нито дробовете си, нито стомаха си.

Знаменит американски проповедник, чийто стомах се развалил, но той не обърнал на това внимание. Когато обаче стомахът с развалата си създал в тялото му млечната и пикочна киселини и ги препратил в мозъка, обременил го и той почнал да мисли, че всички негови слушатели са демони, излезли от пъкъла, които нищо не разбират. Тогава започнал да сипе върху тях огън и жупел, защото не разбирали как да живеят... Религиозните хора ще изяснят туй проявление, като кажат, че някой демон го е обсебил, медиците ще кажат, че мозъкът на този човек е анормален, а простата причина седи в това: не е спазил ония елементарни правила на живота за храната, допуснал е отровите на млечната и пикочна киселини в организма си и те са разстроили основите на неговото мислене, чувстване и действие.

Когато лошият дух излязъл из човека, който бил ням, немият човек проговорил, а духът излязъл навън, „обхожда безводни места и търси спокойствие”. И като не намери казва: „Да се върна в дома си, откъдето излязох.” И като дойде, намира го пометен и украсен. Тогаз отхожда, взема със себе си други седем духове, от него по-лукави и влиза да живее там. И последното състояние на оногоз человека бива по-лошо от първото. Този дух, с другите седем, влизат в човека, защото там е празно, Мъдростта и Истината не са в него. Да допуснем, че вие се обезсърчите. Питам, туй обезсърчение от какво е дошло? - Някой се е наместил във вас. Или вие не можете да търпите. Наместил се е някой във вас. Или не можете да обичате всичките хора. Наместил се е някой във вас. Казва Писанието: „Ще изпратя Духа Си”. Бог ще изпрати Духа Си. Значи има два вида духове, които постоянно боравят с човешката личност и вие не можете да се освободите по никой начин от тяхното влияние - лошият дух и добрият дух.

Човек може да бъде обсебен, а животните още повече. По колко пъти на ден вие сте обсебвани! Как можете да познаете кога някой е обсебен? Зачервили са се очите му, устата му мърдат, криви си устата, говори несвързано. Ако твоите „квартиранти” започнат да вдигат шум вътре в теб, ти се спри, почакай, остани спокоен и им кажи тихо и спокойно: „Ще ме слушате. Вашия проблем аз ще го проуча и ще го уредя.” Те ще претендират, че имат права. Ти ще им отговориш: „Каквото право имате, ще ви го дам.” Питам: Колцина от вас са свободни вътрешно?

Тия духове, които ти говорят - това не си ти. Аз мога да ви кажа и другата, добрата страна на това положение. Създайте им работа! Те са хубави волчета.

Като почнат „квартирантите” да вдигат много шум вътре във вас, ще им кажете: „Бог е Любов.” Те могат да кажат: „Празна работа! Тогава ще им попеете! Пак казват: „Празна работа!” Тогава ще им направите малко трахана... Вие ще им изпеете „Бог е Любов” и ще им направите малко трахана без сирене - нищо повече.

Лошото може да се предаде чрез храната. В кръчмата, чрез виното не се ли предава? Изпиеш половин или един литър вино и станеш друг.

Човек трябва да изпитва дали духовете са от Бога, т. е. дали работят за Бога или за себе си. Низшите духове са заблудили човечеството, подтикнали са го в крив път и то търси нещата там, дето няма да ги намери.

Същества, които имат по-слаби трептения, могат да бъдат обсебени от низши духове, а които имат по-силни трептения, те са оградени спрямо тях; затова трябва да се проверява. Низшите духове изкушават хората. Лошият дух ще те тури на топа на устата и ще гледа да не го хване законът. Много от подозренията, съмненията и крамолите са от тези низши духове.
Едно трябва да знаете: никой не може да обсеби човека, ако той не е в съгласие с този, който обсебва.
Обсебването в света зависи само от същества подобни нам. Само едно низко културно същество има нужда да те обсеби. Във висшите същества няма ни сянка от такова желание. В тях има желание да влияят за добро, да контролират, да направляват другите, но да обсебват, туй желание го нямат. В по-низшите същества, обаче, го има.

Една сестра ми разправяше един свой сън: В София става голяма тревога, търсят някого - търсят един човек, облечен в бели дрехи. В съня си тя вижда, че в човека с белите дрехи имало друг човек, като пихтия. Гърмят срещу този човек. Онзи, който бил като пихтия, се отделя, и остава само човека с белите дрехи. Някой път и вие сте облечени в бели дрехи, но онзи, който прилича на пихтия, е вътре във вас. Когато се освободите от него, ще се подобри състоянието ви - ще ви олекне. В човека проникват нисши астрални същества и го обсебват. Вие трябва да се освободите от стария човек, който, като пихтия, ви е обсебил.

Като екзекутират престъпниците стават по-опасни, остават на Земята и вършат престъпления чрез други хора. Когато човек извърши престъпление, не е той, който го е извършил, но други низши същества са влезли в него и са го направили и после човек се чуди какво е свършил.
Човек трябва да се пази и от двойниците на някои умрели, които са като паразити. Те са като медузите в морето - хванат ли нещо, изсмукват го и тогава го оставят. Когато усетите около вас една гъста материя, която ви обвива и смучи, това са именно, тия двойници. Вие трябва да им противодействате, да се освобождавате от тях. За да избягвате тия влияния, първото необходимо условия е чистота... Говоря за духовната чистота, която е необходима за здравето.

Илия мислеше, че като избие лъжливите пророци на Ахава, светът ще се оправи. И наистина, той ги изби, но най-после една жена го уплаши. Пророците отидоха, но после влязоха в Илия и той трябваше да отиде навътре в пустинята, там да прекара в пост и молитва.

Трябва да знаете, туй, което Бог е вложил във вас, никой не може да ви го отнеме!


Няма коментари:

Публикуване на коментар